DIT IS EN OMMELANDS De Hommelpluk SpreeMraad S3 oilp ssy nnyfiiGiy Op Zaterdag 17 September 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Taimerk 2324 7$ trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yperen bij 's iandsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaan Dagklapper Evangelie van den 18 Zondag na Sinxen De herziening der 14 iezerslijslen Landverhuizing Godsdienstige opvoeding der jeugd Eerste Communie Eucharistisch Congres Het rooten van het vlas afgeschaft. Odilon DEMARRÉ Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal ■se van den 17 tot den 23 S^pt. S S I S S I '3 'J§ £3 C£ au au au SU su su su V& *«1 Wt ffk Vk TtiL O TO s- a-s cz -2 pttjfcn -r. ■r't MoaacoaaiM—am—a f ^.IEx&£Si YAH YPER 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 Ir. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. 15 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk ?4, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. kom s. 17. H. Lambert b. van Maastricht m. H* Coiumba ingm. Z. IS. H. Josef a Cupertino. HHe Sophia eu Irene iriru. H. Thomas de Villanova b. f 1555. m 19 H. Januarius en anderen, mm. Mep bewaart bloed van den H. Januarius te Napels en jaarlijks op gestelden dag, wordt het vloei baar. Z. Servaas van Leuven. d. 20. H. Eustaas met zijne vrouw en kinde reu gemarteld. w. 21. H. Mattheeuws apostel en evangelist. 11» Iphigenia gedoopt doorSt Mattheeuws. d. 22. H. Maurits en anderen mm. patroon tier soldaten. v 23. H. H* Thecla m. Te dien t'ide steeg Jezus in hel scheepj e, voer over en kwam in zijn eigen stad. En zie. men bracht Hem een lamme liggende op een bed. Eu Jezus, hun geloot' zieude. sprak tot den lamme Wees welgemoed, zoon, uwe zonden worden u vergeven. En zie, eenige schriftgeleerden zeiden bij zich zelfDeze lasterd God. Maar Jezus hun gedachten bemerkend zeide Waarom deukt gij kwaad in uwe harten? Wat is het gemakkelijkste te zeggen De zonden worden u vergeven ohSta op en wandel? Opdat gij echter weten moogt, dat de Menschenzoon macht heeft op aarde zot - «lea te vergeven (hier sprak Hij tot de lamme Sta op. noem uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. De scharen, die dit zagen, werden door vrees bevangen en verheer lijkten God, die zulk een macht gat aan de men- scheu. De kiezerslijsten voor de Kamer der volks vertegenwoordigers, den Senaat, de provincie en de gemeente, voorloopig vastgesteld op 3i augusti, liggen in de gemeentehuizen ter inzage van het publiek van 3 september tot 3i Januari aanstaande. De aanvragen strekkende tot het inschrij ven of uitschrabben van eenen kiezer ot tot het vermeerderen van h.'t getal zijner stem men, moeten schriltclijk worden gedaan, van 3 september tot 3i October, aan het college van burgemeester en schepenen tenzij de aanzoeker verklare dat hij niet schrijven kan. In dit laatste geval, mag de aanvraag mondelings gedaan wo'iien. De reklamaties moeten voor elfc.cn kiezer afzonderlijk gedaan worden en vergezeld zijn van al de bewijsstukken die de rechten van den vrager kunnen staven. Geene vordering strekkende tot inschrij ving van eenen kiezer ot tot vermeerdering van het getal hunner stemmen kan in beroep ontvangen worden, zoo zij niet voorafgaan delijk aan her college van burgemeester en schepenen metal de bewijsstukken onder- Worpen werd. De bevolking van België is de dichtste der wereld, eu wel zoo dicht dat er om zoo te zeggen geen plaats meer overblijft voor vermeerdering. Uit de statistieken blijkt dat de landelijke bevolking van Vlaanderen zoo groot was op het einde der jaren '40 als nu en in menige gemeenten zelfs grooter. Op het einde der jaren '40, na de slechte jaren verminder de de bevolking, omdat zij, tengevolge van het invoeren van het mekanieke spinnen en weven haar brood op den buiten niet meer kon verdienen. Vele men.chen weken uit naar Amerika andere trokken naar de stad w aar vlas-en katoenfabrieken eene groote uitbreiding namen. StilleketiË aan groeide da buitenbsvolking weer aaa, ten srevolge van de algemeene herleving, stichting van nieuwe nijverheden en de verplaatsing van groote nijverheden van de stad naar den buiten. Sommige buitengemeenten hebben zich tengevolge van den bloei van sommige nijverheden tot; steden ontwikkeld. Zulke zijn Wettereu, Zele, Hatume, ïemsche en andere, in andere mate. Maar nu is de maat der bevolking weer boordevol er heerseht bijna bestendig krisis in de spinnerij en weverij omdat in andere landen ook mekanieke spinnerijen eu weverijen zijn opgericht en dat allen te zamen meer voortbrengen dan de bevolking kan verbruiken. België lijdt aan overbevolking eu de men- scheu welke moeilijk aan den kost kunnen komen, stellen zich natuurlijk de vraag of zij ia eene andere streek van de wereld geen ander bestaau zoudèo vinden. Het woordje Amerika komt dan als van zelfs op de lippen, want van over langen tijd. sedert de slechte jaren, hebben vele Belgen eu vooral vele Vlamingen eene toe vlucht in Amerika gezocht. Velen hebben er zich we! by bevonden. Nochtans blijft uitwijken eene zeer belangrijke zaak ln de Tentoon «telling van Brussel heeft Kattada een prachtig paviljoen ingericht,om zijnen rijkdom en zijne vruchtbaarheid te toonec en de mensch' n lust te doen krijgen om naar Kanada over te steken. Ook loopen agenten bet laad af' urn Ka nada aan te prijzen. Er valt op te passen Er zijn voorzeker goede en vruchtbare streken in Kanada, en tie grond Is zéér goedkoopBij kost bijna niets. In Manitoba is dat ook het geval en naar het schijnt mislukt de oogst, daar zelden. Men mag aiet vei gelen dat men in Kuna- d over het algemeen van niets anders geld kan maken dan vau graan. Voor de meeste streken hebben vee, boter en melk maar waarde voor eigen gebruik daar men te ver van de steden is om ze ter marktte kunnen brengen. In de provinciën Alberta en Britisch Ko- iumbia, welke nu zeer geroemd worden is de grond wel vruchtbaar, ais het weder mee gaat. Doch het gebeurt dat het daar in maanden lang niet regent en dat de oogst volstrekt niets opbrengt. Indien men zeker ware dat zulk weer maar alle tien of vijftien jaren zal voorko men, dat ware nog niets men treft, hier ook slechte jaren aaa ruaar nopens het weer kan men niemendalle voorzien. Er valt dus eten oog in 't zeil te Louden Vooreerst ambachten zijn in Kanada noch in het overige van Amerika te kort. De menscheu, die er gemakkelijk aan hun brood kunnen komen, zijn landbouwers. We moeten hier echter opmerken, dat de Vla mingen, die metsers, timmermans of sme den zijn, ook het landbouwbedrijf kennen. Om naar Amerika te gaan met goeden uit slag moet uien een klem kapitaal bezitten en men behoeit Engelsch te kennen, vooral in Kanada, waar het Fransch geenszins nut tig is. Deze laatste voorwaarden zijn natuurlijk niet vereischt voor degenen die zich hij familie of kannissen begeven, zooala het nu meest gebeurt, door welke zij op den weg gezet eu werk bezorgd worden. Voor wat de uitwijking naar Brazilië, Ar gentina en de Zuidelijke Staten van Amerika betreft, er is nog meer op to passen want het klimaat is daar op vele plaatsen moord dadig voor da gezondheid. Men neme dus inlichtingen bijvoorbeeld bij het genootschap St-Raphaë'. Voortijds waren de ouders de eerste op voeders hunner kinders, en leerden hun den godsdienst,de christelijke leering en de reine zeden, meer nog door hun voorbeeld dan door hunne woorden. Wat zoete herinneringen als we met den geest tot dien huizelijken haard van vroeger tijden wederkeeren! Eiken avond, na het las'.ig dagwerk, schaarde gansch het huis gezin zich rond den aard vader op de eere plaats, road hem de kinders alle, die gretig toeluisterden naar het leven der heiligen, naar die kinderlijke eenvoudige legenden, en met deze ook naar de christene zerieleer, dié van 's zelfs uit de lezing wierd afgeleid, of die vader, die goede christene vader, zelf wel eens voorenhield. Eu dan, wanneer de rusttijd gekomen was, en de kleine snakige kinderoogeu wilden tos- vallen, wierd het stil, en vader op ernstigen en plechtiger! toon begon het gebed. Treffend tooneei voorwaar WT was hij groot in 't gedacht zijner kinderen,die vader die aan God sprak,gei ijk een Hoogepriester Wat kwamen ze eerbiedig tieuu een kruisken vragen, en vader's zegen ontvangen, samen met een teerder woord of een liefdeslagje op hun kinderkaakjes 1 Op onze dagen nu, hoeveel zou men nog van die huisgezinnen ontmoeten Hoeveel andere integendeel, waar men nooit meer van godsdienst hoort reppen,nooit meer van God hoort spreken, nooit meer of zelden bidt, iu het gemeen althans Gelukkig nog mag het heeten dat huisgezin, waar men voor de kin ders niet s pot of lacht met die dingen.die men s'echts geknield hoefde te noemen 1 En des Zondags, als het kleppende klokje uit den kerktoren de geloovigea tot God riep, dan was het treffend te zien hoe vader met de kinders ter misse trok boe ze vóór hem geknield, ingetogen en zedig,baden voordien braven vader, die goede moeder, voor broe ders en zusterkens alle 1 Hoe ze iu den na middag, de ouderen althans weder de godde lijke diensten gingen bijwonen, daar de min deren te huis moeder tot vreugde strekten eu haar gezelschap hielden. Waar nu nog die goede christene gebrui ken gevouden 'i Gelukkig nogmaals, die huis gezinnen, waar vader en moeder hurme Kin ders ter kerke zenden, al weten ze maar al te dikwijls niet of deze hun gebod hebben onderhouden, en niet langs straat en weg, op dorpp'aats oi markt, waar dikwijls al niet veel goeds te ieeren is, zich hebben bezig gehouden. En toch hebben die ouders de plicht te weten waarmede, rnet wie en waar hunne kinders zich ophouden. Eertijds had een schrijver eu de schrij vers waren dan bij verre na zoo talrijk niet als nu hetgene daarom juist niet te slechter was meer eerbied voor zijne lezers dan dat hij iu welk schrift ook, 't zij dagblad of weekblad, of ander, godsdienst en zeden badde aangerand, eu 't kwaad gezaaid iu de herten der jonkheden vooral. En uu geluk kig de huisgezinnen,waar de ouders christe ne ouders ja, geen slecht blad of s thrift dulden, nog min op tafel of' stoelen laten dolen,waar ze zeker in de handen van hunne kinderen mochten geraken, die er ongetwij feld het gift uit zouden trekken, dat hunne ziel zou doodeu 1 Eu van zulke bladen zyn we op ouze dagen overrompeld. Gelijk een frausche schrijver zegtEr zijn sommige vuile zielen die als modder zijn gekleed eu die in schrift eu woord, in huis eu her berg, op straat en markt rondzoeken om anderen te bevuilen, en tiet vooral op jouge lieden gemunt hebban. De plicht is het van een vader, vau eene moeder, die geloof' en zeden hunner kinderen ter herte nemen, te zorgen dat zulke mannen tot hunne kinderen geene toegang vinden. En daarom moeten ze wel weten met wie eu waar hunne kindaren makkeren. Alle zorge immers, maar vooral zielezorge is den ouderen voor hunne kinderen van Goilcswege toevertrouwd en opgelegd. Uit het kwijten van die plicht ook zullen brave ouders alla genot hebben, daar ze hunne lieve kinderen zullen zien opgroeien in eer en deugd. Naar het Hbl. van A. weet mee te deelen, zal einde September, begin October eene vergadering van de bisschoppen der wereld plaats hebben te Rome, om de middelen te beramen lot uitvo .-ring en regeling van het Pauselijk decreet rakende de Eerste Commu nie en het bestudeeren der afwijkingen van den algemeenen regel, die door plaatselijke omstandigheden zouden kunnen vereischt worden Zooals uit Montreal wordt gemeld, bood de algemeene Communie der mannen onder de nachtelijke H. Vlis een grootsch en ont roerend schouwspel. Niet minder dan io.ooo mannen naderden tot de Tafel des Heeren. Gedurende de Pontificale H. Mis werd door zoo zangers een Gregoriaansch-* Mis ten gehoore gebracht. De Credo van Saint- Saëns werd door twee koren gezongen met orkest eu orgelbegeleiding. Een eigenaardige plechtigheid bood de IT. Mis op den feestdag van Maria Ge boorte. Hierbij waren aanwezig alle leden, zoowel mannelijke als vrouwelijke, van de verschillende orden, welke in Montreal vertegenwoordigd waren een bonte menge ling van ordesdrachten. Mgr Bruchesi, aarts bisschop van Montreal, en bisschop Heijlen, van Namen, hielden toespraken waarna de kardinaal-legaat den Pauselijken zegen gaf. Het Gemeentebestuur bereidde Kardinaal Vanutelli een ontvangst ten stadhuize. Het gebouw straalde in een zee van electrisch licht ert was rijk versierd met Pauselijke, Engelsche en Frausche vlaggen. Burgemees ter Guérin hield een hartelijke toespraak tot den Kardinaal en 20000 menschen defileer den voor den afgezant van den H. Vader. In het Windsor-hotel bood het provinciaal bestuur een lunch aan den kardinaal legaat en de andere kardinalen, de bisschop pen en de leden van het bestendig corniteit. De gouverneur en de ministers waren er ook bij tegenwoordig.Het diner van 5oo couverts vereenigde bijna 100 bisschoppen, kamer- heeren van den Paus,de voorname heeren en hetbestendig corniteit.Er werden dronken ge wijd aan den H. Vader en [koning George van Engeland. Na den laatste dronk stonden allen op en hieven het Engelsche volkslied aan Een warme ovatie werd ook gebracht aaa kardinaal Vaunutelli. Sir Lomer Guoin, eerste minister, zei o. m. tot den kardinaal-legaat U kunt den H. Vader zeggen dat U in deze provincie duizenden en duizenden hatholiekcn hebt gezien, die hem liefhebben en steeds gehoor zaam zullen zijn. Op zijn beurt stond Mgr Bruchesi, bis schop van Montreal, op, en dankte in 't Fransch en in t Engclsth, den president voor deze heerlijke geloofsbelijdenis. Op een der vergaderingen van het Congres sprak pater Bernard Vaughan, broeder van wijlen kardinaal Vaughan, een luid toege juichte rede over den «zelfmoordder naties.» Frankrijk, zeide hij, is het eerste slachtoffer van het vreeselijke kwaad.dat ik verafschuw. Ik vraag een wijziging van het advies, dat op zijn roemvol vaandel voorkomtik zou er op willen schrijven Vrijheid, gelijkheid en moederschap Pater Vaughan herinnerde aan de woorden door Christus zelf gesproken: «Gaat en vermenigvuldigt u.» Maar die wet wordt miskend. Het is een zelfmoord van het ras en een verraad jegens God, gehuwd te willen leven doch, door de brutaalste midde len, de heilige gevolgen van het huwelijk te willen voorkomen. Het is, volgens mij,leven in een staat van gelegaliseerde prostitutie. De LI. Mis in de opene lucht gecelebreerd door den Aartsbisschop van New-York werd bijgewoond door t5.ooo personen. De Aartsbisschop van Boston predikte. Kardinaal Vanutelli celebreerde de Mis in de St-Patrickkerk en gaf den Pauselyken Zegen aan 3o.ooo kinderen gegroepeerd aan de St- Jaineskathedraal. Naar uit Montreal aan de Times wordt geseind verliet de H. Sacramentsprocessie Zondag te 2 uur de O. L. Vrouwekerke en kwam des avonds rond 7 uur te Fletschers Field aan. Sir Wilfried Laurier, eerste minister van Canada, en sir Lomer Gouin, eerste minister van het gouvernement Quebec, namen er deel aan Het H. Sacrament werd gedragen door kardinaal Vanutelli. In den stoet gingen veel aartsbisschoppen, i5o bisschoppen, duizenden priesters en ordensgeestelijken en, 25,000 wereldlijke ver tegenwoordigers van godsdienstige vereeni- gtngen van Canada en de Vereenigde Staten. De straten waren versierd mtt vlaggen van den H. Stoel, Engeland en Frankrijk. De beiaards speelden langs alle kanten. De aartsbisschop ran St. Louis hield een toe spraak te Fletchers, waar een godsdienst oefening plaats had. Incidenten vielen niet voor. Tot slot van het congres werd 's avonds een godsdienstige vergadering, de grootste gekende ia de geschiedenis van Canada, gehouden in de O. L. V. Kerk. De heer Laurier, kardinaal Vanutelli, legaat van den Paus,en de aartsbisschop van New-York voerden er het woord. Het Eucharistisch congres zal in 1911 te Sevtlla, in 1912 te Weenen, in 191 in Lyon en in 1914 waarschijnlijk in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika worden gehou den. Uit de Vereenigde-Staten van Amerika wordt gemeld dat men aldaar eene werkwij ze heeft gevonden waarbij het rooten, zwin gelen enz. van het vlas vervangen wordt door eene kortere behandeling. Kortom het rooten wordt afgeschaft en al de bewerkingen welke ermede in betrekking staan. Het rooten van het vlas heeft voor doel de kleefstof, welk den bast aan den sten gel, 't is te zeggen, aan het houtachtig ge deelte van het vlas vasthecht,te doen smelten, eu dan door braken, zwingelen en hekelen, den stengel in lemen te breken en te scheiden van de vezels of den bast Dat alles wordt overbodig. Men laat het vlas goed rijp worden, in plaats van het half groen te slijten. Mert steekt het in een machten, welke het zaad af doet, en dat dus het repen vervangt. Daarna wordt het vlas door eene braak- machien getrokken en komt eruit in «getan de» grepen, dan gaat bet in eene cylinder 1 ie zeer snel draait en in welke gedurig ge slagen wordt, zoodat de «lemen» eruit gesla gen worden. Deze worden door eenen op- zuiger» verwijdert naarmate zij voortgebracht worden. wwitTtrrriititiiirftMiw 03 um.* C/J OJ Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD .VAN YPER N°34 DOOR Zwijgt, zei ze, lastig hijgend niet de handen heur herte. Ge zijt moordenaars, 'k ben haast dood! Ze dreelde de uitgewaaide stressen achteruit, eerselde in den hoek op op O Su CZ 45 snakte heur roks effen en eene omgekeerde mande, 't Was nu Narden zijn toer, maar zij en kre gen. hem niet hooge. De slimmietrik liet zijne voeten leege zwem eten en bij iederen haal sleerde hij met zijn groote kloefen over den harden derschvloer en bleef in de mate. Na hem kwam Gaston, en 't rennen ging alzoo voort tot dal ze ai' te 'male geproefd hadden, met d eene kor!, met ld'andere lang naarvolgens dal ze er hunne leute konden van maken. Witten wierd gedjakt en geslingerd lijk een kat te in een strop. Ze buischten hem wijds en zijös, vóór en achter met snokken en duwen zoodanig dat zijne voeten tegen 't stroobeleg van de kappe beukten en hij bij 't weergaan mijde den kop introk en ook daar djokte met zijne rugge dat hij bijkans van de zate schooi', blij; jammerde en janktebad, smeekte en beloofde, beloofde van fraai te zijn aan Steefe die nog' altijd met eene verkletste ooge van de gelegenheid gebruik maakte om den schobbejak geld van munte te geven. Ze renden tot legen den avond en hadden een ■ongehoord verzet, Celina alleene was van de leute weggebleven. Zij en id:eed nooit nieê in die zottemarkterijen, en idaar was er ook geen een die hare afwezigheid belet of zelfs genaamd had, 's Avonds trokken ze weer naar de kele, 't Ge luchte bleef even dik en duister en 't zijpelde met eene tergende gerustheid voort. Den zaterdagmorgen waren ze blijverrast, wan neer Zarreu hen van in den vroegen kwam wekken om te gaan plukken, 't .Waterschot' was afgestoken en de lachende zonne hong welgezind te blinken jn den frisschen open hemel. Ze vielen gulzig aan 't werk, lijk een verhongerd dier op zijnen schotel, met het gedacht van nijdig voort te doen en zooveel mogelijk den verachterden lijd in te winnen, trouwens de boerinne had beloofd in hunne daguur te voorzien op aldien ze wel hun beste deden. Vandage kon ze zelf niet naar het hom- melhof komen en had Fielten in heur plaatse mee gezonden. De eene en de andere wisselden aleens van stoel en t lukte dat Fielten bij Tiele gerocht. Alleen Zar reu en Celina hadden van geheel den pluktijd nog niet verscheen gezeten. Al lieten ze geene minute ten ondomme, toch klapten ze druistig onder malkaar, te meer omdat Fielten d'eene fartse achter dander uit zijn botten sloeg en ze daarmee zoo bermhertig moesten lachen, Zarren voelde dat er hier en daar eene sneuve op hem overketste maar hij hield zijn wrok in de koorde, beet wel op zijne tanden en zat alsof hij van niets wist en geen acht sloeg op het zeggen van de andere, Ze snuffelden geern in den ouden boel van lief en vrijers, eenwig en ervig ;t zelfde deuntje dat ze vooisden en hervooisden, Ze hadden van 't bedrog en de de valschheid van de wereld en van de leepe truiken in zake van verlceeren en trouwen. Fielten zette uiteen hoe het herte van eene vrou we noch min noch meer een verradelijke put was vol arglist en leugen. Hij bekloeg, zei hij, die dom- jooren van jongmans die met een strooi te verleen, iwaren en hen van een knuddig dingen lieten bril len en ringelen lijk een stuk vee. Maar Tiele vloog er op lijk Stoffel op zijne kat te, In een draai h,ad de boer al het vrouwvolk op zijn nekke, en ze kletsten hem met overloopendej mondsvnllen zware en onweerlegbare beschuldigingen in 't gezicht. t Mannevolk was maar dit en was maar dat, ze waren maar hiervoor goed en dienden maar daar voor, Zonder het mannevolk zou het hier voor de vrouwen een paradijs zijn, 't >Voog al op den man; hij', de schuld en. (de oorzake van de miseriën en de ell;en,den waarmee het vrouwvolk geplaagd is. En ze rammelden vele vijven en zessen, aardige bewijzen, onnoembare redens, die zej, in hunne verontweerdiging waar hier, waar daar, thoope snakten en hem lijk een hagelvlage op het lijf trommelden. Fielten doorstond dien storm zonder zwichten, Hij liet ze zeggen in hunne geweldige opgewondenheid, lijk de poermolens van een vuurwerk die, in eene daverende schijvering stralen en weerlichten schieten en dan op een einde sluts draaien, met een laatste vermoeid sissen van hunne uitgebraakte kardoezen, nog eenen buisch geven, eu stinkend stille vallen.. Wanneer ze nn ook hun kwaad poer op hem afgebrand hadden vonden ze niet meer dan een flau we rul, of eene fleeuwsche kleingeestigheid die maar halver weg meer gerocht, j Is t al '?vroeg hij, Hebt ge er nog niet genoeg van gehad mis schien, loech Wannes gekkend, Gij en hebt er, jando rie, geen moeten koopen 1 Jamaar, we weten nog zulle riep Romme, we zouden het zoo gauw niet opgeven, j Laat mij nu een keer spreken, preekte Fiel ten met eene gezette waanwijsheid, Ge weet nog, zegt ge, Romme.; En wei, weet gij waarvan Ons Ileere 't eerste wijf gemaakt heeft Ze stelden hunne ooren dat wierd gewichtig Van de ribben van Adam, snahbelde Witten, 't staat in den Catechismus, Zwijg verdomde gaai, dreigde Fielten met zijn vuist nijdig" uitgesteken, Durft ge nog uwen sna ter roeren, 7k sla u lam, Wel ja, deed Romme, Van een ribbe. Waar van anders Ge zijt er niet, jongen, sprak Fielten preusch, 'k Zal ik hel: u piepen, hork, Van als Ons Ileere de ribbe uit Adams lijf getrokken had, 'k weet niet of 't eene lange of eene korte was, bezag hij dat dingen en eer hij {daarvan Eva schaveelde, lei hij die ribbe aan den kant entwaar om 't eene of 't andere nog of bij te halen,; Dat Was goed. 't Schoonste van al, binst dat Ons Ileere weg is komt er daar een hond, stekt het been in de muile en hij daarmee weg, lijk een wind Ons Heere die juist weerkeerde, heeft niet te verletten, hij; schiet er hem achter en derscht zoo zeere dat hij den hond inhaalt, In een haastigheid slaat hij achter de ribbe, maar in de plaatse, grijpt den hond zijn steert die uitkomt en in zijn hand blijft binst: Vervolg Je blad.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1