DIT IS I Ail a JCiin SprseMraaa EN OMMELANDS Nieuwe inschrijvers De Honimelpluk m O r4 O »p Zaterdag 19 November 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 2338 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 9s jaan voor 1911 w ©©©IE Dag klapper évangelie van deo 27en Zondag na Sinxen I-let Lied der Zee. VI »am«che Poststempels. m w m m m m ROND m 'WERELD Duitschlaipd Vrank rijk Bet huwelijk van Prinses Clementine m m w m m w. m m. m m STADSNIEUWS Gemeenteraad (idiion DEM4BÏÏÊ W Os: Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal AAN DE Alwie een abonnement neemt op het NIEUWSBLAD VAN YPER voor 1911, ontvangt het blad van heden af GRATIS tot Nieuw- jaar. van den 19 tut den 25 Nov. Ei Ssi O S Éi S Q §T'W. gSS fff fff -Jcjp De openbare zitting begint ten 5 ure 10 m Tegenwoordig: MM. Colaert. burgemeester, Faaijs en Vanden Boogaarde, schepenen Mengelwer' van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°43 DOOR Ze aanveerdde't zoo, maar kon het algelijk over i heur her te niet krijgen hem met zijne gedachten al- j leen te laten, 't Leed geen twijfel of hij treurde hij nog om het misval van gister, en 't viel hem pijnlijk te be denken dat hij om heurentwilte al die moeilijkheden op hem trok, en dat zij in den grond de schuld en de reden was van die kwellende kommernissen. Wat later rischierde ze eene nieuwe vraag. Denkt ge dat we voor vrijdag met den pluk zullen gedaan hebben Als we neerstig zijn, zet hij beslissend, en neep zijn zin kort af lijk met het gedacht van geen Woord meer te spreken. Na eene wijle richtte ze een anderen pijl, en peisde juister te treffen met van Free te kouten. Hoe lange is Free nu al getrouwd Hij lceek aardig op. Een goe jaar en half, antwoordde hij zonder peinzen. Q En 't kind, 't is nog met oud Misschien een maand oi zes, mompelde hij. Ze voelde dat ze er geen grepe op had en gal het op. Binnen lag ze met de vreeze dat hij de eene o de andere wraakneming beraamde. Na hetgenc gis et tusschen hem en Fielten gebeurd was konden ze licht een jammerlijken naklank hooren. Maar ze steun de op haren invloed en hare vermaningen die ze van nut en weerde wist, ze betrouwde haar ook op 't goed ka- rakter van den knape dien ze voor een fraaie onschade- j lijke jongen kende. Was het dan niet geheel natuurlijk j dat hij in zijn gemoed de bitterheid en den wrok droeg van dien gemeenen taffen aanslag Moet het haar Wonderen dat hij nog (treurde bij het lijk van die Verwoeste gelukstonde en stom van wee en lijden bleef omdat een beestig mensch hem zooveel voor uitgezien genoegen had vertrapt en vermooscht Dat gerust stellen van haar eigen met redens die ze krach tig en voldoende geloofde, brachten nogtans in hare ziele die s title opbeuring met die ze er kost wat kost wilde indwingen. Die gelatene ongestoorde gezelligheid van heur gedachtenkring verkreeg ze met geen mid del. Integendeel, de nogedurigheid die in heur hoofd rondrende vermeerderde en woelde op wanneer ze hcure ioogen keerde op zijn koud stram wezen waar de spieren vastgesteven lagen en zijn mond in een nijdige plooi, grimmig op een kwaad voornemen gesloten bleef. Hare onrust groeide, ze werd angstig en de daver liep door haar lijf mieit eene rilling die benauwelijk aan heur herte sloeg. En toch ze zat hier in den klets- klaren dag, midden in liet open veld in 't gezelschap van eene heele bende plukkers die babbelden en tater en al zoowel op vaar of vreeze peisden als op het ver gaan van de wereld. No« nooit hadden ze het zoowel gemeend om te plukken als vandage, zoodanig dat ze 's avonds hunjne handen niet meer voelden van moedheid Ze hebben centje gedaan, stofte liele.-, t ging lijk met t vier. Kijkt, mijne vingers 't vel is afgerib- Kwa vel geneest .wel, zei Narden. Tegen morgen liggen ze met een splindernieuw overstropsel. Na het avondeten had Celina er haaste bij allicht heur schuitje van kante te steken, t Vagen en t plom pen vroeg min tijd dan gewoonte en wanneer ze weg kon, zpnlder opzien te geven ging ze zoeken naar Zarren. Hij stond bij den sLalgevel en smoorde niet, een teeken van groote beroerte. 'k Zocht u, zei ze, omdat ik benauwd ben. Benauwd Waarom vroeg hij. Ge hebt geheel den dag zoo schuw gezien en ik peisde... ik peisde... Ge peisde Wat Dat ge wel wrake zoudt kunnen nemen over Fielten, dat vreesde ik. Ik kan me bedwingen, Celina, 'k heb het u getoogd, maar 'k ben nog spijtig. 't Is te verstaan, maar ge moogt daar zoolange niet mee bezig zijn. Aai ge zaat zoo stom als een visch en uwe oogen Laat me kijken, blekken ze nog zoo Ze klom! op hare teenen om dichter bij zijn ge zichte te kunnen. Blij verwonderd greep hij haar in de lenden. Moet ik u opsteken, zei hij snaaks, ge zijt een booze. Zoo geweldig keef ze, en wrong haar los. 't Doet me plezier dat de vlage over is, en dat ge er wat vriendelijker uitziet. Moest ik weten nog zoo n dag te beleven, ik trok er maar liever vandoor. Hij had zijne kwaadheid verzwolgen, en kreeg lust om Wat te boerten. Zoo haastig deed hij, Celina achterdingelend, maar ge zoudt dat toch niet kunnen Liever dan met zoon pronker te blijven als gij. Ge hebt me ongelukkig gemaakt met uwe manie ren. :k Weet niet wat ik al gedacht heb, als ik u daar zoo- koppig zag zitten, 't ls best dat ge veranderd zijt en ge zult me beloven dat niet meer te doen. Op mijne knieën 1? gekte hij. Och nukte ze, ge zijt een aardigaard van de eene overmaat in de andere. Neen, 't is geheel ernsLig, ik verdraag dat niet meer van u. Al wel, Celina, maar ik kan dat mijn zelf niet beletten. En als ik u spreek van Free, gij zult tenminste zoo kort en bot niet meer antwoorden V Ge wilt gr eten, Celina Ik en doe, loech ze, ge spreekt geerne van Free, dat ben ik lang gewaar, en vandage ge hebt er niet willen van hooren, moest hij dat .weten Gaat ge zwijgen, ja g En laat Fielten in zijn weere. Wat zoudt ge er mee in uwen zak steken met hem een pak slagen te geven. 'k En zou nog nooit geen blijder stond be leefd hebben, Celina. Ta, houd uwen mond, beet ze hem toe. Dat zou hem leeren, zei hij voort. Die kerel zou op een laatste wel peizen dat hij alle vermogen heeft. redens aj j zei ze schokschouderend. :k AVeet waarlijk niet watvoor mansvolk gij zijt voor 't minste woord, eene dulligheid ongehoord 'k Heb al veel moeten herden van dien klun- ten. En uwe belofte van verstandige jongen te zijn, verweet ze hem, dicht in d'oogen glurend. k Iieh ze gehouden, Celina, ?k heb ze ge- I houden W.ordt voortgezet so <s> VAN YPÏ!1 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRArE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. z. 19. - He Elisabeth de mildadifre koningin van Hongariën f1231.— H.Ponticinusl8ePaus van Rome. Z. 2>. H. Felix van Valois was de stichter met St Jan da Mat.ha. van het Order der Trinda- rissen 11212. in. 21. O. L. V. Opdracht. H. Gelasius, 49e Paus van Rome f 496. d. 22. H6 Cecilia, mgm. patrones der muzie kanten. w 23 H. Clemens, 4e Paus van Rome. H. Truito overleden te St Truiden in 693. Iie Fe- licitas m. d. 24. St Jan van 't kruis.f 1591. H. Flora mgm. v 25 - H6 Catharina van Alexandriën mgm. wordt gediend tegen Catherinewielon Patrones der .ioneedochtefs, Spinster's, Pottebakkers, Wacenm<kers, Kleerenm kers Te dien tijde zeide Jezus tot zijne leerlingen; Wanneer gij den gruwel der ontheiliging, waar van gesprok en is doe den rofeet Daniël, ziet st*an in de heilig- plaats die he' lees' fiegrij- p het! alsdan vluchten, die in Judea zijn. n ar .n-tmig n en wie om het dakterras is. dale niet af m iets tri' zijn huis rnede te nemen, en we op het vele s keere niet terug om zijn 1 leed te .ba «n i'och wee den zwangeren n iien zoogon d"n in dn-nageiiFn bidt, d t uw vlucht ni«t plaats In-hhe in den winter of op den sabbat. Wen' daar zal groot* ellende jjn, zooals er niét grwP's'is van in tmt begin der wereld tot nu toe Z' oa's erook niet m er wezen zal En zoo d,ie dage" niet verkort werden, gen mensch bleef h houden ;rri aar om wille der uitverkore nen znllen die dagen vprko't worden. Als dan ieiriar d n z"gt Zi -t. hier is de Christus of ginds, gelooft het iet Want er zul en valsch* Christus se en vaische profeten o|istaa> zti zullen groote te. kenen er. w 1 deren verrichten, zo - da'.'if dieri het. mogelijk ware, zelfs de uitv. r- ko'erwn j rlwali g zonden worden gebracht. Z'et Ik h he n voorspeld Als ij U dan zeggen; 'iel hij is in de woestijn, zoo gaat niet uit Ziet. hij is ui de bi'net kamers, gelooft het niet Want gelijk de h'iksem uitschi t van h t oosten »n ieht tot ui h- 1 westen, zoo zal ook de komst van do 11 Menchenzoon zijn. Waar ergei s het aas is, daar zullen z ch ook de sieren verzamelen En t rs'ond n, de kw Hing dier dagen, zal de zon vèrdn'sterd worden, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen vallen vah de hemel er, de krachten der hemelen zullen ge schokt v orden Fn dan zal het teeken van den Menscherizoon aan den hemel verschijn'n en dan znllen alD geslachten der aarde weeklagen en zii zullen d 11 Mensehen oon zien komen op de wolkan d' s h'-mris met groote macht en ma jesteit Rn ij zal zijn engelen zenden met luid schallend* bazuinen rnzü znllen uitverkorenen verz m len van de vie' windstrek n, van het e e 11de des hemels tot hei andeie. 1 eert van den vijgeboom eene gelijkenis wanneer zijn tak reeds zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet gij, dat de zomer nabij is: zoo ook wan neer gij dit alles ziet, weet gij dan dat het nabij is en voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal niet vergaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Hemel en aarde zullen voor bijgaan, maar mijne woorden zullen niet voorbij gaan. Wanneer een laatste vonk aan 't Zonnewiel nog brandt I dan wandel ik zoo graag, alléene door het zand om uit den schoot der Zee, het lied te hooren stijgen 5 dat heimelijk er ïuischt, als menschenstemmen zwijgen... Lijk reuzenbergen hoog. daar komen aangevaren in eindeloozen ren de witgekruinde baren die rollen immer aan, hun zilveren golvenbrand die zij, schier machteloos, versterven op het strand. '1 is vaak, fantastisch-schoon, een blijde, leutig schallen en soms, vreeswekkend-bang, een oorverdoovend knallen dat uit hun binnenst' welt en mijn gemoed ontstelt. Nu eens een zaehten toon van stil, harmonisch ruischen en verder, wild geraas van loeien en van bruischen. cn af en aan, nu stil dan norsch een suizen zacht, een woeden forsch. Ik luister naar dien zang en vol van zielontroeren komt't hooren van dat lied mijn geest aan de aarde ontvoeren, wijl drop voor drop, al zijpelend, in 't hart mij dringt de Oneindige Eindloosheid van 't golvenrot dat zingt. 'k en weef. niet meer waar 'k sta, zoo diep ben ik getroffen bij 't machtig stemgeluid dat onder 't waterploffen uit 't zeeveld schiet doch uit mijn boezem klinkt het vrij bij 't rythmisch klankenspel der barenharmonij1 0! (elkenmaal gij, Zee uw hooglied zijt aan 't galmen dan is er telkens ook, nog schooner dan door psalmen een stem die door uw lied mij spreekt van hooger sfeer: Die stem, die schoone stem, 't is deze van den Heer Het verheugde de Vlamingen toen zij voor eenige maanden bestatigden dat de brieven en kaarten te Brussel afgestempeld tweetalig waren en ze zegden er den Heer Hel eputte hunnen besten dank voor Nu (zoo las ik in Hooger leven» van Zondag 1. 1 hebben ae pjstbureelen een lijst van 400 kantoren ontvangen waar de tweetalige poststempels zullen moeten ge bruikt worden Voor het vlaamsche land staat de Nederlandsche naam vanboven, de fransche van onder. Voor hel Vaderland is het 't omgekeerde. Ik heb groote reden om aan dat gezegde geloot te hechten daar ik uit Gent reeds ver scheidene brieven heb gezien op deze wijze atges'empeld GENT 1718 12 XI 10 GAND Tweetalig dan en 't Vlaamsch in top Ah heeft gansch de wereld door de tweetalige poststempels van Brussel-Tentoonstelling, gezien dat er in Belg:ë feitelijk ook een ande re taal bestaat nevens het fransch, nu zal zij het nog meer kunnen bemerken. Brussel heeft begonnen Gent heeft het nagedaan 400 kantoren zullen volgen bra vo 't is een voetje vooruit in de Vlaamsche Zaak 't is een stapken nader het einddoel Indien wij Vlamingen, die verandering wijten moeten aan eene beslissing genomen door den Heer Helleputte, toen hij nog mi nister was van Spoorwegen, Posterijen en telegraphen, ofwel indien wij deze verande ring te danken hebben aan zijn plaatsvervan ger, den Heer De Brocqueville, ik weet het niet. Maar wat ik stellig weet en zonder aar zelen beweren mag en beweren durf, het is dat de Vlamingen den uitvoerder dier veran dering hartelijk bedanken en zijne rechtveer- dige daad geestdriftig toejuichen Keizer Willem van Duitschland heeft deze weke twee belangrijke redevoeringen uitge sproken, die aan vele landen tot voorbeeld kunnen dienen, nu vooral dat er zoovele pogingen worden aangewend om het geloof uit te herten te rukken. Eerst bij de eedaflegging van trouw aan bet vaandel,die met veel plechtigheid gepaaid gaat zegde hij tot zijne soldaten «Ik wensch- te dat mijne soldaten alle dagen hunnen Onze Vader zouden lezen In Duitschland worden ten anderen alle maatregels genomen om toe te laten aaa de soldaten al hunne christelijke plichten te kwijten. Mochte Belgenland dat schoon voorbeeld navolgen, en hier ook onze jongens, die een paar jaar in de kazerne moeten blijven, daar volle vrijheid genieten tot het kwijten hunner christelijke plichten. r*i Verleden zondag gins de Keizer, gelijk alle jare, de Benediktijner-abdij van Beuron be zoeken. In antwoord op de welkomrede van den Aartsabt, Pater Schroken, drukte de Keizer zijne voldoening nog eens de abdij te kunnen bezoeken. Van het begin mijner regeering, zegde hij, was het voor mij eene bijzondere vreugde de Benedictijners in hunne pogingen te onder steunen, daar ik zag dat zij overal, waar zij werkten, zich niet alleen beieverden om den godsdienst te behouden en te versterken,maar ook de beschaving, de kunst en de weten schap uit te breiden. Wat ik van u verwacht, is dat gij blijft voort arbeiden op de voetstappen uwer voor gangers en mij onders'eunt in mijne pogin gen, om aan het volk den godsdienst en be houden Dat is des te gewichtiger, daar de XXe eeuw gedachten heeft doen ontstaan, die enkel met de hulp van den godsdienst et met de ondersteuning des hemels zegepralend kunnen bestreden worden. Dat is mijne vaste overtuiging. De kroon, welke ik draag, kan daarin slechts een gunstigen uislag waarbor gen, wanneer zij zich steunt op het woord en de persoonlijkheid van den Heer. Als zinne beeld daarvan, heb ik hier in deze kerk een kruis doen oprichten, om te toonen dat de re geeringen der christene vorsten, enkel in den geest van den Heer mogen gericht worden, en dat zij moeten helpen om den godsdienst zin, die de duitschers ingeboren is, te vèrster- ken en den eerbied voor altaar en troon te vermeerderen. Beiden behooren te zamen en mogen niet gescheiden worden. Hoevele vorsten zijn er nog die den dag van vandage, alzoo zouden durven spreken Zaterdag werd voor het assisenhof van Douai de zaak behandeld ten laste van Fa- vier, die den geldhomhaler Thain vermoord de te Rijsel. Het openbaar ministerievroeg de doodstraf tegen den moordenaar. Daarna werd het woord verleend aan den pleitbezorger Dosterousse, die namens mad. wed. Thain welke zich als burgelijke partij aanstelde, 5o.ooo fr. schadevergoeding vroeg, en daarbij nog 5oo fr. rente per jaar voor ieder harer kinderen tot hunne meerderjarig heid. Na de pleidooien van Mr Fauchille voor de weduwe van het slachtoffer, en van Mr Dubron, die drie uren aan 't woord bleef, voor den dader,ging de juryin beraadslaging. Midderwij! hoorde men buiten het justicie- paleis waar zich eene talrijke menigte be vond, een groot rumoer en het geroep Ter dood Ter dood 1 Da beraadslaging duurde nauwelijks drie kwart uurs. Op al de vragen werden bevesti gend geantwoord, bijgevolg veroordeelde het hof Favier tot de doodstraf. Aan de weduwe Thain werd 10.000 fr. schadevergoedingen aan ieder harer kinde ren, en jaarlijksch pensioen van 200 ir. toegestaan. Bij 't uitspreken van het doodvonnis zag men bij Favier geen spier veroeren en wan neer de gendarmen den moordenaar wegleid den werd door de aanwezigen de uitspraak van het hof toegejuicht. En buiten juichte het publiek mede. Het was's nachts ten 1 1/2 ure dat deze geruchtmakende zaak afliep. Binst dat in Duitschland de uitoefening van den godsdienst wordt aangemoedigd duren in Vrankrijk de vervolgingen maar altijd voort. Drie en dertig gewezen paters redempto risten moesten maandag te Parijs voor den rechtbank verschijnen, beticht van hun kloosterleven hernomen te hebben, wat door de hatelijke wet van 1 juli 1902 verbodenis. Slechts drie paters verschenen;de anderen hadden besluiten doen neerleggen waarbij de onbevoegdheid van de rechtbank ingeroepen wordt. Uit deze besluiten blijkt dat aangezien het klooster in 1903 ontbonden werdt, deze gewezen redemptoristen, thans in 't binnen land verblijvend, n'et kunnen ontboden worden voor de'rechtbank van Parijs, daar hun klooster in deze stad niet meer bestaat. De liuwelijksplecktigheden Maandag voormiddag had in het kasteel van Moncalieri het huwelijk plaats van prinses Clo mentine met prins Victor Napoleon. Het weder, dat zondag gunstig was, had een aigeheelen ommekeer genomen. Het regende en j het sneeuwde. Niettemin verdrong zich eene j talrijke menigte voor het kasteel om de aan komst der prinsen en prinsessen bij te wonen. De koningin-moeder en de prinsen der konink lijke familie van Italië kwamen per automobiel prinses Clementine, vergezeld van de gravin van Vlaanderen, is ten 10 ure 5» aangekomen, even eens per automobiel. Het was ten li ure 's morgens dat de plechtig heid plaats had. De burgerlijke formaliteit ge beurde in den gelen salon en de kerkelijke inze gening in de kapel van het kasteel. Prinses Clementine droeg een wit crème kleed, en prins Victor het zwart habiet met decoraties Het was ridder Trotti, bijgestaan door twee sekretarissen, die hol: burgerlijk huwelijk vol trok. De getuigen die den huwelijksakt hebben onderteekend zijngraaf de Saléini, markies Ferrero di Cambiano, graaf Negri de Lampore en graaf Balbo Bertone de Sambuy. De itaiiaan- sche wet eischt dat de getuigen van een huwelijk in Italië woonachtig zijn. In eene korte aanspraak herinnerde ridder Trotti aan den bruidegom en de bruid de deug den en den roem hunner voorouders; vervolgens bood hij hun een gouden en met diamanteu ver sierden penhouder aanzij teekenden het re gister van den burgerlijken stand. De stoet begaf zich vervolgens naar de kapel van het kasteel, waar de plechtigheid van het kerkelijk huwelijk plaats had. Mgr Masera, bisschop van Biello, celebreerde de mis, tijdens dewelke prinses Clementine ter H. Tafel naderde. Mgr Masera zegende vervol gens de echtgenooten en hirid eene aanspraak. De getuigen van het kerkelijk huwelijk waren de hertog van Aoste, de hertog van Genua, prins de Ligne en prins Louis Napoleon. Tijdens de kerkelijke plechtigheid zalen de bruid en de bruidegom in 't midden der kapel aan hunne rechterzijde bevonden zich de hertog van Aoste, vertegenwoordiger van den koning van Italië, en de prins de Ligne, vertegenwoor diger van den koning der Belgen-, en aan hunne linkerzijde prins Louis Napoleon, broeder van den bruidegom, en de hertog Philip van Saksen- Coburg, schoonbroeder van de bruid. Achter hen, op een bidstoei, nam koningin Margareta plaatsdan kwamen de prinsessen Clotilde en Laetitia en de hertog der Abruzen wat verder de gravin van Vlaanderen, graaf Salemi, de graaf 'van Turino en de hertog van Genua. De hofdamea woonden de plechtigheid bij van cp de gaanderij, achteraan in da kapel. De bisschop van Biella heeft de huwelijksmis gecelebreerd meteen kelk, door Z. M. .ieroom, koning van Westfalen, aan prinses Clotilde ten geschenke gezonden. De plechtigheid liep rond den middag ten ein ie; vervolgens woonden al de genoodigden een diner bij. door prinses Clotilda aangeboden, uitgenomen koningin Margareta. die, na de ker kelijke plechtigheid, naar haar kasteel van Stu- pinigi teruggekeerd i Er waren op het diner veertien genoodigden. Bij 't nagerecht heeft de hertog van Aoste de echtgenoten geluk ge- wenscht. namens den koniug van Italië. Gansch den voormiddag luidden de klokken van de stad Moncalieri, eu er werden een en twintig salvoschoten gelost. Da menigte, voor het kasteel opeengepakt, heeft de echtgenooten geestdriftig toegejuicht. Prinses Clementine heeft eene som van 1') 000 fr. aaD den arme van de stad geschonken, en prinses Clotilde heeft een ontbijt laten opdienen voor de leerlingen van al de scholen De vliegers die zich te Turino bevinden, 't is te zeggen Eros (italiaan), Weiss (franschman) en Fisher (belg) moesten tijdens de plechtigheid boven het kasteel zwenken; zij waren van zin bloemen te laten vallen, en hunne toestellen met de italiaanscüe, belgische en fransche kleuren te versieren. De echtgenooten zullen veertien dagen op het kasteel van Moncalieri verblijven. Het verwantschap. Door zijn huwelijk met prinses Clementine van België wordt prins Victor Napoleon de neef van den koning van Engeland, van den keizer van Duitschland, van den keizer van Rusland, van den koning van Bulgarië, van den koning van Noorwegen, van den koning der Belgen, van den koning van Spanje, van den erfprins van Rumenië, van den erfprins vaa Griekenland, van den groothertog van Hesse, van den erfprins van Zweden, enz. Langs den anderen kant. door de grootmoeuer van de prinses, dochter van den koning Louis- Fhilip, wordt prins Victor Napolaond» neef van den hertog van Orleans en van al de prinsen en prinsessen van het koninfllyk huis vau Frankrijk, eu uit hoofde van wijlen 'ingin Maria-Hendrika, geboren aartshertog..! van Oostenrijk, is hij voortaan verwant met de hui zen van Habsburg en van Witteisbach. Bij was reeds, langs den kant zflner moeder, prinses Clotilde van Savooie, de neef van den koning van Italië en van koning Manuel van Portugal, en daarbij nog. langs de zijde van zijne grootmoeder, de gemalin van koning Jeroom, geboren prinses Catharina van Wurtenberg. was hij reeds verwant met een groot getal vorsteiyke families. Het kerkelijk huwelijk. Bij de intrede in de kapel voor bet kerkelijk huwelijk, was de bruiloft samengesteld als volgt: prins Nadoleon, in zwart habiet met het grootlint der Leopoldsorde, den arm gevend aan zijne moeder, prinses Glotilde prinses Clemen, tine, aan den arm van haren schoonbroeder prins Philip van Saksen-Coburg; de hertog vau Aoste en de koningin-moeder Margareta van Italië de rrins Ernest de Ligae, vertegenwoor diger van den koning der Belgen, en de gravin van Vlaanderen; prins Louis Napoleon en prin ses Laetitia. hertogin van Aoste: de graaf van Turino en de hertogin van Genua: de hertog van Genua de hertog aer Abruzen, graaf de Salemi, zoon van den hertog van Aoste en van prinses Lsetitiade prins van Udineda hertog van Pistoia, de hertog van Bergamo, zoon van den hertog van Genua M. de Borchgrave, zaakge lastigde van België bij het Quirinaal. Dan hot eeregevolg der prinsen samengesteld als volgt Voor prins Napoleon M. Thsuvenei, de mar kies de Girardin, de baron de Serlay, prins Aymon de Lucings, luitenaDt-kolonel Nitot, baron A. de Brimonten M. Reneyton, bijzondere sekretaris. Voor prinses Clementine de gravin d'Ursel, da baronnes d'Hoogvorst, mej. de Bassompierre, belgische eeredamen baron' Daelman, eererid der mej. de Bassano, fransche eeredame. Verders de eeredamen van koningin Marga- retha en prinres Laetitia burggraaf de seughem grootmeester van het huis der gravin van Vlaanderen, en de gravin de Borchgrave, hare eeredame. Bij de huwelijksmis werd Mgr Masera. bis schop van Bielia, bijgestaan door twee kapelanen van prinses Clotilde. De gravin van Vlaanderen. Onmiddellijk na de huwelijksplechtigheden heeft de gravin van Vlaanderen het kast-el van Moncalieri verlaten om naar het koninklï paleis van Turino terug te keeren, van waar zij de terugreis naar Belgie zou ondernemen. Hare iioninkiijre Hoogheid moest Maandag in den laten avond te Geneve aankomen, waar zij voor nemens was eenige uren te rusten en, dinsdag morgend een bezoek te brengen aan mevr. Bar ton, dochter van wijlen sir Robert Peel. Van Geneve is Hare Koninklijke Hoogheid rechtstreeks naar Brussel teruggekeerd. Jaargeld. Voortaan zal prinses Clementine 't jaargeld van 60,000 frank niet weer trekken, dat haar toegekend was door het traktaat .er overname van Congo, doch enkel tot hot tijdstip van baar huwelijk. am'roromcarrr-:. zju SO cn s- w O "O

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1