DIT IS EN OMME LANDS 1 4PÜS 'De Hommelpluk w SpeMM 5! m wwmm mm m m HMtwmmÊSË mmmmmmmmmu van alles wat _j o .1 Si O Op Zaterdag 8 October 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Taimerk 2327 Te Irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 9s jaars Dagklapper Evangelie van den 21en Zondag na Sinxen BEDEVAART mm i m m sa ia m m m» ROND DE WERELD wmWÊÊÊÈËSMm Portugaal Engeland Oostenrijk Busland Amerika Odüon M P-i <r> "00 •t NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en "s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 tr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. O de reke binnen ft blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o\erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& West Vlaanderen wonen. van den 8 tot den 14 Oct, z. 8. H® Brigitta w. H6 Pelagia. Z 9. HH. Denys en anderen mm. H. Gliis- lain. m. 10. H. Franciscus van Borgia, 1572. d. 11 H. Godemar, patroon van Lier, f 774. H8 Placida. w. 12. H. Wilfrid ■- H8 Harlinde, f te Maeseik. H. Maximiliaan. d. 13. H. Edward, koning van Engeland, f 1066. H. Angelus. v. 14 H. Donatianus, b. te Rhieman, f 389. Hij rust te Brugge, waar hij patroon is van het bisdom. H. Callixtus, 168 Paus van Rome, f 223. Te dien tijde zeide Jezus tot zijne leerlingen deze gelijkenis Het rijk der hemelen wordt vergeleken, bij een koning, die afreking wilde houden met zijn dienaren. En toen hü begonnen was af te rekenen, bracht men er een voor hem. die hem tienduizend talenten schuldig was. Daar hij echter niet had om te betalen, beval zijn meester hem en zijn vrouw en kinderen en alles, wat hij bezat, te verkoopen en zoo te betalen Maar deidienaar wiern zich neder en smeekte hem en zeide: Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. De heer nu had medelijden met dien knecht, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt.|Maar die dienaar ontmoette een zijner medeknechten, die hem honderd tieniingen schuldig was, greep hem tot worgens toe bij de keel en zeide Betaal wat gij schuldig zijt. En zijn medeknecht wierp zich neder, smeekte hem en zeide Heb geduld met mij, en ik zal u beta len. Doch üe anderejwilde niet, maar ging heen en liet hem inden kerker werpen, totdat hij de schuld betalen zou. Toen nu zij ne inedeknechten zagen wat er plaats greep, werden zij diep be droefd en kwamen hun meester al het gebeurde mededeelen. Toen liet zijn heer hem roepen en zeide hem Booze knecht, de geheele schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij het mij ge vraagd hebtmoest ook gij dan niet u ontfermen over uw medeknecht, gelijk ik zelf mij ontfermd heb over u? En in zijn toorn leverde de heer hem aan de beulen over, totdat hij de geheele schuld bad voldaan. Zoo zal ook mijn hemelsche Vader met u handelen, als niet ieder uwer zijn broeder van herten vergeeft. Zondag is het bedevaart Komt Sint Jacobskerkewaart Om Maria te behagen Zoo 't de Paus en Priesters vragen Komt uit liefde voor ons Heer En de Moeder Gods ter eer Komt het leven en hei lijden Lezen en gebenedijden Van den God-Mensch op ons aard En van Die Hem heeft gehaard Komt Gods Zoon en Moeder groeten, En verkrijgt door bede en boeten Zegeniüg en'^zaligheid Van Gods Oppermajesteit Peist op de geheimenissen Bij de schoone groetenissen Vóór en nagelezen thans Van den heil'gen Rozenkrans Eens zond God een engel neder Naar Maria weg en weder Hoort hoe zijne boodschap lood God wordt Mensch uit uwen schoot Gods bruid ging haar nicht bezoeken Die Haar toeriep zonder zoeken 'k Zie dat Gij Gods Moeder zijt, Wees uw vrucht gebenedijd. En de God-Mensch wierd geboren, En er kwamen herders voren En ook koningen gezwind, En z' aanbaden 't Godlijk Kind. En Maria droeg Haar Zone Tempelwaarts t' offrand, ten toone, En Zij vond daar Simeon Die voorzei wat God verzon. En als Jesus was verloren Zocht en vond Z' haar uitverkoren, En Zij ging getroost naar huis, En Zij leefden stil en kuisch. 's Avonds vóór Zijn bitter lijden Moest God zoo een doodstrijd strijden Dat er water kwam en bloed Uit zijn overstelpt gemoed. Door moedwillige soldaten Die Hem vloekten, smaadden,haatten, Wierden geesels bijgebracht En zij sloegen al hun macht. Ziet z' Hem met een doornen krone Spotsgewijs aan 't volk vertoornen Met een purp'ren mantel aan En al spottend vóór Hem staan. Dan moest Hij het kruishout dragen En het slepen zonder klagen Of zoo niet zij sleurden Hem Door de stad Jerusalem. Op den Golgotha gekomen Wierd bet leven hem benomen Door de nageliog aan 't kruis En den haat van 't Joodsch gespuis. Manuel, is afgesteld en de republiek uitge roepen. De oorzaken van die omwenteling zijn menigvuldig vooreerst sedert lang werd door de ministers, meestal vrijmetselaars,het onmogelijke gedaan om den godsdienst uit het volk te roeien daarbij heerschte onder het hooger bestier een ongehoorde wanorde en... dieverij de koning die over een paar jaar met zijn oudsten zoon werd vermoord, gaf er het voorbeeld van niet tevreden met hetgeen hem de wet toestond als burgerlijke lijst, greep hij met volle handen in de Staats- kasse om zijne drift naar spelen te voldoen de andere hooggeplaatse mannen volgden zijn voorbeeld Koning Manuel, die kinderachti ger te werk gaat als dat zijne jonge jaren bet van hem doen verwachten, geniet van de fouten zijner voorgangers en van zijn eigen gebrek aan ondervinding. Dat alles heeft samengewrocht 001 den op stand macht te geven en zoo is het dan ook aan de oproerigen gelukt de bestaande regee ring omver te werpen en door eene republiek te vervangen, die, te oordeelen naar heure aanvoerders, nog goddeloozer zal zijn dan het portugeesche Koningbestuur. Na drie dagen wierd God levend Hij verrees en wedergevend Wat ziju volk verloren bad, Bleef Hij voor een tijd hun schat. Veertig volle dagen later. Weder willend naar Zijn Vader, Klom Hij hulploos hemelwaart In een heerlijk' hemelvaart. D'Heilige Geest kwam nederdalen En d'apos telen verstalen In het stichten van Gods Kerk En hum prediking en werk. Als de tyd dan was gekomen Wierd Maria opgenomen En den hemel ingeleid Voor haar werk en heiligheid. God de Vader wou Haar kronen, God de Zoon Zijn Moeder loonen, En de bruid van d'Heil'gen Geest Vierd' hierboven bruiloftsfeest. ■BW1I WW Koning MANUEL, van Portugaal Het groote politiek nieuws van de weke is de omwenteling in Portugaal, waar Koning 't Begin Maandagnacht, rond 1 1/2 ure, werd de bevolking van Lissabon uit den slaap gewekt door het geknal van een en twintig kanon schoten schier alleman kwam op straat geloopen of aan de vensters, om te zien wat er gaande was. Men zag lieden in alle rich tingen loopen, terwijl de klaroenen de ver zameling bliezen, en op verscheidene pun ten geweerschoten knetterden en geroep weerklonk. De revolutie was uitgebroken, en de een en twintig kanonschoten waren het sein. De policie, die onmiddellijk te wapen liep, stormde op de revolutionnairs, doch werd door deze op bommen ontvangen, die met de hand geworpen werden. De policie, zich onmachtig ziende, riep de troepen ter hulp, doch 't gebeurde dat deze zich weldra in twee benden schaarden,waar van de eene naar den kant der revolutionnairs overliep, terwijl de andere ge rouw bleef aan de tucht en aan het koninkdom. Een vei woed gevecht volgde en 't duurde niet lang of tal rijke officiers en soldaten vielen, gedood of gekwetst. Overal donderde weldra het kanon. De revolutionnairs gelukten erin zich mees ter te maken van de militaire wijk, gelegen in de nabijheid van het koninklijk paleis. Er werd aan koning Manuel meegedeeld wat er omging de jonge vorst verliet het paleis, vergezeld van vier uiterst vertrouw bare personen het was op hun aanraden dat hij dit besluit genomen had. Deze personen brachteh den koning in veiligheid, terwijl het gevecht in de straten voortduurde. De revolutionnaipen hadden barrikaden op geworpen en afdeelingen gezonden om de bruggen en telegraaflijnen te bezetten. Dinsdag kwamen te Lissabon troepen uit verschillende garnizoenen uit bet binnenland toe, die zich aansloten bij de getrouw geble ven troepen, derwijze dat de machten van de twee partijen nagenoeg in evenwicht waren. In de andere portugeesche provincies werd de oproerige beweging van Lissabon niet gesteund. L*J Waar is de koning nu f Volgens de eene tijdingen zou Manuel ge vangen zijn, volgens andere is hij gevlucht op een portUiieesch oorlogschip, of op een engelsch schip en reeds op weg naar Enge land verder nog wordt gemeld dat hij per auto naar het Noorden zou gevlucht zijn, naar de rovincie Cintra, waar de konink lijke familie zich bevindt en alles tot nu toe nog rustig is. En nu De republikeinen hebben een manifest uitgezonden tot het volk en tot het leger om den koning van zijne rechten vervallen te verklaren en de republiek in te stellen. 't Is M. Braga die voorzitter is van den ministerraad. De mogendheden zijn verwittigd van de verandering in den toestand van Portugaal. Nogthans, volgens delaalste tijdingen is den buiten op verre na zoo republiekgezind niet als de hoofdstad en 't ware nog moeilijk te voorzien welke de uitslag zal zijn dezer Koning Albert en koningin Elisabeth zijn Donderdag 6n dezer in Belgenland weerge keerd van hunnen reis naar Oostenrijk,waar zijn den grijzen Keizer en zijne familie waren gaan groeten. De ontvangst te Weenen is ten uiterste hertelijk geweest, en heerlijke feesten zijn gegeven ter eere der Belgische Vorsten. Overal worden onze Vorsten om ten best onthaald en eikenden is ingenomen met hunne vriendelijkheid en met de lieftallige eenvoudigheid onzer koningin. Ka oencrisis De uitsluiting is Zaterdag middag begon nen 100.000 man liggen stil. Nagenoeg een half millioen menschen, mannen, vrouwen en kinderen, zijn door de uitsluiting ge troffen,nadat reeds sedert maanden de werk uren vermindert waren De bazen hebben 700 spinnerijen gesloten, op 't oogenblik dat de zaken aan het beteren waren. Er beerscht groote opgewondenheid tusschen patroons en werklieden. Men schat het ver lies der loonen op 5,750,000 trper week. e-rs Een ni"uw schandaal Aaü de graanbeurs te St-Petersburg is een schandaal ontstaan dat van gewicht is en waarin vele groote firmas van Rusland be trokken zijn. Verscheidene firmas hebben onder verklaring van tarwebloem, klei in zeer groote hoeveelheid naar Finland ge stuurd. Om de bloemmolens te steunen, verleent de Russissche Staat eene preime van 20 t. h. aan den uitvoer van meel. Welnu, men heelt berekend dat de firmas op één jaar de Rus sische regeering voor 12 millioen frank be drogen hebben. Thans zullen zij allen ver volgd worden. Dezaaa verwekt groot opzien. Kardinaal Vannulelli bij president Tuft I President Taft heeft Donderdag kardiuaal Vannutelli, die als pauselijk«n legaat het Eucharistisch Congres had bijgewoond, in gehoor ontvansen. In katholieke kringen zal hiervan ongetwijfeld met voldoe iog worden kennis genomen. Want de ontmoeting zal wel mogen beschouwd worden als een be wijs, dat bet Amerikaansch staatshoofd geerne goede en loffelijke betrekkingen on derhoudt met de katholieke geestelijkheid. Cook Van den zomer ondernamen een paar Amerikanen, de heeren Whitney en Rainey, een toebt naar de Poolstreken om te jagen. Zij voeren heen op de Beathic, onder bevel van kapitein Bartlett, die Peary intertijd vergezelde tot op 100 mijl afstands van den Noordpool. Er we'd verondersteld, dat de jagers op hun schip ook wel Etah zouden aandoen,aan den noord westkust van Groen land, waar Whitney in Maart 1909 doktor Cook ontmoette. Dit geschiedde intusschen niet, doch wel deed het schip kaap Spa-bo aan, gelegen aan den kust van Noord-Devon, waar eene sneeuwhut stond, volgens de verzekering der Eskimos was zij gebouwd door Cook, om j er den winter in door te brengen na gelijk hij beweerde de Pool te hebben bereikt, j De beide jagers bezochten de hut en von den haar geheel leeg, met uitzondering van eenige huiden, die den vloer bedekten. Doch niets werd er gevonden van eenig bewijs zooals Cook gezegd heeft dat hij daar zou hebben achtergelaten.Kapitein Bartlett deed fteene moeite iets van de hut in oogenschouw te nemen. De bezoekers lieten al'es staan zooals zij net gevonden hadden. Beste middels om kinderen slecht op te brengen 1Beginnen met hen, als ze nog heel klein zijn, alles te geven wat ze vragen. 2. Spreken ia hunne tegenwoordigheid van hunne hoedanigheden. 3. Zeggen dat ge ze niet kunt beteren dat ze 't hooren. 4 Om hunnentwille niet overeen komen, vader en moeder, waar ze bij zijn. 5. Hun laten verstaan dat vader een dwin geland is, die maar goed is om ze te straffen. 6. Dat vader voor moeder misprijzen toone in hun bijzijn. 7. Niet toezien welke makkers zij hebben. 8. Hun alles laten lezen wat ze maar wil len. 9. Trachten geld te winnen voor hen, zonder hun christelijk op te brengen, en hun geld in handen laten. 10. Aan alle werkzaamheid verzaken binst hunne speeluren M. Straffen voor eene nietigheid en lachen met hunne ondeugden. 12. Hunne gebreken loochenen en er partij voor trekken als ze door hunne mees ters in de school verplicht zijn recht in hun schoenen te gaan. Wij lezen in het Fondsenblad van Gent Brrr Brrr 1 - Naar het schijnt heeft eene afdeeling van een regiment soldaten, in gar nizoen te Antwerpen, op marsch zijnde, De Vlaamsche Leeuw gezongen. De bond der drie L (Ligue pour la Liberté des Langues) van Antwerpen, heeft dat aangeklaagd bij den minister van oorlog, en heeft gevraagd dat zulks zou ver boden worden, omdat De Vlaamsche Leeuw een Flamingantenlied is 1 Schrikkelijk, he' T en zeggen dat België nog bestaat 1 La Chroniquedat geenszins Vlaamschge- zind is, lacht zelve met die belachelijke streek. Waarom zouden de Vlamingen De Vlaamsche Leeuw niet mogen zingen, en de Walen, de liedjes van hunnen geliefden volksdichter Antoine Clesse Maar laat ons lachen niet weenen om dat kleingeestig optreden van den Antwerp schen LLL bond. Een tegenstrever die zich belachelijk aan stelt is niet te vreezen. Wat moeten wij met onze dochters doen. Een Amerikaansch blad geeft op deze zeer belangrijke vraag het volgende ant woord Geeft haar eene christene opvoeding op school, leer ze goed voedzaam en smakelijk Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°37 DOOR 't Vloog Pap voorbij, Re1 idrajadpalen, de [wacht? huiz ekens vennepen lijk speeldozen, ide hommelveldén, 't land, Ide boom en en de pachthoven, 't snorde aardig voor zijn neuze wieg en altijd kwam er ander en pieuwer dingen achter. De wagengro-nd dreunde bo ven de spoeteringe van de wielen en de ramen klutier den en ruttelden een kletterende vensténnuziék.. Wan neer hij hem recht hield wiegde zijn lijf over en weere en hutseklutste meedansend jn 't snokkend rumoer van die dolle vaart. Ze vertraagden, hielden stil en 't !wias dan een nieuwe vlucht altijd op de pijlrechte, liane die| ginder hooge lijk afgewrongen verloren liep. Op een hof zag hij een geheel nest zwijnejongey lijk eene bende uitgelatene zlotteriks geestig snorkend achter de schare wegstuiven. Verder op een ander hof was eene dikke meid heftig eeine mèlkstande [aan 't Schonden.; Uit het opgestegen gevel venster van eenè kortwoonste lag eene heele boel lakens en dekkinge te verzfonnen en verder (nog op1 den koer van pene herberge belette hij eene jonge dochter dié huiten in de frissche morgenlucht heuren opschik eindigde dn gretend kusjes wierp naar de reizigers die nieuwsgie7 rig door de venster van hunne wagen gaapten^ 't Is percies een lijk Celina, peisde Zarren die 't schepsel goed in Id'ooge hield, pok zoo (rilde met lang zwart haar, Ze ruiSchten weer over de riggels. Hij wier<| het gestadig kijken mjoie len keerde zijn hoofd naar binnen., De vrouwle met haar kind zlaten nog altijd vóór hem.; Stillekens laan Was het meiske tot sprake geko men en zijne verwonderde kijkers sloegen nooit jvan het venster laf.; Twee banken verder boorde hij de boe ren midden eene stinkende toebakwolke schru weiroe? pen en luide vragen en zeggen om hun door de baloor- dige schuddrdaveringe van 't gerij te doen verstaan,. Aan de vijfde statie moest Zarren door. Bij dep voorlaatsten stilstand, hij wiist hem van buiten, fniek hij gereedschepe, streek 'zijn haar in orde, herzette zijnen hoed, snoot, vaagde met den doek 't stof uit zijnp cogen en af zijn wezen, trok zijn krawaat rechte jen knoopte langs boven zijne veste toe.; Frrr daar schoot het wit wachthuizeke voor bij.; Nog geheel hetzelfde van overjajar, met het eigen ste wijveke dat lijk een vergroeide oudheid bij den slagboom geplant stond en er zonder roeren de vlucht van den trein verbeidde, dan de tweewoonste waar pp het dak eene overgroote duivenpiere stak en eindélinge Roozendale, Hij wupte van den wagen en gaf zijn kaartje af. Hij kreeg de gestriepte helft weer, Ha, 'k was 't vergeten zei hij, om den man niet te laten peizen Rat hij met een bioodzinnigen reiziger te doen had, Nogeens de horlogie uitgetrokken 't was bij den achten. Zonder ievers te letten ging hp gemoedelclc voort, "naar de plaatse toe. De kermiswimpel pp het knoddig kerktorentje sprong hem als een hertelijke Welkom in da oogen, jen Ide vendels overal aan de herbergen en drinkhuizen waaiden hem feestelijk te|- geih I Tusschein de bonte warboelige kleurdakingel en "witschetterende gevels zag hij het huis van Free met zijn smal hoog kaafke boyenkijken, '1 Verdween |en kwlaln weer. dook nogeen weg tot bij de straal omgedraaid het een honderd jmriers! verder in zijne heele nette aangenaamheid van wilder tot boven fe zien kreeg. Free stond buiten in zijne hemdsmouwen op |de:n uitkijk, Vian zoohaast hij zijnen vriend gewaarde riep hij luide met zijn arm lijk een venjdelstok ppge- s leken Welgekomen De iontvangste w:as gul met eene landsche .wel gemeende openhertigheid. Ha, Zarren, oude maat, hoe is 't Geef jde vijve Gód zij' gedankt goed, Free, lijk of ge Ziet en ze schudden en herschudden hunne hand in eene kloeke vaste grepe, Kom binnen, kom binnen. Free drong Zarren in huis. Juist kwiam Sylvie, Frees wijf, tewege naar buiten.; 't Is Zarren schetterde ze blijgeestig. 'Ge zijt welgekomen en hoe gaat 't Maar ze deinsde verwonderd achteruit en met de vuis ten op hjare heupen den on klunen jongen schulksch beziende Kijk een keer, Free, hoe fijn hij' hem iopge- snakt heeft, 'k Ben 't zeker, hij heeft ook al enlwaac iets zitten en ze spetterde uit in eenen klaren lach en sloeg pletsend heur handen ineen. En dan ineens haastig op een ander gedacht val lend kwam ze weer bij hem en nam zijn arm, Maar kom een keer hier, zong ze, en trok hem bij de wiage, kom een keer hier, jongen, en ze stropte 't behangsel wieg. Diaar lag een mollig lotterke, zijn snoerig mond je toegepapl, geurend van gezondheid, te slapen lijk een roozc, Wlat zegt ge van mijn schat, van mijn lieven engel vooisde za en hield beur stralende oogen met een gloeienden trots op den knape gekeerd, 't Is een mpllehe, zei hij, 't is een molleke, en tot Free Proficiat ge moogt er preusch mee zijn, Niewaar, bofte Free, met eenê vaderlijke in genomenheid, en hij reek te1 zij ne arms te wege om 't boorlingska uit te nemen. Maar 't wijf schermde er angstig vooren. Och keef ze, is dat mannevolk, laat het slapen hij zal het later wel op vinden, en tot Zarren En gij, gaat ge nog lange wachten vroeg ze slimoogend, terwijl ze zachtjes de wiege toedekte^ 'k Ben zoo wel alleen, ruide hij, om iets te kunnen daarop antwoorden, maar inwendig peisde hij op Celina.; Ze klapten en taterden..., wlachtten ongeduldig om de beurt te krijgen en sloegen in eer de anderp uitgepraat was. Ze hadden zooveel te zeggen en te vertellen, van een jaar verre, en daar was een hoop nieuws bijgekomen voor 't meest al kleinigheden die ze niettemin met eene smake op tafel brachten, en tot de nietigste bijzonderheden toe ophaalden die van het naaldeke tot den draad over de tonge liepens Wordt voortgezet ca co c_ L. CD £-H ju CO hH c 018 NIEUWSBLAD Til YPER SUF -dH T&PZW ",*7=v»s r*i M *1 CC «e CO

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1