SpreeMraafl 52 Nieuwe inschrijvers GROOT CONCERT De Hommelpluk w H O O m m m es m tn Zaterdag 3 December 1910 5 centiemen 't blad 4be jaar. Talmerk 2835 Te hekken bi] den Uitgever, Tk 36, in de Bof er sir ate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank }s jaars Dagklapper ROND DE WERELD ra uk rijk Evangelie van den 2eti Zondag in den Advent. Brazilië Rusland Amerika 91! voor Ouderdomspensioenen Spanje Portugal STADSNIEUWS Koninklijke Fanfare Concert Engeland Christen Vrouwenbond, Yper Odilon DEM A BRÉ sa Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal van den 3 tut denftO Dec. ff' OP. C.-L. HALLAERT. AAN DE M Alwie een abonnement neemt op het NIEUWSBLAD VAN YPER voor 1911, ontvangt het blad van heden af GRATIS tot Nieuw jaar. Bij brieve|i!van i--December 191 p? laat de Heer Minister van Nijverheid en Arbeid ons weten, dat Hij, bij buitengewone maatregel, den Heer Bestuurder .der Algemeene Spaar en Lijfrentkas bemachtigd heeft om de stortingen die in 1910 zouden ge daan worden door de aangeslotenen, geboren in 1843, 1844 en 1845, met inzicht der samenstelling van het minimum van 18 |fr. [voorschreven bij artikel 9 der wet van 10 Mei 1900 op de ouderdomspensioenen, te aan- Feestmaal <z> co o 90 es 2 te g 5 e -a a f DIT IS T Vil YPER EN OMMELANDS *t NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. |SEM s, 3 H. Praneiscus Xaverius hij bekeerde in 10 jaren tijds meer dan 100.000 heidenen in Indien en Japan. 1 1537. Z. 4. He Barbara rogm patronesse tegen de onvoorziene dood. jPatronesse [der [koolgravers en wapensmeden. ra. 5. H. Joannes den Wonderwerker. He Crispins. d. 6. H. Theophilus b. H. Nikolaai b. t 327. Patroon der matrozen, kleerverkoopers en kindkrs. w. 7. H. Ambrosius. b. van Milanen f 396. Patroon der Biemelkers en Honingbereiders. d 8. O. I V.[Onbevlekt Ontvangen, beves tigd in 1854. tl. Eutychianus 27"„.Paus van Rome. v. 9. He Leocadia mgm. |2"5. He Valeria mgm. verlaten, rijden. zien als gedaan zijnde, ten geheele gen van Minho en Douro gisteren het werk of ten deele, in 1909. De Voorzitter van den Bond der pensioengilden van 't arrondissement Yper Te dioD tijde Joannes nu, die inj de gevange nis de werken van Christus bad vernomen, zond twee van zijn leerlingen en liet Hem vragen Ziit gij het, die komeii moet, ot hebben wij een anderen te verwachten En Jezus antwoordde hun: Gaat en boodschapt aan Joannes, wat gij hoort en ziet. Blinden zien en Kreupelen gaan, melaatschen worden gereinigd en| dooven boe ren, dooden verrijzen en aan armen wordt het Evangelie verkondigd En zalig, wie in Mij niet geërgerd wordt. Terwijl zij heengingen, begon Jezus tot de scharen over Joannes te spreken Wat zijl gij iu de Woestijn gaan zien een net, dat door den wind gebogen wordt' Doch watzut gij «aan zien? een mensen,inzaehtekloederenge dost Zie, die in zachte kleederen gedost gaap, zijn in de paleizen der koningen, poch wat 1 v./. l'n <-.* 7 n ri r\ Of i Ir 11 Öl7 lï ean ét an zien een profeet Ja, zog ik u en meer Han een profeet. Wantgdeze is het. van wien ge schreven staatZie, ik zend voor uw aanschijn rniju gezant, die u den weg bereiden zal. - Er konden maar eenige treinen Zaterdag avond, road 7 ure, hebben al de schepen,waarvan de bemanningen in opstand gekomen waren, zich overgegeven. Officiers, door het gouvernement benoemd, hebben bevel genomen. In gansch het land is het volkomen rustig. Vrijdag heeft het assisenhof van Rouan .uïlPO k() uitspraak gegaan in de zaak van den socia- jye franscbe regeering heeft uit Melilia be- Jist Duranden zes [andere kaaiwerkers van richt ontvangen, dat eene afdeeling fransche Le Havre, die den ploegbaas Dongé dood J soldaten, bestaande uit 27 manschappen en geslagen hebben tijdens de werkstaking van 3 officiers, zou aangevallen zijn op den oever Moulouya. De twee officiers zouden ge dood zijn. De koetsier van Tolstoi, die zich niet kon troosten over de dood van zijn meester, heeft zich zaterdag op het graf van den schrijver, te Yasnaïa-Poliana, gezelfmoord, met zich bij rniddel'van een keukenmes een ader door te snijden. Deze koetsier had Tolstoi in zijne vlucht gevolgd. Den 6 november laatst had er eene grauw vuurontploffing plaats in eene koolmijn te Black Dimando Washington. Er waren zes tien dooden, waaronder vijf beigen deze laatsten zijn Oscar Bael, ongehuwd zijl* broeder Gesar, gehuwd en vader van een kind, beiden afkomstig van Caieken Cyriel Maes, ongehuwd, geboortig van Lendelede Jules Persyn, van Vindaem, gehuwd en va der van een kind van drie maanden de vijfde belg is een waalsche mijnwerker. De slachtof fers arbeidden op een diepte van 800 meters. september, omdat bij voortging met werken. Durand werd ter dood veroordeeld en Mathieu tot 15 jaar dwangarbeid. Gouillan- dre en Lefrangois tot.8 jaar dwangarbeid De anderen werden daarbij nog verwezen tot 20.000 frank schadevergoeding. De jury heeft eene genadevraag geteekend ten voor doe le van Durand. De socialisten van Parijs hebben eenen plakbrief doen uithangen, waarbij zy hunne makkers opwekken om door alle middels de onthoofding van Durand te beletten. Hadden ze niet beter gedaan te beletten dat hij Dongé vermoordde Saboteurs voor de rechtbank Vrjjdag verschenen vier arbeiders voor het assisenhof te Laon Zij hadden te veraut woorden voor eene .poging tot ontriggeling, tijdens de werkstaking gedaan Een husuaei zj.jl j werd veroordeeld tot één jaar gevang - J" de niiiMUMMimu 1 wnu van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°45 drie anderen werden vrijgesproken. De overstroomingen De Seine, fe Parijs is sinds zaterdag op nieuw geklommen, en de Garonne, te Bor deaux, begint ook onrust te ver wekken. Te Lyon is de Rfeóae ook aanzienlijk gestegen, en men mag zich aan nieuwe overstrooming verwach ten. Het lenteweder dat zaterdag op de twee, drie ragen regenen sneeuw gevolgd is, heeft b'-t zwellen van de Rhone en de Saöne doen stijgen. De noodvlag werd zondag avond op de bruggen geheschen door den scheepvaart dienst. Er komt onrustwekkend nieuws toe uit de si reek der Opper- Rhone, hijzonder ia Opper- Savooiè', waar eene sneeuwiawien de spoorlijn van Ghamonix Vallorcinas, tusschen Argentière en Thines, verwoest heeft De Rkö een de Saöne hebbende neder havens van Loyn en al de vlakten vaa den omtrek onder water gezet. De zaaneg is verloren. In België is er ook ten allen kante over strooming en te Diruint is de Rots Bayard ingestort tengevolge der gedurige regens. Volgens telegrammen uit Bordeaux, zou doktor Moure een kleine heelkundige be werking aan koning Alfonso gedaan hebben en de uitslag zeu bevredigend zijn. Na de bedienden van trams en verlichting, hebben de beambten van den de ijzerenwe- Uit Newark (New Jersey) meldt men dat een hevige brand in eene kartonfabriek uit gebroken is. De gazolioe waarmee men de electrisehe lampen kuisebte, schoot in brand deelde het vuur mee aan oud papier. Het ge bouw bestond uit vier verdiepingen. De brand ontstond op het derde verdiep en nam eene zoo snelle uitbreiding dat het onmoge lijk was de werkmeisjes te redden die op het bovenste verdiep aan den arbeid waren. Toen men, na den brand, de puinhopen Zondag 18 December 1910, geeft de Ko ninklijke Fanfare haar eerste van het winterseizoen. Befaamde artisten verleenen hunne medewerking. Den spelwijzer geven wij in ons toeko mend nummer. Zondag avond, ten 5 en half, gaf de Koninklijke Fanfare, onder de leiding van M. Arschodt, beur groot Cecilia-concert, dit jaar afgewisseld door tweeheerlijke vlaam- sche liederen,gezongen door M. Bostyn,onzen talentvollen en machtigen baryton. De Schelde, van Karei Mestdagh, beslier der der Brugsche muziekschool, is te weinig gekend en diende op alle liederavonden gezongea en herzongen te worden. OpOpYperwoorden van onzen stadsgenoot M. H. Sobry, is een oproep tot herleving onzer geliefde stad, waarvoor Meester Arschodt welgeschikte muziek heeft geschreven, die gauw een volkslied zal uitmaken voor de Yperlingen. De andere stukken van het programma, allen van vlaamscho toondichters, getuigen van den iever van M. Arschodt om ons vaderlandsch en vlaamsch talent te doen kennen en waardeeren. Dat is zekerlijk zeer loffelijk, nogthans zouden wij verkiezen dat die stukken afge wisseld wierden met muziek van andere landen. Onze vlaamsche meesters kunnen heel goed de vergelijking onderstaan met de vreemden, 't zij franschen, Duitschers of Italiaanders. Wij kunnen er enkel bij win nen, dat het volk na de heerlijke stukken van Roels, Benoit, Blockx en zooveel ande ren, eens kunne vergelijken met de werken van Massenet, Gounod, Verdi, enz. Indien men op eene spijskaart eeuwig en ervig kiekens met sala of sala raet kiekens moest vinden, hoe aantrekkelijk ook, 't zou op een einde tegensteken. Afwisseling is steeds aangenaam, zelfs in muziek Dit gezegde heeft niet voor doel de uit voering te laken, die door de omstaanders, i zoo vrienden als tegenstrevers, eenparig zoo verdienstelijke en Koninklijke Fanfare. onderzocht, voed men een hoop verkoolde vrouwenlijken voor een venster iiggen, dat werd geloofd en geprezen, rot eene reddingslad der toegang gaf. Deze ladder kon nut gebruikt worden, vlammen, die van het derde verdiep naar boven sloegen, hem versperden. Men schat het getal personen die levend verbrand werden op 35 en misschien op 40. De kiesmeetingen zijn hier ten vollo aan den gang. Twee groote belangen staan op het spel de samenstelling van het Heerenhuis en het zelfbestuur van Ierland. De katholieken hebben van hunne mannen in beide groote staatspartijen die elkaar het meesterschap in Engeland betwisten. Wie zal de over winning behalen Dat ware moeilijk te voor zeggen. mogendheid Koning .Albert, die in de weini- j ge mgaaden dat hij regeert, reeds zoo on loochenbaar heeft bewezen dat hij ons va derland bemint en zijn volk, en met hert en ziel isvert voor den bloei en den vooruitgang van Belgenland 1 Bij Z. M. de Koning voegen alle goede vaderlanders, natuurlijk, Hare Majesteit de Koningin Elisabeth, onze geliefde vorstia, voor wier spoedige en volledige herstelling alle katholieken dagelijks een vurig gebed tot God sturen Die schoons en zoo sierlijk uitgedrukte rede werd rechtstaande aanhoord en met twee-drie maal herhaalde toejuichingen begroet. M. Callewaert, ondervoorzitter, brengt daarna eene roerende hulde aan de nage dachtenis van den eerbiedweerdigen eere voorzitter, Mijnheer Eugeen Struye, die zijn gansch leven heeft gewijd aan het welzijn zijner medeburgers, en voornamelijk aau de opbeuring en veredeling der lagere standen. Verders wordt medegedeeld dat bet Be stuur heeft aangesteld om Mijnheer Struye te vervangen den Wel Edelen heer Baron de Vinck, voorzitter sedert 9 jaar, ea die door zijne bezorgdheid, zijne onuitsputte- lijke mildheid de Fanfare heeft gedurig doen vooruitgaan. Wat M. Struye was voor de Yperlingen, dat is Mher Baron de Vinck voor Zillebeke en meteen voor de leden der Fanfare altijd gereed om met raad eD daad te helpen en te steunen. Indien het moeilijk was een gesehikten plaatsvervanger te vinden voor den overle den eerevoorzitter,niet gemakkelijker was 't iemand te zoeken die op weerdige wijze de plaatse zou innemen van Mher Baron de Vinck. Onze keuze is gevalle» op den heer Iweins d'Eeckhoutte, den zoon van den Volksman, wier beeltenis hier met eere bewaard wordt en wiens werken de stad door overal te vin den zijn, wiens naam met evenveel eerbied als diepgevoelde erkentenis wordt genoemd en wiens nagedachtenis in eere zal blijven bij alle Yperlingen Eene geestdriftige betooging begroet de heeren Baron de Vinck en Iweins d'Eeck houtte en we zijn het eeBS met den spreker dat onder de leiding van twee zulke mannen de naam en faam der Koninklijke Fanfare nog immer zal aangroeien. Spreker drinkt verier neg op de gezond- V u«e Wij voegen onze gelukweaschen bij al ?preaei uiuiki vei aer img op ue gezonu- daar de deze zoo wel verdiend toegestuurd aan heJ.d van he,t Stadsbestuur namelijk van den Mijnheer Arschodt, aan Mijnheer Bostyn, I achtbaren heer Colaert, Burgemeester, die aan heer M. Vandamme en aau al de andere j Katho.ieke Fanfare over meer dan Lu ieverige leden der Ten 7 ure waren eere- en werkende leden met de Commissie opnieuw bijeen in de Iweinszaal voor het feestmaal, uiterst wel geschikt en bereid door vrouw Arthur Des- ramault-Breyne, weerdinne uit de Café de la Fanfare Royale Bij het nagerecht stelde Mher Baron de Vinck een heildronk voor aan Zijne Hoog- jaar heeft helpen op het stadhuis brengen en die de Koninklijke Fanfare van heden gelukkig zal zijn aan het hoofd van stad te behouden, by de kiezing van 1911, opdotliij zijn grootsch werk, de volledige herstelling van het heerlijk Yper van voorheen, ten volle kunne uitvoeren, en dat Yper opnieuw een der schoonste steden worde van Vlaan deren, van België en zelfs van heel Europa, Da reeks heildronken duurt onafgebroken voort en 't schijnt waarlijk alsof het feest maal der Fanfare als eene school van wel sprekendheid is. We kunnen nog enkel opsommen "MOl'J'WCTBBl'.ffig KI!11 Bedanking van M. Iweins d'Eeckhoutt#, voor de huid® gebracht aan zijn orerled®* vader. Hij besluit met de gezondheid voor te dragen van den ieverigen secretaris Rob. Colaert. Bedanking vaa M. Barou'de Vinck en heildronk aan den chef, M. Arschodt. Prachtige rede van M. den Burgameestar Colaart, die hulde .brengt aan das heer onderv®orzitter Callewaert en aan de heeren Antony, Pieters, Tack #n Morlion, leden vaa het bestuur. Heildronken van den heer Arschodt, an antwoorden van de voornoemde dia kort an luimig, soms fijn welsprekend hun weder woord zeggen. De bruisckaard, die kraalde in de glazen, hielp natuurlijk nog wat om de geestdrift t» doen aangroeien en 't was reeda tien ai half als de laatste genoodigdea da Iweinszs.lt verlieten, verrukt over het prachtig vrien denfeest dat zij hadden bijgewoond. MS* Maandag 11 gaf de Zang- «n Taoneelaf- deeling van den C. V. B. met de medewer king der meisjes van St-Niklaas en St-Maar- teas zondagschool, het jaarlijkschavandfeeat. Veel Dames hadden er aan gehouden de uitnoodiging te beantwoorden en tegenwoor dig te zijn aan het feeat, voorgezeten door den Z. E. H. Deke* en de pastoora va® stad. Het programma was keurig opgesteld 1» een groote cantate, de H. Agnes 2* ea® boeiend drama, de H. Elisabeth van Honga- riën 3° een blijspel, de gezusters Kwik. De zangsters en speelsters bekwamen eea welverdienden bijval. Waarlijk allen toonden den meesten aan leg, drukten op wonderlijke wijze da besta gevoelens uit. Tusschen de bedrijven sprak de E. H. Bestuurder eerst over de Zondagschool om al het goede uiteen te doen door dit werk gesticht en de aanwezigen ta bedanken die het ondersteunen. Hij bedankte toch keel in het bijzonder de Jufvrouwen-meesterease* der zondagschool om het deugddoende werk van liefde c-n zelfopoffering welk zij ver richten. Daarna sprak hij over den Christen Vrouwenbond van Ypereene groepeering van alle maatschappelijke werken voer de vrouw. Zulk sociaal werk is uitsluite-lijk christen., vooruit en vooral een katholiek werk. Aan het christendom heeft de vrouw hare eere en weerdigheid te danken, door bet christendom alleen geniet zij den eerbied die haar toekomt, buiten den godsdienst is zij enkel de speelbal der driften. Daarom ook is de vrouw den christen godsdienst genegen en zal zij hare aanslui ting niet weigeren bij de christene sociale beweging. De C. V. B. van Yper heeft reeds, bene vens de zang- en tooneel&fdeeling, eene mu tualiteit van onderlingen bijstand tegen ziekte en werkonbekwaamheid die da 8 maanden bestaan boven de 80 leden telt, dia dank aaa hunne eigene voorzienigheid, ge neeskundigen bijstand en schadeloosstelling kunnen genieten. Mengelwerk DOOR spande al mee en wrocht vertroetelen en te ven ondereen om haar le vcriroeicicn .u-rukken" in h<* genot en Me be- ilwclinende toegeving van die ov.erb.eeischende^ drift, 't Was alleen om den verlangden avondstom d-il ze de klaarte van iederen nieuwen dag komde om dien avond wanneer ze bij hem mocht zy en zeggen die vele korte nietige zinnen waar- vm ieder woord toch voor hen eene duidelijke 'n biizondere bediedenis had die alleen hunne herten verstonden en stillekens hun gemoed overridden Hij alleen bestond nog voor haar, het andere ging haar niet meer aan dat het regende of zonnebrandde dat men haar vriendelijk of ongenegen was, hij alleen bleef rechtop midden in dat zien en hooren, voelen 1„u.«mm iinvpn in al dat peizen en gewaren, hij en 'zinnen, lijk meer zou alleen zwom boven in Weerspannig iets een dat ze nooit zou kunnen verdrijven of verdrinken Wanneer Hij Jeu Zondag naar de kerremisse getrokken was, had ze geheel den dag eenig rondgetjoold. Ze wilde nau ze „tucu ucn ffo/ette ze nam een boek, verstrooiing zoeken 1 |(T'tuiii« 'maar verlangde zoo ze ging wandelen 111 den locnuug ma* onzeggelijk lot hij neerkwam. d rondzoekend ze. en vervolgde hem met heur gefliacnirei ginder verre rvaar ;e niet vndgienl En die eenige dag die rok en trok en me Snerend bleef de zonne hangen en ze scheen 110 ken noch te draaien boven 't bosch waar ze lijk al eer- selend bachten schoof. Wanneer het stillekens avonde en hel ommeland stil en eenzaam wierd, kwam er een zoete vrede en opbeuring in haar gemoed, een on gedurig uitzic.n, eene poppeling en vernibbeling van 'beur verlangens. Ze wandelde wel liene, twintig keers tot aan het hofgat en reikhalsde en keek door de duistering zoover ze kon over het land van waar hij moest komen. E11 hij kwam nog altijd niet, de donker heid verdichtte en op een laatste gewaarde ze noch huis meer noch stake. 't Was zeven geslegen en van uit den Oost kant hoorde ze 't getier van eene dronken bende. Waar mocht hij zoo" lange blijven. Ze dorst hem niet tegengaan, ze was benauwd. Onderwijle keerde ze weer naar den keuken, sloeg een bekommerden blik naar binnen en slenterde voort met eene onruste die liaar schrikkelijk kwool. Al de plukkers waren thuis en ze wachtten naar het avondeten. Ze ging nogeens tot aan den keizei en daar bij den schelf had ze gehoord dat iemand kloeg en weende. Nadat ze zijn gevaartnisse met Fielten yerno- nien had bespookten nare gedachten beuren geest. iWaikieer ze den knape over den dag zoo bedrukkelijk (gram had zien zitten, zonder dat het hem de moeite weerd was, haar een vriendelijk woord te jeunen, w-hikle ze geheel zeker dat hij kwaad spel in den zin vHerde en een weerslag broedde Ze had het moge lijke aedaan om die benardheid door te breken, om ziine bitsige gedachten uiteen te krijgen en in zijn verbitterd gemoed een vroolijk straalken troost en op- WnrinA te breiman 's Avonds achter eten was ze zoo 'opgetogen wanneer ze hem lijk gekeerd en vergeestigd zag, en hem over zijne verduldige zachtzinnigheid be- viallig toesprak -en teeenloech. Dat zou 1111 al \er- geten en vergeven zijn voor die prulzake van den kajmLi Wjaar had hij het uitgepeisd om voor haar eenen kam te kcojien Ze vond dit oprecht kluchtig en hoe meer ze 't bepeisde, hoe goedhertiger en beminnelijker ze dien braven eenvoudigen buitenjongen vond. Heel den Dinsdag plukten ze met een onverslap- ien ijvpr en wrochten om gedaan. Ze wonen al meer en meer veld,' nog eene lange schaarsche strepe groen bl eef er over laan jden vers ten kant va n 't land en ze smahle en dunde dat liet op een niet kwam. Het hommelhof wierd eene breede ij dele evenheid waar de plukkers blak en bloot zaten tusschen de hoogen 1 staken lijk in den grond van eene groote kooi, wijds 1 en zijds overspannen met lange ijzerdraden waar hier vu daar nog een steert of krulde aan slingerde. Sof ie kotterde heur volk gedurig aan en ze pluk ten mande op mande dat Jan ze niet effen aan droogen kon en een geheele vooraad zakken ten achter bleef. Z arren voelde wel waar de schoe duwde, maar hij had er weinig rooi mee ,en vaarde met den stroom, wrocht blij en welgezind voort en toefde Celina door eene ongenxeenC opgewektheid. 't Werk schoof maar immer schuwer. Dien avond verstramde 't w'eere, een zure wind stak op, draaide naar den Noorden en 't wierd regenkoud. t Zou voor niet lange zijn,- wist Wiesten, die voortging op zijne ondervinding van dertig jaar in alle wind en weerde geboerd en getoerd te hebben. Narden had te nuchtend, zei hij, een slekke zien kruipen, met een strootje op beuren steert, een onmisbaar teeken van droge lucht. Ze betrouwden hem daarop en korts na eten trokken ze naar hun nest. Zarren, die hem lijk de andere plukkers moege wrocht had, viel (in slaap zoohaast zijn hoofd in •t kussen gedouwen lag, en hij droomde dat hij met Celina vóór den autaar stond om A-oor eeuwig met h'aar gebonden en getrouwd te zijn. 't Kerkske speelde viol licht en zonne, .'t leefde Van eene ,sülle aange naamheid en hij hoorde een fluisteren van stemmen en een roeren van vlerken die lijk eene hem'elsche tnuziek in zijne ooren klonken. Hij keek naar Celina ,die lijk een beeld zoo schoone, en stralende van zalig heid heur groote oogen lijk kostelijke perets in eene [zedige verrukking tintelend naar boven hield. Ze was 'zoo (aanvallig frisch in heur eenvoudige gepaste kleedij. eene koninginne. t Scheen hem dat een bekoorlijke geur Van haar lichaam uitstoorde en mengelde in dien zoet-streelenden luchtAvasem. Tegen den kommunie- bank knielde veel volk en in de eerste rije Free en Syl- vie die hlijl naar zijne trouAVe gevraagd had om getuige te zijn van die onvergetelijke stonde. Ze gingen uit de kerke stralend van ?t overdanig geluk en buiten Istonden er mannen, vpouwen en kinders hen benieuwd en verstomd ua te gapen. Verder zag hij Softe, de boe- rin|ne, die, hij Avist niet hoe ze er gerocht aahs hert met een spijtig oog beloerde. Hij gaf een duwken laan Celina heuren arm en vezelde Kijk, ze en heeft heeft het niet kunnen laten, ginder, Sofie. Maar Free en Sofie waren nu bijgekomen met veel (vrienden fen kennissen, van Avaar kwamen ze al 1 [die hen lachend geluk en zegen Wenschten en gekkend in hun wezen kwamen zien. Vóór t Gemeentehuis had den ze eene poorte geplant van onder tot boven be- Avonden met bloemen en hommelgroen. Ze dronken chocola en aten rozijneboterhammen, en hij droomde door den noene naar den zoetverlangden avond als [wanneer ineens een schok hem verweerd uit zijn slaap trok, hij geruchte en stemmen hoorde, een aardig rumoer dat hem ontsteld rechtsmeet in zijn bedde. Wordt voortgezet. -t- SL» •n .t» «8 Si V Sm S Si

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1