HUI HOTEL DE LA CHATELLEME AVIS MEDICAL. VRUCHTEIV v DEFINITIEVE VERKOOPING EN PERCEELKEN ZAEILAND TE HARINGHE. MAEIGRAS, WAGENARNASCH, m; ■v*; m *f j xK Op Donderdag, 14" July 1855, ten 4 uren namiddag, zal er toegewczen worden, in de herbcrg Sint-Eloy, bcwoond door Louis De Bruynete Langemarck, langs de kal- syde naer Bixscholc, van 1*Eene partie ZAEILAND, liggende in Langemarck, wesl van de kerk, al den ooslkant langs de Groenc-slraetgroot 51 aren. Ingesteld 1,520 francs. 2" Eene partie ZAEILAND ook in Langemarck, west by den sleenweg lei- dendc uit bet dorp naer Bixschote, groot een hectare 09 aren 10 ccntiaren. Ingesteld 5,760 francs. Beide ten gebruike van Karel De Sodt, tôt 1" October 1855, te 165 francs 's jaers. 5° En eene partie MAEIGRAS, gelegen in Merckem in Sint-Jans-Brouckskcn groot 75 aren, paleude west de bcck. Ingesteld 5,500 francs. Daeracn te komen met 1D October 1855. De lastvoorwacrden bevinden zieh ten kantoore van den Notaris DËLAVIE, te Langemarck, ter plaels van Poelcappelle verblyvende. BY UITSCHEIDING VAN BEDRYF. VRYWILLIGE VERKOOPING VAN TE VE1.DE, KOEYEN,PEERDEN, WAGENS EN AKKERBOUWERSALLAEM te brielen. Op Donderdag, 21° July 1855, ten twaelf uren 's middags', zal er verkoebt worden op de hofstede en landen gebruikt door de gebroeders Loridante Brielen, omirent 7 hectaren Koorn, 1 hectare Rogge, 2 hec- taren Boonen, 1 hectare Haver, 1 hectare Klavers, 1 '/s hectare Vlas, omirent 1,200 bondels Mcersch-Hooi, 1,500 Gleyen; ver- ders een Wcrkpeerd van 6 jaer, en een idem van 3 jaer, 8 Melkkoeyen5 overjaersche Zwyns en 4 jonge Zwynljes, eenen grooten en kleenen wagen, Karren, 3 Bautkartec- len, 1 Bauwstuk, Pioegs, Eegden, Rollen en verder Landbouwers-gereedschap. Op redelyken tyd van betaling voor de koopen van tien francs en daer boven, mits stellcnde goedeborgen.De koopen bcnc- den de 10 fraiiken zullen moeten gereed betaeld worden. Den Vrydag, 22n Julius 1855, ten 6 uren namiddag, ter herberg den Wildeman, by de plaels van LaDgeraarck, van 1°Eenen schooncn en onlangs in steen nieuw- gemaekten KOORN- en OLIEWINDM OLEN, genacmd Roobaert, met WoonhuisBroodbak- kery, Scbeur, Stallingen en andere gerieven, en 1 hectare 33 aren 98 ccntiaren erf er medegaende, le Lange marck, noord der kerk; gebruikt door Philippus Logier, om hand te slaen met 1° October 1853. Ingesteld en verhoogd 20,000 francs. 2° Een HUIS met Booingaerdeken en Iloving, groot 10 aren 96 centiaren, te ge- zegde Langemarck, digt by dito molen. Ingesteld 410 francs. 3° Een HUIS en ERF, by de plaets van Langemarck; gebruikt door de kinderen Ignatius Morent. Ingesteld en verhoogd 335 francs. En 4° Eene ONBEZETTE OBLIGATIE van 680 francs 26 centimen kapitael. Ingesteld en verhoogd 550 francs. De voorwaerden dczer verkooping met de titclen van aenkomst zyn berustende ten kantoore van den Notaris COMYN, te Langemarck. 1IB3GT. By den Agent van affairens Médiro DE ttEEST, tôt Rousselaere, zyn gesta- dig te bekomen groote en kleinc kapitale aommen, op lecgon intrest en bypotheek. M Tenu par M"' CII.IHLOTTE SOIWEY1LLË. M"" CHARLOTTE SONNEVILLE a l'honneur de prévenir MM. les voyageurs que cet ancien hôtel n'a jamais été fermé, et qu'elle continue y recevoir les personnes qui veulent l'honorer de leur confiance. La table d'hôte se tient une heure de relevée, et les dîners particuliers toute heure du jour. Divers embellissements, récemment opérés cette magnifique construction, lui per mettent d'offrir MM. les voyageurs des appartements très-confortables. Un service de bains se trouve organisé dans cet établissement. geheel MM. LejÙeslrete Brussel, V denberghe, te Alverjnghem, Baeckero te Dixmude,'3 e ^Y0. Prêter Van Heule, CaesWke, >j. Van Severen, en Jocfvrou Buymcrt, 4c Bruggc, Gebruijct, tôt 1 Le docteur SAMUEL LA'MERT, membre de l'Université d'Edimbourg, membre honoraire de la Société médicale de Londres, etc., etc., auteur de la préser vation personnelle et de la science de la vie, a l'honneur d'informer les personnes qui désirent le consulter sur les différents désordres des Organes de la génération résultant d'excès ou d'habitudes secrètes contractées dans la jeunesse, de la Syphilis, de la Gonorrhée, d'Écoulements, de Rétrécissements, et sur les cas de Débilité nerveuse, de Faiblesse locale et générale, précurseurs de la stérilité, de l'impuissance, de l'anéantissement des plaisirs de la vie et du but spécial du Ma riage, que chaque jour il reçoit sa résidence, 37, Itertfont Square, JLottdres Les heures fixées sont de 11 heures du matin 2 heures de l'après-midi. Prix de la consultation 25 francs, soit personnelle, soit par correspondance. Le secret est inviolable et les lettres rendues sur réclamations. Les médicaments néces saires sont expédiés avec sécurité dans toutes les parties du monde. La préservation personnelle est illustrée de quarante figures colo riées, sur l'anatomic, la physionomie et les maladies des organes de la génération, prix sous enveloppe 5 fr., franco 5 fr. 50. La science de la vie, secret pour vivre longtemps, avec portrait et plan ches, prix 4 fr., franco 4 fr. 50. Tous les exemplaires de la préservation personnelle non revêtus de la signature de l'auteur, doivent être considérés comme contrefaçons, et le public est prié de ne leur accorder aucune confiance. En vente Bruxelles, chez B. TARR1DE, 8, Longue rue de l'Ecuyer. Den Notaris POUPART, ter residcntic van Zonncbeke, zal aldaer ter plaetse, in de herberg gebruikt door de Weduwe De Mytlenaere, voortsgaen tôt den ABSOLU- TÉN OVERSLAG, op Maendag, 18» July 1853, om4 uren namiddag, der navolgendc Goederen, tôt gemelde Zonnebcke, gelcgcn in den Wcsthoek, le weten 1" Een HOFSTEDEKEN groot 1 hec tare 74 aren 70centiaren, gebruikt door de Weduwe Dliek. Staet op 3,500 francs. 2» Een HUIS in twee-woonsten met 88 aren 25 centiaren Land daermede. Staet op 1,525 francs. 3° Een ander HUIS in twee-woonsten met 57 aren 44 centiaren Land. Staet op 1,500 francs. En 4° Een partieken B0SCI1, groot 18 aren 10 centiaren. Staet op 650 francs. VAN EEN SCHOON EN GER1EFLYK ten dienste van WINKEL EN HERBERG MET HOVENlEBHeVEN Op Vrydag, 29° July 1855, ten 3 uren namiddag, in het te verkoopen huis en herberg gebruikt by Joannes-Baptiste La- rue, te Haringhc, by de Heibcek-brugge, zal er ovcrgegaen worden, in eene enkele zitling, tôt de verkooping van de volgendc Goederen Een gerieflyk IIUIS, ten dienste van Winkel en Herberg, met Stallingen en ver- derc cdificien, benevens 17 aren 10 ccntia ren Land, onder Grond van gcbouwen, Cour, Hovenierhoven en een perceclken Zaeiland,dienende vooruitweg-dreve, hier- medegaende, bekend by cadaster sectie B, n" 556», 356', 556° en 566», gestaen en gelcgen tôt het gemelde Haringhe, in den westhoek, by de Heybeck-brugge Bewoond en gebruikt by Joannes-Baptiste Larue, met pacht voor 3, 6 of 9 jarcn, ingegaen den 1" Juny 1853, ten pryze van fr. 275 by jare, boven de lasten. De voorwaerden dezer verkooping met deeigendoms bewyzen, zyn berustende ter sludie van den Notaris EEYS, te Rous- brugge verblyvende. TD A ITIFIIWIVT des MALADIES I llill I lilll LUI I nerveuses, telles qu'épilepste (mal caduc), paralysie, asthmes, hystérie, migraine, né vralgie, rhumatisme et toutes mala dies nerveuses. S'adresser M. J. NISSEN, rue Impériale, faubourg de Cologne, n" 29, lez-Bruxelles. Consultations par correspondance (Affranchie). Studie van den Notaris LAMBIN te Ypcren. OVERSLAG, zonder uitstel, Zaterdag, 16" July 1853, ten 2 uren namiddag, in de hostelry het Klein Yper, biunen gemelde stad, van 1° 3 hectaren 03 aren 80 centiaren GRAS en MEERSCH, gelcgen ter gemeente Zoutenaey, by de hofstede van S' Pieter- Lodcwyk Zwaenepoel, aen het Zoutenacy- leiken of beke verdeeld in 5 koopen, palende aen de famillie Kcingiaert de Ghe- luvelt, de crfgenamcn van Mevrouw de douairière De Ghcus, te Yperen, de hecren Bernier, te VeurneVandromme te Al- veringhem Vandevelde te S' Joons Zwaenepoel voornoemd, Prignot en joef- vrouw Adèle Deman, te Bruggc, de kerk van Loo en het aringcsticht van Zoutenaey. Gebruikt, zonder pacht, door den zelven Zwaenepoel. Maer ingesteld 6,990 francs. 2° 2 hectaren 61 aren 80 centiaren ZAEILAND en GRAS, gelegen binnen de gemeente Ramscappelleby de plaetse verdeeld in 2 koopenpalende aen M. Van Baeckel-Focqueur, te Nieupoort, en joefvrouw de wcd" De Cleir, te Oos- tende. Gebruikt, tôt 1" October 1854, door Andries Vergauwenten geringen pryze van 160 francs by jare boven de imposition. Maer ingesteld 5,000 francs. 3° 1 hectare 58 aren 90c. ZAEILAND, ter zelve gemeente, palende aen MM. Van- dermeersch-Vandacle, te Yperen, Ketelers, te Pervyse, David, te Eggewacrtscappelle, Caverecl, te Ramscappelle, en Joefvrouw de weduwe Van Heule, te Brugge. Gebruikt, zonder pacht, door Joannes De Jonghe, te Ramscappelle. Maer ingesteld 2,350 francs. 4° De deelen gemeene en onver- deeld tôt het overig derde met M. Woets, te Dixmude, van 32 aren 60 c. MEERSCH, te Caeskerke (in de Via), palende in het October 1854, door Jaiohus Aelbrecht, ten kleenen pryze van 24 francs by jare, boven de contrîbutien. Maer ingesteld 400 frai 5° 2 béetaren 53 aren 47 c. ZJ LAND, te Nieucappdle, by de hofstij gebruikt dpor«Fra,nais Vande Woude den heer Burgeuicester Messelyn ver in 2 koopenpalende aen dito Vl Woude, d'heer* Antonjus Bortier, Bouvy-Vanden Kercbovele Bruggï Gebruikt, lot 1" October 1859, door zegden Vande Woude, aen 160 francs jare, boven de contrrbulicii. Maer ingesteld 5,000 francs. 6° 93 aren ZAEILAND met vloegskfen te Stavele, in den Eversamhoek, byjd Proost-dreve palende aen Mevrouw 1 douairière De Florisoonc, te Yperen, Coene, te Stavele, en Floor-Coene, te Cru beke. Gebruikt, lot 1° October 1854 door gezcgden Cocue, aen 60 francs jare boven de contribution. Maer ingesteld 1,700 fratic 7" 43 ai cn 70 c. GROND, HOVÏ en ZAEILAND met een Iluisje dac staende, ter zelve gemeente, palende ae MM. Louis Vanden Peercbooin, te Yper Butaeye, te Stavele, en Coutenicr, te Cro beke. Gebruikt, tôt 1" October lf door Bavo-Bruno Tanghe, te Stavele, 50 francs by jare boven de contribution. Maer ingesteld 800 francs. 8° Een behuisd en beplant HOFSTE DEKEN, groot 3 hectaren 70 aren 10 c., gelegen te Merckem, in eenen blok, aen de noordzyde van de Kwakkelstraet, ver deeld in 2 koopen, palende aen MM. ridder De Coninck, te Gend, D'Ilanins De Mocr- kerke en andere. Gebruikt, tôt 1" Octo ber 1853, door Pieler Syssau. Maer ingesteld 3,000 francs. 9° 1 hectare 54 aren 41 c. GRAS en MEERSCH, gelegen te Kemmel en Dicke- buschverdeeld in 2 koopen, palende aen MM. JulesDeCodt, te Yperen, Ryekcwaert, Engel Rommens, Dominicus Van Thuyne en andere. Gebruikt door Barbara Van Heelandbouwster, te Kemmeltôt 1° October 1860, aenlOO francs by jare boven de impositien. Maer ingesteld 5,110 francs. 10° En2 hectaren86 aren 45 c.GRAS, MEERSCH en ZAEILAND, te Wytschaete, niet verre van de kerk verdeeld in 2 koopen, palende aen de crfgenamen van Mevrouw de douairière Hynderick, M. De Coninck, Mevrouw Malou-Vergauwen, de broeders en zuster De Cneuvel, te Yperen, MM. De Iveyser, te Moessen, Lamoot en Gerardyn te Wytschaete. Gebruikt, zonder pacht, door de w" Clement Meers- seman, molenarinne, te Wytschaete. Maer ingesteld 4,150 francs. Al wydioopiger beschreven by plnk- brieven. BY UITSCHE1DING VAN BEDRYF. VRYWILLIGE VENDITIE van TE VELDE, landsallaem aa TE VOORMEZEELE. Op Maendag, 11° July 1853, om 1 ure namiddag ter hofstede en medegaende landen gebruikt door sieur Coppin te Voormezeele, by d'herberg den Pins, zal den Notaris VAN EECK.E, te Yperen, verkoopen de Vruchten te veldel aldaer, bestaende in 4 hectaren 80 aren Tarwe, 62 a. Haver, 1 h. 40 a. Boonen, 45 a. Erweten, 3 h. 50 a, Maeigras, en 80 a. Haver; aile in koopen verdeeld. Verders nog een Werkepeerd met Ar- nassurc, 1 Wagen, 2 Karren, 2 Bautkar- teelenen Kuipen, Haelpompe, Rolle, Zoole, Kegge, Pioegs, Eegden en Slecphoutcn. Lambin, Iils, éditeur, Marché an Beurre1Yprec*

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1853 | | pagina 4