De Hommelpluk o o .1 W - SpMM S3 u es m m0 m m m m m m m m m 00 J Op Zaterdag 29 October 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. -Talmerk 2830 Te Irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper Evangelie van den 24 Zondag na Sinxen Verkeerde wereld Een Vlaamsch Congres ROND DE WERELD V ra uk rijk Siam Cuba Engeland Duitschland Congo Spanje VAN ALLES WAT ue cLersie somminne Het katholicism te New-York Landmeters Verzending van pakken op het spoor Ontdekt De uniformen van 't ieger Opening der Kamers De duitsche Keizer te Brussel Odüon D E MA HUE -e Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal van den 29 Oct. tut den 4 Nov. De werkstakingen. Aanslagen. Doocl van den koning Schipbreuk Eet proces Crippen Ter dood veroordeeld. Een prinselijk jubelfeest Be verwereldlijking der scholen Twee koffers papieren De portugeesche schuld Een bisschop vervolgd De pauselijke nuncius Diplomaten afgesteld zo so cc 3 o CD GO CD OO c r S8 I v e DIT IS TAB YPE EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en rs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgqnland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen *t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE 1>E LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. en z. 29. H. Hyacinth en anderen. H. Narcis sus b. van Jerusalem, stier! als lijj 116 jaar oud was. He Eusebia mgm. i Z. 39. De 230 heilige martelaren. Hen Ze- nobis en Zenobia, broeder en zuster/ mm. H. Luciaan, m. m. 31. H. AlphonsusTRodriguez, f 1617. r- H. Quintinus m. °£'d. 1 November. Allerheiligen'eerst te Rome gevierd en daarna overal too gebod van Paus Gregorius IV rond 837. H. Flobert abt te Gent. w. 2, Allerzielendag ingesteld doorj den H. Odilo, abt. d. 3. H. Hubrecht b. ipatroon fder jagers wordt aangeroepen tegen de razernij. H- Syl- vie. v. 4. H. Karei Borromeus b/fen cardinaal, t 1581, patroon der priesters. H. Perpetuus b. te Luik. H. Emeric. Te dien tijde toen Jezus in het scheepje steeg, volgden Hem zijne leerlingen. En zie, een hevige storm verhief zich op bet meer, zoodat de golven over het scheepje sloegen Hij echter sliep. En zijne leerlingen kwamen tot Hem en wekten Hem zeggend: Heer, red ons, wij vergaan. En Jezus zeide bun Wat zijt gij bevreesd, kleirige- loovigen'? Toen stond Hij op. gebood de winden en het meer, en er ontstond een groote kalmte. De rnanschen nu waren verwonderd en zeiden Wie is deze, dat de winden en het meer Ham gehoorzamen? Wij leven, onder vele opzichten, in eene verkeerde wereld. Het vermaak, het spel en bet verzet, dat uitsluitend zou moeten dienen om de menschen van het kwaad te bevrijden, om hunne gedachten van alle kwade af te v/enden, worden nu gebruikt om het kwade te bevorderen, en zelfs het slechtste kwaad, de onzedigheid. De schouwburgen en al de andere plaatsen van vermaak, de letterkunde, de schilder- en beeldhouwkunst, het werkt allemaal samen om het slecht te verheerlijken en voort te planten. Dat is dus de verkeerde wereld, en 't is daarom ook dat er veel verkeerd is in huwe lijken en huishoudens, in alle bedrijvigheden van het menschelijk leven, in vele standen zelfs, die 't voorbeeld van het goede moesten geven en nu ook het kwade onder alle op zichten ten toon spreiden, zonder schaamte of eergevoel. Op nog een ander gebied leven vele in eene verkeerde wereld, bijzonder door hunne verslaving aan de pracht. Hunne kinderen kleeden zij als poppen, zoodanig dat die kin deren niet vrij kunnen spelen en woelen. Hunne gezondheid lijdt er door, maar de ijdelheid der ouders is voldaan. De ouders zelve offeren alles op aan de pracht. Hebben zij een schoon gemeubeld huis, zij durven er geen gebruik van maken het dient enkel om nu en dan eens uit fier heid te toonen. Zij slijten hun leven in be lemmering. Gelijk prachtig gekleede kinde ren niet vrij zijn in hun spel en hunne bewe gingen, zoo slijten zij hun leven in het minst j gerieflijke, in het minst aangename deel van j hun prachtig 1 mis. Is dat niet verkeerd, ongerijmd en zot 1 Zondag hield het Nationaal Vlaamsch Verbond een congres, ia de Wereldtentoon stelling. Talrijke Vlamingen, waartusschen vele damen waren opgekomen. M. V. De Vos, van Leuven, zat het congres voor. Verscheidene sprekers voerden het woord, onder anderen mej. de Guchtemaere, van Gent, die handelde over Het onderwijs der vrouw De spreekster deed de gebreken van het onderwijs in de lagere en middel bare scholen voor meisjes uitschijnen. Met het fransch wordt er over 't algemeen te vroeg aangevangen, en in de middelbare scholen gebeurt het dat men de meisjes min- achting voor de moedertaal poogt in te planten. Men hoorde ook nog M. A. Clauwaert.van Brussel, die een volledig vlaamsch onderwijs de grondslag noemde van gansch het ver standelijk leven in Vlaanderen, Er werd verder nog gehandeld over de taal in het dagelijksch leven, het onderwijs onzer taal in het leger, in het zeewezen,enz. De verschillende redenaars bekwamen een grooten en welverdienden bijval. T5Ü- TBfi tar De parketten van Brignoll.es en van Tou lon werden vrijdag verwittigd dat, oudanks de tegenwoordigheid van de troepen op de spoorlijnen van de maatschappij Parijs-Lion- Middelandsche Zee, er nieuwe aanslagen gepleegd waren, namelijk tusschen Carnou- les, Brignolles en Gardanne. Kwaadwilligen hadden groote steenen, sommigen wogen 200 kilos, op de riggels gelegd, Vrijdag namiddag werd nabij St-Maximin een wisselspoor beschadigd met het klaar- blijkend doel eene ontriggelinq te veroor zaken. Men heeft nabij de statie vanVouziers eene blikken doos gevonden, waarop geschreven stond Werklieden raakt het ontploffings- tuig niet aan ».Het parket van Vouziers heeft een onderzoek geopend. De koning van Siam is na eene kortston dige ziekte overleden. De kroonprins Vagira- vuth is koning uilgeroepen. De overledene vorst heette Paramind Maha Cbalulosgkord. De cubaansche kanoneerboot Cespears is Zaterdag nabij Colorado vergaan. Schier ganschjjde bemanning is verdronken. Zaterdag heeft het assisenhof van Londen eindelijk, na roepende debatten die veertien dagen geduurd hebben, uitspraak gedaan in de zaak ten laste van doktor Crippen, be schuldigd van zijne vrouw vermoord te hebben men vond het lijk in den kelder zijner woning en hij ging vervolgens op reis naar Belgie en Canada waar hij aange houden werdin gezelschap van een 16 jarig meisje dat in een jongen verkleed was. Grippen is ter dood veroordeeld. Den 12 maart van toekomende jaar zal de prins-regent Luitpold van Beieren, de goe verjaring zijner geboorte kunnen vieren.Deze gebeurtenis zal aanleiding geven tot buiten gewone betoogingen van genegenheid en eerbied jegens den jubilaris. TeAbercorn, eene engelsche statie in het zuiden van Tanganika, is een photographie- werkhuis ontdekt, dat bijzonder belast was met het fabrikeeren van bewijsstukken, be stemd om in Engeland de praatjes over de Congo-wreedheid levendig te houden. Daar werden de inlanders gephotografeerd nilanders mfsïïancleld en verminkf1 'vv Jrefg zaken die dagelijks voorkwamen, vóór de bezetting der Europeanen. Die photograaf werkte voor rekening van een Engelsche hij is oud-agent van den Congostaat. De plaatselijke beambten, Engelschen dus, die de ontdekking deden, waren verontwaar digd over hetgene zij hier zagen, en hebben den winkel doen sluiten. Maandag kondigde het portugeesch staats blad een dekreet af waarbij de volledige ver wereldlijkingen van de scholen bevolen wordt. Het ministerieel besluit herinnert den prokureur der republiek dat de bepalin gen van het strafwetboek moeten toegepast worden op de personen die den regeerings- vorm en de grondwettelijke overheden aan vallen. Er wordt gemeld dat men twee groote koffers vol met verscb.illige dokumenten, in de kamers van koningin Amelia, te Cintra, gevonden heeft. Deze papieren zijn naar 't ministerie van justïcie gebracht. Eene nationale inschrijving is geopend voor de betaling van de buitenlaudsche por tugeesche schuld.Men schat het totaal bedrag dezer schuld op 398,000,000 contos, of 41,250,000 pond sterling. De voorloopige regeering van Portugal heeft de jaarwedde van den bisschop van Beja opgeschorst en deze prelaat voor den recht bank verzonden, onder de beschuldiging dat hij zijn bisdom zonder oorlof verlaten heeft! De pauselijke nuncius van Lissabon is door kardinaal Merry del Val naar Rome terug geroepen. MgrAlóisi Massala, sekretaris der nunciatuur, blijft te Lissabon. Het Vatikaan wenscht mondelingsehe in lichtingen over den toestand in Portugal te bekomen, daar de nuncius de telegrammen, hem uit Rome gezonden, niet ontvangen 5 heeft, zoomin als de verslagen van den nuncius in 't Vatikaan toegekomen zijn. Het portugeesch Staatsblad zal heden de lijst afkondigen van de diplomaten die van hun ambt ontheven zijn. Men zegt dat deze lijst de volgende namen bevat Markies de Sooveaal, gezant te Londen; graaf de Tovar, gezant bij het Vatikaan burggraaf de Pin- della, gezant te Berlijn Mathias Corvalho E Vasconcellos, gezant te Rome graaf de Paraty, gezant te Weenen Alfredo Albino de Castro, gezant te Sint-Petersburg graaf de Riloas,tweede sekretaris bij het ministerie; graal des Alca$ovas, tweede sekretaris in beschikbaarheid José de Faria Machado, tweede sekretaris te Rio de Janeiro D. Se- bastiao de Lancaster, gezantschapsgeatta- cheerde in dienst bij het ministerie, Binnen kort zal er een gemeenschappelij ke herderlijke brief van al de bisschoppen van Belgie verschijnen, aangaande de eerste toepassing in ons land van het pauselijk dekreet over de Eerste Communie. In deze wereldstad heeft Mgr Farley, aartsbisschop van New-York, de nieuwe kathedraal St-Patrik gebouwd. In nog min dan acht weken heeft hij daarvoor, bij de katholieken van zijn aartsbisdom 2 millioen 500 duizend frank opgehaald. Daarmede heeft hij op 1 October 1.1. de algeheele schuld, die 4 miljoen 250 duizend frank be droeg, kunnen afleggen. Dit is wel een bewijs der levenskracht van het katholicism in de Vereenigde-Staten van Noord-Amerika. Onderhoek. De Gouverneur van West- Vlaanderen brengt ter kennis dat het aan staande onderzoek der kandidaten die ver langen het diploma van landmeter te beko men, zal plaats hebben in de tweede helft der maand December aanstaande. Om tot dit onderzoek aangenomen te worden, moeten de opnemelingan het vóór den 15 December aanvragen, eu vóór dezen datum, inde3de Afdeeliug derbureelen van het provinciaal bestuur, eene som van 57 91 fr. storren. Deze som zal htm teruggegeven worden indien de onderzoekscommissie oordeelt dat zij onbekwaam zijn het diploma te bekomen. Het programma en de voorwaarden van het examen van landmeter staan in het bestuurlijk Memoriaal der Provincie van het jaar 1901, algemeen gedeelte, bladz.109, overgedrukt. Het ministerieel besluit, vermindering houdend der vervoerprijzen voor kleine pakjes op het spoor, zal op 10 December ia voege treden. De prijzen van verzending zijn aldus vastgesteld Van 1 tot 3 kilogr. 30 cent., zoo zij ge frankeerd ziju tnet spoorwegzegelsvoor niet gefrankeerde, 50 cent. van 3 tot 6 kilogr., 50 cent. voor gefrankeerde verzen dingen en 70 cent. voor niet gefrankeerde. Van 6 tot 10 kilogr. 70 cent. van 10 tot 20, 80 cent. van 20 tot 30, 90 cent. eu van 30 tot 40 kilogr. 1 fr. Delvingen zijn gedaan op deu berg van Olijven, en hebben tot de ontdekking geleid van eene kerk welke reeds aldaar bestond in de derde eeuw van onze tijdrekening.Een zeker deel dezer kerk was door brand ver nield, doch het grootste gedeelte is onge schonden en wel bewaard.Men werkt ieverig om van dit gebouw geheel en gansch den dekmantel weg te nemen. De onderzoekskommissies hebben allen hunne verslagen ingediend over de upifor- voorgesteld dai het voetvolk een kepi zou dragen zooals deze van de genie, met een halskap in ondoordringbaar gemaakt lijn waad De ruiterij en de artillerie zouden de koolbakken der gidsen krijgen. Al de offi ciers zouden de vareuze krijgen de kleur van den halskraag zal de regimenten van elkander doen onderscheiden. Het Belgisch grijs zou de bovenhand hebben de artil- ieurs zullen de blauwe kleur behouden en de gidsen de roode broek. De wapens en de sabelscheden zullen gebronsd worden. Liberale en socialistische bladen zeggen dat 't er zal stuiven, zoodra de Kamers opengaan. De beste sprekers van de twee tegen partijen gaan de katholieken hunne zalig heid zeggen naar de mode. Als 't niet en gaat met kijven, ze spreken zelfs van te vechten. Er is een Vlaamsch spreekwoord dat zegt: bassende honden bijten niet 1 Dinsdag kwam de Duitsche Keizer op den Belgischen grond en hij werd in de hoofdstad door onze vorsten op plechtige wijze ontvan gen. Dit is eene gebeurtenis van belang, zoo wel door de persoonlijkheid van Willem II, als door den hoogen rang, welke hij onder de Europeesche vorsten inneemt. Willem II is de man van welken er in de wereld het meest gesproken wordt. Geen dag gaat er voorbij of in alle bladen wordt er van hem een of ander medegedeeld. Wat hij doet, wat hij zegt, waar hij gaat of staat, wij weten alles. Ondanks zijn groote macht, is hij de meest onvrije van alle menschen. Door velen gevolgd, bespied, besproken, gehekeld, gehaat, maar door meer nog bewonderd, be mind, geloofd en geprezen. Hij bemoeit zich met alles daarom is hij een echte keizer. Hij heeft over alles zijn woord en dat woord is 't woord van een keizer. Hij treedt op en handelt in zijn rijk als een keizer. De onpar tijdige pers deelt alles mede wat er door hem gedaan of gezeid wordt. De vijandige pers beknibbelt alles wat hij zegt en doet. Dat duurt nu reeds zooveel jaren en hij blijft de belangrijke man. die aan de drukpers altijd stoffe geeft, de staatsmannen verrast en de geschiedschrijvers bezighoudt. Hetfis hem gegeven iemand te zijn en hij is iemand. Als hij den Belgischen grond be treedt, begroeten wij in hem den echten vorst van zijn volk een stamverwant broeder volk den schitterenden Duitschen Keizer, den machtigste onder de Germaansche vor sten, die den Gernaaanschen naam weet hoog te houden en dea Germaanschen stam door heel de wereld weet te doen eerbiedigen. Wij, Vlamingen, mogen daarop ook wel wat trots zijn. Meeting der socialisten. De brusselsche socialisten hadden Maandag avond eene meeting beleid om te protesUeren IU vrv*-, '1VIAV SJ'klAi USUlOUO het belgisch volk bewezen wordt Eene talrijke menigte was opgekomen en vulde de groote zaal der Vlaamsche Brouwerij, August Ortstraat, doch er waren vele nieuwsgierigen onder, die wilden weten wal de rood« kopstukken daar zooal zouden uitkramen. Er was nogal veel werkvolk, maar meer jonge wachten, studenten en zelfs studentinnen der socialistische hooge- scbool. Na eenige hevige redevoeringen, te midden een belsch rumoer uitgesproken, wierd er be sloten dat de socialisten zich koes moesten houden. De koning en de koningin. Ten 2 ure 50 weerklonk het bevel: Schoudert 't geweerDe Brabangonne door het muziek der gidsen gespeeld, weergalmde. Het waren onze vorsten die kwamen om hunne doorluch tige gasten te ontvangen. De koning, iu groot uniform van oppergeneraal, droeg het groot-lint der Orde van den Rooden Adelaar en het hals snoer van deze booge duitsche orde. De vorstin droeg een allerschoonst toilet. HH. Majesteiten waren vergezeld van M. Becco, gouverneur van Braband M. Max, burgemeester van Brussel M Frick, burgemeester van St Joost-ten Noode; M. Royerde Dour, arrondissementscommissa ris; generaal 't Serclaes; M. Degroo, bestuurder der ijzerwegen en verscheidene andere hooge ambtenaars van den staatsspoorwegdienst. Het gevolg Hunner Majesteiten bestond uit: generaal Cuvelier, kolonel Deruette en commandant du Roy de Blicquy, ordonnancieofficiers des konings, en de gravin de Caraman de Chimay, eeredame der koningin. In afwachting der aankomst van de duitsche vorsten onderhielden Hunne Majesteiten zich zeer vriendelijk met de aanwezige overheden. Aankomst der duitsche vorsten. Ten 2 ure 19 weerklonk een dreunend bevel Garde h vous 1 gevolgd door een tweede Portez armes De grenadiers en de linie- troepen stonden pal in 't gelid, onberispelijk en Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°40 j DOOR Tuiten hij ging. Door 't venster zwaaide hij (ziiae lioed naar Free die langs het paalwerk piet een lijvelijk knikken van zijn hoofd den groet weergaf. Dc wiagen was stampvol. Zarren zat genepen lük een haring in eene tonne, en hij boorde en woelde niet zijn achterste om vlakke zate te krijgen, maar de andere reizigers blekten pp hem en keken bitsig om zijne onbeschaamde doening. Hij schafte er niet op en bleef vastgespied tus schen den wagenkant en de weerspannige bille yan eene dikke boerinne die doomde van gedwongenheid. Ze vlogen lijk een pijl uiL een boge en 't zoefde al met een vlugge kijk voorbij. De eerste statie kwam, dan de tweede bier klommen menschen bij, ande re maakten plaats of wisselings op en af. 'L Bleek eene algemeene ontlasting wanneer de streusche boerinne heuren wagen keerde en de blijvers met een welgedaan lachje wat hunne arms en beenen konden versmijten, lijk de vogels hunne pluimen pn vieren uitslaan. Op een ende gerocht het Zarrens beurt en hij stapte uit. Hij had haaste om van t gehucht weg te ko men. en hem weer in 't breede opene veld en op zijn streke te voelen. 1 Do zonne Was al onder en het land vereende stillekens in een bekoorlijk sluip-duister, 't was nu oprecht een aangenaam verkwikkend weere. Zarren speurde in zijne leden eene lichte vlugheid die in de gewrichten en koppelingen van arms en bee nen meL eene vlijtige wikkeling rondwaarde. Hij had. een zotte lust om een flikker te slaan e,o 't docht hem lijk dat hij moest zingen om de ongedurigheid lucht te geven die in zijn lijf spertelde. 't Noene had hij zoo stokkerig gebekt aan die lekkere brokken 't bier dat er binst heel den namiddag even kwistig bijgezwolpt kwam rees hem allengskens in eene geesti ge opgewektheid naar den loop, krevelde dampig over zij 11e oogen en mierelde in zijnen geest die, lijzig ge prikkeld, naar leute en genoegen haakte. De half verpulverde sigaar was hem al twee keers uit den mond gevallen, en dit had hem iederen keer doen lachen. 'k Ben dronke, peisde hij, 'k ben mijn waarach- tjes dronke, en hij trautelde kluchtig voort al een lied je neuriënd. Trouwen lijk Free... een wijf hebben lijk Free,, en dan, lijk Free, een proper liuizeke pachten met een brokke land op zijn eigen wonen, heer en meetster zijn lijk een hoer op zijn hof, dat was nu een droom Hij wribbelde zijne handen, deed een sprong; en de sigaar wipte weer uit zijnen mond. 'k Heb er geen verstand van, sigaren te smoo-.- ren neurelde hij en liet d£n tuit liggen. Trouwen... peisde hij Voortzie, hij had getrouwd voor een gers, rechtuitvanavond nog zou hij er Ce- lina over ^spreken, dat moest nu zoo lange niet meer aanslepen. Ze zou heur ooren wel wijd open zetten, als hjj zou aan Jt vertellen gaan van Free en Si-lvie en yan 't klein poestje dat ze in hunne wiege douwden. Hij naderde zonder het schier te weten en Zon der te bemerken dat de avond daaromtrent heel ge vallen was. Hij ging maar altijd zumend en luide ruilend tegen zijn zeiven, in eene lustige rumaeringe van heel zijn Wezen jen van hetgene hij vandage jn zoo'n blijdig vooruitzicht beleefd had. Hij hoorde een verward gerucht van stemmen in het Iilommelland. De slagvensters waren toe en hij kon niet zien wie er zat. Voor eene laatste pinte nog zou hij willen ingaan hebben, 't gebeurde raar dat hij hier kwam, maar nu voelde hij in zijne kele eene tetse droogheid, eene brandsmake. yan het pn- gewend zuipen. Ternauw had hij het hoofd binnen of hij bleef bevreemd staan, lijk verwonderd er zooveel volk te vinden. Met zijn inkomen |was het stemgeruchte jn eene stilte vervallen en ze draaiden allen fmt hoofd naar hem toe. De goen 'avond deed hij en ook hij, keek verdaan rond in die roeringe Waar het rookend olie- licht eene benauwde schemerklaarte overdanste. Hij zag er weinig kennissen, een twintigtal pluk kers en Fielten die geheel in den hoek met Gaston .aan een tafel zat. Alle twee Zagen ze schuw en had den een verstrooid spel kaarten tusschen hen liggen.. Zarren kreeg lijk een slag in zijn iwezen, en 't speet hem wel voor tien franks dat hij hier binnen gekomen Wjas. 1 't Is gij, ge hebt geseurd, 'k hebt gezien! twistte Fielten. Herte vrouwe achtergehouden en hij j sloeg Op den tafel dat het bokte. 't Is geen waar, riep Gaston, 'k heb ze niet I achtergehouden; 'k heb ze gevet op den haas, hier! j en hij schikte de bladen met eene driftige hand, nam s hier, zocht daar en weerlei pm 't spel ia R klare te trekken en zijn recht te döen gelden. Binst de Wijle vroeg Zarren een glas bier en bleef staan bij den toog. Zijne oogen schemërluchtten en hij volelde eene lamheid in zijne beenen die knik ten onder 't gewichte van zijn lichaam. In den hoek ging het harrewarren al erger voort. De drinkers had den loogen en ooren vast qp de kaarters gericht en wachtten met spanning hols het spel zou afloopen. 1 'k Zeg dat ge een zeuraar zijt sakkerde Fielten, en hij kletste de kaarten uiteen. i Gaston sprong rechte, opgeschoten door den ge weldigen drang van zijn kokend bloed. Geef mijn geld Weer, rochelde hij1, ellendige dief. Gij hebt gezeurd, schaamtelooze bedrieger, en hij snakte Fielten bij den schouder. De boer Wilde van zijnen stoel, sleurde den ta fel mee, en twee pinteglazen rinkelden neere midden de kaarten in eenen wijden bierplas. Met den bots Wupte den haas toe en de andere plukkers schoffelden op hunne vuisten jeukten en ze hielden hen gereed voor den slag. Ze glarieoogden op Fielten die het nakend onweere rond hem dreigen zag. Hij schuimbekte, maar hij voelde zijne onmacht en wierp groeiend eene handvol geld op tafel. Gaston telde en steende T in zijn zak. Zijne makkers leeg den hunne potten en tegare togen ze zonder spreken yoorl. In de herberge bleef nog een man of zes, 't Is best dat ze weg zijn, zei de baas die het eerst de tonge roerde, 't zijn gevaarlijke kerels Wjordl voortgezet CC 0— tn s~ •s NCi O)

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1