DIT IS HVPfTlVFCDV m tti it If»!8!® EN OMMELANDS De Hommelpluk s w O O SprttkfiM S vt m m m m m w» u m «a 9 o a a a mm m m m m m m Op Zaterdag 22 October 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Taimerk 2329 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezer, ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper Evangelie van deo 23 Zoodag na Sinxen DE TONG T Gaat te ver HOND DE WERELD Vrank rijk Italië saeifiiGacsfis^Gicses De heropening der Kamer Pogingen tot ontriggeling In de parijzer staties De Duitsche vorsten te Brussel STADSNIEUWS Gemeenteraad Odikm DE MA RRÊ Ph H V ca c/) 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten ofr. o de reke binnen "t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. van den 22 tot den 2-) Oct. z. 22. He Maria, Salome. He Cordula. Z 23. He Oda, rust te Hoei. H. Severija b m. 24. H. Raphael Aartsengel. <2.25. H Ctirysantus en andere, mm. -- H H- Crispijn en Chrispiniaan, mm. f 303. Paitoon der schoenmakers. 10. 26. H Evarist, m. 5" Paus van Rome, t li'8. H. Godwil, b. van Cartagena. HIL I.u- ciaan en Martiaan broeders mm. d. 27. H. Abban, abt in Irland. v. 28. HH. Simon en Jude, apostels mm. en Te dien tijde terwijl Jezus tot, de menigte sprak, zie daar naderde een overste en wierp zich voor Hem neder en zeide Heer, zooeven is mijne dochter gestorven, maar kom, teg haar uwe hand op eD zij zal. leven. En Jezus stond op en volgde hem met zfjne leerlingen En zie, eene vrouw die twaalf jaar lijdende was aan eene bloedvloeiing, trad van achteren toe en raakte den zoom aan van zijn kleed, want zij zeide bij zichzelven: Indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik genezen zijn. Doch Jezus keerde zich om, en haar ziende zeide Hjj Wees welgemoed, dochter, uw geloof heeft u gered. En van dat oogenblik af was de vrouw genezen. En toen Jezus in het huis van den overste kwam en de fluitspelers en misbaarmakende volk zag, zeide Hij Gaat heen want het meisje is niet gestor ven, doch slaapt. En men lachte met Hem. En nadat de menigte verwijderd was, trad Hij bin nen en vatte haar bij de hand. En het meisje stond op. En de mare hiervan verspreidde zich door geheel die landstreek. Dit tuigsken, dat zoo gemakkelijk en zoo snel beweegt in onzen mond, is, we deuken er nog niet aan, van de eerste hoofdzake lijkheid voor het spreken, alsook voor het inzwelen van spijs en drank. De geluiden van spraak of zang komen uit de keel en worden daar voortgebracht door de luchtpijpen en de stemspleet. De keel, de tong, de tanden, de lippen, hebben hun deel in de buigingen der klanken, in het voortbrengen der woorden. De tong nochtans alleen heeft de eer het orgaan der spraak te zijn, het voertuig der gedachten. En zeggen dat mes met de tong veel goed, maar ook onzeggelijk veel kwaad doet. Goed ter tale zijn, met vlugheid zijne gedachten kunnen voordragen, derwijze dat de toehoorders er aangenaamheid en vol doening in vinden, dat is voorzeker wel en loffelijk. Een handelsreiziger met zulke be voegdheid heeft doorgaans goeden bijval. De kwakzalvers op de markt voorzien van zen los tongsken, hebben ook tooverkracht op eenvoudige lieden. Maar, de kw&tong, de lastertong O! die doet onberekenbaar kwaad. Zij beneemt de eer en de faam van den evenmensch, zij brengt oneeuigkeid in de huisgezinnen en in familië.'izij geeft aanleiding tot vecht partijen, tot haat, nijd en wraak, tot rech terlijke vervolgingen, tot moorden en zelf moorden Wij hebben van kindsgebeente geleerd dat 't verboden is -au eenig groot kwaad, dat val ch is of onbekend, van iemand te zeggen, en ook zonder groote reden kwaad van iemand te vermoeden of kwaad te oor- deelen... En nochtans, hoe lichtzinnig werkt de lastertong niet. Dagelijks werpt zij haar venijn rond en bezwaddert den eerlijken na»m van geburen, van mededingers in den handel, ja, zelfs van weldoenerswant het gebeurt maar al te dikwijls, dat weldaden beloond worden met belcediging.met achter klap en kwaadsprekerij. Waar het hert vau vo! is, loopt de mond van over, zegt een spreekwoord, en dat is een waar woord. Zede'ooze lieden braken zedeïoozen klap uit, zij doodeu dikwijls onschuldige zuivere zielen en stichten onzeggelijk kwaad. Zulke vuiltongen zouden moeten de schande onder gaan van eene def(ig8 mondstopping. Het gebeurt dat deugnieten en onreeht- vaardigaards restitutie doen, maar zelden of nooit wordt geschonden eer hersteld. Het is ook moeilijk, zoo niet onmogelijk,het kwaad to herste'len dat de lastertong wijd en zijd rondstrooit, 't Beste is van haat, nijd, jaloerschheid en wraak uit het hart te ban nen, en alzoo aau de losse toog de gelegen heid te ontzeggen haren lust te voldoen. Zegt iemand kwaad van u, tracht goed te zeggen van hem, en de zoete overwinning is aan u de lage schande voor hem Volgens schrijven kuipten we laatst uit een onzer beste dagbladen. Een geneesheer heeft het opgesteld. Toen we als kind ter schole gingen, was om 't hardste Joopea een van onze aange naamste spelen den overwinnaar juichten we met handgeklap toe, soms echier met een weinig jaloerschheid. Maar nooit zouden wa durven denken hebben dat er een tijd zou komen dat ook groote menschen dit kinderspel gingen na doen, en dat nog met het gevaar van hunne gezondheid te krenken. En 't is nog geen tien jaar geleden dat we allen met opgewondenheid naar dien paar- denkoers van Brussel-Oostende opzagen, omdat die arme paarden, o wee gemarteld werden onder de zweepslagen en spoorkap- pen. Ai de gazetten waren het toen eens om die handelwijze te laken. Men herbegon eok geen tweede maal. En nu op onze dagen De mensch zelf is zijn eigen beul geworden en de pers zwijgt, wat zeg ik de pers maakt van die zelfmoor denaars de helden van den dag Wij hebben ze zien aankomen de cou reurs ze waren onkenbaar om het bloed en het stof in 't aangezicht ze waren uitgeput dat zij niet meer konden recht blijven. Men noemt, ze liefhebbers van Sport, maar hef hebbers van een toevallige dood te mid den van de jongelingsjaren, zou een juistere l enaming zijn liefhebbers vaa geneesbare en ongeneesbare ziekten... en het sport zou de gezondheid moeten bevorderen. Bloed spuwing, fleuris ...1 en dat alles voor een weinig eer Geen enkel dier zou zich zoo vrijwillig dooden, zou zich zoo afmatten om eene ken nis op te doen waardoor het eens zal omko men. Hoeveel jongelingen hebben geld om het Sportblad te koopen, en hebben geen cent om zich een ernstige lezing voor den geest aan te schaffen Men heeft geld en tijd om naar de koersen te gaan zien, maar de tijd ontbreekt om naar een vereeniging te gaan waar men hunne stoffelijke belangen onder zoekt. Kleine en dikwijls ook groote kinde ren kennen de namen van al de coureurs maar weten dikwijls de eerste letter niet van hetgene zij moeten weten. Sport Koersen Volodroom 1 dat alleen houdt hen bezig, en die plaag heeft onze kleinste ge huchten aangetast. Hoe zullen w"\ ze genezen Wie durft er spreken Postrij r De staking der ijzerwegbedienden is totaal geëindigd. De krachtdadige houding der overheid tegenover de oproermakers heeft ditmaal hen de volledige overwinning doen behalen op het volk, dat enkel leeft met anderen op te winden en op te stoken. 't Is vooral het binnenroepen der werk lieden die den genadeslag heeft gegeven aan een opstand. De binnengeroepen mannen moesten sef fens naar hunnen post of werden als weg- loopers deserteurs aangehouden en gevonnisd. Kwamen ze binnen, ze wierden aan 't werk gesteld als gewone arbeiders, maar ze droegen eenen band rond den linke ren arm, tot kenteeken dat ze militairen waren en als militairen gehoorzaamden. Weinig hebben aau dit bevel weerstand geboden, 't Ware ten anderen ook zeer ge vaarlijk geweest want die militaire bevelen zijn uiterst streng. 't Voornaamste is dat de staking zonder zeer erge gevolgen ïs af'geloopen. Hier en daar nogthans zijn voorvallen aan te stippen die toonen tot hoe verre de sta kers waren opghitst. Een ongemeen erge aanslag Dinsdag nacht, rond 12 1/2 ure, werd op den Noorderspoorweg, nabij de statie van Saint-Denis, kapitein Dulac, van het le regi ment voetvolk, die vergezeld was van een soldaat, drager van een fakkel, het slacht offer van een moordpoging. De officier was gekomen aan het kruispunt der spoorlijn van Pontoise en van Chantilly, nabij eene brug, toen hij tussehen da haag, die de spoorbaan bezoomt.ietszagschitteren, zooals een zwak lichtje dat oumiddelijk uit doofde. De kapitein deed de toorts uitdooven en zond den soldaat versterking halen bij de naburige wacht. De officier met de revolver in de haad.giug moedig naar de plaats waar hij het geheimzinnig geflikker gezien had. Opeens werd hij door een kerel ruw bij de keel gegrepen, terwijl een tweede man hem een handvol kiezel in 't gelaat wierp. Daar het slachtoffer dezer aanranding zich kracht dadig verweerde, ging een schot van zijnen i revolver af Zijn tegenstrever ging niettemin voort met hem de keel toe te prangen de medeplichtige loste rakelings een schot op I den officier. De kogel doorploegde de borst j van kapitein Dulac,en verbrandde zijn hand l en zijn tuniek. De komst van den soldaten- wacht joeg de aan vallers op de vlucht. Eene geheimzinnige zaak Woensdag nacht, na 't voorbijstoomen van den trein Parijs-La Roche, vonden spoor- wegwerk'iiedeu, op ongeveer honderd meters van de statie van Evrj-Petit-Bourg, nabij Corbeil, het verminkt lijk van een man op j de riggels liggen. Het afgereden hoofd lag, j half verpletterd, op verscheidene stappen van het lijk. De werklieden wilden het bloedend stoffe lijk overschot wegnemen toen opeens een hunner, die het lijk, dat op den buik lag, oplichtte, achteruit sprong en riep Dat niemand het lijk aaorake, ©r is misschien gevaar 1 De doode hield inderdaad, een langwerpig rond pak tussehen de armen op de borst geklemd. Men vermoedt dat de man dooreen trein verrast werd, op 't oogenblik dat hij eene bom op de spoorbaan wilde leggen. De werklieden lieten het lijk ter plaats en gingen den statieoverste verwittigen. D<=ze ambtenaar, vergezeld van gendarmen,kwam onmiddellijk zien, en men besloot het lijk onaangeroerd te laten tot de komst van het parket.Bezijden de spoorbaan heeft men een wandelstokken hoed en eene vest gevonden dié aan den verongelukte schijnen toebe hoord te hebben. In 't Noorderdepartement De cheminots van Atrecht hebben Woens dag eene vergadering gehouden en de her- neming van het werk gestemd. Zij begaven zich naar den depot en naar de andere dien stenwaar zij aanveerd werden, uitgenomen de algestelden. Zij hebben hunnen dienst hernomen. Ondanks het besluit van hetwerkstakings- komiteit, hebben de spoorwegbedienden van Rijssel den arbeid hernomen.De afgestelden hebben zich ook aangeboden, doch werden kwamen in massa toegestroomd om hunne oproepingsbrieven al te halen en den mobi lisatie-armband te ontvangen, dien zij moe ten dragen om den arbeid te mogen herne men Al degenen, die verleden zaterdag morgend op hunnen post met waren, zullen door de krijgsoverheid vervolgd worden. De reizigersdienst is nu volkomen her steld. Al de treinen zijn vertrokken, enkel met eenige vertraging. Men telt slechts zeer weinig achterblijvers in het personeel. Btgr Tacci Mgr Tacci, pauselijke nuncius te Brussel, die eenige weken in verlof in Italië is gaan doorbrengen, werd Dinsdag door den H. Vader in bijzonder gehoor ontvangen. meester van het hof der keizerin Z. Exc. von Behr Pinaow, kamerheer, en M.Posth, sekretaris van de burgerlijke lijst. Prinses Victoria-Louisa van Pruisen zal vergezeld zijn van hare eeredame jufvrouw von Sakdern. Te Roebaais, Toerkonje en in al de an dere steden van het Noorderdepartement is het werk eveneens hernomen. Maandag werden twee pogingen tot ont riggeling gepleegd. De eerste op drie kilo meters van Montpellier. Een ijzeren blok, dienende om tijdens de manoeuvers de wie len der wagons vast te zetten, werd op de riggels gelegd. Een reizigerstrein heeft de» hinderpaal voortgestuwd tot aan de stand plaats der statie van Villeueuve. Er zij» geene ongelukken te betreuren. De tweede poging werd nabij de statie van Arènes ge daan. Daar ook werd een ijzeren stuitblok op de riggels gelegd, doch hij kon voor de i aankomst van den trein weggeruimd wor- den. Een onderzoek is geopend. Dinsdag morgend heerschte er veel bewe- ging in de parijzer staties. De cheminots Ter eere van Ferrer Om den verjaardag der terechtstelling van Ferrer te vieren, hebben zondag nacht te Torre Annunziata vier socialisten gepoogd de parochiale kerk aldaar in brand te steken. Zij hebben eerst getracht de poort open te beu ken, en toen zij daarin niet gelukten, goten zij er petrol op en staken er het vuur aan bij middel van eene toorts, gemaakt met socialis tische dagbladen en Ferrer-manifesten. Zij werden door de geburen op de vlucht gedre ven en het vuur kon gelukkig bij tijds uitge doofd worden. !9S96!9i3i9!fllSi)j!36!3&3 Het officieel uur der aankomst te Brussel van den keizer en de keizerin van Duitsch- land, is thans gekend, 't Is ten 2 ure 20 namiddag, Dinsdag aanstaande, dat de keizerlijke trein de statie zal binnen rijden. Luitenant-generaal Jungbluth, kolonel Van den Boogaerde en majoor graaf' de Jonghe d'Ardoye, gelast met den eeredienst van den keizer, graaf' Eduard d'Assche en de gravin de Renesse, gelast met den eeredienst der keizerin, zullen de hooge bezoekers niet te gemoet gaan aan de grens, zooals eerst be sloten was, maar wel te Leuven. Daar zullen zij plaats nemen in den keizerlijken trein. Ziehier de volledige lijst van de hoogweer- digheidbekleeders en ambtenaars van het duitsche hof, die den keizer, de keizerin en prinses Victoria-Louisa zullen vergezellen Gevolg van Z. M. keizer Wilhem Z. Exc. graaf von Eulenburg, groot-marschalk van het hofZ. Exc. von Flessen, opperstaf- officier Z. Exc. von Valentini, overste van het burgerlijk kabinet Z. Exc. generaal von Oertzen, overste van het militair ka binet de fregatkapitein von Bulow, staf officier doktor Niedner M. Knauff, sekre taris van het keizerlijk huis M. Abb, hofraad van het burgerlijk huis; MM. Steller en Per delwitz, sekretarissen. Het gevolg van de keizerin zal bestaan uit mevr. de gravin von Brockdorff, groot meesteres mevr. de gravin von Keiler, hof dame Z Exc. baron von Mirbach, groot- Nog eene kleine maand scheidt ons van de t herneming der parlemantaire werkzaam- j heden. j Men zal, bij de heropening, eenige nieuwe figuren op de banken der Kamer ontvangen. Op de Antwerpsche bank vervangt M. Van Cauwelaert M. Coremans M. de Kerckhove j vervangt M. Biart, die senator wordtM. I Royers neemt de plaats in van M. Vekemans, 1 van Hoboken. Op de Brusselsche bank zullen drie nieuwe leden zetelen, MM. Theodoor, De Beu en O. Huysmans, die onderscheidenlijk MM. Hel- linckx, De Coster en Delbastée vervangen, f Yoor Nijvel komt E. May, liberaal, de plaats innemen van M. de Lalieux, katho liek. Voor Dixmude-Veurne, vervangt M.Maes, M. De Groote. Voor Kortryk, neemt M. Reynaert, zoon, de plaats in van M. Reynaert, vader. Voor Namen vervangt M. Bologne, M. Gilliart. Voor Dinant zal M. d'Huart, M. Cousot vervangen. Voegen wij erbij dat geen enkel bezwaar tegen de uitslagen der Kamerkiezingen zijn ingediend. De raad komt bijeen heden Zaterdag 22 Octoher, om 5 ure, om over het volgende te beraadslagen 1. Neerlegging der stadsrekening voor 1909. 2. Neerleggen van het verslag over het dienstjaar 1909. 3. Hulpgeld voor het gewoon onderhoud der wegenis in 1910. 4. Rechttrekken van den Doorgang toe lage voor afbraak. 5. Uitbreiding der waterleiding tot het Hoornwerk en de Kruisstraat. Toelage. 6. Toelage om den Zillebeek-vijver op nieuw te voorzien van visch. 7. Verhooging van de toelage voor de ver grooting van het vijverhuis te Zillebeke. 8. Ilerleggen van Sint Niklaais- en Sint Jacobstrateri. Toelagen. 9. Verandering aan de inning der belas tingen op peerden en honden. 10. Geld nemen op de leening. 11Begrooting der bewaarscholen voor 1911. Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N<»39 DOOR Zarren had lijk de manieren van een joingea die met iets op de lever ligt dat hij liever zou kwijt gera ken en maar lastig of moeilijk kan uitbrengen. T Past? alsaan niet ö-m daarmee botshoilig in te breken, e? hij wachtte ongeduldig naar eene gelegenheid die heiq hierin ter hulpe zou komen. Free moest algelijk wetey dat hij, Zarren, zoo geern een keer met Free over al die dingen.gesproken had waarin hij, Zarren, nog zoo nuch ter was. En daarbij, voor Free wilde hij niets verdoken houden, hij had ook maar dien vriend aan vAen hij ia alle vertrouwen iets mocht zeggen. 'I Moest wel lukken dat Free zei feen handje 'toestak. Wanneer vernemen we nieuws van u vroeg hij, hebt ge nog niets in d'ooge 'k Doet, deed Zarren, 'k ben in kennisse. Alia, riep Free, en hij stond om Zarren on ge- loovig te bekijken. Is't waar Zeker, zeker, kijk maar, 'k ben in kennisse,. Free, en 't zou kunnen eene trouwe zijn. Ge gaal nu toch zwijgen, riep Free, meer eu meer verwonderd. Trouwen, zegt ge, dat is nieuws En mag ik we* ten met wie Ja g... steigerde Zarren, 't is met een meisket^ die nu op het hof is. - Eene pluksteri misschien Hij jaknikte met een benauwd loeren van zijn? oogen en spijtig om die afgedwöngene bekentenisse. 't Is een braaf jong, Free, ge moogt mij vooj; de waarheid gelooven, liet hij er met eene wanhopige meening op volgen, lijk om zijnen vriend den tijd niet le laten twijfel of nagedachte Over deze min of meer ongunstige vollediging op te vatten. Dat moest bij Free maar kale doen, hij die eene dochter van goen huize gekregen had en geerij liet hooren dat hij hier als een deftig en gezeten paro chiaan gold. Eene hommel plu ks ter, hoe braaf en eerlijk zij is, heeft toch altijd Jnaar een gemeenen naam, en t was die vernederende Ongelijkheid die Zarren bitter lijk tegenstak en hem beschaamd en verlegen miek. Maar Free die 't raadde aan Zarrens verhakkelde? doening wat er in den [weg zat, hielp met met eeij hertelijk woord op. t Dat's iook een inensch, Waarom niet. Ieder een kan tochs geen prinsesse trouwen. Bah En zijl ge nu Oprecht gelukkig, Free? vroeg hij lijk getroost orn die opbeurende woorden. 'k Wil 't gelooven, mijn man, verzekerde Free. Maar wat is een weeze alleene, tenzij arme doolaar I rouwen moet ge, 'k heb 't u nog gezeid Zwijg, zei hij, ge maakt me jaloers. Ze wandelden voort door de velden al koutend nu over het lang vergane. Vele oude koeien haalden ze uit den gracht van ten 'tijde dat ze bij maalkaar woon den en nog onnoozele jongens waren uit het gesticht Ze vischten al die verre gebeurtenissen uit hun ge heugen weer op, namen ze stuk voor stuk uiteen en wisten over ieder eene aardigheid of eene bijzonder heid die hem eigen wel t>f kwalijk mee had. Al die verdokene herinneringen zochten ze neerstig bp en over klapten ze met eene voldoening die ze genoeglijk proefden lijk de verzachtende aangenaamheid van eene gavig bewaarden vrucht binst den schralen [winter. Ze trokken binnen in 't stampkot. 't' Was weeral Free die trakteerde, maar Zarren die het al geen kanten alzloo wilde verstaan vroeg zijn maat mee in den Leeuw. Gaat ge lachen, lutterde hij. Ge zijt getrouwd, Free, ik kan er beter tegen dan gij. Zoo gebeurde'! dat ze hieruit, 'daarin gingen en eer zij op Je plaatse weerkwamen wel tiene, twaalf glazen gekeerd 'hadden. 't Krielde overal van 't volk, al de plukkers van eene tot twtee uren in het ronde waren toegestroomd en ze Melden kot zoo behoort. Ze dansten en sprongen, zongen en tierden, dronken en zopen, en rumoerden dat geheel het nest in stoore stond. Ze reden Op 'do peerdjes dat de molen haast kantelde, kropen met pa ren in de schuiten en renden tot ze door 't dekzëif boorden. Ze snoepten en sneukelden aan de krameij en zwierden van de eene barakke naar de andere. 'k Zou nog wel iets moeten koopen yoor Celina, zei Zarren toen ze 't kermisplein dweersden. Ze naderden een kraam, en kochten er voor ëép frank een gliinmenden pronkkam voor Celina. Dat zal schoone doen 'in heur haar, peisdc hij en als ze van 't kraam weg Waren. Ge moe) er niets van gebaren aan 't wijf, zei hij, ze zal het wel te wete komen. 1 't Wierd late van iop voortgaan te peizen. Ze drumden slapkens van uit het gewoel haar huis toe, Sylvie zat verlegen om hun lange uitblijven. 't Stond al gereed op de tafel, eene teljoore met hespe en brood, nevens eene andere met groote koe- kc bo terli ammen i Alia toe, zet u zeere bij, zei ze aan Zarren, en eet nog eene schelle twee, drie. Hij liet hem niet pramen, greep een stoel en schooi" bij. En is dat nu, tot 't naaste jare, taterde ze voort binst ze 't ongedurig kleintje uit zijn zetelken hief. 't Is een geheel encle als 't nog te komen is en toch zoo gauw voorbij. Tot 't naaste jare, als 't God. belieft1, steende hij doorheen het zwelgkroppen van eene proppende mondsvolle. Eer de laatste bete doorgestekt Was, stond hij al recht en stak zijn pijpe laan. - 'k Heb nog eene halve ure, zei hij. 'k Zal me niet mioeten haasten, en v,eerdigi om te vertrekken, nam hij afscheid. Zoodan, Silvie, dat 't wel gaat en tot later ziens. 1 Ja, riep ze, en kwam nog een stapken achter. Ge kunt dan een keer komen met de vrouwe. Gaat ge lachen weersprak hij met een ont kennende zwaai van zijne hand, en in zijn eigen wienschte hij dat hel mocht Waar zijn. Free deed hem uitgeleid tot aan de statie. In de wachtzaal dronken ze 't scheebier en hij aanyeerd- de nog een sigaar die Free al veertien dagen in zijn zak meedroeg. Binnen de statie schudden ze malkaar de hand en Zarren klom in den spoorwagen. Free riep nog Als er nieuws is, zend het imij AVete Alleszinds schreeuwde Zarren. Wordt voo.rtgêzet o> O ca -S •e co CO CD <v 3 -Q a :ilJ y YAi - m\ ij y I Bsmcaggas» O «O CC "ÖTi s~ "Cs SS ï-

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1