m EMEENE ADJUDICATION OP HET LEVEN, DE DOTALE IONDSEN EN DE OVERLEYINGEN, En gcvcstlgd tC BriISSel, ill de BruillStraet, nr 24. (Eertyds in de Nieuw-Bruggenstrret, nr 48.) TOATIEAi:>. TOESLAG HOFSTEDEKENS ElB088CHEM, OP BISSEGHEM. VILLE DE WERVICQ. ai aa&Tjviïra» SCHOONE EN ZWARE laaair BOOM-VElYDITIE, BINNEN STADEN. CHANGEMENT DE DOMICILE. a FABRICANT DE CHAPEAUX ET DE CASQUETTES, A YPR.ES, DES DOMAINES, EAUX ET FORÊTS. FORÊT •W" Mémoires de Debuck, car ce forçat 's ni plus ni moins qu'Alexandre i ind. Les ir tenf- "Stf ,;.v- V*r H -b y, a ^ns ASSURANTIEK GOEDGEKEURD DOOR KONINGLYK BESLVIT VAN 24° JUNY 1824, De verzekeringen worden gesloten tegen VASTE EN ONVERANDERLYKE premiën. Men betaeld GEENE HOEGENAEMDE ADMIN1STRATÏE- KOSTEN OF REGT, voor welke de Tontiencn of Onderlinge Maetschappyen op het leven 5 ten honderd vooraf eisschen, op het gezamentlyk bedrag van al de te stortene premiën. PLAETSING VAN KAPITALEN EN SPAERZAEMHEDEN, om zich op een gestelden lecftyd, ecnc verbetering van toestand te verzekeren. VERZEKERINGEN IN GEVAL VAN OVERLYDEN, om zyne familie buiten bereik van rarap eu ellcnde te stellen; kapitalcn, renten of pensioencn betaelbacr by het sterven der vcrzckcrclcn. ONMIDDELYKE, TYDELYKE EN UITGESTELDE LYFRENTEN, aengroeyende en verminderende, opeenhoofdofop verschillende hoofden, by middel vannieuwe tarieven. ZEER VOORDEEL1GE SCI1IKKINGEN, om zich cen kapitael te verzekeren, 't zy voor den verzekerden persoon, indien hy op een gesteld tydstip leeft, 't zy voor zyne crfge- namen of rcgtbcbbenden na zyn overlyden. PENSIOENEN voor weduwen, beambten, geestelyke-, burgerlyke- en krygsbedien- den, voor kunstenaers, zeelieden, cnz. BEGIFTINGEN EN ERFGIFTEN, om gasthuizen, weldadigheids- en armgestichten of geestelyke instellingrn te bevoordeelcn, enz., zonder nadeel voor de erfgcnaraen. UITHUW1NGS-GIFTEN voor de kinderen, kapitalen oin een bedryf te beginnen tût vrywaring van den krygsdienst, beurzen voor middelbaer onderwys en voor studien by de hoogeschool. AENKOOP van vruchtgebruiken en nackte eigendommen, in vaste goederen, renten en obligalien, enz., 't zy comptant 't zy op lyfrent, en de acnkoop, op lyfrent, van onroerendc goederen van gehypolhekeerde obligalien en renten en publieke londsen op aile Staten. De Maetschappy verzekert niet tegen brand- of zecgevaren. De Belgische Maetschappy van Algemeene Assnrantlen tegen gevaren van brand, goedgekeurd door koninglyk besluit van 2" Juny 1850, welke in hctzelfde lokael baron zetel heeft, verzekert tegen brandgevaren en tegen de losbarsting van de gaz, zoowei in Belgien als by dcn'vreemden, de woonhuizen, usienen, fabrieken, openbare gebouwcn, eigene huisraden en nyvcrbcids-voorwerpcii, koopwaren, oog- sten, peerden en vee, bout eu bosschcn, schepcn, vuerschcpen, gehypolhekeerde inschulden, de verantwoordelykheid van huerders en het verhael van geburen, enz., mits vaste premiën en onveranderlyke larieven. De Maetschappy verzekert niet op het leven noch tegen zcegevaren. Der beide Maetschappelyke kapitalen, die nogtans verschillend zyn, hunne sparing- kas, de aenzienelyke uitbreiding die zy acn hare betrekkingen hebben gegeven en bel verlrouwen welk hun tôt dezen dage is vcrleend geweest, ten gevolge van getrouwe uitvoering hunner acngeganc verpligtingen, zyn de waerborgen van vermogen en geruststeiling, welke zy sedert een bcslacn, de ccne van 28 en de anderc van 22 jaren, het publiek aenbieden. Gcene maetschappy, Bclgische of binncnlandse.be, verzekert acn voordccligcr* voorwaerden. Men kan de prospcctussen en aile wenschclyke narigten verkrygen by^M. SPILLIAERT, byzondere agent, te Ypeiien, en by anderc byzondere agenten in kantons-hool'dplaets van Belgien en in de arrondisscmenls-hoofdplaetsen van het koningryk der Ncdcrlanden. BERIGT aen de inschryvers by de Tontieoen of Maetschappyen van Onderlinge Verzekeringen op het Leven. De Belgtsche Maetschappy van Algemeene Assnrantien op het leven, de dotale fondsen en de ovcrlcvingen, goedgekeurd door koninglyk besluit van 12" Juny 1824; gcvestigd te Brussel, Bruidstraet, n» 24 (eertyds Nicuwbruggen-straet nr 48), heeft bcsloten, op aenvracg van vele telcurgestelde inschryvers by de Tonticnen, dat zy zich zal gelasten op voorwaerden die slechts de te doene kosten bedragen, met de invordering van penningen geplaelst in de fransche Tontienen of onderlinge Maet schappyen van assurantien op het leven, 't zy dat deze nog bcstacn, 't zy dat zy steed* in staet van vereffening of ontbinding zyn. Zich te vervoegen by den Hcer SPILLIAERT, byzondere agent, te Yperen, of by andere byzondere agenten der Maetschappy in elke kantons-hoofdplacts van Belgien en in de arrondisscments-hoofdplaetsen van het koningryk der Ncderlanden. van OP ZONNEBEKE, Op Woessdag, 13" April 1855, ten 3 uren namiddag, ter herberg het Witucis, by de Broodseinde, te Zonnebeke, zal door den Notaris CURISTIAEN, gedaen worden, den OVERSLAG van ZONNEBEKE A. Een HOFSTEDEKEN, groot in crve h. 5-08-00 gcbruikt 180 fr., door Vande Waeter. Staet maer 5,700 francs B. Een HOFSTEDEKEN, groot 2 h. 77 a. 59 c.; gebruikt mits 200 fr., door Schoonheere. Staet maer 4,250 francs. C. H. 1-41-30 ZAE1LAND, gebruikt mits 90 fr., door De Velter. Staet 5,000 francs. D. Een HDIS en h. 3-81-90 LAND en BOSCH. Staet met de katheilen 4,550 francs. E. H. 1-99-50 BOOM- en PLANT- SOENBOSCH. Staet met de katheilen 2,500 francs. BISSEGHEM, by de kerk. F. H. 0-70-50 GOEDEN MEERSCH, gebruikt by Maroo. Staet 2,050 francs. De konditien by dito Notaris CHRtS- TIAEN, te Passchendaele. La Commission administrative du Bureau de Bienfaisance de Wervicq, fait savoir que le Lundi, 11 Avril 1853, trois heures de relevée, il sera procédé, I'Hôtel-de-Ville, Wervicq, l'ADJUDICATION PUBLIQUE DES TRAVAUX ET FOURNITURES ayant pour objet 1" LA RECONSTRUCTION DU BATI MENT servant de refuge aux veuves et orphelins pauvres, nommé Petite Maison du S'-Espritsitué rue des Vâcbes, évaluée par devis 6,900 francs. Et 2» LA CONSTRUCTION D'UN AQUEDUC prenant naissance dans la cour dudit bâtiment, traversant la rue et lon geant toute l'étendue de l'Hospice des Vieil lards, évaluée par devis 1,476 francs 40 centimes. Les plans, devis et conditions se trouvent déposés au Secrétariat de la Régence Wervicq. Wervicq, le 24 Mars 1853. le président, FORREST. Op Donderdag, 7" April 1853 ten ver- zoeke van den hcer Gustave De Codt, grondeigcnacr te Brussel, zal den Notaris DELEGUERE, le Staden, houden Vcndi- tie van 100 koopen EIKEN wacronder drie zware Assen, verscheide schoonc Pestels en Moleneinden, zuivere Kuipcrs-Boomen en veel allersclioonste Lathout, aile staende in ecne partie bosch genacmd de Braem- Elseric, gelcgen te Staden, langs de kleine Veldstraet, zuid van de kerk. De vergadering in gemelden bosch, om ten een ure namiddag te beginnen verkoo- pen op langen tyd van betaling mits borg stellcnde. Elk zegge het voort. CHAPELIER DE L'ÉCOLE D'ÉQUlTATION ET DU 11e DE LIGNE, A l'honneur d'annoncer sa nombreuse clien tèle qu'il vient de transférer son magasin rie 1 des Halles, 7, en cette ville. 11 saisit cette occasion, pour se recommander pour les articles de nouveautés en Chapellerie. LE TOUT A DES PRIX TRÈS-MODÉRÉS. MINISTÈRE DES FINANCES. A DMINISTRATION DIRECTION de la D'HOIITHCLST. Le 21 Avril 1853, dix heures précises du malin, dans la ferme nommée het Meu- neken, habitée par le brigadier Courtens, il sera procédé la Vente 1° De dix lots d'Arbres, Essences do chcne et de hétre, sur la coupe de l'ordi naire 1853. 2° Des Sapins propres tous usages, provenants des éclaircissages et élagages, opérés sur plus de 80 hectares de Sapins de divers âges. 5" Des Élagages des arbres de l'ordi naire 1852. Le tout, plus amplement indiqué aux affiches, se trouve marqué et divisé en lots dans la dite forêt. Tous les renseignements désirables seront donnés aux amateurs, tant chez l'Inspecteur soussigné, Ypres, que chez les gardes de la dite forêt. l'inspecteur des eaux et forêtj pour les deux flandres, VAN GRAVE. By M' POUPART-VIENNE, Notaris ter residentie van Zonnebeke, is cr geldin leening te bekoraen mits goed bezet. Lamdu, Fies, éditeur, Marché au Beurre1, Yprea.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1853 | | pagina 4