«■I PHILIPS h hif h ÏBB JiM =-ig«=3 3^5ZjW<^ i sia ttZzVz'iz rv- HOBK&^^SKT tSs-S^ZZi: 80 PRIMO J LeBm«l ROESELARC HET BEROEMDE NATIONALE ONTVANGTOESTEL UW EIGEN BELANG GAAT VOOR ALLES I iSS'J. "■‘^SSTE:‘Ï?E.^2£IÜ E,k de.l -J^HIUPS mo.r s-z-.—’a-'Ti DE BESTE i j EsssSSS 'ÉÉA== TT""'" iZTd^.wCwXit ftn J ÏAZJZÏZSSÏIh j /toeir-CaVp-SraneA/er-azU™' Zij was ten einde raad É^ËS-Ss ËSSSSS I Gerst wint in hoedanigheid met SUPRA -WhSïïXS'X het algenteen .ergenoegen met 1* iTT de Potasch die in den grond nog ^n** voorhanden is, wanneer de Pot- ia™». TT. aschbemesting die hun recht- streeks wordt toegedlend een aanzlonii|ke winst verzekert. Landbouwers, gebruikt onge- veer 303 Kg. Chloorpotasch per Hectare voor al uwe graangewas- ,S sen. en de uitslag zal uw beloo- «ttUO.et «U.t ^^VERMOilENMIi. dag Uw zenuwen zl|n op en gl| rijt ten uitent ge- agg-ss

HISTORISCHE KRANTEN

Ons Boerenleven (1922-1965) | 1935 | | pagina 3