SpreeMiaad 52 De Hommelpluk co J Ph 1 O .1 O i=- W Op Zaterdag 15 October 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Taïmerk 2328 Te trekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank jaars Dagklapper Evangelie van den 22en Zondag na Sinxen Maconnieke godsdiensthaat mmsÊsa&dÊdteidb&s&dk&'m Canadeesche en Belgische liberalen •a m w m m m w es m Geen geweld ROND DE WERELD Portugaal Vraok rijk Duitschland So Rusland Concert Openbare Kunst Odüon DEMA RRÉ cn 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt *s Vrijdags, en !s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen st blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE IVE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. van den 15 tot den 21 Oct. z. 15.— HTkeresia, stichteres der ongeschoei de Carraelifcten f 1582. Z. 16. De 270 HH. Martelaars. H. Floren- tyn, b. m. 17. H' Hedwig w. hertogin van Polen, f1243. Zalige Raso, abt van Drongen. —Zalige Margareta Maria. d. 18. H. Lucas evangelist, patroon der schilders en beeldsnijders. Zalige Koenraad van Leuven. w. 19. H. Petrus van Alcantra, f 1562. Zalige Hendrik van Brabant. d. 20. H Jan Kenti. De vier martelaars van Schoonhoven in 1572. v. 21.— H. Hilarion abt. H8 Ursula en hare 11000 maagden mm. Te dien tijde gingen de Farizeën heen en be raadslaagden hoe zij Jezus in de woorden zou den vangen. En zij zondeo hun leerlingen met de aanhangers van Herodes tot Hem en zij zei den Meester, wij weten dat Gij oprecht zjjt en den weg Gods naar waaarheid leert, en U aan niemand stoort, want Gij kent geen aanzien des persoons. Zeg ons dus wat dunkt U. is het ge oorloofd den keizer schatting te betalen of niet Doch Jezus die hun boosheid kende, sprak: Wat stelt gij mij op de proef, huichelaars? Toont Mij de oijnspenning. En zij hielden hem een tienling voor En Jezus zeide hun Wiens beeld en op schrift is dit Zij zeiden Van den keizer. Toen sprak hij tot hen Geeft dan aan den keizer, wat den keizer toekomt, en aan God, wat God toe komt. De vrijmetselaars, degezwoorene vijanden der H. Kerk, zijn er in geslaagd een Jood, met name Nathan, als syndicus of burge meester van Rome aan te stellen Een heviger, een boosaardiger, een hel- scher vijand kon de H Kerk niet ontmoeten. En hij, Nathan, maakt van zijne officieele bedieningen gebruik en misbruik om zijne helschegal tegen de H. Kerk en hare verte genwoordigers uit te braken. Den 20 September, de verjaardag van de heiligschendende misdaad der inneming van Rome, die den schandaligeu roof der pauzè- lijke Staten voltrok, gaf hem de gelegenheid om andermaal zijne gal uit te spuwen. Nogmaals verheerlijkte hij dien schunda- ligen roof, en dat in eene bewoording dije hooi end en smaadvolwas voor de H. Kerk en haar Opperhoof l.En zooverre dreef de jood Nathan het dat de H. Vader het noodig vond dadelijk te protesteeren. De H. Vader sprak aldus Over twee dagen heeft een man, met openbare macht bekleed, zich niet verge noegd nogmaals den dag te herinneren dat de heiligste rechten van den bezitter der Romeinsche Staten met de voeten werden getreden hij verhief de stem om tegen het katholiek geloof, tegen den Stedehouder van Christus, tegen de Kerk zelve spotternijen en heleedigingen uit te schreeuwen. Hij heeft zelfs de godslastering bij de beleediging gevoegd en zich in 't openbaar verzet tegen de goddelijke instellingen der Kerk, tegen hare Geloofsleer on tegen het gezag harer Pauzen. Bij dien haat tegen de Kerk komt na tuurlijk den haat tegen de christene god vruchtigheid, en in kwaadaardige en anti socialen toon hoonde men de godsdienstige gevoelens van het getrouwe christen volk. Ingezien deze goddelooze uitvallen, zoo onbeschoft als goddeloos, kunnen wij niet nalaten Onze stem te doen klinken en opent- lijk en krachtdadig te protesteerea tegen zulkeu smaad en zulke heleedigingen de Kerk aangedaan door eenen man met open baar gezag bekleed, en dat in de stad die de zetel is van den Paus, het Opperhoofd der Kerk. Bidden wij God dat Hij zijne goddelijke Bruid, de Kerk bescherme en verdedige tegen den laster altijd venijniger, de aan vallen altijd heviger en de immer ongestrafte roekeloosheid Onzer vijanden Zoo sprak Z. H. Pins X. Op te merken is het dat vele Italiaansche dagbladen, meest al niet te katholiek, zich bij de katholieke organen voegen en met Z. H. den Paus protest aan teekenen tegen de dui velsche aanvallen van den jood Nathan. In Belgie alleen worden de zoo smaadvolle als hatelijke aanvallen van een jood Nathan goedgekeurd en toegejuicht door de liberale en socialistische dag- en weekbladen. Nu, dit levert ons eens te meer het bewijs dat de onverbiddelijke haat tegen de H. Kerk de voornaamste drijfveer is der geusche politiek. Sommige lieden schijnen daaraan te twij felen de houding der gansche geuzen pers in deze omstandigheden moet hen de oogen doen openen. Immers, haat tegen God, tegen de H. Kerk, togen den Godsdienst is alleen in hunue politiek te vinden. Onlangs bofte een liberaal blad met den liberalen burgemeester van Montréal, hoofd stad van Canada, waar, verleden maand, het H. Sakramentscongres plaats had, een congres zooals er nog nooit een op de we reld gehouden werd. De versieringen der strateD kostten meer dan 2 millioen en half frank en men rekent dat er op den dag der processie, die meer dan drie uren noodig had om voorbij te irekken, er ten minsten een half millioen vreemdelingen naar de stad waren toegestroomd. Ziehier nu hoe Sir Wilfried Laurier, eerste ministèren het hoofd derCanadeesche liberalen, zich uitdrukte bij de opening van dat Congres Canada, zegde hij, is een land van gods- dienstige vrijheid en verdraagzaamheid. De Canadeezen van fransche afkomst zijn getrouw gebleven aan het geloof dat hun gebracht werd door Jacques Carlier, n Champlain Maisonneuve, eu de eerste zendelingen die dezen bodem betraden. Ten huidigen dage wordt het vasteland van Europa gefolterd door twijfel, twijfel n waaraan Frankrijk deelneemt. Maar de Fransche Canadeezen blijven getrouw aan hun geloof, en in dit geloof vinden zij hunne grootste veiligheid. Zonder eene Opperste Macht, wat moet er van den mensch geworden Wat zou het leven zijn, indien den mensch, belasterd en onrecht- veerdig behandeld, niet meer verzekerd ware dat er hierboven eene Eeuwige Ge- rechtigheid heerscht? Met het christendom wordt de dood, in stede van eene eeuwige scheiding, eene eeuwige vereeniging Eb wel, heeren liberalen, wat zegt ge? Welk hemelsck breed verschil, eh, tusscüen een Caaadeesch liberaal en een Belgisch liberaal De woorden van den Canadeesehen Minister, hoofd der liberalen, zoo vervuld van ware vaderlandsliefde en zoo doordron gen van rotsvaste godsdienstige gevoelens, bewijzen dat hij door het ware liberalisme bezield is waarvan onze Belgische liberalen niet het minste begrip hebben. In Belgie spannen de liberalen gedurig aan met de vijanden van 't vaderland en 't koningdom, om den godsdienst, welken zij haten en ver achten, te beter te kunnen vervolgen. In Canada kennen de liberalen maar eene leuze: Voor Godsdienst, Koning en Vaderland. Welk hemelsckbreed verschil, niet waar Vrijdag 7 October en zaterdag 8 October 1910 was er opspraak op de botermarkten van Poperinghe en Yper van wegens de boterko ipers tegen de boerinnendie, vol gens hen, te hooge prijzen vroegen voor de te koop gestelde boter. De fransche boter- kntsers zeiden dat ze in Frankrijk geen weg meer konden met dure boter, en na wat woorden en weg eu weder loopen, vermin derden de boerinnen wat den prijs, en alles liep nog rustig af. Maar dinsd3g 11 october 11. ging het erger te Rousselare daar waren de vrouwen dei- volkswijken overeengekomen geene boter tje koopen boven de 3 fr. per kilo. Bij het begin der kleine botermarkt kwam een groep van meer dan IOO mannen en vrouwen naar de markt. De boerinnen vroegen 3 fr. 30 tdt 3 fr. 70 per kilo, en daarom wierden zij be- Jeedigd er oütstond een gedrang, de boter- manden en de boerinnen werden omgewor pen, de boter rolde weg, de kleederen wer den gescheurd, juweelen geraakten verloren of gestolen; Louise Coopman van Rumbekq, onder andere, speelde hare botermande met 10 kilos boter en een diamanten oorring kwijt. De politie, eerst onmachtig, kreeg weldra hulp, en kon de rust herstellen. Zij was rapper en gelukkiger op de groote botermarkt, waar zij de woelingen kon be letten. Wij vinden dat niemand mag beleedigd, bedreigd, bedwongen of bestolen zijn bij het te koop stellen zijner waren. Vragen is vrij. Is de vraag overdreven,niemand is verplicht te koopen, elk mag weigeren een aanbod te aanveerden, en vinden alle koopers dat boter bijvoorbeeld maar 3 fr. per kilo weerd is, de boerinnen zullen ze aan dien prijs af zetten, ofwel er meê wêer naar huis gaan zoo verstaan wij de vrijheid. De woelmakers van Rousselare zullen waarschijnlijk de markt van Rousselare doen vermijden, en a'zoo later de boter, die er nog komt, duurder moeten betalen door de schaarschheid daarbij zij zeuden wel kunnen, vervolgd worden voor overtreding van artikel 313 der strafwet, luidende als volgt Alwie door samenscholing en door ge weld en bedreigingen, de openbare rust op de markten zullen gestoord hebben, om dieverij te vergemakkelijken, of alleenlijk om de verkoopers te dwingen hunne koop waren goedkooper af te staan dan vrije me dedinging opbrengt, zullen gestraft worden met drie maanden tot 2 jaar gevang. Zij zouden ook kunnen onder de toepas sing vallen der wetten,die verbieden iemand te beleedigen, te bedreigen, te slaan of te bestelen, of opstand te maken teaen de po litie, belast met de rust te handhaven en iedereens vrijheid en rechten te doen eerbie digen. Dinsdag laatst verschenen ook zeven koffiehuisbedienden voe r de rechtbank van Brussel, beticht van beleediaingen aan poli tie en bijzoDderen,van aanslagopde vrijheid, en van opstand. Zij hadden in verscheide koffijhuizen geweld gepleegd, omdat zij er moesten betalen om er te dienen. Dat zij malkaar verstaan om geene zulke voorwaar den meer aan te nemen, maar dat zij daarom tot geene gewelddaden overgaan. Geweld duurt niet, en wordt gestraft. §3 f9 f9 f9 f9 Koning Manuel heeft alvorens zijn land te verlaten dat hij voorzeker nooit meer zal terug zien, een eigenhandigen brief tot den eersten minister geschreven waarin hij zegt dat hij, waar hij door de omstandigheden gedwongen was te vertrekken, aan zijn volk wilde zeggen dat hij zich niets te verwijten had, altijd als goed portugees gehandeld had, altijd zijn plicht had gedaan en altijd portu gees zou blijven. Hij hoopt van ganscher dat het land zich rechtveerdig tegenover hem zou toonen en zijne gevoelens zou begrijpen. Zijn vertrek beteekent niet dat hij zich van den troon wil scheiden. Koning manuel heeft zijn land verlaten in ongunstiger geldelijke omstandigheden dan ooit een ontroonde vorst vóór hem. Hij heeft zoo goed ais geen vermogen zijne moeder echter die eene prinses van Orleans is, is gefortuneerd. De hertog van Oporto, de broeder van koning Carlos, is ook zonder geld. Toen hij het schuitje betrad dat hem naar het groot schip zou brengen, waarmede hij naar Gibraltar zou vluchten moet hij aan de schip pers twee briefjes van 100 frank hebben ge toond met de woorden Dat is alles wat ik uit Portugal medeneem en 't is ook al wat ik bezit. Dat Maria Pia, de grootmoeder van den onttroonden koning zich in treurige geldelij ke omstandigheden bevindt is van iedereen gekend. De begrafenis van Chaves te Parijs Zaterdag had te Parijs, onder eenen ont- I zaglijken volkstoeloop, de prachtige begra- i fenis plaats van den te Domodossola veron gelukten Geo Chavez, wiens lijk daags te voren uit Italië aangekomen was. De kerk van St-Fran§ois de Sales, paro chiekerk van deu Peruviaan, was te klein om de geloovigen te bevatten. Na den dienst, die om 12 ure plaats had met groote plechtigheid, trok men stoetsgewijze naar 't kerkhof van Père Lachaise, te midden van eene vijfdubbele haag nieuwsgierigen. Na den lijkwagen volgden 4 groote wagens beladen met een 200tal prachtige kransen en eene heele reeks rijtuigen met de geestelijk heid, de familie en de vrienden van den verongelukten vlieger. Tusschen d@ duizenden die in de kerk eeaen laatsten groet kwamen brengen aan Chavez, werden talrijke ministers en andere overheden opgemerkt, evenals bekende vliegers. Op 't graf' werden een zestal „lijkreden uitgesproken. Decorrespondent van 't.Parijzer Journal te Domodossola schrijft aan zijn i lad, wat hij zien gebeuren heeft 'vóór 't vertrek van Chavez' lijk naar Parijs Al da dorpen van den berg zijn verlaten. De inwoners,met hun pii«ster en hun burge meester aan 't hoofd, komen Daar Domodos sola. Sommigen komen van szeer ver; zij hebben den g.mscben nacht met lantaarns in de hand gegaan. Zij komen naar het gast huis, staan stil, en wachten droevig en zwijgend Een jonge gids klopt op de deur van het gasthuis. Hij is zeer vermoeid en draagt ouder den arm een zeer groote kartonnen doos. Ik woon in een zeer klein dorpje boven Varzo, zegt hij. Ik heb Chavez zien voorbij- yiiegen, en gisterenmorgen beeft men mij gezegd dat bij dood is. Ik heb geweend en dan ben ik vertrokken. Ik ben 2000 meters hoog op de besneeuwde bergtoppen geklom men, waar ik hem had zien verschijnen. Ik heb er al de edelweisses gezocht die ik er vinden kon, en hier ben ik nu met mijn k'ein huidgeschenk, 't Is nederig maar ik geef het met mijn hert. Hij opende zijn kartonnen doos, en zij was vol bloemen. Zij werden eruit genomen en op de lijkkist gelegd. De kist werd er gansch wit van. Dan is een kleine grijze vrouw gekomen die mij zegde dat ze meer dan 90 "jaar oud was. Zij naderde met kleine stappen en leunde op den schouder van haar neef. Zij wilde kost wat kost binnengaan. Ik verzamelde hout op de bergen, zegde ze, toen ik hem zag afkomen. Ik dacht dat bet een engel uit den hemel was, en ik bm op de knieën gevallen. Men heeft mij gezegd dat het een man was, en dat scheen mij onmogelijk. Ik had Chavez natuurlijk niet van dichtbij gezien, maar ik heb gevoeld dat ik hem liefhad als een zoon. Men heeft mij gezegd dat de arme kleine dood was, en ik ben absoluut willen komen. Daar mijn oude beenen mij niet meer toelieten te'voet te gaan, heeft een gebuur mij zijn karreije ge leend. E11 bier ben ik nu. Ik ben arm. want ik leef van de liefdadigheid van anderen, maar ik wilde hem toch eene gedachtenis brengen. Ik heb slechts den trouwring van mijn armen man. Hij ook is door den berg gedood voor veertig jaar, en het komt me nu voor dat ik opnieuw weduwe ben ge worden. Het oudje weende, en legde den ring tussehen het edelweiss. En hoevele andere geschiedenissen van dien aard zou ik u nog kunnen vertellen (H. v. A.) De Passiespelen te Oberammergau zijn geëindigd. De 59 opvoeringen werden door 225000 personen bezocht. De ontvangsten bedroegen 1,758 000 mark. Het seizoen was, niettegenstaande het slecht weêr, voortreffe lijk en veel drukker dan dat van 1900. De Christus-vertolker Lang gaat een reis naar Palestina doen, enkele andere spelers vonden goede betrekkingen bij familiën in Engeland en Amerika als knecht, chauffeur en taalleeraar. In 1920 zal het spel herhaald worden. is het niet geraden in staking te gaan want daar weet men er Russisch tegen op te tre den. Toen te Warschau de trambedienden staakten, gingen ze allen, 600 ten getalle, zonder vorm van proces de gevangenis in. Deze gevangenschap is slechts intermittee- rend en bepaa't zich tot den nacht en de rusturen, die hettramreglement voorschrijft. Want 's morsens en 'smiddags komt een regiment soldaten en de wagenvoerders en de conducteurs worden door vier man op hun wagen gebracht en moeten hun dienst tijd uit met deze gratis passagiers rijden. Op deze manier rijden iederen dag 100 wagens. éS P*. 1?* SP V* #5 STADSNIEUWS Te weinig, zelfs al te weinig volk in het eerste co cert van het winterseizoen, Maan dag avond in de Iweicszaal. Noathans, zoowel de jonge symphonie als de twee anisten die hunne medewerking verleenden, hadden al het mogelijke gedaan om de faeste kunstig en aantrekkelijk te maken. De heer De Vlaemynck van Brugge is een vioolcel van eerste orde en een waar talent en jufvrouw Bernard bezit eene prachtige welgeoefende stem. De welverdiende toejuichingen werden dan ook niet gespaard aan de kunstenaars. Dinsdag middag, ten 11 en half kwamen de congressisten per bijzonderen trein te Yper. Talrijke Yperlingen waren raar de statie gegaan om eere en hulde te brengen aan de vreemde bezoekers,en voornamelijk aan den grijzen Staatsman M. Beernaert. Spijtig ge noeg, de heer Staarsminister was moeten terugkeereu naar de Hoüandscke hoofdstad, waar bij als scheidsrechter moet dienen in een wederlandsch geschil. De congressisten waren nogthans zeer tal rijk, zelfs talrijker dan men verwacht had op een honderdtal beraamd, waren zij eigentlijk met een honderd dertig. Aan 't hoofd was de heer Dr Kuypers, Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°38 DOOR Zarren gevoelde hem allengerhand thuis. Hij had geene oogen genoeg om alles te bezien en weer te zien.: De eenvoudige meubels nog i'risch en blinkend net alsof ze maar versch van den winkel kwamen, de vloer zoo klaar en zuiver dat ge er zoudt van geëten hebben, de schoone stove en al heur glorie opgepoetst en glimmend lijk een spiegel, de helle ruitjes waar geen spotje op afstak, op den vensterbank de stooren- de bloemkens 'die onder de sneeuwwitte gordijne lief lijk bloeiden, Ide prenten en de lijsten die overal met zin en goeste (aan den muur rondhongen, dat be merkte hij en hij beneed Free hier in zijn bekoorlijk nest,; I iHoe gelukkig moest die vent zijn midden in deze behagelijkheid die overal met de zoete lucht de kamer van geheel het huis bewierookte, hier bij eene be slaafde minzame vrouwe, in de wiege waar een schat in sluimerde.; Dat wrocht op Zarren zijn gemoed en joeg gedachten en voornemens door zijn hoofd. Hij had het vóór en rond hem, genaakte al dat begrijpelijk genot, die onbedenkbare Weelde van 't reine huizelij k leven hij voelde die zaligheid en asemde ze in, ze kwam hem plagen en ophuischen, en hij kon liet niet gelooven dat een mensch lijk Free1, die maar een ar me dompelaar geweest was lijk hij, zoo'n welstand en zoo'n geluk had kunnen veroveren. Al over en weere loopend van 't eene naar 't an dere, snebberde Sylvie gestadig voort, zonder eene mi nute beur werk te laten. Ze draaide zeere genoeg een goen pot koffie en sneed een heele teljoore kren- teboterhammen,; 't Ware spijtig geweest, hadt ge niet moeten komen, zei Free, 'k En zou het voor geen geld van Üe wereld gelalen hebben, meende Zarren, 'k was er al een kloé- ke maand mee bezig. Ze aten en dronken .en gingen dan achter het huis dan wegel pp en neer idoor het land. Binstdien deed Free uiteen boe hij tusschen bot en vlage van tijd tot tijd nog de spaê en d'houwe greep en 't grootste deel zelve spitte en rakelde. De patatén waren uit, dan een bedde suikerijen nevens eene par7 tij rapen, en eene handvol hovenieringen wat boontjes, salaê en wortels. Bij jedere soorte bleven ze staan en Free wist te zeggen wat ze hem kostte en op bracht. Algelijk hij had te veel land en met Bamissq zou hij eenige roeden laten schieten.] Intusschen kwam Sylvie ook eens kijken en I100- ren wat de mannen onder malkaar verdeden.; Als ze van 't land gerochten moest Zarren mee naar de ko- nijns en naar de geite. Dat was al nieuwe bij over jaar. Twee bakken zaten glad opgevuld met roerende poe rende beestjes, en in een andere afsluiting een moe- re die met jongen lag. Binst dat Zarren keek, oplet tend en nieuwsgierig lijk een die nog nooit geen ko- nijns gezien heeft, knabbelde de bette aan zijn leeg- hangende veste, maar Sylvie dromde ze met eenen knots op haar muila tegen 't rosteeL Dat is duivelsgoed, zei ze. Een schoon beestj< tochs, hé, Zarren Hij bekende't. E,n geeft ze goed Lijk een koe 't is de weelde van 't huis. Ze trokken in de woonkamer, 't Begon juist te1 kleppen voor de hoogmisse en Free met Zarren, ze gin gen ér naar toe. Na de diensten stapten ze 't kermis plein af dat vol stond met kramen, barakken en molens. Hier en daar dronken ze een kapper, Free trak teerde gedurig en wilde niet dat Zarren een cent van 't zijne verteerde. Dat kan nog deugen, monkelde hij. Alzöo naar de kermisse komen. Sylvie wachtte hen af aan üe deure en droeg den wakkeren kleinen op den arm. Ge hebt lange, weg gezeten, zei ze, mijn eten staat al eene halve ure gereed. Ze hoepte 't kind omhoo.g en palufte't en troe- telde't dat het met eene zotte kreveling van zijne arms luide kraaide en schetterde. Met of tegen, Zarren moest het een keer bij hem hebben en hij opende zijne ruwe wroetershanden om 't kind te nemen. Maar hij hield het links en on geschikt, en zijne botte onzekere doeninge ontstelden den kleinen die zijne kele openzette en vereendelijk aan 't schreeuwen ging. Sylvie kreeg het weer en 't mu ziek viel stille. 't Rook fijn in huis, 't gebraad stoorde tot buiten.- Heel de stove stond vol potten en pannen waar het siste en sutterde. 't Sloeg' in Zarren zijn neuze, en hij snuffelde die smakelijke kittellucht die 't strop van zijn mage rekwijd opentrok. Seffens schepte Sylvie de soepe, een deugdelijk soepke dat ze pertig naar binnen speelden. Dan kregen ze boontjes mét boulli en Voor een tweede vulte, een streusch konijn met beste pataten. vloor maar Of hij at. Zarren, hij had zijn mond en knevel besmeerd, de sause drupte van zijne vingers en hij brij- 'zelide en maalde de beenen dat ze kraakten. Niets ging er verloren hij keesde en peuzelde, beet en snokte en smulde zonder dat hij den tijd vond, op het zeggen van Free en Sylvie, een ja of neen te piepen. Ge moet doen lijk t'huis had Sylvie vóór eten gezeid. 't Was'niet noodig. hij had geene schaamte en at 't minste het dubbel. Ze zagen; er niet op, 't wat eens kerremisse in 't jaar en vjoor een keer dat hij kwam, ze jonden 't hem. 't Heeft gesmaakt, zuchtte hij, óprecht ger smaakt, 'k En heb in geen tien jaar zoo hertelijk me ei; geëten en hij lekte zijne vingers af, smekte en zuig- lipte, wreef met zijn zakdoek 't vet van mond en knevel en sioeg een kruis. Sylvie had naar de herberge eene zware kannq bier gehaald en ze lapten ze ten gronde uit. 't Gebruikelijk smooralaam kwam vóór Üe pinna en za s tiopten een fermen truis. Terwijl Sylvie de scholets spoelde gingen ze buiten zitten met hunnf stoelen en leunden gemakkelijk tegen den muur. Daar lieten ze stillekens hun eten teren^ trokken heele wol ken uit hunne pijpe en zeiden zoetjes in eene tevre denheid over hunne eigene gemoedelijke stemming eq 't wellig zijn en voelen na die kloeke maaltijd. Rond den tween dronken ze koffie en eene ure later zetten Freee n Zarren het op den wandel uit. 't Volk kwajm bij kleine bendekes toe en daar begon op het dorp een leven en roeren. De kramen deden open en dé molens rolden hunne dekking op, de orgel van de renne ging aan 't tuiten en 't werd volop kerremisse. Wordt voortgezet cs co 3 o -2 cs CD CO CD 1 a> DIT IS NIEUWSBLAD M YPER EN OMMELANDS I CD SO CS Sm CD •v "S3 fr

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1