OPPRÏSSTELLli" KMVM&aa l)V CF.DWONGENE BEDMNGEN EN HERBERG-TUIG, Compagnie nationale DES PROPRIÉTAIRES RÉUNIS. D'INCENDIE. CHEMINS DE FER VAN WEGEXS DEN KONIXG EN JCSTICIE. MORRENS, lot Yperen den ticndcn dezcr j loopcmlc inaend Noveinlier iichltien bon derd drie en vyftiggcregislreérd den elfsten derzelve iiiaend Noveinliec, volume vier en vcertig, folio zeven en derlig, case VAN een, ten verzoeke van Mynhcrr Lambert ridder De Stueiis, Arthur Merciielynck, Charles Vanue Rkouke, Théodore Vanden Bogaeiide en Édile Duruttë, al eigenaers gcliuisvesl lot Ypcrcn, den cerslen Voorzit- 4. Ernc partie ZAEILAND gcnacir.d tcr^ de andcre, Ledcn nilniakcnde liel Iiet sluk aen Antoine-Cappellens-Meersch, I Bestuerder BurgcrlykcGodshuizcn derstad groot omirent de dric en zestignren dertig Ypcrcn, vervolg en benecrsliging van des- ccntiarcn, palendc oost de erlgenamen Ontvangcr Mynhccr Hemiicus ridder Macs, zuid Karolus Soliicr en de kinderen Carton, grondeigenaer ook geliuisvest lot Jacobus De Borgligrave. Eenperceel ZAEI- Ypcrcn, op en ten lasle van Ignatius Reyn, LAHI) genacmd het sluk T'einden-nrcve- Fbanc1sca ReyN) beide voomocnideen kon, groot omirent dric en vcertig aren tien rentiaren, palende oost, zuid en west Karolus Sohiermet singelliaeg al den noorden, oosten en zuiden; beide deze par- tien Zaeiland, inhoudende in 'I geheel een hectare zes aren vecrlig ceutiarcn, zyn ge- legen in de gcmeenteSlailen,arrondissement Ypcrcn, zyn loebehoorendc aen Fhancisca Reyn, byzondcrc, zonder beroep, geliuisvest te Langeinarek, en zyn gebruikt door Joali ne s Van Isackersmid lot Staden. S. Ecn perccclken BOSCH, beslaenile met Taillic, ooil omirent de vyf jareu, Plantsoencn en Booinen groot omirent derlien aren vyftig ccntiaren,palendc noord en oost M. tien Graef De Carnin. Een per ccclken 11001 LA NI), groot omirent elf aren denzelven Ileer Pyssonikr-Titeca hypo- Ibecairlyk geboudenals derden bezitter van de Bosscben en Mecrscb onder letler B hiervooren. Volkomen afsebrift van belzclve proees- verbael van saisie immobilière, lieeft afzon- derlykgclatcn geweest, voor zyn enregislre- ment: l°aen Myniiecr Karolus-Ludovirus De Legberc, BurginecsterdergenieentèSiaden; 2" aen Mynbecr Bernard Slevens, greffier van het Vredercgt van Iiet knnton lloogb- lcde, dcwelke op onlvaiigst van belzclve afscbrifl, beide bel origineel derzelve saisie geviseerd bebben. Hctzelvc proces-vcrbacl van saisie is Ict- terlyk overgesebreven ten bureele van Grondpandcn lot Yperen, den twaclfslen zcvenligeenliaren,palende noord bel voor- iNovember nchlticnbonderd drie en vyftig, «yi n I rl il nonaiin I- en 11 AO/ïli AApl Inn I, AA» melde perceeiken lïosclioost den lieer Graef De Carnin. Ecn percecl BOSCH be- staendc met Taillic, oud zeven aeht jarcn, Eikzaden, Planlsoenen en Boomen, groot omtrent vyf en verrtig aren, palende zuid en oost acn denzelven heer Graef De Carnin; de perceclen Bosch en Hooiland inhoudende in T geheel omirent de zcvcntig aren Iwintig centinren, zyn ook gclegen in de gemeente Staden, arrondissement Yperen, en zyn geexploiteerd door den derden bezitter cr van, Mynbecr Pieter-Frunciseus Pyssonier- Titeca, brouwcr geliuisvest lot Yperen. C. De M1DDEN-W OONSTEDE, gc- negen uren 's niorgcns volume vier, nuiiimcr vecrlig, en ter greflie der Regtuank van cerstcn aenleg zillende lot Yperen, den een en twintigsten derzelve inaend Novcinbcr. De eerste pulilicatie van bel kobier van laslcn oin le geraken tôt de Verkooping by gedwongene onleigcning derzelve Zaeilan- den, Bosscben en Mecrscb, Iluizing, Grond van gcbouwen en Hovenierbof, zal placts bebben voor de Rrgl bank van cersten aen leg zittendc lot Yperen, ten Paleize van justicic, ter openbarezitling van dertienden Januaiuus acuttienhondekd vier en vyftig, teckend nu miner acbt bonderd vyf en zes- tig, met bare ap- en dependentien, zoo als Yertrek, Geilestal en Scheurkcn, van een gebouw in dric woonsten verdeeld, waervan degeenc al de ooslkant toebeboort aen «tczelve kinderen I)e Burgiigrave en de gonue al de wcslkanl acn Karolcs Sohier, en circa twee aren vyf en vyftig ecnliaren Landserve, onder Grond van gebouwcn en Hovenierbof medegnendc met dezelve mid- den-woonstede, palende noord en oost de zelve kinderen De Burgiigrave, west Karo lus Sohier en zuid ecncn uilweg lcidendc nacr de Yperstraet. Een perceel ZAEILAND gennrmd bel sluk T'einden-Xanders, groot ontrent twee en vcertig aren derlig ccn tiaren, met singelliaeg al den noorden, zuiden en oosten, palendc oost en west Karolus Solder, zuid M. den Graef De Carnin dezelve AVoonslede met Landserve en laetslgemeldc percecl Zaeiland, T zamen inhoudende vier en veertig aren vyf en tachcntig cenliarcn, zyn ook gestaen en gclegen in de gemeente Staden, arrondis sement Yperen, behoorcn toc aen Igna- tius Reyn, werkman lot Wcstrooscbeke, en zyn gebruikt door Joannes-Baptiste Van Isegheni, werkman te Staden, ter uilzon- dering van bel derde gedeelte van het Zaeiland die gebruikt is door Ignatius Reyn zelfs. De inbeslagnrniing van aile deze onroe- rende Goedcrcn heeft gedaeri geweest by Meester JACOBUS CARPENTIER, avoué by de Regtbank van cersten aenleg zitlcnde toi Yperen, daer woonende, is aengesteld voor hetzelve Bcsluer en belast met het vervolg dezer tegcnwoordigc Verkooping by gedwongene onteigening. Het tegenwoordig extrakt bceft geplactst geweest op het bord zieb bevindende in het auditorium der gtnieldc Rccbtliank van cersten aenleg toi Yperen, door den onder- gctcckcnden-Commis-Greffier, den een en twintigsten Novcinbcr, zelve inaend. Opge- mackt tôt Yperen, den een en twintigsten November aclittienbonderd dric en vyftig, (geleekend) J. Cakpentieh en L. Van Heule. Enregistré Ypres, le vingt un Novembre mil huit cent cinquante trois, volume qua- trevingt deux, folio cent soixante dixbuit, case première; reçu trois francs quarante centimes pour droit, et un franc trente trois centimes pour droit de rédaction, fai sant ensemble avec les additionnels six francs quinze centimes, contenant un rôle deux renvois. Le Receveur (geleekend) Joris. Voor gelykvormig extrakt afgelevert aen Meester Jacobus Carpentier, avoué vnn de vcrvolgers. Den Coinmis-greflierder Rccht- bank van cersten aenleg tôt Yperen, pro- vinlic Wcstvlaendercn, (geleekend) L. Van Heule, en gezcgcld. Enregistré Ypres, le vingt un Novembre proces-vcrbacl vanden Deuiiwaehder FELIX mil huit cent cinquante trois, volume qua- trevingt deux, folio cent soixante dixbuit, case deux; reçu sept francs quarante trois centimes pour droit, faisant avec les addi tionnels neuf fràncs soixante cinq centimes, contenant sept rôles, un renvoi. Le rece veur, (gcteckcud) Joris. VOOIt GELYKVOKMIG EXTRAKT: (Geleekend) Jf. CAItlMMlLR. De VOORBEREIDENDE TOEWYZING der voormclde te verkoopene onrocrendc Goederen, zal plaets bebben 1er openbare zitting der Reclilbank van 1" aenleg tôt Yperen,ten Paleize van Justicic,van Vrydag tienden February 1800 vier en vyftig, 0111 negen uren's niorgcns, op dcopprysstelling gebragt door de vervolgende partie, als volgt Het Zaeiland onder nummers ecn en Iwee, Iclîcr A bierboven, gebruikt door Vun Isackerter somme van duysl francs. Den Boseh en Mecrscb onder nummers dry, vier en vyf, letler B bierboven, ex ploitai ic van M.Pyssonier-Titeca,ter somme van zeven bonderd francs. I)e Woonstcde, Hovenierbof en Zaeiland onder nummers zes en zeven, letler C hier boven, gebruikt door Van Isegliemter somme van vyf bonderd francs. MET GEWIN TAU 1 P. °/0PREMIE. OP VRYDAG, 3" FEBRUARY 1834, Ten 4 lire namiddag, in d'herberg de Goudb-Pooht, binnen de stad Popcringhe, van de volgendc SCIIOONE PATRIMO- N1ELE GOEDEREN, te weten 1" h. 0-56-40 c. ZAEILAND, by ka- daster se H, nr 524, gclegen te Popcringhe, in den Lyssenlhock; gebruikt door Livinus Vermeerschtôt I" October 1859, mits 55 francs 's jaers boven de contribution. 2» h. 0-42-90 c. ZAEILAND, by kn- daster s" G, nr 708, gclegen te Popcringhe, in O.-L.-V. Ilaeghebaertboek gebruikt door Benoit Lefebvre, tôt 1" Octobcr i 861 mits 60 francs. 5° h. 0-76-90 c. ZAEILAND, in twee parceelen, by kadaster se G, »"779 en 780, gclegen als vooren; gebruikt door sr Jacobus Veniere, lot 1" Octobcr 1861, mits 110 francs by jarc. 4" h. 0-60-64 c. ZAEILAND en ERF, met daerop staende en medegaende gc bouwen, ten dicnsle van hoppe-magazyn, sclieor, boppekccte, cnz., by kadaster s" L, n" 421 en 422, gclegen te Popcringhe by stad gebruikt door de eigenaers. 5° n. 1-07-75 c. BOSCH, gelcgen te Wcstoulre, by kadaster s» B, n" 173, 174 en 175. 6° h. 0-58-50 c. BOSCH, gclegen te Popcringhe, in den Ilipshoek, by kadaster s* L, nr 761 7° h. 0-53-10 c. ZAEILAND, gclegen aïs vooren, by kadaster s* L, n" 548 en 550; gebruikt door de eigenaers. 8U h. 1-16-48 c. VETTEGRAS met Woonhuis en verdcrc edifitien daeropstaen- de en medegaende, gelcgen le Popcringhe, in O.-L.-V. Hacgebacrlhoek, by d'herberg de Leene\ ook gebruikt door de eigenaers, bekend by kadaster s" G, nr 98 en volgendc. 9" h. 0-42-20 c. ZAEILAND, gclegen en gebruikt als vooren, by kadaster s" G, n' 1,094. 10»— h. 3-46-30 c. VETTE-WEIDE, met een parccelken ZAEILAND, gelcgen binnen de genieente Vlainertiiigbc, by ka daster s0 F, n" 585, 386 en 589; gebruikt door s" Petrus en Âugustinus Ryclcewaert, le Renlnghelst, tôt 1" Janunry 1887, ten geringen pryzcvan 293 francs's jaers boven de Lciaslingcn. 11° h. 0-47-30 c. BOSCH, gclegen te Popcringhe, in den Lyssentboek, by kadas ter s* M, nr 257. En 12- h. 0-77-24 c. ZAEILAND, met een Huis in dric woonsten daeropstaende en medegaende, gclegen te Popcringhe, in den Ilipshoek, bekend by kadaster s* L, n" 279, 506, 507 en 508; gebruikt door Jacobus Vande Wgnckel en andere, mits 294 francs 's jaers. De titclcn, voonvaerden en'plans der veiling bcrusten, 't clks inzage, ten kan- loore van den Notaris GHELEIN, te Popcringhe, en aile inlicbtingen zyn des- wegens ook te bekomen ter sludie van den NoTAnis l'LOOti, te Wounicii. BY L'ITSCIIEIDINC VAN BKDRYF. VRfENDELYKE KOOPDAG van ÏF. YPEREN. Op Dynsdag, 14" February 1834, ten 2 uren nainiddag, zal er ten liuize van de weduwe Bouvier, herbergierster in de esta minet Aux Armes de France, S' Macrtcns- straet, Verkooping gebooden worden van Mobilaire Goederen, bestaende in keirze- laren Stoelen, Tafels, Kleerkasscn, Commo- den, Bedbakken, Nagtlafels, Spicgcls, Ka- ders, twee Koolstoven, veel Koper, Tin, Gleiscb, Glas en Yzerwcrk, Matrassen pluiinen Bcdden, Iloofdeniden en Oorkus- sens, Onderliedden, spaenschc wollen Sar- gien, behangsel tinnen enkelc, dubbelc Litersen Maten, Spoclbak en Verlik, Buffet, kopercn Smoorpot, Glazen, Caraffen, enz. Deze Verkooping zal gehouden worden met gerced geld, onder voorwaerden alsdan aftelezen. ÉTABLIE A BRUXELLES, pour assurances contre les risques La Compagnie assure contre l'incendie et le feu du ciel et contre les dommages occa sionnés par la foudre, quand même celle-ci ne ferait pas briser ou renverser, cl ce aux primes les plus modérées, toutes propriétés mobilières et immobilières, récoltes, bes tiaux, etc. Les dommages sont payés immédiatement après le règlement de la perle. Les en gagements de la compagnie sont garantis par un capital de 5,000,000 de francs. Agent principal Yprf.s Mr LERNOULD, architecte, rue au Beurre. Lahihn, I'iln, éditeur, Itlarclié au Beurre1ïpre». aa SL& siL&sjasa ocstaaaaa'a^aïa. Départs des convois. 23 Janvier 1854. departs. De Bruges. 8 b. «Tbourout. 8 h. Lichtervelde 9 h. Roulers 9 h. Isegliem 9 b. «Ingeiinunst. 10 h. Ait.iiCourtrai 10 b. D"deCouiiTRAi 7b.40 11 b. Menin. .I7 h. 50 1 l b. Wervicq. '8 b. 00 I I h. Cornincs [8 h. 10 11 h. Arr. Ypres. 19 h. 00 12h. de bruges a ypres. OOOh.OO ,23 G h. 20 35 Ch.30 00 6h.80 50i2h.20i7b.20 Ih I li 1 h 2 b 00 2b. 45 5b. 00 10 20 50 20 50 7h.50 20 8b.05 8b. 15 8b.25 8b. 35 8b. 45 9 b. 55 departs. CORRESPONDANCES. correspondance avec le cukhin de fer du nord. D'Ypres 6h, DcComincs. .6 b, Wervicq .6b Menin 6h, Arr.àCouRTRAi 7h, D' de Courtrai 7 b, Ingeiinunst7 b. nlscghcm .'8b, 001*1 h. 50'Il h, 40'Hh. Roulers 8 b, Lichtervelde 8 h nThourout. j8 b Arr. Bruges.j9b, tlb 12b, 1b 1 h, 1 h 2 b 2h 2b 5h 5b.00 5 h-50 5b.40 5b.50 6 h. 20 Cli.40 7b.00 7 h. 05 7 h15 7 h. 40 7 h. 50 20 8 h.50 COniîKSPONDANCES. COURTE Al. Arrivées de Tournay, Lille, Mouscron et dé part des mêmes convois pour Gand, Bruxelles, Aavers, etc. l e matin 7 h. 20 m., le soir 3 h. 15 m. et 6 b. 35 m. BRUGES. Arrivées d'Ostende et départ des metnes oon- vois pour Gand, Bi uxelies, Anvers, etc. Le matin 6 ti. 55 m., 7 h. 40 m. classe;, le soir 3 h. 40 in. et 6 h. 55 m thol bout a d1xmude. 1 h. 45 m. du soir. roulers a u1xmudb. 9 h. 30 du matin. 2 h. du soir. ingelmunster a th1elt. 10 h, du matin- 7 h. 50 ui. du soir. dixmudb a thouroot. 6 h. 15 m. du matin. oixmude a roulers. 5 h. 50 m. du matin. 4 h. du soir. th1blt a ikgelmuhster. 6 h. du matin. 5 h. 30 m.du soir. Correspondances avec le chemin de fer du Nord D'OSTEiNDE. A 7 h- 15 du malin, pour arriver Paris 11 ii. du soir. —A3 heures du foiff, pour arriver Paris 5 h. 30 du matin. DE PARIS. A 7 h. 50 du soir, pour arriver Ostende midi. A 7 heures du matin, pour arriver Ostende 9 h. 15 du soir.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4