SpteeKiraail 52 De Hommelpluk - j ut m m m m w m m. m m E 45e jaar. iainaerk 2339 Te irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezèn ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper ieuwjaargiften voor den Paus V'LSLGEO hond dé wéhéU) Portugal Cong.) Vrankrijk Italië Spanje S STADWJEüWS Nieuwjaaravond In de H. Familie O dilonOEM A c c O c Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal van den 31 December 1910 tot den 6 Januari 1911 if* if1£* Évangelie van Zondag Januari Oudheidskundige ontdekking f 43 <D "O u o O -w CO O O 3= u O O T3 co 4> Cö 43 u 3 C c +-» C DIT IS 'T N1EUWS3LAD TU YPER EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in die Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE )>E LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. z. 31. H. Sylvester, tri 3V> t 335 —tH" Columba, mgm. Paus van Rome H. Garembert, abt, geboren te Wulpen. H'Melania, rcg. f Patroon van de desschers. Molenaars en Zoutkeeter werkers. Z. t Januari. H. Stepkanus. H. Odile abt. van Cluny. H. Basselis, kerkleeraar. m. 2. H. N'arcisse. U. Macaire. H. Steven, Martelaar. d 3 H" Genoveva, patrones der tinnepot- gielern. - H. Anterus. w. 4 H. Tibus- - He Pharilde mg. patrones der Vaarliedcn. d. 5. B. Telespborus m. 9\Paus van Rome. H. Gerlasius. - H. Simon Stylit.es. H» Ame- ia, mg. v 6. ;HH. Driekoningen. Te die i tijde, toen acht dagen voor zijne be snijdenis verloopen waren, gaf men bet kind den naam van Jezus, die door den engel genoemd was vóór zijne ont vangenis in den moederschoot. ■313 gtj Volgens gewoonte opent, op Kerstdag, de Bond der Katholieke Dagbladschrijvers van België zijne jaarlijksche inschrijving voor de nieuwjaarsgiften aan den Paus, onder de hooge bescherming van Zijne Eminencie den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen en HU. I)D. Hoogw. de Bisschoppen van Belgie. Wij zetten de katholieken aan, talrijker dan ooit deel te remen aan die gebruikelijke betooging van de kinderlijke genegenheid der Belgen jegens den Paus, ten einde er net karakter aan te geven van ©ene schitte rende prot. statie tegen de beleedi gingen, welke de Heilige Vader, onlangs nog, te Rome zelf. te verduren had. Den 20 september heeft de jood Nathan, syndic]vftn Rome, gewezen Grootmeester ea nu nog de woordvoerder der italiaansche Vrijmetselarij,de droevige verjaring vierend van den dag toen de onperxte aanslag tegen j 't tijdelijk gezag van den Paus gepleegd werd, voor de «Porte Pia» eene redevoering uitgesproken, vol hatelijke aanvallen tegen den persoon van den Heiligen Vader, tegen de Katholieke Kerk en tegen den godsdienst zelf. Die redevoering was zoo ongerechtigd en zoo beleedigerd, dat de Paus het noodig achtte de stem te verheffen en voor dé vol keren van gansch de wereld te protesteeren tegen de schending zijner rechten. u In tegenwoordigheid dier veelvuldige goddelooze be weeringen, even ongegrond als lasterlijk, schreef de Heilig© Vader aan den Kardiuaal-Vikaris. kunnen wij ons j roet weerhouden de stem te verheffen en luide Onze rechtmatige verontweerdiging .1 en Onze protestatie te laten hooren. en terzelfder tijdjdoor uwe bemiddeling,Heer j Kardinaal, de aandacht Onzer zonen van j Ronne te roepen op de gedurige en steeds ergere beleedigingen, den katholieken godsdienst aangedaan, zelfs door de opeu- bare overheden, iu de zetelplaats zelfvan den Paus van Rome. Die nieuwe on zoo bedroevende daad- zaak zal voorzeker niet ontsnappen aan de aandacht van al de geloovigen der ka- tholieke wereld, die,zij ook, erdoor belee- digd worden In bijua alle landen hebben talrijke en gemachtigde stemmen de protestatie van Pius X herhaald de belgische katholieken zullen er de huune bijvoegden, en eeDS te meer uunne onwrikbare verkleefdheid aan den Heiligen Stoel betuigen. Wij pro testoor en met den Paus tegen het geweid dat Hem aangedaan wordt en dat ons allen treft in ons geloof en in onze liefde. Het ligt in den aard der Belgen niet, zich bij woorden te bepalen 't is door daden dat wij altijd onze vereeniging met den Heiligen Stoei hebben bevestigd en dat wij ze zullen blijven bevestigen. Üe vrijwillige bijdrage welke do belgische katholieken zich jaarlijks opleggen, zal aan Z.jne Heiligheid Pius X onzen wil doen kenneu om Hem, hoe weinig het ook zij, te helpen in zijne zware taak ons verlangen om door onze hulde en onze kinderlijke genegenheid de bittere beproe vingen te verzachten eu te vergoeden, waarmee anderen hem overladen. Al de katholieke familien zullen het ter herte nemen, zich dees jaar in te schrijven in het Guldenboek der Nieuwjaaisgiften voor den l'aus. De inschrijvingen mogen gestuurd worden naar het bureel van het Nieuwsblad. Eerw. Heer Kanonnik De Brouwer, Pastor-Daken, Yper. 100.00 M. en Mevr. Ernest Fraeijs, Yper. 100.00 Woensdag zijn er nog eens twee mannen j doorgevlogen met te willen de reis onderne- men van Parijs naar Brussel gelijk de vogels. j M. Laffont was 's morgens rond 8 ure op j het vhegplein en hij stelde zijn getuig in orde om met M. Pola te vertrekken. Een eerste maal, rond 8 en half, vlogen ze j 3o m. hoog, maar moesten terugkeeren voor i een toeval aan hun vliegstel. Eene oogenblikken later was het ongeval j in orde ze vlogen weder op, 60 m. hoog. Al met eens kwam de linkervleugel los, de vlieger draaide om en stortte als een lood- 1 klomp ten gronde. Men liep er zeer naartoe, en bestatigde dat j M. Laffont ter plaatse dood lag. M. Pola j leefde nog. maar stierf binst dat men hem naar 't gasthuis overbracht. Geheel het vlieg' tuig was in stukken. Mad. Pola had het ongeluk zien gebeuren op een honderd meters afstand. De reeks verongelukte vliegers bedraagt 33. 't Is veel, schromelijk veel op een paar jaar tijds dat het vliegen aan den gang is. De Portugeesche regeering heeft reeds in groote lijnen het ontwerp der nieuwe grond wet opgemaakt, welke zij aan de te kiezen constituante zal onderwerpen. Haar inzicht is niet. zegt men, eene grond wet voor te stellen, welke aan de republiek eenen presidentieelen vorm zou geven. Ziehier de groote lijnen van de ontworpen grondwet De republiek zal parlementair zijn, daar de regecring van het land egrondvest is op het evenwicht der wetgevende en uitvoerende machten. Er zal evenwel, omdat er een hoofd zijn moet, een president gekozen worden. Zijn mandaat zal 5 jaar duren. Hij zal niet mogen herkozen worden, tenzij na verloop van 3 jaar, welke ingenomen moeten worden door eenen anderen president. De president zal de ministers benoemen volgens de parlementaire gegevens. Er zal maar eene wetgevende Kamer zijn, (dus ééne Kamer, maar geen Senaat) De Kamerleden zullen gekozen wordeu voor 3 jaar. De ministers van marine, financiën, oorlog en openbare werken zullen onafstelbaar zijn gedurende een te bepalen getal jaren. Zij zuilen dus aan het hoofd van hun mi nisterie blijven, onafhankelijk van de parle- mentaiie neerlagen welke hunne begrootin gen of voorsteilen in de Kamer zouden kun nen oploopen, daar hun ministerieel ambt onafhankelijk en volkomen vreemd moet zijn aan de politiek van het kabinet. Er zullen onderstaatssekrctarissen zijn, die geen stemrecht zullen hebben, wel te ver- f staan, als zij geen deel uitmaken van de wet j gevende Kamer. Al de imnisteriën zullen eenen staatssekre- taris hebben, ter uitzondering nochtans van 1 het ministerie van marine dat er twee zal 1 heboen. De eerste visch, door de visschcrszending van den Ibis uit Congo naar Belgie ge- stuurd, is te Antwerpen aangekomen. Eene kommissie, benoemd door den minister, is ter plaats gezonden om den staat van den visch te onderzoeken en om de proefne mingen voor het rooken bij te wonen, welke zullen gedaan worden in eene der vischroo- kerijen van de Scheldestad. Zondag gebeurde een schrikkelijk ongeluk dat het leven kostte aan zes menschen, aan den spoorwegbarreel der baan van Sauche- ci 11e, op twee kilometers van Chateaudun. De daglooner Lesserre, van Dorjnemain, had een doope-ling met Kerstdag, en had te dezer gelegenheid de famdiezijner vrouw, die te Ouzour le-Doyen woont, uitgenoodigd. Negen personen, inbegrepen de voerman, zaten in eene huitkarzij kwamen van Ou zour en waren op weg naar Donnemain. Aan den barreel gekomen, die open stond, wilde de voerman over den spoorweg rijden, toen den expres van Orleans naar Mans in j volle vaart aangestoomd kwam en op het gespan botste Het rijtuig werd meer dan twee honderd meters ver voortgestuwd. Wanneer de trein stopte waren er zes lijken, allen ijselijk verminkt, die in de gracht be zijden de spoorbaan gelegen, geslingerd wa ren, waarvan het water weldra rood geverwd was. Er waren ook twee gekwetsten, wier toestand om zoo te zeggen hopeloos is. De dooden zijn Barthelemy. vader, 64 j. oud zijne vrouw, 58 jaar oud hun schoon zoon, Joseph Pardessus, 29 jaar oud zijne vrouw, geboren Clementine Barthelemy, 22 jaar oud, en de twee kinderen dezer laatsten, het eene zes jaar. het ander acht maanden oud. Men heeft Donderdag te Pompei liet ver steend lijk gevonden eener vrouw, die ver scheidene juweelen droeg van groote weerde, armbanden, halsketen, lange ketting, alles aantoonende dat men zich voor het lijk eener Palricienne bevindt. Men bemerkt ook twee oorringen bestaan de uit 21 parelen, in tros geschikt. Deze oor ringen hebben niet alleen eene aanzienlijke weerde als juweelen, maar vooral onder op zicht van oudheidkunde, omdat tot nu toe bij de opruimingen van Pompei geen ander exemplaar gevonden werd. De Ferrer-kwestie was min of meer ver geten reods, maar de republikanen, om hun volk nog in toom te houden eisckten eene openbare bespreking van het Proces-Ferrer in de Spaausche Kamer. Seffens vroeg en bekwam oud-minister La Hierva dat al de proces-stukken zouden meegedeeld worden aan de Kamerheereu, en dat, na onderzoek, de kwestie in het Parlement zou behandeld worden. Ten einde te kunnen aan de besprekiüg deelnemen hadden de republikanen een be roemden rechtsgeleerde, M. Alvarez belast met een bijzonder onderzoek. Deze heeft nu opeubaar 'verklaard dat hij aan de bespre king niet zal deelnemen omdat hij in geheel de rechtspleging niet de minste onregel matigheid heeft gevonden Wat zullen de liberale bladen nu zeggen, die maanden lang gezaagd hebben met de podtieke moord op Ferrer gepleegd 't Woord is aan 't Progrès i De Koophandels- en Nijverheidskring van Yper zendt brieven rond om handteekens te vragen voor een smeekschrift dat bedoelt betere aansluitingen voor de treins naar Yper. De heeren bestuurders van dien Kring beweren dat er tot nu geen merkelijke verbe teringen werden toegestaan in den dienst der reizigers op de lijnen van de Vlaanders dat er voortdurend afgevallen rijtuigen wordeu gebezigd, dat de aansluitingen slecht zijn en dat men te Kortrijk gemeenlijk een kostbaren tijd verliest met wachten naar de aansluitin gen voor Gent, Brussel, Doornijk of Ronsse. Dat er in den achternoene geen enkele trein is tusschen Brussel en Kortrijk al Au- denaerde, zoodanig dat deze die willen t'huis zijn, al Cent-Kortrijk moeten reizen of al Gent-Lichtervslde-Rousselaere, wat de reis merkelijk verlengt en meteen gevaarlijk is door het dikwijls veranderen van trein, daar gelaten dat men nog al dikwijls de aanslui ting mist. Dat die toestand merkelijk zou verbeteren met eenen trein in te richten tusschen Brus sel en Kortrijk, tusschen 4,30 en 5 ure na middag. De Westviamingen mogen wel eenige ver goeding bekomen, vermits zij, tengevolge der overname, nu meer moeten betalen dan eertijds, en die meer betaalt mag ook beter bediend zijn. Zoo besluiten die heeren dat het den heer Minister believe gevolg te geven aan hun smeekschrift en voldoening aan de vurige begeerte der bewoners van Westvlaanderen. *1 Daar is in 't korte geheel den inhoud van het schrijven der bestuurders van dien Kring. De menschen van 't omliggende zeggen in hun eigen dat en ware nog zoo slecht niet en ze teekenen. Bij twee-drie maanden zullen de mannen opkomen met een bloempje op hunnen hoed .en zeggen ziet eens wat wij bekomen, dank aan onzen invloed en de bemoeiing van M. Nolfl? Welnu, 't is alreeds beslist door den heer Minister dat de gevraagde 'trein er komen zal, dank aan het gedurig aandringen van de heeren Colaert, Van Merris en Baron de Vinck. Zelfs is er nog kwestie van eene andere merkelijke verbetering in de aansluitingen die terzelvertijde als bovengemelden trein zou toegestaan worden. Binst dat anderen met nutteloos gezaag en gevraag den tijd dooddoen, zijn onze Kamer- heeren gedurig bekommerd met de belangen onzer ingezetenen ze dringen aan bij de overheid, toonen de verbeteringen aan die kunnen ingebracht wordeu zonder daarvan veel beslag te maken. Ging het ook zoo niet met de kwestie der vaart Binst dat M. Nolf nog gedurig vragen stelde, was de kwestie reeds opgelost en de aanbesteding beslist Don Quichotte vocht tegen windmolens, en de Koophandelskring en M. Nolf vragen dingen die reeds toegestaan zijn om bij 't volk te kunnen boffen met hunnen invloed, die anders weinig van tel is bij de hoogere over heid. We 'n zijn er niet tegen dat er smeek schriften naar den Minister gezonden wor den, integendeel, maar we willen toch de menschen inlichten over den waren toestand der zaken. Heden Zaterdag. 4er gelejenlutid van nieuwjaaravoud. ten 9 ure, Concert in den Katholieken Kring. Zondag laatst werd in bet lokaal van de Heilige Familie, Sint Jaeobsstrate, het poitret ingehuldigd van Mijnheer Nap. Meersseman, een der t^ee stichters van dit ruenschlievend werk dat hij met zijn boezem vriend, zaliger M. Eugeen Struye, zestig jaar lang heeft in stand gehouden en doeu bloeien tot meerder welzijn der Ypersche bevolking. 't Was kort na de omwenteling van 1848, waar i-enige fransche heethoofden te Ris- quoiis-toutbij Moscroen onze brave ar beiders opveusden en in opstand brachten tegen het wettig gezag. Bij het zien van het dringend gevaar waaraan onze werkersbevolking was bloot gesteld van wege de oproermakers van dieu tijd, staken velen wanhopend de armen in de lucht, zeggende Wat gaat er Yan ons volk geworden Maar met klagers en wanhopigen kon men dan en kan men nu nog niet vooruit,werkers moesten en moeten er zijn, voorzichtige maar onbevreesde en onvermoeibare wer kers. Twee mannen, nauwelijks de jongelings jaren ontgroeid, stonden gereed mat al den iever en de begeestering eigen aan hun jaren togen zij aan het werk! Weinig steun vonden zijvelen dachten dat zij ouvoorzichtig waren, dat de tijdsomstandigheden niet toe en lieten het werkvolk bijeen te roepen en te onderwijzen, dat alles wel opnieuw in zjjn ouden plooi zou komen Doch de twee ieverige werkers gingen maar immer vooruit, bouwden op eigen kosten een lokaal, dat,voor dien tijd, prach tig mocht genoemd worden, en de bescher ming der werklieden, de Heilige Familie, was tot stand gebracht, en bleef binst meer dan eene halve eeuw onder de leiding dei- twee stichters, die al hunne Zoudagen, bun vrijen tijd en hun vermogen ten dienste stelden der inrichting. Wie zal ooit te weten komen hoeveel honderden arbeiders op den goeden weg zijn behouden, of van de goede baan afgedwaald, tot deugd en plicht zijn teruggekeerd, dooi de vriendelijke genegenheid,den wijzen raad, den steun van de twee volksvrienden 1 Hoe schoone kon M. Meersseman geheel de geschiedenis van die heerlijke stichting uiteendoen, altijd al de eere van de werking gevende aan zijnen boezemvriend En hoe gelukkig was hij te midden zyne geliefde werklieden, waarvan sommigen binst dertig-veertig jaar onafgebroken naar zijn stichtend en boeiend woord waren ko men luisteren Ja, hij voelde zica verjongd, spijts zijn hoogeu ouderdom, en binst omtrent een halve ui e hield by de begeesterde toehoor ders aan zijne lippen geboeid. Hij was gelukkig te zien hoeveel belang de overheid stelt in het werk dat hy had helpen stichten, en diep ontroerd bedankte B eaaammmmexmMmmmmaBuattBBBBBamnmtaÊÊXtBiii Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N"49 DOOR - Kijk naar Celina, gieclieltle ze. Mie ze idoet. 'k weet wel, 'f en is zoo zoete niet als wij Fielten maakte ier zoovele geen spel aan en mw een wup, keerde hij dién gen ever in. Kost wat kost wi hij een tweeden druppel hebben, maar resten er niet achter. Elk zijn recht, zei hij, we mogen dat zoowel a Op het hommelhof bleven ze zien hoe Zaren ,tl na éen ;al -de ranken neerstekte, uitgenomen de laatste die blee» hangen voor den opsluit. Dat weeüw. 1-1 £ien twieeidrijö schromden ophunne stoelen. "1 t- rnr An.H En allen haalden ze in eene blakerende geest drift den weerzang op. v j Hommelpap hommelpap Die 'k zoo geeren eten. Hommelpap hommelpap Dat is van mijn tand. I Hommelpap 1 hommelpap Daarvan laai-je scheten I Hommelpap hommelpap 1 Daar ons buik van spant die Was tie .nog pap. riep Narden, en ze T«n«piis t is t'avond te doen. snebberde Tiele, - wc zitten met onzen lepel in den plukkers, r- ïelk en blomme een duwke en en ze vooisde Komt sa, Pap van m Suiker en sirop enn Ierier brengt zijn kommc. I11 een flati. Eet hem uit. Hommelpap met koekestuit ond den pot. —1 Nog een keer nog een keer. Tiele riep (Witten daar hebbelijk zij 11 spook in had. Neen, wach t tot t'avond, zei Wannes, t zou dan i wej geen nieuwte meer zijn, t ware beter van nu n pers tie te werken. Ze deden lijk Wannes zei, en wrochten dat bet een Plezierjachten kregen ze van Wiesten nog elk een borrel en spoedden hun dan weer aan den pluk. VNoens bleef er maar een reek meer, ze hadden zoo p-oéd of gedaan., Medeen wierden ze 111 een vier te gera ken 'i was lachen en boerten, smijten en stampen juist lük'van een bende doende jongens uit eene kostschole i-lle na een langen opsluit de lange koorde gelaten zijn de vrije wereld zullen uitvliegen, wilden niet voortgaan eer dat ze nog en Wiesten moest en een met de weer Ze druppel gekregen hadden flessche dunkt me dal die llessehe 'y LlnivLlLud ze niet dichte genoeg gestopt ït-ippji Fielten, die drank is nog al vlugge, en is,^loeüw antwoordde Wiesten met een (oogknip, dat ik' percies zou willen weten door wiens keelgat hij vliegt. Wiesten, let pp van dien kerel, zei Gaston, en hij wees op Fielten. Hij is voor geen haar te be trouwen, steek de flessche maai' goed weg. Zend hem naar de mane ruide de boer en hij slenterde al grollend voort. Narden en Wannes hadden een man van sir00 gemaakt en het dingen wierd slotsgewijze naar het hommelhof gedregen, waar ze I met een ijzerdraad aa.11 zijds de laatste ranke vast maakten. Hennetje len Witten waren op zoek gegaan achter blekken, en loude potbullen; Sooten bracht eene afgeboote pikke mee en ieder had te zorgen voor 'zijn alaam ter gele genheid van den plechtigen opsluit. Sofie bleef thuis met Marie, en Fontje was om suiker en siroop gegaan voor de groote foore. Toen de jonge student van de 'dorpplaats met zijn winkelware weerkeerde en voor bij hel hommelhof ging, waar de plukkers tenden uit den overschot van de ranken afpeuzelden, hiel hij y;an ver de witte kanne boven zijn hoofd en riep luit dubbelen asem. Sirope Dan was het de tour van den papierzak Suiker schreeuwde hij nog eens als om te zeggen 'k hen er hier mee. Gaston die juist gedaan had, sprong recht en stekte Tiele die bij hem zat in de lenden. In eene zotte blijgeestigheid tilde hij ze op, 't.ventje nadoende en riep'weer dat 't klonk Sirope Wiesten had met te verletten en schokte hem naar Steefe om in dezelfde 00 es te met het vrouwmensch, suiker te kunnen Maar Steefe hield haar geschoord lijk eene katte op eene sarge en ze wilde niet op Sirope Suikere schreeuwden ze 111 zeer wilde genoeglijkheid en ze vlogen op van hunne Zate. Ze hadde gedaan Hoerah Vivat Ze waren byka niet houdelijk, wupten en sprongen, riepen en tierden, en zetten geheel de streke overende. Nu naar de weeüwe, de eenigste ranke van ge heel de beplanting die nog aan heuren draad bleef. Op het geruchte waren Sofie en Marie toegeloopen en Wierden', om de ranke, mee in de ronde gesnakt. Aan den gevel van die keite stond Jan te zien hoe het spel zou vergaan. Wie, zingt wie zingt er schreeuwden ze. Ik ik'riep Tiele. Blijft schoone in de ronde jen gij alhier Zarren, om de Weeüwe af te stekken. Hij deed het niet geerne en had liever bij Ce lina gebleven in de ronde. Nu moest hij heur hand lossen, om te voldoen aan t verzoek van Tiele, an ders kunnen ze er nog een geheelen steert van draaien, 't Was zijn werk; jiij wist het, daarom verstak hij zijne ontevredenheid en greep het hommelmes. Tiele zing. Hopsa plukkers, 't is gedaan. Bij de laatste ranke Komt nu in een ronde staan, Om haar te bedanken. Ze is de weeüw van 't hommelland, Moederziel alleene Grijpt, sa, plukkers, hand in hand, Rept en slaat uw beenetn Ze hield op, met heur hand gebiedend uitgesteken, fen wachtte. Zarren hield het mes boven, tegen het Isnoer, gereed om met een sleer de weeüwe neer te halen. Wordt voortgezet. CO bC ,0 3 4J 4J

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1