SABLE. I. SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER 15,000 MÈTRES CUBES vmkoopiNG TOG'VAN BERMHERTIGHE VRYWILLIGE VERKOOPING 80 •vSTLKKEi^ TE VELDE KOEYEN,PEERDEN, WAGENS YERKOOP1NG EN PERCEELKEN ZAEILAND TE HARINGHE. TRAITEMENT S^ÏÏE LA SOCIÉTÉ POUR L'ÉMANCIPATION INTELLECTUELLE VIENT DE PUBLIER LES DEUX PREMIÈRES LIVRAISONS DE LA ET AVEC LE CONCOURS DE L'ÉLITE DES ÉCRIVAINS ET DES ARTISTES BELGES, Contenant IOO beaux portraits et sujets historiques, tirés part, PRIX DE LA LIVRAISON 45 centimes de la FLANDRE OCCIDENTALE. de de L'administration des Chemins de. fer de laFlandreoccidentale adjugera publiquement, Jeudi prochain, 7 Juillet, midi, au local de ses bureaux, rue au zonder pacht, ^oor Joannes De Jonghei te Ramscappclle. Maer ingesteljj. 2,350 francs. 4° De s/3 deelen gcnïeene en onver- decld tôt het overig derde met M. Woets, te Dixmudc, van 32 aren GO c. MEERSCH, te Caeskerke (in de Via), palcndc in het gehfeèî 5IM. Lemestre, te ISrusscl, Vau- denberghe, te Alveringhem, Baeckeroot, te Dixmudc, de \v° Pister Van Heule, te Cacskerke, M. Van Severen, en Joefvrouw Buylaert, te Brugge. Gcbruikt, tôt 1° October 1854, door Jacobus Aclbrecht, ten kleenen pryze van 24 francs by jare, boven de contributien. Maer ingesteld 400 francs. 5° 2 hcctaren 53 aren 47 c. ZAEI LAND, te Nieucappelle, by de hofsledcn gebruikt door Francis Vande Woude en Beurre, Ypres, la fourniture de quinze mille mètres cubes de sable livrer dans la station de la dite ville. Les personnes qui désireraient soumis sionner pour tout ou partie de cette four niture, pourront obtenir les renseignements nécessaires la direction, Marché du Ven dredi, Bruges, chez M. l'ingénieur diri geant, Roulers, et aux susdits bureaux, Ypres. Bruges, le 30 Juin 1853. LE DIRECTEUR-GÉRANT, W.-D. CHAXTRELL. Studie van den Kotaris LAMBIN te Yperen. OVERSLAG, zonder uitstel, Zaterdag, 16° July 1853, ten 2 uren namiddag, in de hoslelry het Klein Yper, binnen gemelde stad, van 1° 3 hectaren 03 aren 80 centiaren GRAS en MEERSCH, gelegen ter gemeenlc Zoutenaey, by de hofstede van Sr Pietcr- Lodewyk Zwaenepoel, aen het Zoutenacy- leiken of beke verdeeld in 5 koopen, palende aen de famillie Kcingiaert de Ghe- luvelt, de erfgcnamen van Mevronw de douairière De Gheus, te Yperen, de heeren Bcrnier, te VeurncVandromme te Al veringhem Vandevelde te S' Jooris Zwaenepoelvoornoemd, Prignot en joef vrouw Adèle Deman, te Brugge, de kerk van Loo en het armgeslicht van Zoutenaey Gcbruikt, zonder pacht, door den zelven Zwaenepoel. Maer ingesteld 6,990 francs. 2° 2 hectaren 61 aren 80 centiaren ZAE1LAND en GRAS, gelegen binnen de geineente Ramscappelleby de plaetse verdeeld in 2 koopen, palende aen M Van Bacckel-Focqueur, te Nieupoort, en joefvrouw de wed'" De Cleir, te Oos- tende. Gebruikt, tôt 4" October 1854, door Andries Vergauwen, ten geringen pryze van 160 francs by jare boven de jmpositien. Maer ingesteld 5,000 francs. 3® 1 hectare 58 aren 90 c. ZAEILAND, ter zelve gemeente, palende aen MM. Van- dermeersch-Vandacle, te Yperen, Ketelers, te Pervyse, David, te Eggewaertscappelle, Cavcrecl, te Ramscappelle,en Joefvrouw de weduwc Van Heule, te Brugge.Gebruikt, den heer Burgemeester Messelyn verdeeld in 2 koopen palende acn dito Vande Woude, d'heer Antonius Borticr, en M. Bouvy-Vanden Kcrchove, te Brugge. Gebruikt, tôt 1" Oclobcr 1859, door ge- zegden Vande Woude, aen 160 francs by jare, boven de contributien. Maer ingesteld 5,000 francs. 6° 93 aren ZAEILAND met vloegsken te Stavele, in den Eversamhoek, by de Proost-drevcpalende aen Mevrouw de douairière De Florisoone, te Yperen, MM. Coene, te Stavele, en Floor-Coene, te Crom- beke. Gebruikt, tôt 1D October 1854, door gezcgden Coene, aen 60 francs by jare boven de contributien. Maer ingesteld 1,700 francs. 7° 43 aren 70 c. GROND, HOV1NG en ZAEILAND met een Iluisje daerop staende, ter zelve gemeente, palende aen MM. Louis Vanden Peereboom, te Yperen, Butacyc, te Stavele, en Coutenier, te Crom- beke. Gebruikt, tôt 1" October 1859, door Bavo-Bruno Tanghe, te Stavele, aen 50 francs by jare boven de contributien. Maer ingesteld 800 francs. 8° Een behuisd en beplant HOFSTE- DEKEN, groot 5 hectaren 70 aren 10 c., gelegen te Merckem, in cenen blok, aen de noordzyde van de Kwakkelstraet, ver deeld in 2 koopen, palende aen MM. ridder De Coninck, te Gend, D'Hanins De Mocr- kerke en andere. Gebruikt, tôt 1" Octo ber 1853, door Pieler Syssau. Maer ingesteld 3,000 francs. 9° 1 hectare 54 aren 41 c. GRAS en MEERSCH, gelegen te Kemmel en Dicke- busch, verdeeld in 2 koopen, palende aen MM. JulesDeCodt, te Yperen, Ryckewacrt, Engel Rommens, Dominicus Van Thuyne en andere. Gebruikt door Barbara Van Heelandbouwster, te Kemmel, tôt 1" October 1860, aen 100 francs by jare boven de imposition. Maer ingesteld 5,110 francs. 10° En 2 hectaren86 aren 45 c. GRAS, MEERSCH en ZAEILAND, te Wytschaete, niet verre van de kerk verdeeld in 2 koopen, palende acn de erfgcnamen van Mevrouw de douairière Hynderick, M. De Coninck, Mevrouw Malou-Vergauwen, de broeders en zusler De Cneuvel, te Yperen, MM. De Keyser, te Mcessen, Lamoot en Gerardyn te Wytschaete. Gcbruikt, zonder pacht, door de w" Clement Meers- seman, molenarinne, te Wyichactc. Maer ingesteld 4,150 frai Al wydloopiqer beschrevcn by brieven. in den BY LITSCHEIDING VAN BEDRYF. VAN jnt é- EN AKKERBODWERSALLAEM TE BRIELEN. Op Donderdag, 21° July 1855, ten twaelf urch 's iniddags, zal er vcrkocht worden op de hofstede en landen gebruikt door de gebroeders Loridante Brielcn, omirent 7 hectaren Koorn, 11/3 hectare Rogge, 2 hec taren Boonen, 1 hectare Haver, 1 hectare Klavers, 1 1/2 hectare Vins, omirent 1,200 bondcls Mcersch-Hooi, 1,500 Glcycrt; ver- ders een Werkpeerd van C jaer, en een idem van 5 jaer, 8 Melkkocyen5 overjacrsche Zwyns en 4 jonge Zwynljes, cenen grooten en kleenen wagen, Karren, 3 Bautknrtee- len, 1 Bauwstuk, Ploegs, Ecgden, Rollen en verder Landbouwers-gereedschap. Op redelyken tyd van betaling voor de koopen von tien francs en dacr boven, mits slellcnde goede borgen.De koopen bene- den de 10 franken zullen moeten gereed bctacld worden. VAN EEN SCHOON EN GER1EFLYK ten dienste van WIIUKEL EN HERBERG MET UUVENIERHOVËN DoNDERDÀCj 7° Julius 1853, zu'P1^® den Bank ,\'àn leéiiing der stad o déci- verkochtwiordcHom cenen halfur-ï borne dag, al de voorwerpen van de o~ motifs vene panden der maenden Maert e de M. 1852, bestaeiiife "in 1U»8 1° 80 stukkcu Zouicrgoed, 3° 53 pacr Bottiucn, 10 p Schocncu (2 pacr lu cuir laqu u paer Lccèzcu (een pacr laqn pacr SlalTcrs, eu -1 paer GetL 3° Gond, Ziiver, Kopcr, KlcedcrenLiuwaed en an voorwerpen. Deze verknopingzal gebeuren met ge geld en verhoog van 4 p. Op Vrydag, 29° July 1853, len 3 uren namiddag, in het te verkoopen huis en berberg gebruikt by Joannes-Baptiste La- rue,, te Haringhc, by de Heibeek-brugge, zal er overgegaen worden, in eene enkelc zitting, tôt de verkooping van de volgende Goederen Een gerieflyk HD1S, ten dienstc van Winkel en Ilerberg, met Stallingen en ver- dere edificicn, benevens 17 aren 10 centia ren Land, onder Grond van gebouwen, Cour, Hovenierhoven en een perceelken Zaeiland, dienendevooruitweg-dreve, hier- medegaende, bekend by cadaster sectie B, n" 556», 356% 556* en 566», gestaen en gelegen tôt het gemelde Ilaringhe, in den westhoek, by de Heybeek-brugge Bcwoond en gebru ikt by Joannes-Baptiste Larue, met pacht voor 5, 6 of 9 jarcn, ingegaen den 1° Juny 1853, ten pryze van fr. 275 by jare, boven de lasten. De voorwacrdcn dezer verkooping met de eigendoms bewyzen, zyn berustende ter sludie van den Notaris ïEYS, te Rous- brugge verblyvendc. Op Donderdag, 14° July lg55, len - namiddag,zal er loegcwezcn worden, in herberg Sint-EloV, bcwoond door De Bruynete Langemarek, langs de syde naer Bixschote, van 1°Eene partie ZAEILAND, liggende in Langemarek, west van de kerk, al den oostkant langs de Groene-straet, groot 51 aren. Ingesteld 1,520 francs. 2° Eene partie ZAEILAND ook in Langemarek, west by den steenweg Ici— j demie uit het dorp naer Bixschote, groot een hectare 09 aren 10 centiaren. Ingesteld 5,760 francs. Beide len gebruike van Karel De Sodl tôt 1° October 1855, te 165 franes 's jaers. 5° En eene partie MAEIGRAS, gelegen in Merckem in Sint-Jans-Brouckskcn groot 73 aren, palende west de beek. Ingesteld 5,500 francs. Daeracn te komen met 1° October 1853. De lastvoorwaerden bevinden zich ten kanloore van den Notaris DELA VIE, te Langemarek, ter plaets van Poelcappelle verblyvende. qu'épilepsie (mal caduc), paralysie, asthmes, hystérie, migraine, né vralgie, rhumatisme et toutes mala dies nerveuses. S'adresser M. JI. Ni ISS EX, rue Impériale, faubourg de Colognen° 29, lez-Bruxelles. Consultations par correspondance (Affranchie). Lambin, Fils, éditeur, Marché au Beurre, Ypres. BIOGRAPHIE NATIONALE DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS, publié sous la direction de M. A. VAX HASSELT, membre de l'académie royale de belgique, 2 MAGNIFIQUES VOLUMES-ALBUMS, IMPRIMÉS EN CARACTÈRES NEUFS, SUR PAPIER GLACÉ VELIN ET PLUS DE 150 FRISES, CULS-DE-LAMPE, ETC., ETC., IMPRIMÉS DANS LE TEXTE. LE PREMIER VOLUME COMPREND Les biographies des souverains, des hommes politiques, des guerriers, des saints, des Ivèques et des missionnaires. LE DEUXIÈME VOLUME EST CONSACRÉ Aux artistes, aUX savants, aUX littérateurs, aUX voyageurs, SUX chroniqueurs, etc., etc. POUR LES MILLE PREMIERS SOUSCRIPTEURS-FONDATEURS, qui recevront en outre gratis toutes les livraisons qui dépasseraient le nombre de 100. Qn souscrit en Belgique et l'étranger chez tous les correspondants de la Soelété, chez lesquels le prospectus se distribue graSi CHAQUE LIVRAISON SE COMPOSE DÉ huit pages de texte et d'unie grande planche tirée a part, Dessinée et gravée par les meilleurs artistes. Il paraîtra régulièrement deux ou trois livraisons par mois, partir du mois du mai 1853.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1853 | | pagina 4