BEDRYFGRAZERi. EXPROPRIATION PETITE CAMPAGNE, J. LAPIERE, nui m APPKL HUIZEN M ERVE\ TRAITERENT openbare verkooping ZONDER VITSTEL, 33 ©«DU» D'UTILITÉ PUBLIQUE. i'e provew. OPENBAERLYK TE KOOPEN TE MOORSLEDE. &DUI3R dentiste, Rue de la Vallée (Onderbergen). n# 29, SGHOON EN ERVE, TE VERKOOPEN TE RENINGHE. LOIS ET INSTRUCTIONS LE SERVICE DES ACCISES, Chemin de fer de la Flandre occidentale. CORRESPONDANCES. Stndie van den Vnrtnis f'LOOK te Venrae. Donderdag, 9" Juny 1833, ten 2 uren namiddag, ter herberg den Anker, bcwoond door S' De Quelcerop het gebugtc Elsen- damme, gehugtc Hoogstacde, IN EENE ZITTINC VAN Dl VOLGENDE EN GEMEENTE OOSTVLETEREN. i" Koop. Weinig zuid van het gehugtc de Fynteele, 1 hectare 83 a. OG c. 1100IGRAS, bekend per cadaster, s" A, n* 94, palende van wes- tcn de partie genacmd de Hooge-zcven- gemeteu, van zuiden dcn Saxbroek. Verdeelt in drie particn, ieder 1er grootte van 61 arcn 08 */,c.;gebruikt door sieurs Joannes Vaurien HusscheLambert Letteu en de kinderen De Croosoui aenslag met den ontbluot van dit jaer. NOG GEMEENTE OOSTVLETEREN. 2" Koop. Van westen dcn stcenweg tusschen El- send aminé en de Kortekeer, naby de nieuwe bruggeopden Poperinghe-vaert,43aren 77 c. HOOIGRAS, s- D, n' 147 vsn't kadastcr, palende van ooslen den Boesing-gracht. 3" Koop. West naer den znidcn aen den laetst- voorgaenden koop, 23 arcn 68 c. IIOOI- GRAS, s" B, nr 148 van 't kadastcr, palende van zuiden en westen M. De Sinedt, tôt Alveringbein. 4° Koop. Weinig west van dcn laetstvoorgaenden koop, het HOOIGRAS van M. De Sinedt daer tusschen, 72 aren 95 c. HOOIGRAS, se B, n' 152 van 't kadastèr, palende van oosten en zuiden M. De Sinedt. 5" Koop. Weinig noordwest van den laetslvoor gaenden koop, over het Hooigras van M. Dautrevaut, 42 arcn 90 c. HOOIGRAS, s- B, n' 141, palende van westen den Po- peringhe-vaert. De vier laetsthovenslaende koopeu zyn gebruikt door de kinderen sieur Pieter De Croos, te Alveringhcm ora door de koo- pers aenslag te hebben den 11" November 1853. GEMEENTE LAMPERNISSE. Vier hectarcn 19 aren 20 c. BEDRYF- en HOOIGRAS, grootte volgens kadastcr, s" C, n°' 197, 198, 199 en 203, palende van noorden de Zadelstract van Lampernisse naer de Kruysse. Verdeelt in drie koopen, aile gebruikt door de kinderen sieur Pieter-Joannes De Croos, te Alveringbem, tôt 11" November 1834. Aile inliehlingen zyn te bekomen ten kantoore van dcn Notaris UECAE, lot Alveringbem. FORCÉE POUR CAUSE EXTRAIT prescrit par l'art. 2 de la loi du 17 Avril 1835. Par exploit de l'huissier Pierre SANTY, Ypres, en date du 23 Mai 1800 cinquante trois, l'Administration communale de la ville d'Ypres, poursuites et diligences de Messieurs le Baron Brunon Vanderstichele De Maubus, bourgmestre, Alphonse Vanden- Peereboom et Henri Iweins-Fonteyne, écbe- vins, tous demeurant et domiciliés Ypres, pour lesquels est constitué et occupera en sa qualité d'avoué Maître Jacques Carpentier, avoué licencié, demeurant au dit Ypres, a fait assigner Monsieur Guillaume De Wilde et son épouse Dame Clémence Vergeelsoone, brasseurs et propriétaires, demeurant Ypres, l'effet de comparaître le vingt sept courant mois de Mai, dès neuf heures du matin, devant le Tribunal de première instance séant Ypres, au Palais de justice au dit Ypres, pour: Attendu qu'aux fins de communication et de raccordement entre la station du chemin de fer de la Flandre occidentale et la ville d'Ypres, décrétés par arrêté royal en date du 28 Février 1833, doivent être empris 1° un terrain iiâti de trois ares cinquante cinq centiares situé en la ville d'Ypres, y connu au plan cadastral sous le n* 393 de la section F; et 2° deux ares quatre vingt douze centiares sur deux par celles de jardin situé en la dite ville d'Ypres, y côté au plan cadastral, sub n°' 592 et 594 de la même section, appartenant aux dits époux De Wilde-Vergeelsoonc Entendre dire et déclarer pour droit, qu'il y a eu accomplissement suffisant et régulier de toutes les formalités prescrites par les lois relatives la matière, pour parvenir l'expropriation pour cause d'uti lité publique, des emprises pratiquer, par suite entendre fixer, par le Tribunal, le chiffre des indemnités qui devront être payées du chef des emprises dont s'agit, avec condamnation des assignés aux dépens du procès. pour extrait conforme, (Signé) Jl. CARPENTIER, avoué. OPENBARE VERKOJPING VAN EENE DEFINIT1VEN OVERSLAG, zonder eenigen uitstel op Zaterdag, 18" Juny 1853, om 3 uren namiddag, in dcVerkoop- zacl der Notarissen, op de Beurzc-plaets, te Brugge, van*: 1" Eene SCIIOONE IlOF- STEDE met h. 23-21-60 c. Grond van gebouwenBooingaerd Meersch en Zaeiland, te Provcn, t'eenen blokke, oost van de kerk, tegen het ge- scheid der gemeente Crombeke;bykadaster sectie C, n" 411, 112, 113, 114, 118 en volgende tôt en met 134; 171 en volgendc tôt en met 181; 98 en volgende tôt en met 103; 209 en volgende toi en met 215. Gebruikt door Pieter-Albertus Criem, 4,350 francs 'sjaers. Te zamen ingesteld 25,800 francs. En 2» H. 3-82-60 c. TAILLIE-en PLANTSOEN-BOSCH, te Proven, in drie aeneenhoudende partienoost aen den booingaerd der hofstede hiervooren. By kadaster sectie C, n0' 183, 206 en 208. Onverpacht. Ingesteld 5,000 francs. '/j p. instelpenning. De tytclen, plans en condilien by de Notarissen DE BUSSCHERE en VAN ELSLANDE, te Brugge. SCHOONE aa UNE JOLIE Avec une mesure de terre, située un kilomètre de la ville, sur la route de Bocsinghe. S'adresser rue de Menin, n° 28, Ypres. assaasrs&sïa A l'honneur d'annoncer son arrivée Ypres, le 23 Mai; il logera plusieurs jours chez son frère rue des Chiens où on pourra le consulter sur toutes les opérations relatives son art, de neuf heures du matin jusqu'à une heure de relevée. By M' POCPART-VIENNE, Notaris ter residentie van Zonnebekc, is cr geldin leening te bekomen mits goed bezet. In twee zitdagen, den 1" voorden INSTEL, ôp Woensdag, 1" Juny, en den 2" voor den OVERSLAG, op Woensdag, 4 5° Juny 1853, telkcns om 5 uren namiddag, ter herberg bewoond door Fr. Soete, te Moorslede, zal den NoTABis VAN EECK.E, te koop veilen de naschreven onroerende Goedcren OUCKENE, BY DE KERK. 4° Koop. Een grooten gerieflyk HUIS en 9 aren 80 centiaren Erve daermede- gaende, palende noord de stract, oost de behuisde erve van Amclia Vandewalle, te Lcdrghem, zuid het land van M. Denys, te Korlryk, en west de behuisde erve Marie Sintohin ledig, om met de geldtelling in gebruik te komen. 2" Koop. Een in steen gebouwen HUIS, zynde herberg en winkel met 04 aren 78 centiaren Erve daermedegaende, palende oost de Pcprrstract, zuid bel huis en erve van Pctrus Deryckc, op lialf kavie, en van daervoort in regte lignie op den Krickelaer, en noord zekcren uitweg; gebruikt door Joannes Bruggeman, mits 65 fr. 's jaers boven de lasten, zonder regt van pacht. IX8TRLPRAMIXK TK VVIMVKV. De voorwaerden ter verkoopdagen over- telezen, bcruslen by den Notaris VAN EECKE, te Yperen. Les persontteaqnl «c croiraient héritières de la. ligne paternelle de barbe pçe'lit oit deheir, née Ypres, Flandre occidentale, le 2 Juin éîjflU»®Ue de Pierre Jea\-F«avi oi* et de Maiiie IIa Pi.vvckK; décédéc particmjièï Poperinghc, le 24 Décembre 184 sont priées d'adresser leurs ti tres, par lettre affranchie, avant le lr Juillet prochain, m" van DENBOO&aÉrde, Notaire la ré sidence de Popcringhe, chez qnl elles pourront obtenir de plus amples renseignements. Op Woensdag, 8" Juny 4853, ten 4 uren 's namiddags, ter herberg dÈ*n Eenhooiin, op de plaets van Reninghe, zal cr vcrkocht worden,in cene zitting, een schoon en om irent uit dcn grond nirnw gemackt WOON- HUIS, met deszelfs Èrf, Stalling en Vrrtrek met een beslolen courtjc, op de plaetsjvan Reninghe, tcu zuidknntc van de ZwaYte- stract; llians bewoond door Carolus-Ludo- vicus Van Eecke. Dit Huis door zync voordeelige situatie, langs den nieuwcn le leggen stecnweg, is dienende tôt het uit— oefencn van aile neiringen den kooper zal daeracn vermogen bandslacn en in het vry gebruik komen metden ilagdcr geldtelling. De verkoopvoorwacrden en titels van eigendom berusten ten kantoore van den N«taris pieter8, ter residentie van Reninghe. qu épllepsie (mal caduc), paralysie, asthmes, hystérie, migraine, né vralgie, rhumatisme et toutes mala dies nerveuses. S'adresser M. j. ni8sen, rue Impériale, faubourg de Cologne, n" 29, lez-Bruxelles. Consultations par correspondance (Affranchie). En vente chez Alph. Bogaert, éditeur, rue Philipstock, Brugeset chez Lambin, Fils, Marché au Beurre, Ypres "méthodique et raisonné DES CONCERNANT par p.-a. no.ithaye, CIIEF DE BUREAU AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL DF. LA FLANDRE OCCIDENTALE, ETC. Un vol. grand in-8°, contenant 500 pages. PRIX 6 FRANCS. OUVERTURE DE LA SECTION DE COURTRAI A WERVICQ. Départs «les convois. 15 Janvier 1853. Lambin, Fils, éditeur, marché an Beurre, 1, Ypres. departs. De Bruges. «Thourout. Lichtervelde Roulers »lseghem •-•Ingclmunst. Air. Courtrai D"deCouRTRii Menin. Ait. Wervicq de bruges a wervicq. 7h 7 b 8 h 9h. 9h. 9h. 9 h. 10b. 10b. '10b. 50 11b. 50 11b. .10 Hh. APRES-MIDI. 00| 12 - 20 1 h. 25 1 h. 501 b. 05.1 h. 15 2b. 5012 b. 10 3 h. 30 3h. 45 5h. 4b. 4h. 4 li. 5 h. 5b. 00 Sh, .40,6 h. 00| 20 40 6 h 6 li 6 b 6 b 7b 7 h 8 h 8 b 8 h 81i 00 .20 .50 .50| 10 .20 .00 10 30 45 départs. De Wervicq Menin Arr.Courtrai Dl de Courtrai «Ingelmunst. «Iseghem Roulers Lichtervelde «Thourout. Arr. Bruges. correspondance avec le cuemin de fer du nord. de wervicq a bruges. 6h.50 6 h50 7 h.10 7 h.30 7 b.45 7h.55 8 b. 20 8 h. 40 8 h.45 9 h.30 10b tOh 10b 00 20 ,45 APRË6- MIDI. 12-00 12-15 12-35 12-40 12-55 1-05 1-20 1-40 1-50 2-30 3h. 5 h. 5 h. 4 h. 4 h. 4 li. 5h. 6b. 6h. 6 b. 6 b. 7 b. 7h, 7 h. 7 b. 7h. 8 b. correspondances. D* WERVICQ A TER ES. Immédiatem1 après Par. rivée de chaqôe convoi. THOUROUT A D1XMUDE. 1 h. 50 m. après-midi. ROULERS A niXMUOB. 9 h. du malin. 5 h. 00 m, après-midi. INGEI.MUNSTEit A THIELT. 10 ii, 30 m. du matin. 5 li. 30 m. du soir. 7 h. 30 D YPKBS A VYERVICQ. Deux heures avant le dé-l part de'chaque convoi.! DIXMUOB A THOUROUT. 6 h. 45 m, du matin. D1XMUOE A ROULERS. 6 h 00 m. du matin. 3 h. 30 m. après-midi. THIELT A INGELMUtfSTBR. 6 h. 30 m. du matin 2 h. 00m.après-midi. 5 h. 00 Cotrespco particulière entre Thielt et Fngelmunster. Le jeudi. Le jeudi, 2 h. 20 après-midi. 12 h. 30 après-midi. Correspondantes avec le chemin de fer du Nord DÉPARTS D'OSTENDE. A midi pour arriver Paris 10 h. 45 m. du soir. A 4 h. de l'après-midi pour arriver Paris 5 h. 50 m. du matin. DÉPARTS DE PARIS. A 7 h. 30 m. du soir, pour arriver il Ostendeà 11 h. 45 m. du maliu. A 11 h. du soir, pour arriver Ostende 5 h. 15 m. après-midi, 7 h. 30 m. du matin, pour arriver Ostende 9 h. 15 m. du soir.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1853 | | pagina 4