VERKOOPING, s overslacl HOTEL DE LA CHATELLENIE NOUVEAU TARIF BOOM-VEiVDITIE, DE L'ARCHITECTURE, sursit BINNEN STADEN. DEFINITIVEN 4TTMEOTdes M^ADIES 1 IV I I M Bill I nerveuses, telles Tenu par M"* CHARLOTTE SO.YVE1ILLE. LE NOUVEAU Méthode facile de tracer les Ordres FABRICANT DE CHAPEAUX ET DE CASQUETTES, CHAPELIER DE L'ÉCOLE D'ÉQUlTATION ET DU 11» DE LIGNE, S. 2 2 0 s e 11" 5*1 S i s1 a - «s u DES TAXES COMMUNALES EN VENTE CHEZ QREl§E, IMPRIMEUR-LIBRAIRE, FAUBOURG DE SCHAERBEEK, A BRUXELLES, Hicttonnalre complet Dictionnaire (nouveau) Dictionnaire (nouveau) portatif 1#»" BY UlTSCHEIDINQj'AN BEDRYF. OPEUBARE MET TYD VAN BETALING "voor de koopen boven de 10 francs, Doorlict ministcrie van den Deurwaerder MORUEN1S, te Yperen, op Wocnsdag, 13°April 1853, en volgenden dag, noodig zynde, telkens ten ecn urc namiddag ter herberg bewoond door de kinderen Clau- dius Rigal, ter plaets van Langemarck, van KOÔPM ANSGOEDEREN hierondcr vcr- meld, alsmede Toog Banken, Schalen, Gewigten en Maten behoorende acn M. Isidore Venein, grondeigenaer en koopraan ter plaets van Langemarck SOORT VAN KOOPMANSGOEDEREN. GETAL STCKS inhoud- lengte, MSI. c. 320 00 70 00 17 50 47 00 31 50 28 70 26 60 39 00 29 40 30 00 32 00 31 50 14 00 114 00 61 00 74 00 71 00 55 00 84 70 42 70 13 30 10 50 35 00 79 00 Zonjcrgoed Mollevel Démit Lustrine Gilet-gocd. Casinette Printanière Geperkt lynwaed. Blaeuw lynwaed Blaeuwe stoiïe Zwarte idem Rood vlies. Zwarte calamande Geperkt goed Mérinos Orléans en paramatas Mol ton Siamoise Katonette Katoen Mousseline-laine. Elastique laken Coating Laken a Neusdoeken70 Echarpen15 Baeimouwen8 Sayctten koussen. 72 Katoenen idem 72 Mansmutsen9 Handschoen 8 vqobts 8 kilogrammen Sayette, 2 kilogrammen Breikatoen, Garen en Lint, eenen schoonen Toog, Banken, Scbalen, Gewigten en Maten. Gedaen in dobbelte Langemarck, den 24" Maert 1853. (Getcekend) I. VENEIN. Het Kollegie van Burgmcester en Sche- pcnen der gemeente Langemarck, Gczien de vraeg gedaen door M. Isidore Venein, koopraan te Langemarck, strek- kende om bemagtigd te zyn om in 't open- baer te doen verkoopen, ter herberg be woond door de kinderen Rigal, 1er plaets van Langemarck, uit oorzaek zyner uitschei- ding van bedryf, de nieuwe Koopmans- goederen gemeld by den hiervoorafgacndcn staet Gezicn de wet van 20° Maert 1846, en namcntlvk de arlikelen 3 en 5 Ook gezien het register van patenten voor 't loopende jaer Staet toe de verkooping in 't klein op Woensdag, Hn April 1855, en volgenden dag noodig zynde, telkens ten een ure namiddagter herberg bewoond door de kinderen Claudius Rigal, ter plaets van Langemarck. Den ambtenaer met deze verkooping belast, zal zich moeten gedragen aen de schikkingen van de voorberoepen wet, en mT wc'and nomj bekpaj <|aî t— verzochtc «s Kollegie, te Lan- Maerl 1855. f BUIIGMEESTER EN SCIIEPENEN, Ter ordonnanlie EOÏIVN. tJIi SECllETARIS, CEI. pIMUERT. SCUOOHE EN ZWARE Op Donderdag, 7° April 1853, ten ver- zoeke van den heer Gustave De Codt grondeigenaer te Brussel, zal den Notaris DELEGDERE, te Staden, lioudcn Vendi- tie van 100 koopen EIKÉN wacronder drie zwarç Assen, verschcide schoonc Pestels en Molenejnden, zuivere Kuipers-Boomen en veel allerschoonste Lathout, aile staende in ecne partie bosch genacmd de Braem- Elserie, gelegen te Staden, langs de kleine Veldstraet, zuid van de kerk. De vergadering in gemelden boscli, om ten een ure namiddag te beginnen verkoo pen op langen tyd van betaling mits borg stellende. Elk zegge het voort. Dynsdag, 12° April 1853, 5 uren namid dag ter estaminet S1 Andries, te Yperei DEFINITIVEN OVERSLAG,ZONDElt UIT- STEL, van een GROOT IlUlS en F.RVE, te Yperen, aen de westzyde van d'Hondstraet; gebruikt door de Wed° De Smits. Om aern- stonds in gebruik te komen. Dê condition te zien by den Notaris VAN LECHE, te Yperen. Ingesteld 5,000 francs. *v- qti'épilcpsic (mal caduc), paralysie, asthmes, hystérie, migraine, né vralgie, rhnmatisme et toutes mala dies nerveuses. S'adresser M. Jt. MISSENT, "rue Impériale, faubourg de Cologne, n" 29, lez-Bruxelles. Consultations par coisespondance t (Airranchie). By Mr POIIPART-VIENNE, Notaris ter rcsidentie van Zonnebeke, is cr gcldin leening te bekomen mits goed bezet. Etudie van den NTotakis ILOOR,i tôt Loo. Dos'™Jo(g, 14» April 1835, uren naiiiiddag, in bet Stadbuis, i t. if*'' 'GEMEENTE LOO. fv-^ .Ecoè WEL BETIMMERDE1 STEDE, doorsneden van den steenweg1 Dixmude, groot 20 hectaren 58 aren1 ccntiaren; gebruikt door Pieter-Jacobi] Depeser. Maer ingesteld 32,000 francs. GEMEENTE LAMPERNISSE. 2» Eene goede VETTE WEIDE, pa- lendc aen de Oude-Zeedykstraet, groot 4 hectaren 20 aren 30 ccntiaren; gebruikt M"' CHARLOTTE SONNEVILLE a l'honneur de prévenir MM. les voyageurs que cet ancien hôtel n'a jamais été fermé, et qu'elle continue y recevoir les personnes qui veulent l'honorer de leur confiance. La table d'hôte se tient une heure de relevée, elles dîners particuliers toute heure du jour. Divers embellissements, récemment opérés cette magnifique construction, lui per mettent d'offrir MM. les voyageurs des appartements très-eonfortables. Un service de bains se trouve organisé dans cet établissement. door de weduwe Francisais hneloot, tôt Loo. Studie van den Notaris LAMBIN, té Yperen. A. INSTEL, Donderdag, 7" April 1853, ten 6 uren des avonds, in den Sultan, op de Groote-Markt, van 1° Een SCHOON GROOT HUIS en ERVE, in zeer goeden staet, laetst gediend hebbende voor winkcl, zeer voordeclig ge legen in de Hondstraetn° 20, tegen de Groote-Markt, thans ledig; om seffens in gebruik le komen. Laetst bewoond door Jocfvrouw de we duwe en kinderen Ignon. De sleutels van dit huis berusten by d'heer Ignon, Goudsmid, op de Groote- Markt, in den Vyfhoek. En 2° Een GROOT HUIS en ERVE, ook in goeden staet, ten dienstc van winkcl, staende in de Rysselstraet, n" 150; gebruikt tôt den overslag door Jean Hennekein. 1nstelpenningen te winnen. OU Avec la démonstration de tout ce que l'on emploie dans l'art de bâttr, précédé des principes de iagéométrie descriptive applicables l'architecture, ainsi que des origiues et règles générales de cet art, suivi de devis de différents travaux, PAR O. FOUBERT, A YPRES. Cet ouvrage paraîtra en 25 livraisons in-quarto, dans les deux langues, (français et flamand), accompagné d'un allas in-folio de 124 planches, un franc par livraison une livraison sera éditée tous les quinze jours. On souscrit Yphes, chez l'auteur B. FOUBERT, rue de Tourhout, n° 51, et Bruges, chez l'éditeur Daveliiv, Quai-vert. CHANGEMENT DE DOMlCILE.~ A YPRES, 4. A l'honneur d'annoncer sa nombreuse clien- lèle qu'il vient de transférer son magasin bie des Halles, n" 7, en cette ville. II saisit cette occasion, pour se recommander pour les articles de nouveautés en Chapellerie. LE TOUT A DES PRIX TRÈS-MODÉRÉS. R a t g 0 J* i t B s e g J S" *•5 a 2 5 2 ss i* s V», 0 1 o S oc g s S- s: s- 2 na s s M a 5 S S- te C1J C/5 i a i - o- e S. 2 S N S" 9 «- ■4 a 4 O n M n B 9 "S a a OC n> -s CJt S o® 2 a- S 2 Ci o a a. m S" g. X- S a- d 5 s. i a- o -i S «Ci s? S- s- - !T- o a b M e a au «- C9 cjs Cèl Oi a a. (6 s a. Cts* a a- 2. i Os Ci v-, C* èl co <rt> R" a. 2 m r» s* r* t? o S. co a a. <s et a 5 r 5 s- 5. c. 5- ^r a. -t a. a. s 0^ 2 a. a S* a. a. 11 2* 5 3^3. O co S S, S ^5, g" EN VENTE AU BUREAU DE CETTE FEUILLE dk la ■syaaaa Lambin, Fils, éditeur, Marché au Beurre1Ypres. FRANÇAIS-FLAMAND ET FLAMAND-FRANÇAIS, rus SLEECKX ET VANDE VELDE, Avec la collaboration d'une société de littérateurs et d'instituteurs. Deux forts volumes in-8", 3 colonnes, de 1,525 pages et 1,200 pages. Broché. fr. 30-00 Cartonné 31-50 Forte reliure n 33-50 ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES DU ROYAUME FRANÇAIS-FLAMAND ET FLAMAND-FRANÇAIS, A l'usage des collèges et des maisons d'éducation. 2 forts volumes in-8". Brochéfr. 11-00 Cartonné12-00 Forte reliure 13-00 FRANÇAIS-FLAMAND ET FLAMAND-FRANÇAIS. deux volumes in-52, Chacun de plus de 600 pages, 2 colonnes. Les 2 volumes, brochés fr. 2-00 Au même établissement Magasin de Matériel d'imprimerie; caractères neufs et de reucontre; Presse» mécaniques et Presses bras et tout ce qui concerne la typographie. Les Prix-courants et Épreuves se distribuent gratis. Affranchir.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1853 | | pagina 2