Droevige Dagen SpreeMraad 51! m m Op Zaterdag 22 Juni 1912 5 centiemen 't blad 47e jaar. Talmer*. 2407 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstratete Yper, en bij 's landsboodschapmzen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper De politieke toestand Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal van den 22 tot den 29 Juni «3 If* V* #5 V'. 0* «5 Evangelie van den Jfj§j 4en Zondag na Pinksteren *5 ,#S #5 iS »S i§ BEDENKINGEN Niet voldaan De toekomst in Ilelj» u zelf zoo helpt u God 2# 's« i5* 2!i sJf. ïi* 'J§ DIT IS NIEUWSBLAD Vil EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en rs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te YPER. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen *t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& West Vlaanderen wonen. z. 22. H.PauwöHjri,b. 432. He Consortia. Z 23. H. Liebrecht, b. van Kamery't gebo ren te Brakel, f 1076 H6 Maria van Oignies, geboren te Nyvel, t 1217. m. 24. S. JansHgeboorte. ;De martelaars van Rome onder Nero. *"d. 25. H. Wilhelm. H. Theodulf, b. entabt, •{•776. H. Prosper, b. He Febronie, mgm. 10. 26. SS. Jan en Pauwels,Ijmm. H. Pela- gius, m. Le Perseveranda, ti d. 26. H. Crescentius, m. H. Landislaa, koning van Ungarn. H. Adelin HH. Pota- miana on Marcella hare moeder. 28. H. T eo II, 80e Paus van Rome, t 683. Pauwels I, 94e Paus van Rome, t 797. Te dien tijde, toen de menigte op Jezus aan drong om het woord Gods te hooren, terwijl Hij bij het meer van Genesareth stond. Eu hg zag bij het meer twee scheepjes liggen. Maar de vis- schers waren uitgestegen en reinigden de netten. Hij du ging aan boord van een der scheepjes, dat van Simon, en vroeg hem, eeD weinig van wal te steken. En neergezeten leerde Hij de scharen uit het scheepje. Zoodra Hij echter ophield m6t spreken, zeide Hij tot Simon Steek van wal in volle zee, en werpt uwe netten uit ter visch- vangst. En Simon antwoordde en zeide Hem Meester, den geheelen nacht door hebben we 'gearbeid en niets gevonden, maar op uw woord zal ik een net uitwerpen. En ze deden het en vin gen een groote menigte visschen. Maar hun net scheurde. en 2«$wsrikien hunno ruodeviffsciiaro in het andere scheepje, om hen te komen helpen. En ze kwamen, en imen vulde beide scheepjes tot zinkens toe. Op dit gezicht viel Simon Petrus voor Jezus'voeten en zeide: Ga van Mij weg, want ik ben een zondig mensch, o Heer. Want ontzetting had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vischvangst die ze gedaan hadden. Eveneens ook Jacobus en Joannes, de zonen van Zebedeus, die Simons deelgenooten waren. Et. tot Simon zeide JezusVrees niet, van nu af zult ge menschen vangen. En ze brachten de scheepjes aan wal, en ze verlieten alles en volgden Hem. Nu alles bach ten de rug is, is dit geen reden om alles in het vergeetboek te schrij ven. Integendeel, myn dunkens. Nude bezigheid, de overlast, het vuur van werk eu strijd voorbij zijn, gaat het best om kalm enj gezapig den toestand te bedenken, het verleden te herhalen, de toe' komst in te zien. Mijne overwegingen geef ik voor wat ze zijn, en hecht er niet meer weerde aan als ze verdienen. Uit overtuiging echter, om het mijne bij te brengen voor de zegepraal der goede zaak, neem ik de vrijheid die bedenkingen neer te schrijven, en een plaatske te vragen in het Nieuwsblad van Yper om ze mede te deelen aan de lezers en aan alle katholieken van Yper en arrondissement. Mengelwerk van 't Nieuwsblad van Yper nr29 DOOR HONORÉ STA ES (Overdruk met toestemming van 't Davidslonds) Scheppaert is onder weg blijven liggen. Hoe komt gij hier Wij zijn op zoek achter van Hoecke, burger-brigadier. De honderd livres zouden °ns zeer wel van pas komen. Hebt gij een spoor Tot hiertoe niet, maar onze gezel is een s''ui jager. Het wild moet heel vlug zijn om bet te ontsnappen. Dit zeggende, wees de bultenaar naar den onderpastoor. Wie zijt gij f vroeg Lessonnat aan den Priester. Burger-brigadier, antwoordde de aan Besprokene, ik ben knecht bij Frans de °s- Mijn naam is Adolf Verheirtbrugge, °ch de lieden van het dorp noemen mij Witter, Welk een avond, op Zondag 2 Juni 1912 Met vrienden was ik naar den Katholieken Kring gegaan niet te vroeg wel meenend dat, gezien het werk der stemoptelling, het laat in den avond zou zijn vooraleer nieuws uit het land zou komen. Uit het land ?...Niet uit Yper en arron dissement Wel, rechtuit gezegd, en gelijk ieder een meen ik, was ik meer benieuwd op land-nieuws dan op arrondissement nieuws. Het lot van het ministerie, en medeen het lot van 't land stond op spel... en... dit zou toch nietafhangen van het arrondissement Yper... Hier, naar mijn oordeel, zou de toe stand onveranderd blijven... en, uit reden... Op t laatst uur heb ik wel hier en «laar iets vernomen van IV... in de ketel, B... in de %etel.. Doch daaraan kon ik, met de beste wil van de wereld, geen geloof hechten. (Laat mij hier, tusschen haakskes.zeggen dat zulke voorzeggingen,op snipperlingskens van papiertjes,hier en daar tegenkomen, mij in 't heel niet aanstond. Dat was voorzeker, ik ben er nog overtuigd van, geen propa ganda uitgaande van een officieel berek... Integendeel heb ik met voldoening de strijdwijze nagegaan van de week- en kies bladen NieuwsbladYpersche Volk, Jour nal, Bon Combat, Recht voor de Vuist.... eene strijdwijze gesteund op het verdedigen van princiepen en niet op persoonlijkheden zoo het, dwaas genoeg, gedaan werd in Pro- TïVJP-aroleW7<jui U die uitgingen van het liberale berek.) Maar genoeg... Komen wij terug naar den Katholieken Kring. Met welke verwondering moest ik bestatigen dat reeds van in den vooravond nieuws toekwam uit verschillige vreemde arrondissementen. Vroeg nieuws is goed nieuws zegde ik. 't Was zoo. 'tWas de zege praal en om middernacht hadden wij reeds de verzekering dat niet alleen het Gouver nement zegevierend aanbleefmaar dat de meerderheid in de Kamer van zes stemmen ging stjjgen tot 12 of 14 of 16 Btemmen W8lke geestdriftwelke vreugde welke verlossing De opgepropte benedenzaal berstte schier van het gejuich en gejubel... 't was de alge- meene voldoening Wat ik geern had gezien, ('k spreek liefst rechtuit), het is dat de hoofden der partij, of de gekozenen die in de bovenzaal aan 't schrijven en 't cijferen en 't telegram-op- stellen waren eens, beneden, de menigte hadden aangesproken. (Zoo gaat het elders, en zoo is het gegaan,gelijk ik in verschillige gazetten gelezen heb.) Ja, 't was het oogenblik om eens in «contact» te komen met de vrienden, om een vurig en gepast woord te zeggen.. Waarom niet Doch ja... misschien... misschien, gelijk ik. was men niet voldaan. Niet voldaan Neen, waarachtig Nevens de prachtige uitslagen van Rousselaere-Thielt, van Kor- trijk, van Limburg, van Hoei-Borgworm, van Brussel, van Antwerpen,van Gent...van Gij zijt een flinke kerel. In het leger der Republiek zult gij uwen weg maken. Mag ik uwen naam opgeven Burger-brigadier, ik gevoel geenen lust tot het soldatenleven. Gij zult er lust toe krijgen. De soldaat der Republiek is oprecht gelukkig. Hij laebt, zingt, drinkt, maakt van tijd tot tijd eenen schoonen buit, en oogst daarenboven nog een onvergankelijken krijgsroem in. Morgen vroeg om vijf ure zal ik u in de gendarme rie verwachten. Ik leid u naar Antwerpen bij kapitein Lamilotte, en binnen acht dagen zijt gij reeds onderofficier. Staat er hier in den omtrek geen herberg? Wij gaan eene goede pint op onze overeenkomst drinken. Ik trakteer. Burger-brigadier, zegde Draevelinck haastig, hier in den omtrek staat geene her berg, maar achter gindsch sperrebosch woont Edward Draeman, de kerel, die mij van zijne hoeve gejaagd heeft. In zijn kelder ligt het beste bier van geheel Vliereghem. De veldwachter uitte een dof gemor en bekeek den bultenaar met verwijtenden blik; de onderpastoor, glimlachte. hier, van daar, van elders,... stonden de uitslagen van het arrondissement Yper. Ehwel zijn wij, Ypersche katho lieken, niet vooruitgegaan? 'k Bskenne het, ja wij... maar op onvoldoende wijze... en wat) wij bekomen konden, wat wij bekomen moesten, zagen wij onsnogmaal8 ontschieten... O 1 wat ware het triomf geweest hadden wij uit Yper als antwoord naar de andere zegevierend arrondissementen, hadden wij uit Yper naar Minister de Broqueville mogen seinen Yper ook heeft de \ege vermeer dei d On\e drie katholieke kandidaten pjn geko men Maar, ge komt te zeggen dat zulks u onmogelijk scheen Onmogelijk ja, na onvoldoende wer king; maar toch mogelijk hadde men op het gepaste uur begonnen werken, had iedereen zijn plicht gekweten. Mogelijk ja Ziet de uitslagen 1300 stemmen erbij winnen, was dat zoo moeilijk nu de kiestrijd geleverd werd op godsdienstig gebied op schoolgebied Ziet de uitslagen van Rousbrugge, l'asschendaale, Wervick... daar winnen wij de drie zetels ziet Pope- ringhe, een kleine duw erbij en wij hadden daar ook de drie. Enkel Yper en Meesen bleven ten achter. Mogelijk ja I.. Ziet de ongeldige stemmen. Dat is mijne vaste overtuiging, daar zijn honderden katholieke stemmen tusschen... van flauwhertigaards.die wellicht om reden van verledenc moeilijkheden, om persoon lijke reden, onverschillig waren aan de ver kiezing... en den misdaad bedreven hunne stem te weigeren aan de kandidaten van de partij van ruste eD orde, de partij van vrede en voorspoed, de eenige nationale partij. Daarom ja... omdat eene mogelijkheid niet verwezeutlijkt was. daarom spijts het gejubel van heel België.... omdat wij ook hadden moeten en kunnen zegevieren gelijk elders... daarom was ik onvoldaan... en vele met mij. mijn Mijne onvoldaanheid heeft noch moed noch mijne hoop ontnomen. Hoop doet leven, hoop doet werken en weeren. Wij zijn weer op wegde ver meerdering van ons stemmental bewijst het wij kunnen, wij moeten er komen. Zullen wij Dat hangt enkel van ons af. Willen is kunnen. Indien wij willeu, wij zullen 1 Wij hebben vier jaar vóór ons. 't Is niet te veel om maar seffens te beginnen, zonder uitstel. Wordt er weer uitgesteld, naar oude mode, dan wordt vergeten, dan valtmea in Blape, onverschillig en werkeloos. Neen, vier jaarzijn niet fe veel, want werk is er uoodig van 't eene jaar in 't ander, in Yper en door heel het arrondissement, weik van goede en vriendelijke betrekkingen om oud misverstand te doen vergeten werk vau goede pers en propaganda om week uit week in.de goede princiepen voor te dragen, iu.te stampen en de overtuiging te maken en te vervasten werk van bezoek en bijeen- Vooruitbeval Lessonat. Is er bij burger Draeman ook gratis hesp te verkrij gen Ik heb honger. Zooveel gij wilt, burger-brigadier. De boer zal wel een zuur gezicht trekken, maar dat moet ons niet verschrikken. Een zuur gezicht gromde de gendarm Mag hij zich niet vereerd achten ons be zoek te ontvangen Dat denk ik ook, zegde de geestelijke. Ik ken dien rekel reeds, grijnsde Les sonat, terwijl men voorrstapte. «Welkom zal hij ons niet heeten, wanneer wij binnentreden, spotte Draevelinck. Zooveel te beter, morde de brigadier hoe min eer hij ons bewijst, hoe meer wij er aan zijn bier en zijne hesp zullen bewij zen. Burgers, ik geloof dat wij beter zouden doen naar eene herberg te gaan, zegde Reutels angstig. Draeman is sterk als een peerd. Daarenboven heeft hij twee knechts. Ik ben niet bang, maar zeg voor mijn deel dat men geene moeilijkheden moet zoeken. Die boer is een lafaard, bromde Les sonat. Toen ik de eerste maal in Vliere- gem aankwam, durfde hij mij beleedigen. Ik comst, nu hier dan daar,om gedurig in eene aanmoedigende, opwekkende samen-leving, samen-werking te blijven... Wfj lazen met aaudoening, binst den kies strijd, dat hier en daar, vronwen en kinders, priesters en religieuzen God aan 't bidden waren om het Vaderland te beschermen en te zegenen, om Land en Volk te vrijwaren van ongodsdienstigheid en verval,om steden en dorpen te bevrijden van godsdiensthaters rerkvervolgers en omwentelaars... God heeft het gebed verhoord, Hij weze geloofd en geprezen. Doch, vergeten wy de waarheid niet Bij het gebed, moet de werking zijn de mannen moeten strijden... het is die wer king, die strijd welke den zegen des hemeb verdient. Welaan dan, het uur is geslagen AAN 'T WERK! Mag ik voort mijn eenvoudig gedacht mededeelen Over twee jaar, beloofde men, seffens na de voorlaatste verkiezingen, de standregelen van den Katholieken Bond te wijzigen naar de eischen des tijds op eerlijke en volksge zinde wijze. Die belofte heeft men ongelukkiglijk ver geten... en men heeft eenige maanden vóór de laatste verkiezingen ondervonden hoe deerlijk men gemist was. Ja, de toestand van den Katholieken Bond is verouderd en versleten de stand- ap^oïcn «ij** ja. en ton izulittJI", onhoudelijk,.. en hoe gebrekkig ook werden nooit nageleefd (misschien wel uit reden van hunne onvolksgezinde gebrekkigheid). Die standregelen beletten de eensgezinde, geestdriftige, voortdurende samenwerking. En daar, ja daar, is de eerste oorzaak dat wij immer ter plaats blijven trappelen, zonder voldoenden vooruitgang. Daar is de eerste oorzaak van misverstand, soms van misnoegdheid en tweedracht, soms van tegenwerking en onverschilligheid. Daar is de eerste oorzaak dat onze jongste kiestrijd te laat is begonnen en dat wij, nog eens, den derden Kamerzetel ons hebben zien ont vallen. Mocht de gedane ondervinding tot zalige les strekken. Welaan dan, ik meene hier het gedacht uit tedrukkea van de overgroote meerderheid, ja van de algemeenheid der katholieke partij van Yper en arrondisBe ment het eerste werk, het dringendste werk, dat geen oogenblik langer mag ver waarloosd worden is de herziening van de standregelen, is de algemeene goedkeuring van de herziene standregelen die een nieuw leven, eene levendig werking schenken zal aan onze duurbare Katholieke Partij. Ik blijve bij de overtuiging dat wij voor dit eerste werk mogen rekenen op de hoofden der Partij, die niets zullen verwaarloozen om te komen tot de algemeene bevrediging, tot de volkomene eensgezindheid. Mijn betrouwen in het bestuur laat mij niet toe, voor het oogenblik verdere gedaeh ten neer te schrijven over de richting te geven aan de herziening en wijziging der standregelen waarop het bestaanhet leven der Partij gesteund staat. liet hem mijn geweer zien, en de held vluchtte als een haas. Na eenige minuten kwam men in het sparrebosch waarover de bultenaar gespro ken had. Pas was men er eenige stappen in gevorderd of Lessonn3t bleef schielijk stil staan. Kom maar voort, burger-brigadier, zegde Pieter. Straks kunnen wij eten en drinken zooveel het ons lust. Wat beteekent dat Ligt daar niet een mijner mannen tusschen de sparren op den grond? morde Lessonat. Inderdaad, een tiental stappen bezijden het boschpad, lag een gendarm op het mos. Hij had zijne overste en dezes gezellen reeds be merkt, en groette hen, evenwel zonder recht te staan. Dubois, wat verricht ge daar vroeg Lessonnat, terwijl hij dichter bij zijn onder- hoorige ging. Burger-brigadier, wij liggen hier in hin derlaag, was het antwoord. Dezen avond zal van Hoecke naar de hoeve van Draeman komen. Hoe weet gij dat Daar Yper de hoofdzetel is van het at ron- dissement,is het,naar miju oordeel,ook van Yper dat het teeken, dat het nieuwe leven moet uitgaan. Het centraal comiteit weze dan werkzaam om overal, niet enkel op 't papier, maar in werkelijkheid, overal plaatselijke comiteiten te vormen. Plaatselijke comiteiten die gedu rig in werking zijn en betrekking met het centraal comiteit. Er hangt veel af van dit centraal comiteit om de plaatselijke comi teiten ijverig aan 't werk te houden. Niet enkel circulairen zijn daartoe nuttig maar veeleer bezoeken en samenvergadering. Voegt daarbij de jaarlijkscbe algemeene vergadering waarvan wij nooit hoorden tenzy als eene kieziDg op haDden is. Alge meene vergaderingen waarop nauwer ver band gesloten wordt,en de algemeene ziens wijzen, begeerten en eischen kenbaar gemaakt worden aan hoofdbestuurders en mandatarissen. Algemeene vergaderingen, ja, die wellicht best niet altijd in de hoofd plaats van 't arrondissement gehouden wor den maar beurtelings, in de verschillende steden en gemeenten. Vergaderingen en feestlijkheden nu hier, dan daar, zijn volstrekt noodig, zoo houdt men het vuur in laai.zoo vindt men gelegen heid om de betrekkingen te vervriende ij ken. Ziet, 't is met voldoening dat ik verleden week in het Ypersche Volk, verslag las over de laatste feestelijkheden te WervicK,waar op de gekozenen aanwezig waren. Mijne grootste voldoening echter was het. verne men van het besluit dat men in het ijverige, werkzame, katholieke Wervick, alle jare zulke vergadering ging beleggen en zóó eene goede gelegenheid geven aau de gekozenen bezoek te brengen aan de vrienden aldaar. Zoo te Wervick, zoo moet het elders ook zijn. Vier jaar lang moeten de kandidaten van h« t katholieke volk van alle gelegenhe den gebruik maken om in alle steden en dorpen met dat katholieke volk te verbroe deren en te vergaren. Bij eene verkiezing loopt men haastig, haastig, op meeting van d'eene gemeente naar de andere 't ware beter vier jaar lang daaraan te besteden op gemak en met vrucht... beter dan die vermoeiende tour d'arrondissementte doen op het laatste uur... dat is, naar mijn zin, geen menschen- werk... dat is peerdewerk... En dan... kan men den uitslag van eene verkiezing vooraf berekenen op den bijval der meetingen Dwaling... berekent den uitslag op eene gedurige werking, die nu met Juli 1912 begint en eindigen zal op de verkiezingsdag van 1916. Dan zullen wij ongetwijfeld de triomf- klok mogen luiden, dan zal de zegepraal volledig zijn, en de derde zetel aan ons Wordt voortgezet). Nog al belangwekkend het oordeel over de eerste werkzaamheden der Kamer, mede gedeeld door den Parlementairen briefwis selaar aan een Antwerpsch blad Wat nu vooral op dit oogenblik de poli tieke wereld bezig houdt, is de mogelijke duurtijd van den buitengewonen zittijd die op 9n Juli zal geopend worden. Wij hebben daar straks in het Paleis der Natie een lid der linkerzijde ontmoet, wel niet een der partijleiders, maar toch iemand die in zoo verre gezag heeft,dat hy herhaal delijk optrad als onderhandelaar tusschen de partijen, om de transakties te bewerken, die eindigen met de eenparigheid te ver wekken. Mijn oordeel, na collegas uit alle groepen, die elk een persoonlijk gevoelen konden uitdrukken, te hebben gehoord, is dat wij niet langer dan tot 15 Augustus zullen zetelen. De socialisten zullen op hun congres besluiten een ontwerp tot herziening der grondwet neer te leggen, zoodra de Kamer zal samengesteld zijn, 'tis te ze/gen rond einde Juli, want de goedkeuring der kiezing zal wel drie weken innemen. De linker zijde vereenigt nu het dossier van alle strafbare leiten, die in ieder arron dissement zouden kunnen gevonden worden. De rechterzijde doet hetzelfde en daar, met E V. iedere partij hare verdedigers heeft, zal het voor elke betwiste kiezing een debat van verscheidene dagen zijn. Ik geloof niet dat ook maar één uitslag zal gewijzigd worden, tenzij misschien de on- geldigverklaring der kieziDg van M. Fon- teyne te Brugge en de uitroeping van M. Thooris tot Kamerlid in zijne plaats. Rond het einde van Juli zullen wij dan een voorstel tot herziening van art. 47 der grondwet hebben. Maar 't is bet vierde of het vijfde van dien aard sedert 1893 en, als het gouvernement zich niet verzet tegen de in overweging neming, zal het eene begra ving in regel in de kartons der secties zijn... tot in 1914. En dan Daar de secties eerst kunnen samengesteld worden na de goedkeuring van de meeste, zoo niet van al de gekozenen, zullen zij den tijd niet hebben lange beraad slagingen te houden ot rapporten te maken. Dus, rond 10 of 15 Augustus zullen wij tot in November naar huis gaan. S3 Wij hebben, zegt het blad in kwestie,deze indrukken onderworpen aan een afgeveer- digde van Brussel, die doorgaat op de hoogte te zijn der regeeringsontwerpen. De regeering, antwoordde hij ons, ge tuigt van gezonden zin. Er zijn echter twee ontwerpen, voor dewelke leden der rechter zijde een spoedig verslag zullen vragen dit van M. Hubert op de handels policie en dit betreffende den middenstand, waarover M. Wouwermans een zoo merkweerdig verslag, leverde. 103 Langs eenen anderen kant, lezen wij in de liberale Carillon van Oostende Wat de kiezing betreft van M Fonteyne, de Regeering zal aan de linkerzijde de zorg overlaten tegen zijne kiezing op te komen. Het behoort aan het kartel zijnen gekozenen te verdedigen of af te keuren, heeft de minister van binnenlandsche zaken gezegd, de rechterzijde heeft daar geen belang bij cd indien er gestemd wordt, zal zij zich onthouden. De burger-commissaris heeft het ge zegd. s De burger-commissaris laat zich licht be driegen. Nu, laat den pastoor niet ont snappen indien hij werkelijk komt. Burger-brigadier, willen wij ons hier insgelijks in hinderlaag leggen? vroeg Reutels. Mij dunkt dat de voorzichtigheid dat vereischt. Wij gaan binnen, bromde Lessonat, Is van Hoecke er reeds, wij grijpen hem vastmoet hij er nog komen, hij wordt ge knipt door mijne mannen. Voort ik verga van dorst. Weinige minuten later stonden de vier mannen vóór Draemans huis. Open in den naam van moeder Repu bliek riep de bultenaar, met de vuist op de deur slaande. Edward zelf kwam openen. Hij bezag de bezoekers in schijn met verbazing en vroeg wat hen beliefde. Vivat de Republiek I schreeuwde Drae velinck. Burger Draeman, sprak de onderpas tor stout, wij komen van uw beste bier eens proeven. En van uwe hesp, voegde Pieter er bij. En terzelfder tijde zien of hier geen on- beëedigde priesters verborgen zijn, snauw de Lessonat den boer toe. Burgers, zegde Edward bedaard,ge lieft binnen te komen. Eet en drinkt zoo veel het u lust, en doorzoekt mijn huis indien gy het noodig acht. Echter bid ik u niet veel gerucht te maken, daar mijne moe der ziek is. Daarna leidde hij hen in de huiskamer en verzocht hen neder te zitten. De bultenaar nam den krijgsman bij den arm, leidde hem naar den leunstoel der oude pachterse die bij den haard stond en zegde vroolijk Burger-brigadier, aan u komt de eere plaats toe. Zet u neer alsof gij tehuis waart. Faas, gij staat daar te gapen gelijk iemand die bang is. Een Republikein bevreesd zijn, foeiIk ken dit huis, want ik heb er tien jaar gewoond. Ik loop gauw naar den kelder om eene kruik bier. Burger Draeman zal medegaan en brood en hesp brengen. Eertijds was ik hier knecht, nu wil ik er voor een uur meester zijn. (Kerdi voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1912 | | pagina 1