iAROM LIJDT GIJ? *fÊP ymmfégte» ONGELOOVIGEN EN TWIJFELAARS! Maandag 26 Sept. BRUSSEL aandag26Sepl p? -m Zij den, Woliegoed, Fluweel, Laken, enz. «f HUISRAAD Li Ei* Mi 1 -110IIT E 2bis 4, Boterstraat, YPER zijde, m&mm slapte bosbes m m m *ik xxx m-m W ASGHM A CHIENEN m Mmsm» egeraüs BROUWERIJ DE ABDIJSIROOP i TE KOOPSTELLING 14# VRUCHTEN &|E ESI! I LE I "JONGELING RIJWIEt-ENEN NA Al MACHIENEN IS K. OCUREUR mm msmm Dokter F.-P. MACUUGHUH C« Iff li m w HL Mn Jk jtsla ük A M Rijselstraat, 16 YPER w Priesterlijke Benoemingen i" f:, i OlirtX) J b Kfcü.S van -Skunks, Renards, Marters, Caracul, Castor, Loutre, Mongolië, l'ison, Murmel, Astrakan, Ronde Kallen en andere modellen in Vischouw en Fluwijnen Halskalten voor Mannen en Kinderen K1™ A K K E H E N K11M D E R A R TIK E L E H Wi M M PERSOÜit stië-: TH PP Concurmtt Brouwerij l'YPROISE Bijzonder Bier en bock bier CARBGNYLE Men vraagt een knecht iets ken nende van den slachterstiel, bij Weduwe Dumont, Dixmudestraat. gyg EN vraagt onmiddellijk eene lil dienstmeid bij M. Kerstens, Kaaistraat, nr 8, Yper. is indien gij U niet goed te pas bevindt, kunnen Wij genezen met e,:zon ELECTRO-VIGUEUR. Indien gij zWak zijt, kunnen wij sterk maken. Indien gij doordrongen zip Van rbeumatieke pijnen, kunnen Wij ze uitdrijven. Wij kunnen de olie in uWe geWrichtenverspreiden en ze buigzaam maken. 5, Beursplaais, 1 BRUSSEL M VOOR HET KOSTELOOS BOEK. WAASBê 5 NIEUWSTRAAT i£!:m VAXELAIRE-CLAES Wm mm&M las salt m m WW Men zendt vrachtvrij op aanvraag stalen, de eatalogen en van alle aankoopen van af 20 franken. Men vraagt vlijt, en treff. BEDIEN DEN voor den verkoop onzer naai- machienen en de ontvangsten! te doen. Onnoodig den artikel te ken nen. Vast loon en kommissie. Zich wenden Cie Singer, Dixmudestr., 14, Yper. op aanvraag stalen, S VAN HU VERT ROUWE N HUIS GESTICHT IN 1842 itüM Studie van den Notaris "V -A.IST BEO JSL E te Boesinghe. KOOPDAGEN 1. Maandag 26 September 1910, om 2 ure nanoen,ter herberg Ma Campagne te Boesinghe. 2. Dinsdag 27 September, om i ure, ter herberg-boerderij «De Zwaan», te Boesinghe. 3- Woensdag 28 September, om i ure nanoen, bij David Pauwels, te Boesinghe-Luzerne. 4. Donderdag 29 September, om i ure, ter hofstede der Wed. Henri Muyssen-Bekaert, te Langemarck, achter 't Land van beloften 5. Vrijdag 30 September,om i ure, ter hofstede van Engelbert Pecceu, te Boesinghe. 6. Maandag 3 October, om i ure, ter hofstede der Weduwe David Maes, te Boesinghe. Stokerij D;e Hasseltsche SterF. .Yillers, stoker te HASSELT. Puike graanjenever en brandewijn. Speciali teiten: «Spécial Vieux SystèmeBes te Oude Kö Amer Colonial«Elixir Van Houwaert», &c. Agenten voor 't Arrondissement worden gevraagd. Het bereiden en verwerken der v.-llen wot den in het huis zelf gedaan. Men belast zich met het maken, veranderen van fatsoen en herstellen naar begeerte aan zeer genadige prijzen. NET BEIS HEEFT GEEN AN BEN VERKOOPHUIS IN STA V. Men vraagt winkelknecht 15 jaar, zich .te hegeven ten bureele van dit blad. M. R. OMMESLAGH-SPEYBROUCK bericht zijnetalrijke kalanten dat hij verkoop -Ti? H xT¥ VP Groote Markt YPER van eerste hoedanigheid te koop in 'DIAMANTHELLA- op aanvraag. CATALOOG EENE plaats van vrouwelijk hulp- telefoonbeambte is open in de telegraafontvangerij van Yper. Voor alle inlichtingen zich te wen den aan den heer telegraaf-ontvan- ger te Yper. de twee talen volkomen machtig, zoek plaats als klerk ol winkelknecht. Adres ten bureele van 't Nieuwsblad. Hen voet uit Je ;schure gezet had, of 't waar was, dat hij zoo'n dingen aan Fontje verteld had. Hij he tende het met een schalkschen blik van zijne snaak- oogem En, heeft het niet gezeid dat ik al zijn spek ken opgeëten heb Schurk zei ze en gaf hem een djok, 't is Wj die het dan voor u moeten bekoöpen, en jze liet hem alleen,; Terwijl de plukkers aan 't poetsen waren van k teer en en schoenen, kwam Zarren op zijn teenen in he keuken hij Celina gedremmeld, Och, Gelina, zei hij met een zacht, 't begint hier al Zoo aardig te draaien. De boerinne is, in ia een veertien dagen van hier zoodanig veranderd hat ik het niet kan zeggen. Dat vrouwmcnsch is ze ker ziek Ze is heel uit den haak, Ze heeft misschien redens, deed Celina ern- Wat zou zie, dat zijn viziëen, 't is nu voor he babbelinge van Witten, Overjaar had Ze daar zoo teen spel van gemaakt, Ze is gekeerd lijk een Zak. 5® heeft me daar pas een snak gegeven omdat ik Zei dat ik morgen naar de leermisse trok. Naar de kermisse herhaalde ze blij-ver- rash Ge' hebt dat Wel lange kunnen zwijgen - Ja 'k maar, uust ge moet zoo luide niet SPreken, en hij keek verlegen rond, 'k Ga er alle Hre, verletten jaar ook, En mag ik mee vroeg ze boertend. Nog niet, zei hij, en tikte gemoedelijk (op 'Rur kake. Ge zijt wel stout van dat te vragen, loech 1 'J■- 'k Ga er moediermensch alleen naar toe, want te weet, Sofie, ze zou bersten, maar nu, snabbelde UJ voort, dat ze ook 1 Morgen met de vroegend ben ik weg zeven. en zal maar tegen avond weere zijn, rond jde Ge moet gaan melken in den vooravond be- dag tegen merkte ze. Dat ze hun plan trekken, 'k En heb maar dien in geheel het jajajr. Komt ge niet een eindeken langs den keizei Ze vond dat maar aardig, 'k Geloof het niet, zei ze, maar 't kan gebeu ren, 'k Ga Wat meebrengen, zei hij, Ejen koeke Ge gaat ft niet weten, 'lc Moet u nog zoö vele zeggen Babbelaar Brave Celina, Toe, zet maar aan. Moest Sofie ons hier vinden,... Ge zijt benauwd van Sofie lijk van den (dui vels steert, 'n Avond, Celina 'n Avond, Zarren stropte met eene kale sierlijkheid pin zijne bonki ge pulsten, Hij was goed gesnaard, en zijne blijgees tigheid zocht overal uitweg, in zijne welgezinde stap pen, zen, en in den tuchtigen g, in den zw;aai van zijn arms, op zijn dertel we en in den tuchtigen blik van zijne stralened oogen. Hij ging ter kermisse 't Wlas een jaar geleden, dag op dag, dat hij er voor den eersten keer naar toe trok, maar of hij er dan ook zooveel schepte pp had, neen, 't dacht hem niet. Nu; beleefde hij een andere niepweré' tijd. 't Bleek hem dezelfde 'schepping niet meer waarin hij vroeger gedwee meeging, maar nu ruchtig en wak ker doorstapte met het oog op een zoet verlangend uit komen, met eene begeerte naar wonderheden én vér- rassingen, met een wel beseft vreugdegevoelen van zijn eigen keeren en roeren onder dien hoogen hemé], in die veruit spannende wijdheid, op die eerde met hare velden en vruchten, op het oneindige al omringende de en glad De derde Zondag kwam. trent nog een goe weke en "t Zou met den Zc hadden er nu omtrent drie bacliten den rug- pluk opge schept zijn. Van in den vroegen morgen was er Zarren Op uit, gel-deed lijk een heere en gezind lijk een vinke, met den zwierigen stap en den lossen zwong yan zijn frisch krachtig lichaam. Zijn hoed stond met eene stoute schurheid op den kop gepast en hij had zijn knevel fijn-punigt opgestreken, De derfe witheid van zijn verdraagd lijnwaad keek poetsaardig uit on der den schreeuw kleurden halsdoek en darmelingen daL men de wereld noemde. Hij smeet zijn beenen snoerig' uit en slapte brad j over den knerzenden keizei, 't Zou dan da tweede maal zijn dat liij nu (de kermisse van RPzendale bezocht. Hij had daar op de streke eent) goe kennisse wonen, Pen vriend (dién hij leerde ken nen, en gewonnen had, ten tijde nog dat hij in het weezegesticlü thuis lag. Na hunne ver wijdering ware n ze niettemin vrienden gebleven en altijd, voor zoo veel de verre afstand er geen beletsel aanstelde gingei i ze .over en weere en ieder bezoek was eene verste Tking van hunne wederzijdsche ge negenheid. Zoola ng die vriend in t gebuurdorp zijn stiel van smidsgc ist leerde, waren ze, zon'der eens te o verschrikkelen i edere zondag bij een. der omstreken van Rousselare vraagt eenen voortverkooper voor oud bruin |bier. Zich te wenden ten bureele dezer. SUIS silo f fd (39. VAN VERTRÖUWEn Rijsölstraat, Yper, 69. MONDSTRAAT, 28 m m] m in flesschen ten huize besteld per 6, 12 of 24 flesschen. CONSERVATEUR DU BOIS Item place avantageusenient ie goudron et les peinlures h l'huile. 1 kilo rétnplace 10 silos de goudron. Le nieilleur enduit peinture pour toutes boise- ries, charpenles, hangars, clölures, écuries, remises, pieux, etc. Assèche les murs humid.es. Dépositaire E. Beimaert-Vandaele TE HUREN een schoon APPARTE MENT. Elverdinghestraat, '42. Zich be vragen, Rijselstraat, 132. Zeer goede VERLAKKER gevraagd in het velofabriek van J.-L. Morisons, Dambruggestr., 109, Antwerpen. Schrijven met loonsopgave, ouder dom en vorige plaats. Vast werk. 'JL.. Mordt voortgezet cekBfliUisamxaxMmaiaoQaBZzmMiauaD^uMM uïiKSBSflMx-SLKJüo^-ïsamzmix1 Monseigneur de Bisschop van Brugge heeft genoemd pastor te Kttelghem, E. H. Van den Bulcke, directeur te Thielt. Pastor te Noordschoote, E. H. Tommelein, onderpastor te Qits. pastor te Wilskerke, E. H. Wille, ouderpastor te ploegsteert. wwifw Het uitwerksel der Electriciteit op den ver zwakten en uitgeputten man is hetzelfde als dit van den regen op den uitgedroogden grond in den Zomer. Hij mag uitgeput zijn door zakaderbreuk, zaadverlies of gebrek aan levenskracht; hij mag verwarde gedachten hebben, onzekerheid in zijne daden en besluiten, benauwdheid; hij mag bedeesd en prikkelbaar zijn, zijne vrienden en al ander gezelschap vermijden, geen vertrouwen meer hebben in zich zelve, wanneer het de eene of andere verantwoordelijkheid geldt. De Elec triciteit, behoorlijk toegepast gedurende eenige uren, zal die stoornissen doen verdwijnen. De duur dier behandeling is afwisselend van eene week tot twee maanden, en al de gemelde stoornissen zullen voor altijd verdwijnen, dank zij den ELEKTRO-VIGUBUR die de zwaksten in kloeke mannen verandert Op al de punten Van België hebben Wij zieken genezen. Geeft ons av) adres, en wij zuilen U den naam zenden Van eene» zieke uwen omtrek bewonend, en genezen door onze behandelingswijze. Zegt ons welke ziekte U kwelt en wij zullen U oprecht laten weten wat wij voor U kunnen doen. Indien het ons onmogelijk is U le genezen, weigeren wij uw geld. Sedert dertig jaren oefe nen wij die nijverheid uir. Onze groot e voortref felijkheid heeft van ons de belangrijk fabri kanten gemaakt van electrische toestellen toe passelijk aan het menschelijk lichaam, en onze faam vergroot dagelijks, omdat wij aan eenieder geven voor zijn geld. Nu, verkiest gij niet ons levendig toestel te dragen, gedurende uwen slaap ietteren nacht, en zijne herlevendigende warmte in het lichaam te voelen verspreiden, zoodat gij zelve eene nieuwe levenspacht kunt nemen aan iedere nieuwe (re passing, in plaats van uwe darmen te verhinde ren met walgelijke geneesmiddelen Voorzeker. Beproeft dan onzen ELECTRO V1GUEUR. RAADPLEGINGEN EN BROCHUUR KOSTE LOOS. Komt ons bezoeken in ons kabinet. Onze géneesheeren zullen U gewetensvol en kosteloos onderzoeken. Aan al de personen die niet kunnen vf ko uen en ons nevensgaanden bon toezenden, zuilen wij kosteloos de brochuur en eene vragen- gj lijst voor raadplegingen zenden. (Hoek derJuul-Van Praelstraat en der Anspachlaan) Kostcloaze BBiieesrcartplegingan, van lö tot S ure. Zondags, van 9 ure tot middag rit. Dokter F.-P. MA CL A UGHL LY Co, BeursplaatsBrussel Gelieve mij uw kosteloos boek ouder omslag te verzenden. Naam Adres.. t-xm"rvv ft- 10 maal, 100 maal, ja, 1000 maal werd U reeds gezegd, dat gij van uwe borstkwalen genezen kunt worden door de beroemde AJ3DIJSIBQOP, Klooster Saacta Paul, en toch blijft gij weifelen en sukkelt gij voort. Neemt iuformatie bij alle personen, wier namen en brieven wij elke week afdrukken en vraagt hen in waarheid of zij hunne verloren gezondheid niet hebben terugbekomen door de heilzame werking der Abdijsiroop. Leest gij onderstaande middelen niet dan blijft gij voort sukkelen met uwe kwalen, en is het uw eigen schuld. Gezondheid en geluk staan voor LI. Zij klop pen bij U aan om binnengelaten te worden. Hij die genezing zoekt en weigert naar goeden raad te luisteren is niet waard genezen te worden. crer.eest alle borst- en longaandoeningen, asthma, slijm- en kinkhoest, zware en hardnekkige ver koudheden, keelpijn, keelziekten, heeschheid. bronchitis, influenza, hartziekten, enz. enz. en is een uiterst best middel tegen long- en borstziekte. Asthmalijders, die reeds vruchteloos alle middelen hadden beproefd werden door het gebruik van enkele flesschen AKDIJSIBOOP volkomen hersteld. De vreeselijkste benauwdheden verdwijnen als bij tooverslag enkel en alleen door de ABDIJSI ROOP. De Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo, kost per flescb van 230 grammen, 2 fr, van 550 grammen, 4 franken en van 1000 grammen, 7 franken Hoe grootere lloscli hoe voordae- lig-er tie»* I Hoof'd-Depöt voor Belgie O. de Peul, Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen. Verkrijgbaar bij I. Aertsens, opvolger Beouwe, Botermarkt 7, Midden apotheek Cb. May, Groote Markt, 35; G. Libotte, Boomgaardstraat A. Donck, Ryselstraat, YperJean Fiéfet, Armentiers 26 Hue de l'Humanité ;Lucien Was lin, te Komen en in alle goede apotheken. Algemeen Depót L. I. Akker, Rotterdam BrnH.r j>v:- 0 ïl? ij's Pk 9 I M. MEIER, tandmeester te Kortrijk, Iaat zijne talrijke kalanten weten d!at hij voor on- bepaalden tijd te Yper geene raadpleging meer zal houden en door niemand vervangen wordt. 1 Voortaan wende men zich rechtstreeks tot 't huis van den Tandmeester Meier, te Kor trijk op den hoek der Moescroenstraat, n. 2, (huis met koetspoort), bij het gevang. De personen die zouden voornemens zijn nieuwe kunsttanden te doen inzetten, heb ben ons maar eenige dagen op voorhand te verwittigen's morgens te Kortrijk aanko mende, zuilen zij denzelfden dag met hun nieuw gebit kunnen vertrekken. ttfla&BS&BaosnsiGi&Km YAN F fransch en vlaamsch sprekende, zoekt plaat a!s boekhouder of winkelknecht. Adres ten bureele. iO> «,Wl <«k *1» ifj Jx üsuj] alsrtJ lilA AwJ r?u \t herstelt grijs, of ver kleurd haar bepaalde lijk tot zijne oorspron kelijke kleur houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, ver wijdert het schin en deelt er leven, groei kracht, glans en shoon- heid aan mede. N.'j-j:: IB6081ÜjC.V^siïa3ü2fla5323Jr: Men vraagt voor een gesticht eenen be kwamen dienstknecht voor alle landwerk en kunnende melken. Voor de voorwaarden zich' te wenden ten bureele yan het blad. DE CACHETTEN JOS GAUTHIE a zijn een uitnemend geneesmiddel tegen Hoof dp yn (mi- j graine). tegen Rhumatisme tegen alle Nevral- giehe pijnen, zooals tandpijn, enz zij genezen j raclikaal, en, om zoo te zeggen, oogenbliiikelijh. Da doos van 6 Cachetten 1 fr., of 13 Cachetten ïS fr. verkrijgbaar in alle goedingerichte I Apotheken. De doosjes worden geheel liet land dóór, vrachtvrij gezonden tegen poslmandaat mits een verliooging van 5 centiemen per doos door de Apotheek Donck, opv. Van Windekens, te Yperte Poperinghe bij Monteyne. f*'i De alom vermaarde Familie VERD0NCK, I Bandagisten-Orthopédisten, drie maal gebreve- j teerd voor breukbanden zonder staal en zonder élastique. Leverancier van den Staat en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelocze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinder hoofd, veroorzaakt door operatie of door liet dragen van sieehte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zondert v/aarde zijn voor het opbonden eener 'begin- oft voiiedige zakbreuk. Vraagt kondercte adressen f ons uit menschliev endheid gegeVen, van perso nen 12 en 3 maal geopereerd en die na de opera tie duizendmaal slechter waren. Neemt wel in j acht dat wij door onze 40jaren ondervinding alles j kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels j van Breukbanden.Kinderen worden gewaar borgd genezen. - 1000 frank belooning aan I gelijk weiken Specialist of Breuklijder welke het |I bovengemelde kan weerleggen. Misgroeimgen. Zelfde Huis gelast zich I bijzonder met 'ts rechtmaken var j alle misvormdeS lidmaten, zooals: misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen enf voeten. Bij-1 zondere Toestel len om de hooge rug te doen ver dwijnen eri de| Slechte houding! bij kinders. S Onzichtbare Cor-| sets om de mis-1 groeiing der rug- graat te genezen,j noodig in dit\ geval. Buikbanden. - Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. Mr Francois VERD0NCK, Kerkstraat, Anseghem-bij-Kortrijk, is sprekelijk den Maan dag. van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijsselwijk, Kortrijk. enMrHonoré VEP.DONCK, bijde nieuwe post, te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon- Stevinpiaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. •MtwaiWHS&ttïiS» Fabriek en magazijn van Meubelan, Stoeien Spiegeis, Kader Lysten, stoorst.ok.kea, Tal al pootsn eaz. Slaapkamers in Olmen hout (iepen) pitselipin kerselaren, notelaren, Aeajou. Meubelen per kommande in alie Stijlen. Al de Meubelen zij a met de grootste zorg in huis gemaakt, en gewaargbord. ANTISEPTIQUE INSECTICIDE a -J r«e dtt Lombard, Ypres.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1