1IOTI1 i BBANDHOUT, RÉPERTOIRE UNIVERSEL ASIMSINU OVEIÎSLAG. EN CRÈME ET EN FOUDRE, KOOPDAG TIMIttER- LANGEMARCK EN MF.RCKEM, QUATRE AMAÉES DE CRÉDIT. ENCYCLOPÉDIE^ POPULAIRE ON SOUSCRIT KOOPDAG SCHOONE ZWARE EIKEN S' JAN EN LANGEMARCK. BEAUTE ET CONSERVATION DE LA PEAU. APPROCYÉ FAR LES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES. AVIS IMPORTANT. SCHOONE EN Ï.RVEV, AVIS. UoinpagBiie nationale DES PROPRIÉTAIRES RÉUNIS, D'INCENDIE. m i' Kantoor «au deu Xanui* CAPEI.I.S, te Watow. WATOU-AHF.ELE. Op Maciidag. 17" April 1834, ten 5 uren namiddag, zynde tweeden Pacsciuiag, le Walou-AIxelcy iu liet bosch gcnncmd de Trçaelf-Gemelen, tochclioorendc M. Jules Van .Werri's, Verkooping van 100 koopen Roding-blokken. IIARINGHE-ROUSBRUGGHE. Op Dynsdag, 2* Moi 1854, len 3 uren namiddag, te Ifnritighc-Roiisbrugghc, ter lierberg genacmd dcn Moi.bnvtai., openbare Vcepiuohtiug, teu verzoeke der wcduwe en kioder.cn Ilyon, van Gars eu Zacilnu- dcu, te Ilaringlie, voor 9 jaren integacn i" Oc lober 1854. WATOU-PLAETS. Oj) Donderdag, 11" Mei 1854, ter Hj3 herberg S' Cecii.ia, le Watou-plnets, Ijln-woond door sieur Dominique N'e- vejans, Verkooping van 1*Een Woonhuis met Erre, te Walou, zuideinde de» dornplaets legen- wo'ordig gcbruïkl door Félix Vervisch. En 2" Ecn Woonhuis, slaende op grond der kerk, noordeinde der dorpptaets van Walou; l tin lis gebruikt door de cige- narcn vader en zoon l'a» Hore. WATOli, oost met veaae vas de plaets. Op Wocnsdag, 10* Mei 1854, ,c" uren naigiddag, 1er herberg ÏË^lSïïâïcn brouwery bewoond door sieur De Blocs, le Walou, Ivmtfx van ceue patrlmonlecle, wel bebonwde en beplante Uofstede, gelegen le WaUmi, oost bv de plncts, inhoudende, volgens de cadastrale maet, 16 beelaren 93 aren 50 centiarcn, seclie A, n" 687, 688, 689, 690, 693, 696, 711,712, 713, 714,715, 716, 717, 718, 719, 810, 811, 812, 813, 1056, I0361''', 1066, 1066li-, 1069, 1070, 107,1, 107 lb!*, 1072, 1094, 109V<'«, 1097, 1104, en scclie D, nM 600, 634 en 633, palendc byzonderlyk aen de eigendommen van M. Théodore De Gbcus, M. Maietir- Bossaert, M. Vandc llrouke, M. Vande- walle-Duvet, te Hazebrouck, M. De Bcen, te Poperinglie, M. Belmgiicl, te Ryssel; verdceld by plakbricf in 19 koopen, bebou- dens zamenvorging. Met beboud van gebruik voor Francis en K ardus De Baene, lot I" October 1865, mits 1,300 francs 'sjaers, boven de lasten. IVSTELPESSI.SC TE W1SSES. Qm allevcrderc inliehtingcnzich te bege- venby voornoemden Notaris CAPELLE. van E.V gelegen in (In den Taillie-houw van 't Gouvernement, zynde in deszetfs lolen 3, 14, 18 en 20). Donderdag, 4" Mei 1834, ten 12 uren 's middags, zal mon verkoopen, met gc- woonen tyd van betaling, bebouderis sol- vabele medekoopers ter aenveerding van den Zaekwaer.vemer LIEBAERX, te Lan- gcmarck 1* -4,000 barde en zachle Ameloozen, dicnstigvoor bakkers 2* 5,000 Spnrrebusschcn 3° 170 koopen Sparrcn, dicnslig voor baginne-balken, gespannen, slnkitsen, enz., benevens ook voor decll-', stop- en andcrc perssen. Nota, De vergadering voor de Ame loozen, gclcgcn in de 3* en 14'Ioten, zal plaets hebben ten 12 uren 's middags ter hrrberg Ruyssen, en die voor dt Ameloo zen, Sparrebusschen en koopen Sparrcn, gelegen in de 18* en 20* lotcn, len 2 uren namiddag, ten huizcvan Louis Boucquillon, boschwachter, te Mcrckcm, die ailes zal aentoonen. Hy M' POUPART-VIENNE, Notaris 1er residcntic van Zdnnebekc, is cr gcldin leening te bekomen mils goed bczet. 4 SOCIÉTÉ POUR L'ÉMANCIPATION INTELLECTUELLE. ou t 195 volume» 95 centimes- (moins d'un centime par page) AVEC 120 PORTRAITS. TIRÉS A PART, DES HOMMES LES PLUS ÉM1NENTS DES TEMPS ANCIENS ET MODERNES, ET PLUS DE QUINZE CENTS GRAVURES IMPRIMÉES DANS LE TEXTE,1 I'I UI.U: SOCS I.R PATIIOVAGE BU ROI Et avec la collaboration de MM. Alvin, ABaron, Th. Braun. Briahnont, Burggraeve, CunsDe Bonne, Ch. De Brouckere, De Brouwer de Hogendorp, De Closset, De Leutre, L- De Me tilde r, Du liant, Devuux, D'Omulius-D'IIalloy, Dumont, Fallot, F élis, Fortamps, J. Gendebien, Gens, Gluye, Guillery, ffankon, flouzeau, Th. Juste, Kindt, ienaers, Le FrançoisLiagre, Mailly, Mareska, Metsens, Moke, Nere'nburger, Plateau, Quetelel, Rontberg, Sehwann, Schuyes, Sc.huermans, Sovet, G-.J.-H. Stas, Simons, J. Turlier, Tietemans, L. Trasensler, Van Hasselt, Van Iloorebeke, Vlemiuckx, etc., etc. CONDITIONS DE LA SOllSCKlPTION L'ENCYCLOPÉDIE formera cent vingt-cinq volumes, y compris l'Atlas universel de géographie moderne. Il paraît régulièrement, deux ou trois volumes par mois. Chaque volume broché, couverture élégante, format classique anglais, orné de vignettes, plans, cartes, vues, profils, coupe», dessins, figures, portraits ou gravures, imprimé sur beau papier jésus-royal, caractères neufs, compactes, de 100 125 page», correspondant h la matière de deux volumes ordinaires, ne coûte que. 93 centimes. Les (00 VOLUMES PARUS jusqu'à ce jour sont immédiatement adressés aux nouveaux souscripteurs, qui recevront les vingt-cinq derniers volumes au fur et mesure de leur publication. Ils ont la faculté de payer le prix de la collection complète par payements mensuels de trois francs, que l'Administration de la Société fait recevoir domicile, sans frais pour les souscripteurs. A BRUXELLES, AU SIEGE OE LA SOCIÉTZ, 10, rue des Minimes. A PARIS, cail MM. BOHRAHI ET DKOX, LIBRAIRES, 9, rue des Saints Pères. EN PROVINCE ET A L'ETRANGER, Chez tous les libraires correspondants de la Société. van EN ANDURE staende ix oe gemelnten Dynsdag, 25* April 1854, te» twee uren namiddag, zal men verkoopen, met langen tyd vau betaeling mits goede medekoopers te stellon 1er aenveerding van den Zaek- avaerneskr UUBAERT, te Langcmarck, I met den ontvnugst belast de volgende «KEN en ABEELEN-BOOMEN, dienstig voor sebip-, molen-, kuip-, timmer en andcrc werken 1» Op de hofstede laetst gebruikt by IU° J.-lî. Smagghe, en thans by Eiigius Proot, yelegen op S' Jun, tussclien de her berg het Hemelryk en het geliuchte Pilckem. I A. In denSchujfelaere-bosch4Eiken, verdceld in 2 koopen. B. In den Groolen-Paling-bosch 10 Eiken, verdceld in 3 koopen. C. Langs en op de voordreve 37 'Abeclcn, verdeeld in 14 koopen. D. In den bosch byHaeghednorns 10 Eiken, verdeeld in 10 koopen. E. - Op en langs de dreve en de groote tceide: 12 Abeclcn verdceld in 5 koopen. F. In den Langemarck-bosch 2 Eiken, in cenen koop. 2* In' t Bosch IIoutiiui.st, te Langemarck, in dm Doorn-vyvergelegen by.de herberg het Kastcclkcn, beginnende noord-oost jegens de btke-dreve en den liouw van 1853: 40 Eiken en I Wilgc, verdeeld in 14 koo pen. De voorzeide Boomcn staende in 't boscli Houtliulst, zullen laetst verkocht worden in.gçzcide herberg het llcinelryk, oin 4 uren namiddag. De I iefhcbbcrs die wcnsnhen de ccne of de andcrc Boomcn te vooren te bezigtigen, zullen drzelve konnen aengetoond worden, te wctcn die in 't bosch Houtliulst, door de boscliwnchlers Karel Noyez en Pieter Lâchât, en de gonne op d'hofslcde Proot, door hem Proot voorzeid. De vergade ring voor de Boomcn onder n' 1, ter hof stede dilo Proot, en voor die in 't bosch Houlhulst, ter gezciiic herberg het Hemel ryk. Ce eosinétique blanchit et adoucit la peau, prévient la formation des rides, fait disparaître pour toujours les boutons, les taches de rousseur, les élevures de l'épi- derme, etc.; il est indispensable aux peaux sèches, arides et dures; délayé dans un bain, il répand sur l'universalité du corps une teinte qui charme l'œil, et après l'immersion les chairs se conservent souples, élastiques et fermes; enfin il se combine si intimement avec le derme de la peau, qu'aucun indice n'en révèle la présence; il est exempt de tout élément nuisible et remplace d'une manière absolue tous les blancs de lard base Me plomb, dont l'emploi est dangereux. Extrrpôt gévkrai. ehez MIGXOT, fabricant de parfumerie surfine, 49, rue Vivienne, Paris; et chez M. BRULE, 23, rue de l'Hôpital, Biiuxku.es, où l'on trouve les spécialités de savon médical aromatique et de l'essence de violette de Parme pour le mouchoir. M. DE VLOO est breveté de S. M. le Roi des Belges, pour un BLANCHIMENT DES MURS QUI DÉTRUIT LES PUNAISES SANS RETOUR; il en répond. Après le blanchiment on peu! tapisser. S'adresser Ypres, aux Postlioorns. G ESTA EN EN GELEGEN BINNEN YPRE, OPENBAERLYK TE KOOPEN. I* Ecn IIUIS ex ERVE, ten dienste van Winkel, zeer voordcelig gelegen acn den westkant der Dixmudestrnet, n' 17; gebruikt door sieur Émile Smagghe. 2° Een ander HUIS, ook ten dienste van Winkel,staende nevens het voorgaende en geteekend n' 19 gebruikt door sieur Van Graefscheepe. De twee voorschreven koopen in masse maer ingesteld 8,130 francs. En 3" Een HUIS en ERVE, acn de zuidzydc der Onze-Lieve-Vrouwe-slraet n' Il gebruikt door Jnefvr. w* Pombreu. Maer ingesteld 2,040 francs. Den OVERSLAG zal gebeuren binnen Ypre, in de afspanning het Klein Ypre, Dynsdag, 18* April 1854, om 4 uren na middag, door bel anibt van den Notahis DOLDT, ter TCrblyfplacts van Ypre, ten wiens kantoorc men aile inligtingen kan bekomen, als ook ten kanloore van den Notaris VANDEHIMEERSCUOp de Oude-Houtmarkt, binnen dczelve stad. Maf.niug, 24" April 1854, om 4 uren namiddag, in de estaminet S* Anoxies, bin nen Yporcn, zal er voortsgegacn worden tôt den OVERSLAG van ecn HUIS en ERVE, aen de nnordzydc der Loinhacrdstracl, n* 16, binnen Ypre, tegcuwoordig gebruikt door de eigenaers S' Martinus De Cltiévre en zync kinderen. Maer ingesteld 1,200 francs. De voorwaerden van Verkooping be- rnslen ten kantoorc van den Notaris VAXDERMlEERSf.l1, op de Oude-Hout- mnrht, binnen geinelde stad. C'est par erreurque le retoarde Paris de If finÉLiE DESAEGHER, marchande de modesGrand' Place, Ypres, a été annoncé dans le n" du Pn»«ni^ de Dimanche d' M"* De Saeglier n'arrivera en cette ville que vers le SO dn courant. By dcn Agent van afTliirens Mémr» DE ttEES'ï, tôt llousselaere, zyn gesta- dig te bekomen groote en kleine kapitale sommen, op leegen intrest en hypotheek. ÉTABLIE A BRUXELLES, POUR assurances contre les RISQUES La Compagnie assure contre l'incendie et le feu du ciel et contre les dommages occa sionnés par la foudrequand même celle-ci ne ferait pas briser ou renverser, et ee aux primes les plus modérées, toutes propriétés mobilières et immobilières, récoltes, bes tiaux, etc. Les dommages sont payés immédiatement' après le règlement de la perte. Les en^ gngeincnts. do la compagnie sont garantis par un capital de 5,000,000 de francs. Agent principal Ypres M' LERNOULD, architecte, rue au Beurre. Lamrzk. Fils, éditeur, Mlnrcbé nu Beurre, 1, m Ypre*.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4