D'ÏPRES. HUIS M E1IVE, COMPAGNIE D'ASSURANCES VELDGEWASSEiY HtFM.AII/JsY, FOIRE GROOTE VENDITIE TE VELDE, OPENBARE lu«RKOOPING HET HOF COMMERCE, Capital vingt-cinq millions de francs. "expertise V\ PEERDHOOI, RENINGHE EN QOSTVLETEREN. EN TENTE CHEZ GUEUSE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE, FAUBOURG DE SCHAERBEEK, A BRUXELLES, Dictionnaire complet Dictionnaire (nouveau) Dictionnaire (nouveau) portatif 4 Op Donderdag, t4" July 1853, tcn 4 uren lt«middag,zal er loegewezen worden, in de herberg Sint-Eloy, bewoond door Louis De Bruynete Langemarck, langs de kal- syde naer Bixschote, van Eene partie ZAEILAND, liggcnde in Langemarck, west van de kerk, al den oostkant langs de Groene-straet, groot 51 aren. Ingesteld 1,520 francs. 2° Eene partie ZAEILAND ook in Langemarck, west by den steenweg lei- dende uit hct dorp naer Bixschote, groot een hectare 09 aren 10 ccntiaren. Ingesteld 3,760 francs. Beidc tcn gebruike van Karel De Sodt, tôt 1" October 1853, te 165 francs 's jaers. 3" En eene partie MAEIGRAS, gelegen in Merckcin in Sint-Jans-Brouckskcn groot 73 aren, palende west de beck. Ingesteld 3,300 francs. Daeracn te komen met 1" October 1853. De lastvoorwaerdcn bevinden zich tcn kanloore van den Notaris DELIVIE, te Langemarck, ter plaels van Poclcappellc verblyvende. Les Bourgmestre et Échevins de la ville d'YpRES, informent le public que la Foire du Thuimdag, aux Halles, commencera le Samedi, 6 Août 1853, et finira le Mercredi, 17 du dit mois. Les marchands qui désirent s'y placer, sont invités de s'adresser par écrit et franc de port la Régence. Les places seront distribuées le Vendredi, 5 Août, 9 heures du malin. Fait la Régence de la ville d'Vpres, le 4 Juillet 1853. les bourgmestre et échevins, B. VANDERSTICHELE. Par ordonnance: le secrétaire, J. De Codt. door vryw1llige u1tschk1d1ng. van LANDSALLAEM EN WAGENARNASCH, en twee goede dertig-maender WERREPEERDEN Op Woensdag, 20" July 1853, om een ure namiddag, zal den Notaris VAN EECKE, te Yperen, verkoopen, ter hofstede en mc- degaendc landen gebruikt door Louis Lam- paertte Woesten, noord van de kerk, al de Vruchten te vclde, bestaende in circa 7 hectarcn 40 aren Tarwc, 2 h. 10 a. Rogge, 2 h. 50 a. Boonen, 1 h. 30 a. Haver, en 1 h. 60 a. Vlas. Veel goed Klaver- en Meerschhooi; mits- gaders nog twee guede derlig-maender Werkepeerden,drieW»gcns, een metbreed en twee met smal beslag, twee Karrcn, twee Zoolen,P!oegs, Kegge,Eegden, Sleep- houtten, Rollen en kleen Akkerallaem en verdere goedercn alsdan voorlehouden. By M' POCPART-VIENNE, Notaris ter residentie van Zonnebeke, is er geldin leening le bekomen ruits goed bezet. door vbrakuering van wooning. Van eene weLgekalante BIBX1E1D1B3UU138X» en van de herberg TE POELCAPPELLE. In twee zitdagen, zonderiileer, waervan den 1" voor den 1NSTEL, op Donderdag, 21" July 1853, en den 2" voor den OVER- SLAG, op Donderdag, 4" Augustus 1853, om 4 uren namiddag, ter herberg het Hof van Commerce, te Poelcappelle-plaetszal den Notaris VAS! EECKE, te Yperen, te koop veilen de naschrevcne Goedercn POELCAPPELLE-PLAETSE. Koop. 1Een schoon in steen gebou- wen HUIS van twee stagien, welgekalante Peerdesmisse van zuiden daeracn, en ver dere gerieven, en 5 aren 49 ccntiarcn crve, onder Bebouwden grond en hovenierhof, aen de westkant van de Bruggestraetpa lende oost de Bruggestraet, zuid de erve van P. Van Daele, west en noord hct huis en erve derwcduwe Pieter Vandermeersch. Gebruikt door David Van Thvyne,smid, te Poclcappellc, mits 150 fr. 's jacrs, bçvcn de lasten. Oni met 1n Mei 1855, in gebruik le komen. Koop 2. Een HUIS van twee stagien, dienendc voor herberg, genaemd liet Hof van Commerce, Reiniscn en andcrc ^Tric- ven, en 6 aren 61 ccntiaren Erve daor- medegaende, palcndcoost d'erve van P, Van Daele, zuid den steenweg van Brugge naer Yperen, west Francis Verbeke, en noord d'erve van Karel Pauwelyn gebruikt door Auguste Versavel. Om met de geldtel- ling in gebruik te komen. En op Vrydag, 5° Augustus 1853, om 9 uren 's morgens te beginnen, zal den voor- nocmden Notaris verkoopen, al de Meu- hilaire Goedercn tcn huize van dito Auguste Versavel, te Poelcappellebestaende in Stoelen, Tafels, Kasscn, Commoden, Slag- horlogic met kas, veel Koper, Tin, Yzer en Aerdewcrk, Kuip- en Kcernallacm, Plui- men Bcddcn en Matrassen, Bascule, al 't herbei'g-gericf, Toogen, Quinquets, Brand- hout, en meer anderc Goederen te veel om alhier te mcldcn. ■vstelpe.vxivk te wnven. De voorwaerden van deze verkooping berusten, t'elks nazien, ten kanloore van dito Notaris VAN EECKE. TÈBKOOPJHG13ÎÎ VA» LA BRITANNIA. Sur la vie, Survie, Annuités réversibles, Dotations pour les enfants, etc., etc. CONSEIL D'ADMINISTRATION AUXILIAIRE POUR LA BELGIQUE MM. Dechamps, ancien ministre, membre de la Chambre des représentants L. Orban, membre de la Chambre des représentantsle baron A. D'Anethan, le général de Zantis de Frymerson. Gérants: MM. Oliver et Wilkins, avocats anglais, rue Bréderode, n" 3, (ancienne rue Verte) Bruxelles, où les bureaux sont établis. On peut se procurer la brochure contenant les différents tableaux relatifs aux primes d'assurances chez MM. Oliver et Wilkins, les gérants susdits, qui donneront aux personnes intéressées tous les renseignements nécessaires. Les personnes habitant la ville d'Ypnnspeuvent obtenir gratis des prospectas de la compagnie la Britavnia en s'adressant Monsieur l'éditeur du journal Le Progrès d'Vpres. LANGEMARCK, (wïk hoogligt.) SCHOONE WEREPEERD, alsook TE KOOPEN. Maendag, 25" Julius 1853, ten 11 uren voormiddag, zal er gehouden worden vry- willigen Koopdag 1» Ter hofstede en landen alwaer de weduwe Pieter De Bruyne onlangs over- leden is, gestaen en gelegen op den Hoog ligt, te Langemarck, van 5 hectarcn 28 aren Terwe, 1 hectare 76 aren Rogge, 44 aren Hivernage, 88 aren Haver, 66 aren Vlas. Toedies 1,500 bondels Klaverhooi, 1,500 bondels Meerschhooi, een driejaers Wcrkpccrd met luig, Zool- en Wagenar- nasch, bestaende in 2 Wagcns, waervan een met brecd beslag, 2 Karrcn, Wielzoole, Keggc, 2 Ploegs, Acrdappelplocg, 4 Heeg- den, 2 Slcephoutten en Kruiwagen. En 2" Op de landen der hofstede al waer Franciscus Vulsteke, ook onlangs overleden is, gelegen te gezcgde Lange marck, digt by de voorgaende, van :4 hec tarcn Terwe, 1 hectare 32 aren Rogge, 1 hectare 76 aren Boonen, 1 hectare 76 aren Ilavcr, 23 aren Hivernage, 23 aren Vlas. Voorts nog eene kwantiteit Klaver- en Meerschhooi. Dezen Koopdag zal gehouden worden met gcwoonen tyd van betaling (de bespre- ken met den toeslag te voldoen), behoudens door de koopers stellcndc solvabel en be- kendc niedekoopersgehuisvest in hct arrondissement Yperen, ter aenveerding van den Notaris met deze verkooping bclast. de Le Commissaire de l'arrondissement d'Ypres a l'honneur d'informer les intéres sés qu'il sera procédé le Mardi, 19 courant, onze heures du matin, au Marché-aux- Rêtes, Ypres, une Expertise extraordi naire pour les Taureaux appartenant l'ar rondissement administratif et qui n'ont pu être admis la première expertise. Ypresle 9 Juillet 1853. le commissaire susdit, Henri CARTON. TEN HJEERDEREN DEELE voor df.n ontbloot van 1853, gelegen in de gemeenten 4° Op Woensdag, 13" Jluly 1853, Ten 4 uren namjddng, ter herberg Vce Petrus Wullcpit, ter plucts van Reninglr- van Maeigarzen, •gelegen in den oost- en westbroek, toebehoorende M. Serruvs-De Clerck, den Terrc-broek van Joefvr. Vcr- nieulen, Hugghe's-vyf geméleii, d'belft van den Pottebakker en de partie by het Pa- linck-huis van S' Ryckewaert, en andere. 3°— Op Douderdag, 14" July 1853, Ten 4 uren's namiddags,tcr herberg den Peeiieboom, van de Maeigarzen van hct Bclle-Godshuis, de Lazcrny en de Begync- weide, de Arme-schopf,' Rooman, de Pee- boomstract, Steertweidc en de partie v Joefvr. Druant. 3» Op Vrydag, 15° July 1853, Eerst ten 3 uren 's namiddags, ter her berg van Pieter Rommelaere, van de Maei garzen van MM. Bnrggraef du Parc, Du Carnin en Simoen; en tweeds, tcn 5 uren, ter herberg van Eugène Vanden Berghe van de Palinck-twaelf-gemelen, den Spoo- raert en de partie van wylen d'hecr pastor Clareboudt. 4° Op Zaterdag, 16° July 1853, Ten 4 uren 's namiddags, ter herberg den Eenboorn, van de Maeigarzen van de kerk en disch van Rcninghe, het Sluys- weideken, de partien van de Armcschool, de Pastory-lyne en den Dringkam. Eu 5" Op Maendag, 18' July 1853, Ten 5 uren namiddag, ter herberg van Pieter Merlevede-Van Reckem, in den West-broek, van de Papegarzen, den dre- velaer, 4 partien voortskomende der suc- cessie van M. Van Provyn. De verkoopingcnzullen gehouden worden op tyd van betaling tôt 1° October 1853, mits slellendc goede en bckende borg en de bespreken comptant bctalcndc in banden van den Notaris P1ETERS, ter residentie van Reninghe. Den Notaris POUPART, ter residentie van Zonnebeke, zal aldacr ter plaetse, in de herberg gebruikt door de Weduwe De Myttenaere, voorlsgaen lot den ABSOLU- TÉN OVERSLAG, op Maendag, 18" July 1853, om4 uren namiddag, der navolgende Goederen, tôt gcmclde Zonnebeke, gelegen in den Westhoek, te weten 1° Een HOFSTEDEKEN groot 1 hec tare 74 aren 70centiaren, gebruikt door de Weduwe Dliek. Staet op 3,500 francs. 2° Een HUIS in twee-woonslen met 88 aren 23 centiaren Land daermede. Staet op 1,525 francs. 3° Een ander HUIS in twee-woonsten met 57 aren 44 centiaren Land. Staet op 1,300 francs. En 4° Een partieken BOSCH, groot 18 aren 10 centiaren. Staet op 650 francs. Lambin, Fils, éditeur, Marché an Benrre, 1, Ypres. FRANÇAIS-FLAMAND ET FLAMAND-FRANÇAIS, pi» slkeckx et yande yelde, Avec la collaboration d'une société de littérateurs et d'instituteurs. Deux forts volumes in-8°, 3 colonnes, de 1,525 pages et 1,200 pages. Brochéfr. 50-00 Cartonné 31-50 Forte reliure33-50 et chez tous les libraires du royaume FRANÇAIS-FLAMAND ET FLAMAND-FRANÇAIS, A l'usage des collèges et des maisons d'éducation. 2 forts volumes in-8". Brochéfr. 11-00 Cartonnén 12-00 Forte reliuren 13-00 FRANÇAIS-FLAMAND ET FLAMAND-FRANÇAIS. deux volumes in-32, Chacun de plus de 600 pages2 colonnes. Les 2 volumes, brochés fr. 2-00 An même établissement Magasin de Matériel d'imprimerie; caractères neufs et de rencontre; Presses mécaniques et Presses bras et tout ce qui concerne la typographie. Les Prix-courants et Éprcuvesse distribuent gratis. Affranchir.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1853 | | pagina 4