MHLOULÏÏAN, 24, YPER M Ban fle Halles. ©ntroomers Melotte J. DE BEIRBOUCQUEY gFETUDEFIZE, LlflKf Koloniale Waren, Wijnen, Likeuren AR fiiAMR jE Rechtstreeksche invoer öi, we sraoiB mloop 1 sj, sroole [Mi, ïctr EINDE van SEIZOEN 1 1 0 ;(a tNGLEBE mm m fÊU''SB/tOEBEht MELK AFROOMERSI® MKtT «H Bepoi van alle slag van lanleeras L ©lat men 00b jegjjj ïdat men 00b dot I IN DEN VIJFHOEK J.-E. IE 111!!, B6n08TOIÖSff6 - Telefeos 26 i CRÉDIT GENERAL HYPOTHECAIRE li. GRGNDPANDELIJKE OBLIGATIÊN 4' m m m m m m m m m m m m {JhiFüpgïen-Tcmdffiessfcep Nieuw - prijzen der Kunsttanden bij Gas, Benzien en zuiggas Pieppe Qal^e, Gpoote flflap^t, ypep Prijslijst der Wijnen op flessclien Grooten afslag HUIS MARIA WARLOMONT □•lllHlllHIWIlfl'l' «WUB OPGELET! Mistrouwt u m NamaakselsIP 'M ("Ti" TE KOOP QVERAL YPEE, Rijsefstraal. ^8 4 Tl. Pik- en bindmachinen La ndbou'wmachinen Hofstoelen MAAIMAÜMIEPN, ENGELSCHE IJZEREN BEDDEN GEBREKETEERE IJZEREN AFSPANNINGEN ARTIKELS YOOR GAREEL-,* ZADEL YOITOÜRMAKKBS Kunsttanden van 5 fr. nu voor 2.50 franken Kunsttanden (beste soort) van 10 fr. nu voor 5.00' fr. met waarborg voor 't leven. Operatiën 1 fr. Emailleering plombeering 2 fr. Gevoolloos making 1 fr. Alle dagen te raadplegen buiten de Zondagen en de feestdagen. Wondcffeate Vs t*ep Mlddenapotfcwk CK. «At, St. :T k mzm Tentoonstelling van Poperinghe Eenigste Eereprijs Hoogste Belooning 289 afroomers Melotte zijn er verkocht en geplaatst geweest in Westvlaanderen in het jaar 1909. Sedert het Jaar 1895 zÜn er in arrondisse menten Veurne, Dixmude en Yper 214.6 afroo mers Melotte geplaatst geweest. Geen een is verwezen geen een is verwisseld door andere modellen, allen geven voldoening. Die eenen afroomer MELOTTE koopt moet nooit meer vernieuwen. De Vertegenwoordiger der afroomers Melotte, Peer denmarkt POPERINGHE Magazijn van alle landbouwmachienen meubel- en bouwartikels engelsche beddenspecialiteit van gegalvaniseerden draad voor hoppe fourneelen in ijzer en koper; pompen in lood amerikaansche waschkeerns dakpapier doorndraad traliedraad basculen, enz. VERVAARDIGD DOOR DE MAATSCHAPPIJ ijt jgk zijn in België in werking Groote Markt, 59, YPER. Bordeaux Burgondië Tours Saumur In vaten van 225 liters voor de Roode Eiland Santos Spanje Champagne Rh ij 11 en Moezel Bordeaux wijnen en Witte Wijnen 220 liters voor de Burgondische Wijneni35 liters voor de Portowijnen Per 1 /2 vat4 fr. méér. Vraagt de prijslijst der wijnen in vaten. Als reclaam zend ik t'huis, vrij van alle verzendings- en tolkosten, een half vat van 160 flesschen uitmuntende roode Bordeauxwijn 1906, voor den prijs van 75 fr. Als staal eene kist met 15 flesschen voor 12 fr.; eene mand van 25 flesschen voor 20 fr., vrachtvrij, flesschen en inpakgoed meêbegrepen. VRACHTVRIJE ZENDING,per hoeveelheid handelt men bij overeenkomst 1906 per flesch 0.85 1904 1.00 1904 1.20 1904 1/2 fl. 0.65 1904 per fl sch 1.50 Witte Malagawijn Maderawijn Burgondische wijn Afslag per 31» flesschen Siroop van Groseille en Grenadine, de beste dié bestaat, de flesch i.z5. Wijnazijn en Olijfolie, Gewaarborgd zuiver DE MONOPOOL EER GOEDE WIJNEN IS Het wel gekend Huis voor zijne?wijmen. van Bordeaux, Burgondië, Champagne, enz. dat hindert niet dat men bsjj ;F;E VALCKE uitmuntende gewone Wijnen, kan bekomen, aan zeer genadige prijzen.'e O ondstraat, Y per Groote keus van Blouzen, Rokken, Costumen, Corsets, Handschoenen, Lingerie, Pelerinen, Regenmantels, Zwarte en fantazie Paletots. Kleederen, mantels en hoeden voor kinderen. Vermindering van prijs op al de artikelen HB; KafcSP- SRM-al_ Wsm :f<_a feli pg «g 1 LI m wÊklkiP- -Et en beweer te weten wat er is van koken. Wilt gij het zoo goed leeren als ik, beproef dan de Cocolinc. De Coc©li«i.e is de beste plantaardige boter, zuiver uittrek sel uit de cocosnoot, gezond en spaarzaam produkt. HulphuisGebroeders Pirsegale, Yper Y^ctfV als do ws huisvriend 't zijn de MJUtjOVraSTERKENDI en ZUIVERENDE P3LIEK "WEL GEKOZEN ZIJN STANDAEBrs-PltLEN zijn tiet A Xseftlgste lïetiOKdmiUdel tegen alle slechte Ziektoa en bijgouderiijk de Xr.aucnsa of zoo gezeide slunseziekte ST AND A EB T'S-FitLE K penezen onmiddellijk P® Ver stop tileid, Zeveriiftrten .ItSasgssiju en Zunr„GeeS2Ucbt, -ij slechte Spijsverteerins:, Hoofdpi.ju, Kfeerea der Carec, Jicht, Sthamatism, Oeraaktheid, Puisten <-u alm Velziektea. 4 Opothouders UONCSL, apotheker, liijselstraat. Libotte, apotheker, Botermarkt, Sper, SViiffl 13, lei Tj WMMi DE ZACHTE EN AANHOUDENDE WEBKiMfi welke het ZWAVELZUUR AMMGNtAK op den wasdom uitoefent, dank zijner gemak kelijke en trapswijze salpetergisting, verzekert het de overhand op de nitrische mesten met oploopender en kortdurender werking. HET ZW&WEfLZUUR AMMONIAK werkt gedurende gansch den duur van den groei. De ammoniakale stikstof wordt door den grond weêrhouden; zij gaat door uitwassching in den ondergrond niet verloren, zooais de nitrische stikstof. Vroeg toegepast in het uitkomen van den winter het zij als dekmest op de herfstzaaüng, het zij op de laatste beploeging en door de eggingen gedekt welke de lentezaaiingen of beplantingen vooraf gaan, doet het ZWAVELZUUR AMMONIAK in dan grond eenen voorraad stikstof ontstaan, walke groote opbrengsten en oogstan van goede hoedanigheid verzekert. 60UPTOIR BEL6E du SULFATE D'AMMONlAQüE, 8, BerckmauMtrzzt. BRUSSEL lea Kapitale van 7, «HaatsebeppeiBke Z«t«2 MUSSEL, 86, Koaiakisike strea» I. LËEKIfóGEü op Hypotheek Die obhgait«n zijn verpand door hypotheeknomingen op eigen dommen ven eerste ord* Bovendien zijn ze gewaarborgd d««* het maatschappelijk k xl van 7,800,000 frank. ©e intrestkoepons wo» zasmaandeiijjks uitbetaald. Zij bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zeker held. Men kan ze verkrijgen bij alle wisselagenten en b«nki«rs. sla- roede ten xetei der Maatschappij to Brussel. 'nAn V J/j sEIZ DE PNEÜ ENGLEBERJ VERSTOMPT HET YZER? EtSCHTHET MERK: UP AL DE PNEUS O.ENGLEBERT ZÜON 8. C? C'-'rzxA^ LUIK Kinderrij tuigen EN BANKEN. Haverpletters Meel molens Strooisnijders met hand en stoom IJzerdraad, MEMCER1EN. Y ZERE MEUBELEN. SAA1JKTTK EN LA1NI. g .onK) liters per ure gevenden werkende met de hand 100 tot 150 fr. profijt pèr ko. 22, ISolersfraaf, ^per, 22 Fabriek van Zadels, Colliers, Selletten Garnituren in zwart, vertind, koper, nickel QOED ALLAAM Gareel» en Zadelmakers be» a .7T~ u MoodiSfeeden: Feutre, molleton, sargiën, dekkleers, bassegoed, koorden, netten, singels, peerdekammen, borstel», ge ij ten, nie appen, schuplappen, zweepen, cravachen, garen, enz. O'ttuirmakers-benoodigUedcnLaken, erin, leer, gal»»' amenkaansche toile, caoutchouc toile, impermeable, mat en verniste toi'ei 'n°Pe"' oGureiuitjes, zweepbussen, brancargarnituren, enz. Reis- eax Jacfetariilcels valiezen, sacochen, getten, manchetten* carnac ieren, cartouchieren, geweer-etuis, leidsels, hondecolliers, muüe )a^ST8rn' f>oltenioria^es> portefeuilles, servietten, cigaren-etuis, enz. ageM&moïitvaseline, olie voor patentassen, blink, vet, vernis, enz- r5> |'zon(^erheid voor koper, nickel, tinwerk en metaal te kuischen- o epicSiaie Zeer goed tegen het brokkelen der peerdepooten. Oiasta o Maakt het leder zacht en bewaart ijzer en staal tegen roest' GaUfissaest-Qg M.e;ulenaece, drukker te Yger ia de BoterstraaL JEAN EBEN niet de PSte Terrible Veldmuizen, Tolpsn sn andere knagen de Pate Terrible door de vooK niiAmste Besturen aangenomen. ff EX. •-:>a SB3SK®' itira«S8BP™!S «zmwa» •Cf LU 0 MEER DAN 4000 MOTORS Vraagt dan kataloog dar nieuwe spaarzame modellen I'-W'-Hi, WIJNEN Roode Bordeauxwijn Goede Médoc Fronsac S' Emilion S' Estèphe - S< Julien Pontet-Canet Margeaux Roode Bordeauxwijn Italiaar.sche wijn Witte Tourswijn beste i1 kwaliteit fijn Zoete witte wijn Witte Gravesvvijn beste 1' kwaliteit Witte w n van 't kasteel Barsac Sauterne 1899 1.75 1900 2.00 1896 3.00 1895 400 1907 de liter 0.80 0.50 de flesch 0.85 I.IO 1.35 n.50 de liter 0.85 de flesch 0.85 t.40 de 1/2 flesch 0.75 1900 de flesch 1.75 1.60 1.80 Rhijnwijn de flesch 1.00; 1.50 en 2.75 Moezelwijn de flesch 1.40 en 2.00 Portowijn de flesch 1.25 1.50 de flesch,oude 2.00; zeer oude 3.00 1/2 fl. 0.90 en 1.1:0 Witte Portowijn de fl. 1.75 oude 2.00 Muscatwijn de flesch 2.00 Samos de flesch 1.25 Malagawijn de flesch 1.50 oude 2.00 de 1/2 flesch 1.25 de flesch 2.00 de flesch 1.50; 2.00 en 2.75 de 1/2 flesch 1.25 en 1.60 Macon 1900 de flesch 2.90 Moulin a vent 1900 3.75 Volnay 1895 4 75 Nuit 1895 5.00 Wijnen van Saumur, Mousseux en Champagne, der huizen: Wed. Amiot, Graaf de Sarnay, Mer- cier, Leon Chandon, Moët en Chandon, G.-H. Mumm, vanaf 2.00 tot 8.00 fr., in 1/2 flesschen 1 50 en 2.50 fr. Vraagt bijzondereprijslijstvoor de Champagne 25*5. v j) hip •v> Om altijd eene goede gezondhe.d «te genieten, eene meih oae is ivaar en zal altijd waar t :j;n. "f is 'Jan zich op tijd en beta melijk te purgeeren. Maar aan Fr. 1.3" O spa de doos van |1|| 35 Pillen. H y G/daarom moet het purgeermiddel t en het mag uit zich zeiven geene -P~ oorzaizijn van verslapping of ziekte.i 'I":rilllllllllMlllllllllinillllllMHIIIIIW Deze goede purgeermiddel bestaat, hij is den dag van vandaag de wereld irend ffffcpnd W STANESAERT*S-IPil.LEN zul- Ta* TG? 1% veren en verkloeken hel bloed, verdrijven wordt ill] aanzien Blijmen. aal en ;rlle Sïoetate •Vochten. STANDAERT'S-PILLQN worden bij voorkeur geuouienmet een goede maaltijd en kunnen nooit de minste stoornis in hei lichaam te weeg brengen. F&ïê* t°ege*egeld dat hot fabriekmerk draagt en de firmaipotbeek H. STAHDAERT.Sttenslmt. BRUGGE. Ycrkrij/rhaar in alle froedo Acotb«ken. i'.'j'•'i1..A'l*.*. >Vó. cvII Deze meelstof Ie van gemakkelljken spaarzaam gebruik Voor *lle inlichtingen, zich te wenden tot het NAAMLOO££ UAATB L^-'v - ■ÏSÏS-C' m m m m m m m

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1