Droevige Dagen Spreeyraad 53 Öp Zaterdag 2S Maart 1912 5 centiemen 't blad 47e jaar. Talmerk 2403 Te Irekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper,. en bij 's landsboodschapmzen ofte post, tegen 8 frank 's jaan Dagklapper 16 01 01 '01 «6 01 01 '01 01 0* 0* 0* 0*. 0» 0± 0* 0* 0* Liberale vrijheidsliefde m. m m m m m m m Hun plan 5» m m m m m Plechtige Communie Goddeloosheid 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en *s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen., zal De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buitea Qost-& Westvlaanderen wonen. van den 23 tot den 30 Maait z 23. H. Victoriaan.-H. Fidelia.—H. Felix. Z 24. H. Marcus. - H. Simon. m 05 o. L. V. Boodschap. - Feestdag van den hoeden Moordenaar. d h. Castulus. - H. Ludger. - H» The'cla. H .[Emmanuel. t0 27. H. Alexander. HH. Philotus en Lydia zijne vrouwe. H. Lazarus. d. 28. - H. Periscus H. Guntram. 29. H. Jonas. H. Eustaas. - H. Berthol- dus. «g m 01 «S #2 0i 01 01 Evangelie van Passiezondag Te dien tijde zeide Jezus lot de scharen der Joden Wie uwer overtuigt mij van zonde In dien Ik waarheid zeg. waarom guloott gij Mij niet 1 Wie uit God is luistert naar Gods woorden: daarom luistert gij mot, omdat ge «'et mt God ziit. De Joden dan antwoordden en zeiden Hem Zeggen wij niet met recht dat Gij een Samaritaan Fut en een duivel in hebt 1 Jezus antwoordde Ik heb "een duivel in, maar Ik doe mijnen Vader eer a'an en °ii doet Mij oneer aan. Doch Ik zoek niet mü'ne eger "daar is er Kón, die haar zoekt, en oordeelt. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u Irn dien iemand mijn woord orMerboudt zal hij den dood niet aanschouwen in eeuwigheid DeJoden dan zeiden Hem Nu weten we dat Ge een dui vel in hebt. Abraham is gestorven en de profe ten en Gij zegt Indien iemand mijn woord onderhoudt, zal hij den dood niet smaken in fieuwinheid Ziit Gij dan grooter dan onze vader ffiiam, die gestorven is t Ook de profeten sestorven. Voor wien geeft Ge U zeiven uit. fezus antwoordde Indien ik Md ze ven vereer- liik. is mijne heerlijkheid niets mijn vaaer is het die Mil voreerlijkt van wien gij zegt, dat Hij'uw God is. En gij hebt Hem niet erkendmaar Ik ken Hom, en als ik zeide, dat Ik Hem niet ken dan ware Ik een leugenaar, aan u gelijk maar Ik ken Hem en zijn woord onderhoud Ik. Abraham uw vader, jubelde om mijnen dag te zien ts." hem en verblijdde zich. De Joden dan zelden tot Hem Ge zijt nog geen vytt.g jaar, en hebt Ge Abraham Se,z^2 imTóó^Abraham Voorwaar, voorwaar, lk zeg u Voor ADranam werd ben Ik. Ze grepen dan steenen om Hem te steeni'gen, maar Jezus trok zich terug en ver ie den tempel. Aan de lieve Kindertjes die op Passiezondag hunne PLECHTIGE COMMUNIE zullen doen. Als het zonneken zijn stralen Met een tint van karmozijn Lieflijk in het hart laat dalen Van het needrig rozekijn, Doet het maagdlijk knopje zwellen Tot een roos van schoone kleur Die uit haren borst laat nellen Heerlijk eenen balsemgeur. Zóó komt, Kindjes, Zondag morgen In uw hartjes, rein en teêr Onder sneeuwwit brood verborgen Uwe Schepper, God en Heer. O gelukkigste aller dagen Waarop Jezus zelf u voedt... Waar gij op uw tong moogt dragen 's Ileilands dierbaar Vleesch en Bloed 1 Mengelwerk van 'tNieuwsblad van Yper nriö VII Is het Jaak niet die den veldwachter in al de straten van het dorp heelt doen uitroepen, dat alwie eenen priester in zijn huis durft herbergen, zijne woning tot in den grond zal zien afbranden Stelt die booswicht geenen prijs van honderd livres op het hoofd van onzen braven pastoor Vader, sedert de Heilige Kerk bestaat hebben reeds velen haar en hare dienaars vervolgd, zooals Raeveloos nu doet. «In alle geval gaat hij met den boozen om. En moeten vreezen dat die ellendeling in ons huis zal komen om u met liefdebetui gingen lastig te vallen Liva, ik heb dezen morgen in den spiegel gekeken en gezien dat mijne haren, sedert Jaak commissaris is, wit geworden zijn. Houdt uw hartjes steeds vol rozen Beeld van liefde en zuiverheid Laat ze er groeien, bloeien, blozen, Lief van kleur en geurigheid. Wil daartoe {elfs alle dagen Naderen ter Godes Disch, En, met de oogskens toe er vragen Wat uw zieltjes zalig is *J0. ilf. s0. s# M *0. '*0. TER ZEGEPRAAL Iïoo de zaken staan in den lande Gelooft ons, opperbest. De meerderheid in de Kamers zal nog niet dit jaar keeren. Er is geen kwestie van. De tegenstrevers, ten andere, hebben reeds lang den moed opgegeven. We bedoe len de leiders, de partijhoofden, natuurlijk. Hun beslag van voor een maand of zes is verre te zoeken Toen bestond de Katholieke Regeering zelfs niet meer naar hun ztggen. 't Was nog enkel een likwidatie- m:nisterie,\ en heel ernstig werd in de bladen der oppositie geredetwist nopens deze vraag gaan wij dulden dat het Ministerie aan 't roerblijve tot aan de kiezingen, of zullen wij er maar aanstonds kort spel mede maken Fm waarachtig, een massa socialisten en liberalen meenden tergoeder trouw dat liet ministerie do maand November niet over leven zou. Men had hun'dat airken zoo dik vij 13 en in alle tonen voorgezongen, dat het niet meer uit hun gedachten ging. Met veel geschetter en gebommal werd een heele reeks ondervragingen aangekon digd over de nationale verdediging, over 's lands financieelen toestand,over de coloniale aangelegenheden, over den duren tijd kortom, 't Ministerie zou nare stonden be leven, en de oppositie ging het zoo ongena dig 't vuur aan de schenen leggen, dat het herbarmen zou smeeken of de pijp aan Marten geven. Maar niet het Ministerie heeft er hache lijk voorgestaan. Al de ondervragingen zijn tot beschaming der oppositie afgeloopen, en 't Ministerie heeft er zijn kracht en zijn gezag door zien toenemen. Da oppositie is zoodanig overtuigd van hare onmacht en zoo diep getroffen door de reeks opvolgende neerlagen welke zij in 't Parlement leed, dat ze den moed verloren heeft gelijk we daareven reeds zeiden en schier met geen stokken meer naar de Kamer te drijven is. Ofschoon maar beschik kende over 6stemmen meerderheid,vergt de Regeering by iedere naamafroeping een overschot van 15, 20, 30 stemmen. Het cartel heeft, trouwens, een voorge voel van de davering welke het op 2 Juni te wachten staat, en zijne woordvoerders trachten tusschendoor de radikaal socialis tische menigte er op voor te bereiden. De eenen gullen noch de hoopnoch de geestdrift hebbendie de anderen moeten treffen en aanwakkerenschreef Bertrand onlangs in het socialistisch orgaan van Charleroi. Met eenen diepen zucht zegde het meisje Uwe haren zijn sedert lang grijs, vader. Komt de commissaris hier in huis, ik zal beleefd zijn jegens hem vah hij mij lastig, ik zal mij sterk toonen. God zal ons be schermen. n Liva, ik zag u liever naar het kerkhof dragen, dan u de vrouw te zien worden van Jaak Raeveloos. Vader, gij weet wel dat ik u beloofd heb niet te trouwen zoolang gij leeft, en ik bid dagelijks den Heer u nog vele jaren op de wereld te laten. En na mijnen dood, Liva Liever zou ik veroordeeld zijn tot le venslangen dwangarbeid dan de echtgenoote te worden van dien goddeloozen priesterja ger. Nu zweeg de ouderling eene poos en vroeg vervolgens Liva, reeds geheel den morgen ziet gij er nadenkend uit. Wat is het dat u zoo be zighoudt Ik zie mijnheer den pastoor vóór mijne oogen, vader. Bruyninckx sloeg de handen ineen en kermde Binnen vier jaar gullen wij overwinnen zei, volgens een liberaal blad van Luik, heer Franck op een congres van Vlaamsche liberalen. Ook Vandervelde, de huidige opperbaas van socialisten en liberalen, voorhiel niet veel veranderingen verzekert enkel dat de oppositie haar best \al doen om tot een goe den uitslag te komen. Zooverre staan dus de zaken. Iïet voorbarig trionafgeschreeuw is ver doofd ten minste toch bij hen die weten kunnen wat graad de thermometer der volksgunst voor hen aanwijst. Zij hebben al zco dikwerl de huid van den beer verkocht, zonder, bij 't sluiten der rekening, iets te kunnen leveren, dat zij beginnen te beseffen in wat belachlijk postuur die gekheid hen telkenmale stelt. 't Weze voor ons katholieken, een spoor slag om vuriger en geestdriftiger dan ooit den strijd aan te gaan. Want 't komt er niet enkel op aan te behouden wat wij heb ben, wij moeten onze meerderheid ia 't Parlement versterken. En dat kuunen wij. Ia 't arrondissement Tongeren, is de zetel te herwinnen welke wij, vier jaar geleden, door eigen schuld verspeelden. Ook in't arrondissement Nijvel wordt er flink gewerkt om de stemmen torug te win nen, die voor twee jaar verloren gingen. In de Thurhoutsche Kempen zal 't van oen verstandig besluit der afgeveerdigdea in den arrondissementsbond afhangen, zoo wij met klank en luister don vierden zetel win nen waar de vrijmetselarij zoo naar water tandt. Hetzelfde ia 't arrondissement St-Niklaas. Wij hebben nog kans den zetel terug te winneu die wij in 1908 moesten prijsgeven in het arrondissement Hoei-Waremme terwijl da oppositie met den dag minder zeker wordt van de nieuwe zetels, welke haar, gerekend naar de uitslagen van 1910, te beurt moesten vallen in de arrondisse menten Mechelen en OoBteude-Veurne. Zoodat het precies geen mirakel zoude wezen, stege ouze meerderheid ia de Kamer van C tot 14 of 16 stemmen. Gewerkt,vrienden, eendrachtig en metho disch Naarmate de hoop onzer tegenstre vers verzwindt en hun moed zakt, moet onze iever toenemen en onze geestdrift stijgen. 0 0, 01 '01 01 01 0* m 0i Waar is het Zeker waar M. Dumont-Wilden, een liberale gazet schrijver van Brussel, die zijne liberale vrienden goed kent en weet wat hij zegt, schreef over eenigen tijd in do Revue Bleue van Parijs Nooit heeft het klein volk van stad ofte lande bij de liberalen den vaderlijken en standvastigen steun gevonden, dien de katholieken hem aanboden. Dat is waar, M. Dumont, de liberalen laten de menschen loopen zij peizen er maar op als 't kiezing is en als zij meester zijn om ze te duivelen, Ik ook, ik zie hem ik zie hem dag en nacht. Het is toch spijtig, nietwaar, vader, dat die heilige man zich op eene hooischelf moet verbergen gelijk een boosdoener Het is schrikkelijk? En dan durft gij nog houden staan dat Raeveloos de booze an tichrist niet is Op dit oogenblik hoorden Pavo en Liva de voordeur van het huis opengaan, en eeni- ge stonden later kwam de meid welden dat de commissaris baas Bruyninckx en zijne dochter verlangde te spreken. «Die schelm hier gromde de ouderling, terwijl eene siddering door zijne leden liep. Vader, word niet boos, smeekte het meisje. Heer, geef mij sterkte om kalm te blij ven bad de grijsaard, de oogen ten Hemel heffende. Daarna zegde hij tot de meid Leid hem hier. Een oogenblik later trad de commissaris het vertrek binnnen. Zijne kleeding was zeer verzorgd en de uitdrukking van zijn ge laat uiterst minzaam. Hij groette den ouden veekooper en zijne dochter met eenen lichten hoofdknik en zegde clan In zijn artikel maakt M. Dumont ook melding van de ontelbare verec-nigiugen van allen aard, door de katholieken gesticht,ten voordeele van werkman, boer en kleinen rurger. De liberale schrijver besluit zijn artikel als volgt Ziedaar het talrijk reservokorps, de innige kracht der katholieke partijZiedaar de kern van hare kiezers. Wat vermogen op de menschen, door zulke krachten aan eene partij verbonden, eenige redevoeringen over dc weldaden van het onderwijs, de onver- eenb -arbeid van 't geloof en de wetenschap, de gevaren van de klerikale rege6ring Goed gesproken, M. Dumont 1 Waar is het wat gij zegt, zeer waar Ook zullen de kiezers de liberalen, die nooit iets gedaan hebben vogi- werkman, burger of boer, wandelen zenden den 2 Juni aanstaande. Getrokken uit de Flandre Libérale van 1905 Den dag op devvelken wij zullen afreke nen die dag is niet ver zal het pastoors- gispuis en de godsdienst er bij, geweldig van zijne pluimen verliezen Maar zij heb ben het zoo gewild Niet straffeloos teister den ons de papen jaren lang (Die goede Flandre libérale zegt toch niet hoe, waar of wanneer de papen haar teisterden. De grijze De Geyter, wien men eenige weken geleden, den dag zijner begrafenis, een ongewone hulde bracht, vertolkte in zijn geuzenlied den vurigen wensch, die nu al meer en meer alle harten vervult Van 't ongediert der papen verlos ons vaderland. Wat zegt gij daarvan, kiezers En in lijd van kiezing komen de liberale kiesdravers u zeggen dat zij niet tegen den godsdienst zijn! Ellendige huichelaars, laffe leugenaars zijn het Kiezers, laat u toch niet bedriegen Het is altijd goed nu en dan eens te herin neren wat er zou gebeuren moest de geuzerij wederom in België door de lauwheid van zekere kiezers meester geraken. Den i5 maart 1904 reeds heeft de liberale Etoile Beige het ons gezegd i° alle subsidie zou aan de lagere scholen ontroofd worden. 2°De officieële postjes zouden uitsluitelijk verleend worden aan de oud leerlingen der ongods dienstige scholen 3° de katholieken zouden alle recht verliezen op hunne scholen. De hatelijke Combes zelf heeft in Frank rijk niet erger den dwingeland gespeeld. Waar vindt men schooner envoor- deeliger keus in kerkboeken, pater nosters, beeldekens, geschenken, enz dan ter drukkerij van 't Nieuwsblad? Goeden dag, vader Bruyninckx goeden dag, Liva. Goeden dag, burger-commissaris,» sprak het meisje, terwijl zij den Sansculot eenen stoel aanbood. Bavo zegde niets. Jaak zette zich neder, plaatste zijnen ve derhoed op eene taiel en vervolgde Vader Bruyninckx. ik ben zoo vrij u te bezoeken. Men had mij gezegd dat gij ziek waart, en die tijding bekommerde mij zeer. Bavo antwoordde niet, doch Liva haastte zich te zeggen Dank voor uwe bezorgdheid, burger commissaris. Vader is inderdaad erg ziek geweest. Nu is hij, God zij geloofd, aan de beterhand. Ik hoop dat hij binnen eenige dagen zijne wandelingen in het dorp zal kunnen hernemen. Dat hoop ik ook, sprak Raeveloos met eenen vriendelijken lach. Moed, vader Bruyninckx De goede zorgen uwer brave dochter en het schoone weder, dat wij gaan krijgen, zullen u volkomen herstellen. Ik heb altijd gezegd dat Bavo Bruyninckx een gestel had om honderd jaar te worden. Honderd jaar, mormde de ouderling Zijne Em. de Aartsbisschop van Mechelen wijst op het steeds toenemend getal der mis daden, der dieven en moordenaars. De verzwakking van het godsdienstig ge voel in de maatschappij is er de oorzaak van. De verantwoordelijkheid dergenen, die God meer en meer uit het openbaar leven willen bannen, is groot. De vrees des Heeren is het begin der wijsheid dat blijft altoos waar. Elkeen is overtuigd,fdat degene die God niet meer vreest, in God niet meer gelooft, noch in eeuwig loon voor het goede en eeuwige straf voor het kwade, zich zeiven ontmaakt van alien band, die zijn kwade driften kan beteugelen. Evenwel, niet allen die God loochenen en er op pochen vrijdenker te zijn, slaan tot de misdaad over. Zeker niet. Maar waarom De rnensch die afdwaalt is altijd beter dan zijne beginselen, omdat er in het gewe ten een natuurlijke rem is, welke den mensch belet tot het uiterste te gaan van de logica zijner dwaling. Hoevele goddeloozen trokken, buiten hunne weet ten andere, voordeel uit de kristene gewoonten van hun ne kinderjaren, uit familie-overleveringen, uit de gebeden eener weenende moeder, en zelfs, wat zij er ook van zeggen, uit de uit straling van het godsdienstig leven van de meerderheid der natie. De kring, waarin wij leven oefent een overgrooten invloed op ons uit. Zoo zien wij dat de liberalen en socialisten nog bijna allen kerkelijk trouwen, hunne kinderen laten doopen, en hunne eerste communie laten doen, en'dat nog zoo weini gen burgerlijk sterven. In hun hart zijn nog altijd, al hebben ze er op gepocht vrijdenkers te zijn, eenige kr-iste- lijke gevoelens overgebleven. Dat weten de liberale leiders zeerwel, en het is juist daarom dat zij het onderwijs on zijdig willen, opdat de kinderjaren zoo wei nig kristelijk mogelijk zouden zijn, en dat de godsdienstige gevoelens zoo weinig moge- jijk wortels zouden schieten. Sflt s* s* sat 3# sat. sat. sat sal Over Levensverzekering (Vervolg) Maar heeft de verzekerde geen kans van winst bij vroeger overlijden en is er dan geen gevaar van verlies voor de maatschap pij Geenszins want het staat klaar in de overeenkomst uitgedrukt Bij eerder over lijden worden 65 ten honderd der gestorte premiën teruggegeven. Dat wil zeggen dat de maatschappij in zulk geval van eiken frank dien zij ontvangen heeft maar 65 centiemen teruggeeft en 35 centiemen met den gewon nen intrest voor haar houdt. Moest de persoon die hier verzekerd werd, sterven 14 dagen vóór den 27 februari 1914 dan zou de maatschappij maar 62,56 fr. teruggeven en 47.67 fr.voor haar houden uit de weerde van 110.23 fr. die de gestorte sommen hebben gekregen. Is dat niet vet nu. In zulken droevigen tijd als wij thans beleven, kan er geene spraak zijn van hon derd jaar te worden. Vader, vader, zuchtte Liva, die vrees de dat de grijsaard, den commissaris verwij tingen ging toesturen. Laat vader maar spreken, Liva, zegde Jaak altijd even minzaam. En zich opnieuw tot Bavo wendende, vervolgde hij Gij hebt gelijk, vriend Bruyninckx wij beleven thans eenen treurigen tijd. Laat ons evenwel hopen dat er vrede in het land zal zijn. Oorlog brengt altijd rampen mede maar wanneer de strijd geëindigd is, zijn de menschen heel dikwijls gedwongen te be kennen, dat die rampen noodzakelijk waren, vermits de samenleving enkel te koste van droevige gebeurtenissen van eenen volkomen ondergang kan goed gered worden. Weldra vrede, gromde de grijsaard. De Franschen werken in het geheel niet om vrede in het land te krijgen. Vader, herhaalde Liva, eenen smeeken den blik op Bavo vestigende. Bekommer u om vaders woorden niet, Liva, bemerkte de commissaris. Ik hoor gaarne iemand rechtuit spreken. Gelijk de meeste lieden van het dorp, kan mijn vriend betaald alleenlijk voor het geld ten huize af te balen en op iutrest te zetten f Dus in geval van vroeger sterven is nog eens zekere winst aan den kant der maat schappij aan den kant van den verzekerde is er niets dan verliep, gevaar van groot verlies. Maar er is meer Moest de verzekerde om de eene of andera reden, gelijk dewelke, zijne betalingen sta- keibgedurende dri9 weken, dan is al het gestorte geld verloren voor den verzekerde, en verbeurd ten voordeele der maatschappijil Veronderstelt nu dat de vader des huiage- zins of de moeder door ziekte overvallen worde of kome te sterven er is grooten nood en men moet de betalingen onderbre ken eenige weken voor het einde der over komst. Hewel, de maatschappij is zonder genade en al de gestorte centen blijven in hare kas zonder hoop voor den verzekerde cr iets van terug te krijgen. Nog eens voor hem geene winst, vorlLs, altijd verlies, dat is zijn aandeel. Is het dan te veel gezegd dat zulke over eenkomsten noch van verre noch van bij aaa eene levensverzekering gelijken en niets anders dan eene echte volkstrooperij uitma ken Maar bij onderbreking of staking in de betalingen mag de verzekerde da vervallen verzekering doen herleven. Schoon recht dat de maatschappij toekent 1° Men moet de aanvraag doen binnen de 3 maanden na de eerste staking 2° men moet de achter- stellige bijdragen in eens betalen en 3° nog éen frank daarbij en daarvoor krijgt men eene nieuwe overeenkomst op voorwaarde dat de verzekerde zich in staat van goede gezondheid bevinde. Als dit laatste nu geene bittere spotternij is, dan ken ik niets van de zaak. En zal er nu geene grootere wekelijk- sche bijdrage gevraagd worden 't is mogelijk. ('t Vervolgt). C. L. H. y? I» f» fj» ter Leest en vèrspreidt 'T NIEUWSBLAD van YPER 0i 0i 01 01. 0i 01 01 01 0i Lachen Leer lachen Lachen is gezond, Het sterkt én hart, én longen, Het dient den geest tot steun en stut Lach dus dat u de lever schudt, Zoo vrij als ongedwongen. Leer lachen Lachen is als wiju, Het doet den bloedstroom snellen, Aan welke kwaal g'ook laboreert, Geen doctor die zoo snel cureert En eer der doet herstellen. Leer lachen Lachen is probaat, 't Verdrijft do muizeniseen 't Is als de spons, die van 't gelaat, Waar morgen op te lezen staat, De rimpels weg doen wisschen. Bruyninckx niet begrijpen dat onze zuider buren hier gekomen zijn om ons met welda den te overladen. Het zal mij veel genoegen doen hem eens te hooren verklaren welke daden der Franschen hij niet goedkeurt, om dat hij mij alzoo de gelegenheid zal verschaf fen hem tot eene andere zienswijze te bren gen. De grijsaard plaatste zich wat gemakkelij ker in zijnen leunstoel en vroeg Mag ik de zoogenoemde weldaden, die wij reeds van de Franschen ontvangen heb ben eens opnoemen Ik herhaal u dat ik u met genoegen zal aanhooren, vader Bruyninckx. Op bitsigen toon begon de ouderling Toen de Franschen over vier jaar, de eerste maal in ons land kwamen, plunderden zij in Vliereghem al de huizen, staken ver scheidene hoeven in brand, en schoten twee brave menschen van ons dorp dood. Weinige weken nadien moest onze gemeente aan de Republiek eene schating betalen va 70.000 livres en werden er 20 paarden uit hunne stallen gehaald. Daarenboven zagen wij eene klok uit onzen toren roven. J Wordt v0ar.t3.ezit. DIT IS NIEUWSBLAD TM YPER EN OMMELANDS DOOR HONORÉ STAES (Overdruk met toestemming van 't Davidsfonds)

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1912 | | pagina 1