ZAEILAND, a&sr3iaaa&3 CHEMINS DE FER MAEIGRAZEN, LARIXB001EN 8.000 BODKC-BLOKKEN, MAEIGRASSEX. TRAITEMENT HUI EH ERVE, VERSCHUIVING PAROGHIE-ftERRIS TABLEAU DES DEPECHES BERIGT. OP DE PADDEVYVERS, OUVERTURE WERVICQ A COMIiYES, ▼ERKOOPING EFFECTEN van MENAGIË TE NOORDSCHOTE. VENDITIE 2,000 HOMMEL-PERSSEN EN 20 V0ERS M EST, aaa aa asaaaa. OPENBARE VERPACHTING Gelegen op. liet terri^oir Yperen. TE YPEREN. Formées par lo bureau des postes 4'Ypres. du Chemin de fer de la Flandre occidentale. HET GEMEENTE-BESTUER Verwiltigd de gegadigdc, dat op M aendag, 4° July 1833, ten 3 urcn namiddag, len Ifuize van gemeente, te Zonnebekc, zal overgegacn wordcn tôt de OPENBARE AENBESTF.MNG der METSEL-, TIMMER-, DAK-, SCHRYN- en ANDERE WERKEN, voor de opbouwing van een nicuw Pastory- lluis, met tcvcring van al de bcnoodigdc houwstofTcn, volgens bcstck en plan, be- groot op fr. 7,400-00. De konditien berusten ten inzage van een ieder in hct Sccretariaet der gemeente. burgmeester en schepenen, J.-ï. VAN EECKE. de sekretaris, M. mnisTiiEV. VERPACHTING van NEVENS TPRE. Dynsdag, 38" Juny 4833, om 3 uren namiddag, zal men openbaerlyk verpachlen hct MAEIGRAS staende op 8 h. 79 a. 48 c. land der gemelde Paddevyvers en van het fort daerby; verdeeld in-16 koopen. htudic van den Nota bis LAMBIN, te Tperen. INSTEL, Zaterdag, 2" July 4853, en OVERSLAG, Zaterdag, 46° dito, ten 2 uren namiddagin de afspanning het Klein Yper, binnen gemelde stad, van 4° 3 hectaren 03 aren 80 centiaren GRAS en MEERSCH, gelegen ter gemeente Zoutenaey, by de hofstede van S* Pieter- Lodewyk Zwaenepoel, aen het Zoutenaey- leiken of beke verdeeld in 5 koopen, palende aen de famillie Kcingiaert de Ghe- juvelt, de erfgenamen van Mevrouw de douairière De Gheus, te Yperen, de heeren Bernier, te VeurneVandromme te Al- veringhem Vandevelde te S' Jooris Zwaenepoelvoornoemd, Prignot en joef- vrouw Adèle Deman, te Brugge, de kerk van Loo en het armgeslicht van Zoutenaey. Gcbruikt,zonder pacht, door den zelven Zwaenepoel. 2° 2 hectaren 64 aren 80 centiaren ZAE1LAND en GRAS, gelegen binnen de gemeente Ramscappelleby de plaetse verdeeld in 2 koopen, palende aen M. Van Baeckcl-Focqueur, te Nieupoort, en joefvrouw de wed». De Cleir, te Oos- tende. Gebruikt, tôt 4° October 4854, door Andries Vergauwen, ten geringen pryze van 460 francs by jare boven de impositien. 3° 4 hectare 58 aren 90c. ZAEILAND, ter zelve gemeente, palende aen MM. Van- dermeersch-Vandaele, te Yperen, Ketelers, te Pervyse, David, te Eggewacrtseappelle Caverccl, te Ramscappelle,en Joefvrouw de weduweVan Heulc, te Brugge. Gebruikt, zonder pacht, door Joannes De Jonghe, te Ramscappelle. 4° De */s deelen gemeene en onver- deeld tôt het overig derdo met M. Woets, te Dixmude, van 32 aren 60 c. MEERSCH, te Ccvskerke (in de Via), palende in het gehcel MM. Lemestre, te Brusscl, Van- denberghe, te Alveringhem, Baeckeroot, te Dixmude, de w" Pieler Van Heule, te Cacskerke, M. Van Severen, en Joefvrouw Buylaert, te Brugge. Gebruikt, lot 4° October 4854, door Jacobus Aelbrecht, ten kleenen pryze van 24 francs by jarc, boven de conlributien. 3° 2 hectaren 33 aren 47 c. ZAEI LAND, te Nieucappelleby de hofsteden gebruikt door Francis Vande Woudc en -den heer Burgemeester Mcsselyn verdeeld in 2 koopen palende aen dito Vandc Woude, d'heer Antonius Borticr, en M. Bouvy-Vanden Kerchovete Brugge. Gebruikt, toi 4n Oclober 4839, door ge- 6° 93 arèh ZAE( LAND met vloogske, le Stavele, in den Evcrsamhoek, by de proost-dreve palende aen Mevrouw de douairière De Florisoone, te Yperen, MM. Coenc, te Stavele, en Floor-Coene, te Crom- bcke. Gebruikt, toi 1" October 1854, door gezegdcn Corne, aen 60 francs by jare boven de contributien. 7° 43 aren 70 c. GROND, 1IOVING en ZAEILAND met een Huisjc dacrop staende, ter zelve gemeente, pajende aen MM. Louis Vanden Pecreboom, te Yperen, Bulaeye, te Stavele, en Coutcnier, te Crom- beke. Gebruikt, tôt 1° October 4859, door Bavo- Bruno Tanglie, te Si a voie, aen 50 francs by jare boven de conlributien. 8° Een beliuisd en beplant 1JOFSTE- DEKEN, groot 3 hectaren 70 aren 10 c., gelegen te Merckem, in cenen blok, acn de noordzvde van de Kwakkelslraet, ver deeld in 2 koopen, palende aen MM. ridder De Coninck, te Gend, D'Hanins De Mocr- kerke en andere. Gebruikt, tôt 4° Octo ber 4853, door Pieler Syssau. 9° 4 hectare 54 aren 41 c. GRAS en MEERSCH, gelegen te Kemmel en Dicke- buschverdeeld in 2 koopen, palende aen MMJules De Codt, te Yperen, Ryckcwacrt, Engel Rommens, Dominicus Van Thuyne en andere. Gebruikt door Barbara Van Heelandbouwster, te Kemineltôt 1° October 1860, aen 4 00 francs by jare boven de impositien. 40° En 2 hectaren86 aren 45 c. GRAS, MEERSCH en ZAEILAND, te Wytschaete, niet verre van de kerk verdeeld in 2 koopen, palende aen de erfgenamen van Mevrouw de douairière Ilynderick, M. De Coninck, Mevrouw Malou-Vergauwen, de broeders en zuster De Cneuvel, te Yperen, MM. De Keyser, te Meessen, Lamoot en Gerardyn te Wytschaete. Gebruikt, zonder pacht, door de w° Clement Meers- seman, molenarinne, te Wytschaete. Al wydloopiger beschreven by plak- brieven. 4 p. °/0 voor instelpennink. de la de lâ section de 30 Jlnin 1653. Tous les convois, partant de Courlrai pour Wervicq, continueront jusqu'à Comi- nes. Les départs de Comines précéderont de cinq minutes ceux annoncés de Wervicq vers Courtrai. Il n'est rien changé au service général de la période d'été réglée par les affiches du 4" Juin dernier. van en TE YPEREN, Sint-Nicolab liuiteu. Op Maendag, 27° Juny 4853, twee uren namiddag juist, zal er verkoopinggehouden wordcn len huize van Pieter Morrent, mulder, buiten de Duinkerke-poortte Yperen, van vecl Meubelen en Effccten, bestaende in Kasscn, Commoden, Bedde bakken, Tafels, Stoelen, Slagborlogie, veel Kopcr-, Yzer-, Blek-, Gleis-, Glas- en Aerdewcrk ecnen zeer goeden Wagen en drie-wiel Karre, twee Pestels wanof eenen nieuw, en twee goede Peerden. En eindelyk het Maeigras staende op eene partie land groot omirent 70 aren. De verkooping zal gesebieden met comp tant geld. By den Agent van affairens IHédabd DE GEESTtôt Roussclaere, zyn gesta- VEBKOOPIÏÏG van Op Dondcrdag, 7° July 4 853, oni 40 uren voormiddagin het Gemeente-Huis te Noordschotebewoond door Philippus D'Hooghe zal door het ambt van den Notahis DEBOO, lot Oostvleteren, wordcn voortsgevarcn tôt de openbarc VERKOO PING VAN HET MAEIGRAS groeyende op 76 hectaren 30 aren 50 centiaren lleerachen, gelegen tôt hetzelve Noord schote, toebehoorende aen het Koninglyk Geslichtvan Meessen, verdeeld in 66 koopen. De Verkooping zal geschieden op langen tyd van betaling, mils stellende goede borg en de bespreken gereed voldoende. van 35 koopen Op Zaterdag, 25" Juny 4853, om 2 uren namiddag, zal den Notaris VAN EECHE, te Yperen, openbaerlyk te koop acnbicden de bovenstaende Larix-Boomendienstig voor stelljngen, poinpen en leeren, Bouke- blokken voor brandhout, enz., aile l'clks gerieve in koopen verdeeld. Deze venditie gebeurd op tyd van beta ling, mits door de koopers borg testcllen en de bespreken comptant te betalen. van DoNDEnDAG, 7" Julius 1853, ten 4 uren namiddag, in de Oude Knokke, bewoond door Karel Lehouck, te Reninghe, zal ver- pacbt worden, voor den onlbloot van dit jaer, het Gras op 5 hect. 25 a. genaemd de Dissoheweide van Bocsinghc, gelegen te Reninghe, weinig zuidwaert van genaemde herberg, houdende oost den Ypcrvaert, verdeeld, als na gewoonte, in 9 perceelen aile uitgepyket. Item hct Gras op 58 a. 40c. Mecrschland, genaemd den Disschemcersch van Boesin- ghe, gelegen ter zelve gemeente, langs de calchiedc naer Luzerne, langs de hofstede van Edouard Van Eecke. Hct laetstgenacmde partieken Maeigars te Boesinghe, zal ten voornocmdcn dage s'morgens omirent ten 8 uren in Instcl aen- geboden worden, ter herberg bewoond door Ivo Ghyselen, le Boesinghe, om in den namiddag ter herberg de Knokke, delhii- iievelyk overgeslagen te wordcn. Deze verpachting zal gebeuren onder gc- woone condition en met tyd van betaling mits stellende solvabele borgen ten aen- veerden van den Notaris TITECA, te Boe singhe. Vcrleure; thans pn bewoond om door dcn kooper in hér liber gebruik te treden met de geldlellinjç. p 4 p. voor 1nstm.penning te w1nnen. De conditien der verkooping berusten, ter inzage van een ieder, len kantoore va genocmdcn Notaris VAN EECKE, te Yperen, Kloosterpoort, nr 5. in masse of ih partien, T' van CIRCA 5 HECTAREN ALLERBESTE T'EENEN* BLOK, PROCHIE S1 PIETEKS, bv 't kasteel van den heer craef ddparc. Op Maendag, 27° Juny 1853, om 4 uren namiddag ter herberg het Witten-Ho te Voonnezeele, langs dcn steenweg nae Kemmel, zal den Notaris VAN EECK te Yperen, openbaerlyk te pachten aen- bieden, in masse of in partien, volgens de gading der liefhcbbers, voor 9 jaren, inte- gaen t° October 4853, eene vierkante partie Zuciland, eenen blok uitrqakende, gelegen op 't territoir Yperen, nevens het kart van den heer Graef Du Parc. Ten zelven dage zal men openl verkoopen het Maeigras zich bevinden het beluik van voormelde kasteel, t'elks gerieve in koopen verdeeld. Elk zegge het voort. qu'épiiepttle (mal caduc), paralysie, asthmes, hystérie, migraine, né vralgie, rhumatisme et toutes mala dies nerveuses. S'adresser M. Jf. NI86EN, rue Impériale, faubourg de Cologne n° 29, lez-Bruxelles. Consultations par correspondance (Affranchie). OPENBAERLYK. TE KOOPEN zegdcn Vande Woude, aen 160 francs by d'g lc bekomen groote en klcine kapitale jare, boven de contributien. sommen, op lcegen intrest en hypotheek. In twee zittingen, de eerste voor den INSTEL, op Zaterdag, 25" Juny, en de tweede voorden ABSOLUTEN OVERSLAG, zonder uitstel, op 9° July 1853, telkens ten 4 uren namiddag, 1er estaminet S' j Andries, op de Botermarkt, te Yperen, zal cr door het ambt van den Nôtaris VAN EECKE, te Yperen residerende, te koop gesteld worden: EENIGEN KOOP. Een HUIS en ERVE, staende en gelegen binnen de stad Yperen, acn de noordzyde van de Wening-straet, nr 8, palende oost bel huis en erve van d'heer Lcandcr An- gillis, wcst't gene van J* Carolina Croes, en noord hct huis en erve van d'heer Louis van de tot op Den 1" ZONDAG van 8EPTEIHBER VAN ELK JAER. Hct Gemeente-Bestder van Zonnebeke, arrondissement Yperen, brengt ter kennis van bel publiek, dat op de acnvrncg van ineèst al de ingezetene de gewoone Paro- chie-Kcrmjsdie valt op hct ongunstig tydslip van den 2° Zondag van July, tôt bun meerder voordeel verschovcnen vast- gesleld word op den eersten Zondag van Septcmber van ieder jaer, te beginnen van dit jaer 1853 voortwaerts. Gedaen te Zonnebeke, den 3° Juny 4800 drie en vyftig. burgmeesteb en schepenen, By bevel Jt.-E. VAN EECKE. de secretabis, M. Christiaen. EN VENTE AD BUREAU DE CETTE FEUILLE a la date du 4r juin 4853. Ce tableau contient les heures de départ, In désignation des dépêches et le mode de transport par le chemin de fer. INDIQUANT LES HEURES DE DÉPART kt d'arrivée A LA DATE DU l'JUIN 1853. PRIX DES DEUX TABLEAUX S CENTIMES. Lambini, Vies, éditeur, Marché au Beurre, 1, Tprea.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1853 | | pagina 4