BOSCH o L'HISTOIRE UNIVERSELLE, HOTEL RE LA CHATEL LENTE TEREKEN i - HUIS, 3 I1B®1 D TABLEAU DES DEPECHES r STROOI TE PACrfTEN, STALLINGEN, ACHTERPOOftT COIFFEUR der"gemeente oostvleteren. verpachting van landgoederen, Rue de Lille, 50, Ypves. KOOPDAG MEUBILIAIRE TABLEAUX CHRONOLOGIQUES ET SYNOPTIQUES ;>bwPart« fo co; In de herberg be Barueel door bacs De Clercqte Langëma den stcenweg van Yperen nacr zal geschiedcn, met gewin van per uon- debb, op Woensdag, G" April 1853, ten. 3 uren noniiddag, door het ainbl van den Notahis DELAVIE, te Langeinarek, den INSTEL van 12 heetaren 56 areu 90 centiaren Zaelland en itlaefgras, omirent len cenen blokke,alecrsteen twee- de klas van het kadnster, liggende tôt het genoemdc Langcmarck, noord-west digt by den gezeiden stecnweg en by de kei'k van S* Juljarn; palende namelyk aen de Haene- beek, de heeren Burggraef De Patin, de notaris Coniyn, de advokaet Boedt, Jules Capron, De Nolfcn Frenelct. By dacraf te bekomen bekendmakingen ten knntoore van den gezeiden Notaris DELAYIE, verdeeld in 15 koopen, al ge- bruikt door Sieur Joseph Pieters, brouwer, om 1,050 francs by jare, boven aile belas- tingen. Gemeente LOKER.By den Scherp enterg. TWEE PARTIEN en een OPEXBAKRLYK TE KOOPEN, met gewin van instel- en verh00gpenn1ngen. 1" Koop. Eene partie BOSCH, inhou- dende 1 h. 63 a. 43 c., gelcgen te Loker, JS rp 'd fil es TE YPEREN. Op Zaterdag, 2&n Maert 1853, nm 2 uren namiddag, digt by de Kaei, buiten de Dixmude-poort, zal er verkoclil worden circa 6,000 bnndels Hooi en eene hoeveelheid Strooi, in koopen t'elks gerieve daer en boven nog l4boopen allerbeslePeerdemest. Den Degrwaerder LEEPE, is bclast met den ontvangst dezer. ff OM SEFFENS IN GEBRU1K TE KOJlEN, eene zeer welgekalante BEEiVIIOlIWERÏ, met EV VEEL ANUERE GERIKVES, nde aen de westzyde'der Dranudstraet, OPEHBA.REYERPACHTIHG van LAVlhiflEDEREi toerehoorenoe Aeirhel Armgssticht en aen de Kerkîabriek Op Donderdag, 7" April 1853, ten ure namiddag, ter herberg be Ster, L« woond door S' De Puydt-Merlevedeol Zicli te adresseren aen de aldacr *00~ het gehuebt den Korlenkccr, te OoslvlC' ..j„ .n,a ne Trnrir c« teren, zal den Notaris DCBOO, aldacr verblyvende, voortvaren lot de openbare toebehoorende aen het Arrrgeslicht en aen de Kerkfabriek van gemeldc Ooslvletercn, 'wydloopiglyk by plakbrieven uitgedrukt. dit voor eencn lermyn van 9 jaren.iulegacn den 1° October 1853. nende eigenaers, weduwe de turck en haren zwager. By Mr POUP ART—VIENNE, Notarïs ter residentie van Zonnebeke, is cr geldin leening te bekoinen mits goed bezet. 9 n v-, A l'honneur d'Informer le public qu'il vient de recevoir un très- bel assortiment de Cravates, Cols-Einile, Cols américains, Cois boutons, Idem ressort, idem écharpe, en toutes couleurs, haute nouveauté parisienne. i 11 espère, par la bonne qualité de ses marchandises et la modici té de ses prix, pouvoir satisfaire les personnes qui lui donneront la préférence. TE van ai feA 1*1 LANGEMARCK, (WYK WATERVL1ET). Aerdewerk, Tafels, Sloclen, Koffers, C.om- moden, BankcnSlaghorlogie met kas, Bedbakken en Beddingen, voorts Kuip- en KecrnallaeniLandgereedscliappen van: Spadcn, Houwcn, Rakels en andere, een schoon Weefgetauwen Sch 'irtnolen, Wind- molen, 2 Kruiwagens, 2.500 Terwen, Roggen en Haver-strooi, 200 hondels Hooi, groot en klein Brandbout, eene hoeveelheid Aerdappclcn, 3 schoone bekalfde Mclk- koeyen en meer andere goederen alsdan aenlebieden. Dit ailes op gewoone voorwaerden en tyd van betaling voor de koopen boven de 8 francs, behoudens stellende solvabcl en aen te Langemarck, Bruxelles, et chez les principaux libraires en province. (F. Parent, éditeur, Montagne de Sion, 17.) de DE 4J>0 A 1789. Nouvelle méthode pour apprendre et enseigner i Histoire. Beau vol. in-folio. Prix 6 fr. papier fin; o fr. papier ordinaire. Par leMajor Dr. Bornais, Chevalier de la Légion d'honneur. Maf.ndag (2" Paeschdag)28° Maert bekend sectie A, nr 88' van het plan cadas- i 1853, met de middag-uer te beginnen, ter trael, palende oost d'arineschool van Belle, hofstede en landen grbruikt door de kinde- zuid de kinderen F. Lamcrant, bage af met ren Pieter-Joannes Van Eeeke, te Lange- vrydom, zuid-wesl den volgenden koop op marck, digt by den Walervlielmolen, zal païen, west't bosch van hctarmbesluer van er gehouden worden vrywilligen Koopdag Loker en noord den mcerscli van K. Van van den aldaer te bevinden huisraedden Notaris COMYN, Elslande, don cingel van M. De Jongbe en bestaende in Koper, Yzer, Tin, Galleis en bekende medekoopers. 't bosch genaerad den Brouk, behoorende aen M. den doctoor Tyberghein, scheiden- En TCnte ,a de -ne de la Violette, 15, DHHVAII AU Ad «k A* IAU naal AAinnn— I1K AA ZMAA 9 de op beeksken. 2* Koop. Een HUIS met 32 a. 68 c. Grond en Bosch, palende oost de weide der kinderen F. Lainerant, liage af, zuid het Callysstraetje, west het arinbcsluer van Loker, hage af, en noord-oost den voor- gaenden koop, scheidendc op païen. Dit Huis, voordezen gebruikt door Igna- tius Patou, is thans onbewoond En 3° Koop. Eenen BOSCH, inhoudende volgens cadaster sectie A, n° 159, 19 a. 80 e., gelegen te Loker, palende oost 't bosch van M. Depuydt, te Belle, zuid M. Tyber ghein, west deuzelven heer Depuydt, en noord 't bosch der weduwe J. Ryckewaert. Deze verkooping zal gesebieden in twee zittingen te wclen Den INSTELWoensdag 30" Maert 1853, in d'herberg deBroolosze, op Lok 'r, bewnond door Francis Maertens, en den OVERSLAG, Woensdag, 13" April daerna, in met Gesibente-Huis, te Loker, bewnond door S' Hardeman, telkens ten 3 uren namiddag. Den NotarisTHERRY, te Nieuwkerke, is met dezelve verkooping belast. TR AITUIIHYT'1* maladies I H/11 I ijjflîjîl I nerveuses, telles qu'épllepsle (mal caduc), paralysie, asthmes, hystérie, migraine, né vralgie, rhumatisme et toutes mala dies nerveuses. S'adresser M. J. N ISS EN, rue Impériale, faubourg de Cologne n" 29, lez-Bruxelles. Consultations par correspondance (AlIVanchie). A LOUER d lieu lares 66 ares «le terres. ïwh F k des postes ïïptes. chemin de fer; dernièrement occupées par A la date do 10 février 1853. le S' Bailleulpour entrer de suite en jouissance. Ce tableau contient les heures de départ, Sadres.-cr pour plus amples renseigne-!. ments chez M. D IIespbl, propriétaire, rue la designat'°n d<>s dépêchés et le mode de de la Barre, n° 32, Lille, ou chez le transport par le chemin de fer. EN VENTE AU BUREAU DE CETTE FEUILLE Notaire RENTY, Ypres. i PRIX 5 CENTIMES. Tenu par M"* CH IUI-HITi: MiWT VlIT F. M11" CHARLOTTE SONNEVILLE a l'honneur de prévenir MM. les voyageurs que cet ancien hôtel n'a jamais été fermé, et qu'elle continue y recevoir les personnes qui veulent l'honorer de leur confiance. La table d'hôte se tient une heurede relevée, elles dîners particuliers toute heure du jour. Divers embellissements, récemment opérés cette magnifique construction, lui per mettent d'offrir MM. les voyageurs des appartements très-confortables. Un service de bains se trouve organisé dans cet établissement. VERKOOPING <s#teen schopf?"' Dingsdag, 29" Maert 1833, ten twee uren des namiddags, ter berberg bcwoond door Charles Bonté, te Boesingbe, zal den No taris TITECA, ter vcrblvtplaels van Boe singbe, te koopen aenbieden, een SCHOON I10FSTEDEKEN, allervoordeeligst gelegen ter voornoernde gemeente, nevenshl' hrug- ge, groot ingcvolge litel 8 heetaren 96'are i» 70 centiaren, en ingevolge cadaster 8 hee taren 29 aren 92 centiaren. - or* In gebruike gehouden door Charles Markeijten pryze van 650 francs by jarc, met regt tôt bavo 1855. Is tnaer ingesteld 1 *1,000 francs. SCHOON EN KOOPIHG van SPARREN, BEiXEVEXS AXDER BHXXDHOlï, ALSOOK VAN AERDAPPELEN, ln het bosch van Houthulsl. ts Langcmarck. Ton verzoeke der erven van wylen M. De Rioder, op den hiernagemelden dag, ten 12 uren 's iniddagstc beginnen: Maendag, 38° Maert, (2* Paescrdas). Te beginnen by de herberg Rugssen alwaer de vergadering zal plaets hcitbcn, zal men verkoopen io de partien gcnacmd Elzen-kuilWestsmillcseype, Westinulle- broucken, Doornvyver en Mcynaert, benc- vens in die genaemd Kruiscikcn, Doodkei- rel en Langcmarckvelt A. 10,000harde en zachte, zoo drooge als groenc Ameloozcn, dienstig voor bak- kers B. 10,000 Sparre-busschen C. 50 koopen Sparren, dienstig voor gespannen, stakitsen, slopperssen, cnz. D. 25 koopen Rnding-blokken En E. 6,000 kilogrammen Eet- en Plantaerdappelen. (Deze zullen verkoeht worden ten 4 uren namiddag, ter gezeide herberg het Kasteellcen.) De boschwagters Karel Nogez en Karel De Berg, zullen aen de liefhcbbers dio zouden wenschen te vooren te bezigtigeo, aentoonen. Op gewoone voorwaerden en negen maen- den tyd van betaling, behoudens door do koopers bekende solvabele medckooperz le stellen, ter aenveerding van den Zaek- waernemer LIEBAERT, le Langemarck, met den ontvangst belast. Lambin. Fils, éditeur. Marché an Beurre, t, Ypres-

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1853 | | pagina 2