GRAND CONCERT BOOMEN. ERFGIMEN. BOOMIEH PLUS D'OPERATION AUXYEUX. HOTEL DE LA CHATELLEIVTE SALLE DE SPECTACLE, A YPRES. BIMliEMLliDER- YENDITIE ET INSTRUMENTAL, Avec le concours de M. FISCHER, maître de chapelle de la cathédrale de Bruxelles. LE DIMANCHE, 5 FEVRIEK 1854, A 7 HEURES DU SOIR. xpskoas&sasaa. VRIENDELYKE KOOPDAG BEDDINGEN EN HERBER G-TUIG, TE YPEREN. Tenu par M"' CHABLOTTE SOWEV1LLE. CHEMINS DE FER CORRESPONDANCES. van Joefvrouw Marie-Therese PLANCHE, weduwe van sieur Joannes I)i Poers, on- langs overleden le Haringhe, duelitcr van wylent Jacobus Plancke, en van Joanna- Therese Focquenoey, heeft by liaer tesla- incnt, lot harc crfgenamen benocmd en acngcsteld al hare vaderljrke en ntoedcrlykc crfgenamen lot den zesden gracd niede begrepen. Degencn die vermoeden aengestelde erf- genamen te wezen van dezelve Marie-The rese PLANCKE, worden verzocht zich aen te bieden, voorzien van wetlclyke bcwys- stukkcnten kantoore van den Notaris FEVS, te Rousbrugghc-Uaringheten laetslcn voor den t* Macrl 481*4. OPENBARE VERKOOPING van een TE WERCKEN. Op Maendag, 451 February 4834, om twee uren namiddag zal den Notarié HCYGHEBAERT, te iMerckem reside- rendc, openbnerlyk verkoopen, 1er berberg den Abeele, bewoond doorS'Aoose, tenver- zoeke van de weduwe Gullioot, een WEL GE- BOUWD BINNENLANDER-SCHIPgenaerad de S" Catherine, met dcszelfs inventaris, gevaerd hebbende als inarkt-sebip van Handzacme op Dixmude en Ypcren, tlians liggende ter nazigt der gadingbebbcndc in de Calvebekc, by den kalkhoven, teWcrc- ken. Voorts nog drie schuilcn zoo gezegd lig- ters, initsgaders cenc kwantiteit Peerdehooi, en eenige andere mobilaire objecten. Voor nadere onderrichting, men biede zich aen bv voornoemden Notaris HCY GHEBAERT. VAIf EXTRA GROOTE EN ZWARE TE ZARREN, Op Woensdag, 22° Februarius 4854, om 42 uren 's iniddags, zal men verkoopen ter hofstede gcbruikt door Philippus Willaert voordezen Louis Satnyn, te Zarrcn, west by de kerk, 82 koopen BOOMEN, waer- onder veel ZWARE ElKEN,dienstig 2 voor molenassen, andere voor kruisplaten, mo- len- en scheepwerken, als ook dikke en lange OLMEN, W1LGEN en ABEELEN. By den Agent van affairens IIidard DE GEESTtôt Rousselaere, zyn gesta- dig te bekomen groote en kleine kapilale sonimcn, op leegcn inlrest en hypolhcek. By M' POCPAHT-YIENNE, Notaris ter residenlic van Zonncbeke, is cr geldin leening le bekomen inits goed bezet. DONNÉ PAR 11. DE WULF, ET CELUI DE LA MUSIQUE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS, dirigée par M. CU. OTTO, 1« PARTIE. 4* Fantaisie sur des motifs de Jérusalem, utrangée par M. Otto, exécutée par la musique des Supeurs-Pompiers. 2° Page, Êcuger, Capiluine, ballade chantée par M. Fischer. Membrée 3' Grande fantaisie sur les Huguenots pour piano exécutée par M. De Wulf. (Prudent:) 4* Mélodie flamande, chantée par M. Fischer. (Miiller.) 5" Air varié pour Clarinette, avec accompagnement de piano. (Alohr.) 6* Fantaisie pour Violoncelle, exécutée par M. Fischer. Franchome ■i' PARTIE. 4° Hommage la mémoire du célèbre Grétrgexécuté par la musique des Sapeurs-Pompiers. Van Calck Le réveil des fées, pour piano, orientale exécutée par M. De Wulf. (Godefroid. Air du songe d'une nuit d'été, chanté par M. Fischer. (AThomas.) Fantaisie pour Violoncelle, exécutée par M. Fischer. (Servais.) Valse de salon (inédite), pour piano, exécutée par AI. De Wulf. (De Wulf.) u'Zmurf"'i romança «toutoyar 11. Fisc,.,, j PRIX DU CACHET 9 FRANCS. L'EAU CELESTE du docteur Rousseau, pour la guerisnn radicale des maux d'yeux, cataractes, laies, inflammations, etc., fortifie les vues faibles, enlève la goutte sereine et les douleurs les plus vives. Des personnes aveugles qui aperçoivent des effets d'ombre et de lumière sont assurées de recouvrer la vue en 8 et i 5 jours. Prix du flacon 10 fr. (A/franchir.) A Pakis, Boulevard des Italiens, n° 4. PAS DE DÉPÔT EN BELGIQUE, cause des nombreuses contrefaçons qui ont été faites d'un remède connu dans toute l'Europe par son efficacité. Rendu franco pour toute la Belgique, 11 fr. 50. Envoyer, dans une lettre affranchie, 2 billets de la Banque de Belgique de 5 fr. et 7 timbres de poste de 20 centimes. BY U1TSCHEID1NG VAN BHDRYF. van Op Dynsdag, 44° February 1854, ten 5 uren namiddag, zal cr ten huize van d« weduwe Bouvier, herbergierster in de esta, minet Aux Armes de France, S» Maertcns- straet, Verkooping gehouden worden van MobilaireGoederen, bestaendc in kcirze- larcnStoelen, Tafels, Kleerkassen, Commo- den, Bedbakken, Nagttafels, Spicgcls, Ka- ders, twee Koolsloven, veel Koper, Tin, Glcisch, Glas cii Yzcrwcrk, Matrassen, pluimeii Bcddcn, Hoofdeindcn en Oorkus- sens, Ondei bedden, spaensclie wollen Sar- gien, behangsel tinnen enkele, dubbelc Litcrsen Matcn, Spoclbak en Verlik, Buffet, koperen Smoorpot, Glazen, Carafferi, enz. Dezc Verkooping zal gehouden worden met gereed geld, onder voorwaerdcn alsdan aftclezen. LANGEMARCK, (wyk gruterzaele.) KOOPDAG van schoone en zware Emm. ASS^lero, mvm EN ESSCHEN Woensdag, 22° Februarius 4854, ten .1 urc namiddag, zal den Notaris COHYN, le Langcmarck verblyvende, houden Koop- dag van 80 koopen BOOMEN, dienslig voor schip, molen, timmer en andere werken, staende tergemccnlc Langeniarek,te weten: 4° In het gars en ter hofplacts van d'hofstede gebruikl door EmanuelMuysstn naer Joannes Delie, by d'hofstede de Gru- terzaele en weinig zuid van den Roobaert- molcn, alwacr den koopdag zal beginnen. 2° In het gars van het voormalig liof- stedeken, genaeind den Grocncnspriel, gc bruikt door Karel Marco, op weiuigen afsland van 't voorgaende. 5° In een pcrceelken boschland en langs de Brocmbcckstraet, zuid by 't hof- stedeken kinderen Josepli Iloorelbcke. En 4° Twee Popelicrcn op 'I land Jacobus Van Acker-Steclund, houdende aen 't land Joseph Hnorelbckc en 't bofsle- dcken Ignaes Lcrminez. Deze Vendilie zal gehouden worden met M"® CHARLOTTE SONNEVILLE a l'honneur de prévenir MM. les voyageurs que cet l?d van belî,linS V001' dc P'incipale koop- ancicn hôtel n'a jamais été ferme, et qu'elle continue y recevoir les personnes qui somm<,> behoudens door dc koopers stellen- vculent l'honorer dc leur confiance. de solvabel en aen den Notaris coran La table d'hôte se lient une heurede relevée, elles dîners particuliers toute heure bckcnde niedekoopers, gehuisvest in het jour> arrondissement Yperen. (Dc bespreken Divers embellissements, récemment opérés cette magnifique construction, lui per- mct dcn ovcslag te voldocn.) mettent d'offrir MM. les voyageurs des appartements très-eonforlobles. Un service de bains se trouve organisé dans cet établissement. 1k VmEê. S2 Départs des convois. 93 Janvier 1854. departs. De Bruges. «Thnurout. Lichterveldc Roulers alsegbem alngclmunst Arr.àCouRTRAi D"deCouHTRAi Menin. Wervicq Comincs Ait. a Ypre*. Lambin, Fils, éditeur. Rare lie an Bcnrre1Ypre*. correspondance avec le chemin de fed du nord. de bruges a ypres. 7 h 7 h 8 h 8 b 9h 8 h 8 h. 9 h. 9 h. 9 h. 40 b. 4 Oh. 40 44 h. 50 41 h. 00 14b. 10 41 h. 00 12h. 30 50 00 30 50 00 45 00 10 20 30 20 1b. Ih t h 9b 2h 2 h 3 h 00 6h.00j 25 6 h.20 35 6h.30 00 6h.50 20 7h.20 50 7h.50 20 8h.05 8b. 45 8h.25 8 h. 35 8li.45 9 h.35 départs. d ypres a bruges. MATIN. SOIR. D'Ypres 6 h.00 11 h De Comincs. .6h.30 11 h Wervicq 6h.40 41 b Menin 6 h Arr.à Courtrai 7 h D' de Courtrai 7 h nlngelmunst «Iseghem Roulers Lichtervclde »Thourout. Arr. Bruges. 7 b 8h 8h 8 h 8 b 9 h ,30 90 ,30 50 .00 45 40 50 50 11b 12 h 4 b 1 h 1 h 2h 2h 2 h 3 h 00 30 40 55 30 00 20 ,40 00 .23 .35 .20 5 h. 00 5 h. 30 5 h. 40 5 h. 50 6 h. 20 6h. 40 7 b. 00 7 h. 05 7h. 15 7 h. 40 7 h. 50 8 h. 30 correspondances. COURTRAI. Arrivées de Touruay, Lille. Mouscron el dé part des mêmes convois pour Gand, Bruxelles, Anvers, etc. Le matin 7 h. 20 m., le soir 3 h. 15 m. et i 6 h. 35 m. BRUGES. Arrivées d'Ostende et départ des mêmes oon- vois pour Gand. Biuxelles, Anvers, etc. Le matin 6 h. 55 m., 7 h. 40 m. (1* classe,,, le soir 3 h. 40 m. et 6 h. 35 m. THOISOUT A DIS «IDE. 1 h 45 m. du soir. ROUI.ERS A UIXWt'DE. 9 h. 30 du matin. 2 h. du soir. INGBLMtjnSTSa A TH1ELT. 10 h, du matin. 7 li. 50 ni. du soir. DIXMUDE A THOUSOOT. 0 h. 15 m. du matin. DIXMUDE A ROULERS. 5 h. 50 m. du matin. 4 h. du soir. THlrlT A ItlGELMUESTES. 6 11 du matin. 5 h. 30m.du soir. Correspondances avec le chemin de fer du Nord. D'OSTENDE. A 7 h. 15 du matin, pour arriver Paris 11 b. du soir. A 3 heures du soir, pour arriverà Paris 5 h. 30 du matin. DE PARIS. A 7 h. 30 du soir, pour arriver OsteDde midi. A 7 heures du matin, pour arriver i Ostende 9 h. 1# du soir.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4