grandIïoncert HOFSTEDEN, CAMPAGNE, SALIE DE SPECTACLE, A YPRES. EN ERYE, PÀTRIMONIELE GOEDEREN. WTONIKiyBZllM, MAEIGRAZENVF.TTE-WEIDEN. HOVENIERlIOTEIf- A'otabis CAPELLE, te Watoa. LE LUNDI, 17 AVI11L 1854, A 7 HEURES DU SOIR. Nota. On peut se procurer des cartes d'entrée chez M. Ch. Otto, rue de la AVIS IMPORTANT. SITUÉE A GHELUVELT, SCHOONE ZWARE EIKEN OM UITGEMEENZAEMHEIDtiSCHEIDEN. COXSIDFJl\IHLE VEIlK00PI\G b1nnin 01 STAO DIXMUDE, VAN betaende in EN ZAEILANDEN staende en gelegen binnen 1 UESHERKE) LiMPERXESSE, NIEUCAPPEL LE, OUDECAPPELLE, POLLINCHOVE EN DIXMUDE, Waemm den INSTEL za| plaelsbebben op Dynsbag dcn 9" Mei 1854 en den OVERSLAG, opDynsdag, den 30" derzclfdc maend, tclkens te beginnen 0111 2 uren namiddag, ter afspanning de Tafelronde, Woumenslraet, te Dixmudc. GEMEENTE CAESKERKE. A. Eene zeer schoone en allerbeste hetimmerde HOFSTEDE en h. 29-80-62 c. Bebouwden Grond, Hofplacts, Hof, NVeide, Zaeiland, Maeigrazen en Vetwciden gebruikl door den inedelicitant sieur Hen- rtcus-Joseplius De Ceunynck, voor 9 jaren, inlegaen Bavo 1854, luits 2,G68 francs 's jarrs, brcedcr bcschreven by plakscbriftcn onder koopen 1 toi en met 11. B. Eene allerbeste partie ZAEILAND, gcnacmd Kieuwland, groot h. 2-16-55 t.; gebruikl door de licitanten kindcrs van wvlcn den hecr Pieter-Joseph De Ceunynck te Cacskerkc, tôt Bavo 1854, uilmakende koop 12. C.—Eene partie BEBOUWDEN GROND, IIOFPLAETS,HOVENIERLANDenWElDE, groot b. 2-85-45 c., met al de gebouwen gebruikl by de licitanten Charles Gryson en Francis Puydtuilmakende koop 15. D. Eene partie ZAEILAND, genaemd de Zeven-Geraeten, groot h. 2-96-20 c., uilmakende koop 14; gebruikl door de licitanten, tôt Bavo 1854. E. Eene partie ZAEILAND, genaemd de Merlcbecqs, groot h. 1-48-50 c., uitma- kende koop 15 gebruikl als vooren. F. Een sluk ZAEILAND, genaemd de Vyf-Lynen, groot b. 0-72-78c., uilmakende koop 16 gebruikl als vooren. G. Eene partie ZAEILAND, genaemd de Zevcn-Lynen, groot h. 0-97-60 c., uil makende koop 17 gebruikl als vooren. H.Eene HERBERG, genaemd den Hert, alwaer het Gcmecnle-huis gevestigd is, en b. 0-34-43 c., uilmakende koop 18; in paehte gehouden door dcn heer Pius Vundenbussche, doklor en bierbrouwer te Dixmude, voor 3, 6 of 9 jaren, l'elks optie, ingegacn den 1° Mei 1853, mits f72 francs 's jaers, boven de belastingen, uilmakende koop 18. I. Eene allerbeste VETWEIDE, ge naemd de Lange-Wcidc,groot h.2-54-51 c., uilmakende koop 19 gebruikl door de licitanten, lot 11" November 1854. GEMEENTE LAMPERNESSE. K. Eene partie HOOILAND, groot h. 1-09-40c.,uilmakende koop 20; gebruikl by de licitanten, tôt 11* November 1854. GEMEENTE NIECCAPPELLE. L. Een parceel HOVENIERLAND, op de dorpplaets; gebruikt by Lodewyk De Witte, lot 1" Mei 1855, uilmakende koop H- Zuidwest son 't laetstvoorgaende, eene allerbeste VETWEIDE, en h. 2-09 84 c-ï gebruikl by fle licitanten, lot 11* No vember 1854, uilmakende koop 22. gebeenten NIECCAPPELLE en OUDECAPPELLE. N. - H. 5-14-90 c. ZAEILAND, ge naemd de Deriicn-Gcmetcn gebruikl door den medclicitant sieur Karel-Louis De Ceunyncklot Bav0 1854, uilmakende koopen S{6, 27 en 28. GEMEENTE NIECCAPPELLE. O. Eene partie ZAEILAND, genaemd de Vier-Gemelen, groot b. 1-76-40 c., tc- xende koop 26. P. Oost aen Inetstvoorgaenden koop, een perceel ZAEILAND, genaemd de Vyf- Lynen, groot h. 0-74-10 c., uitmakende koop 27. Q. Noord aen den laotstvoorgaenèeii koop, een parceel ZAEILAND, genaetnd de Twee-Gemcten, grool n. 0-90-40 c., uil makende koop 28. GEMEENTE OUDECAPPELLE. R. Eene partie ZAEILAND, genaemd bet Znvcl, groot b. 2-03-50 c., wezende koop 29. S. Eene VETWEIDE, groot u. 3-63- 35 c.; gebruikt by den inedelicitant sieur Pieter-Francis De Ceunynck, lot Eessen, tôt 11» November 1854, uilmakende koop 30. GEMEENTE POM.INCHOVE. T. Twce allerbeste VETWE1DEN, ge naemd de Vyf-Gemcten en de Negeti- Gemeten, in de zoogcnanmde Heernisse, groot b. 6-55-65 c.; gebruikt by de lici tanten, tôt 11» November 1854, uilmakende koopen 51 eu 52. STAD DIXMUDE. V. Een zeer schoon WOONHCIS, en h. 0-11-90 c., Bebouwden Grond, Achter- erve, Lust- en Hovenierhof, inde Woumen slraet hewoond en gebruikt door den hecr Lodewyk Olleviergrondeigcnacr te Dixinude, tôt half Macrt 1854, mils 400 francs boven de belastingen, by jare. Dcze Verkoopinggeschied met gewin van p- voor instelpbnningen, boven welke er door de koopers, voor aile kosten hoc- genoemd, zal moelen belaeld worden elf ten honderd, door hclambt van den Notaris SCHOTTEï, te Dixmude, ten wiens kan toore de verkoopvoorwacrden en eigen- doinstitclen berustende zyn. Elk ztgge het voort. Hantoor van den WATOC-ABEELE. Op Maendag. 17" April 1854, ten 5 uren namiddag, zynde tweeden Paeschdag, le Watou-Abcele, in het hoscli genaemd de Twaelf-Gcmeten, toebehoorende M. Jules Van Merris, VerkoopingvanlOO koopen Rodi n g-blokken HAR1NGHE-ROUSBRUGGHE. Op Dynsdag, 2» Mei 1854, ten 5 urpn namiddag, te'Haringhe-Rousbrugglie, 1er herberg genaemd den Molenwal, openbarc Verpachting, ten verzoeke der wcduwe en kinderen Ryonvan Gars en Zaeilan- den, te Haringbc, voor 9 jaren integaeu 1° October 1854. WATOU-PLAETS. Op Dondcrdag, 11» Mei 1854, 1er herberg S1 Cecii.u, te Watou-plaets, ^bcwoond door sieur Dominique Ne- vejans, Verkooping van I» Een Woonhnis met Erve, te Watou, zuideinde der dorpplaets legen- woordig gebruikt door Félix Vervisch. En 2* Een Woonhnis, staeude op grond der kerk, noordeinde der dorpplaets van Watou; lhans gebruikl door de cige- naren vader en zoon Fa» Ho ce. WATOU, oost kiet verre van de flaets. Op Woensdag, 10° Mei 1854, ten 3 uren namiddag, ter brrbrrg en brouwery bcwoond door sieur De Block, te Watou, Ikstkl van eene patrimonicele, wel hebonvrde en beplante Uofstede, gelegen le Watou, oost by de plaets, inboudende, volgens de cadastrale inaet, 16 hcclarcn 93 orcn 50 ecnliaren, seclie A, n" 687, 688, 689, 690, 695, 696, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 810, 811, 812, 815, 1056, lOSC"', 1066, 1066*% 1069, 1070, 1071, 1071bi», 1072, 1094, 1094bi«, 1097, 1104, en scctie D, il0'600, 634 en 635, palende byzonderlyk aen de cigendommeii van M. Théodore De Glicus, M. Maieur- Bossaert, M. Vande Brouke, M. Vande- walle-Duvet, te Ilazcbrouck, M. De Beer, le Poperioghc, M. Bclinglicl, te Ryssel; verdeeld by plnkbriefin 19 koopen, beliou- dens zamenvoeging. Met bclioud van gebruik voor Francis en Kurolus De Baene, tôt I" October 1863, mils 1,500 francs 's jaers, boven de lasten. in9telpenning te winnen. Om alleverdcre inliclitingenzifh lebege- ven by voornocmden Notaris CAPELLE. IT omotumiiiktoil, DONNÉ PAR M. Ch. OTTO, CHEF DE MUSIQUE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS, avec le concours de MM. FISCHER, maître de chapelle de la cathédrale de bruxellk, EDM. BRUNFAÏÏT ET DE WU1P, 241*252 2. 1* partie. 1»Ouverture des Monténégrins (en symphonie). (Limnander.) 2* Air du Chaperon rougechanté par M. Fiscber. (Boëldicu.) 3» Rondo cappricioso, exécuté par M. De Wulf. (Mendclsohn.) 4» Le retour dans la patrie, duo chanté par MM. Fischer et Edm. Brunfaut. (Huberti.) Rondo pour deux clarinettes principalesexécuté par MM. Heilbrouck. et Balmaekers. (Krommcr.) s'partie. 6* Fantaisie sur la Somnambuleavec variations, exécutée par la musique des Sapeurs-Pompiers. (V. Bender.) 7® Adieu, mélodie flamande, chantée par M. Fischer. (Muller.) 8° Élude de concert en ré majeur, exécutée par M. L>e Wulf. (Ph. Vanden Bcrglie.) 9* Duo de la Chaste Suzanne, chanté par MM. Fischer et Edm. Brunfaut. (Monpou.) ,0*- P'r M. F,sema. Bouche. VERKOOPING van TE YPEREN. 1NSTEL, Zaterdag, 29° April, en OVER SLAG, Zaterdag, 13° Mei 1854, telkens tan 3 uren namiddag, ter estaminet S' Andries, binnen Yperen, door het ambt van den Notaris VAN LECHE, te Yperen, van een schoon en gerieflyk HUIS en ERVE, met Hol, ten diensle van Apotliekcry, ter oost- zyde van de Rvssclstraet, binnen Yperen, n° 117, en een ander 11UIS f.n EitVE, van oosten daeraen houdende, ter ztiidzydc van de Plalleelstract, te Yperen, n* 19, t'zamen makende den lioek van voormelde straten gebruikt door SI. Rlanckaert, eigenaer der zelve. 1 p. voon iioogste instelpiiemie. Nota. Te rekeiien van lieden, zal den Hecr verkooper, aile de Ustcnsilen zyncr Apolhckery by pryzio of overecnkomst overlaten. M. DE VLOO est breveté de S. M. le Roi des Belges, pour un BLANCHIMENT DES MURS QUI DÉTRUIT LES PUNAISES SANS RETOUR; il en répond. Après le blanchiment on peut tapisser. S'adresser Ypres, aux Posthoortxs. ILO O'JI» POUR ENTRER TN JOUISSANCE DE SUITE et A des conditions avantageuses, UNE PETITE PKÈS LE POLYGONE. Elle est composée de trois places au rez- de-chausséecuisines et dépendances, 5 chambres coucher, jardins, etc., entourée de belles promenades boisées et attenante une ferme. By M' PO IIP A RT-VI EN K E, Notaris ter rcsidenlic van Zonnebrkc, is cr geldin lecning te hekomen mita goed bezet. KOOPDAG van EN ANDEBE staende in de gemeenten S' JAN EN LANGEMABCK. Dynsdag, 25° April 1854, ten twee uren namiddag, zal men verkoo|icn,"incl langcn tvd van betaeling rails goede medekoopers te stellcn ter aenveerding van den Zaek- waerneher LILB1EHT, le Langcmarck, met den ontvangsl belastde volgcnde EIKEN en ABEELEN-BOOMEN, dienstig voor scliip-, niolcn-, kuip-, tinimer en anderc werken 1° Op de hofstede laetst gebruikt by W" J.-B. Smagglic, e» thans by Eligius Proot, gelegen op S' Jun, tusschen de her~ berg het Hemelryk en liet gchuchte Pilckem. A. In den Scliu/felaere-bosch4Eikcn, verdeeld in 2 koopen. H. In den Grooten-Paling-bosch 10 Eikcn, verdeeld in 5 koopen. C. Longs en op de voordreve 37 Abcclen, verdeeld in 14 koopen. D. lu den bosch by Haeghedoorns 10 Eiken, verdeeld in 10 koopen. E. Op en lanys de dreve en de grooie weide: 12 Abcclen verdeeld in5 koopen. E. In den Langemurck-bosch 2 Eikcn, in cencn koop. 2't Bosch IIoutiiulst, te Langemarck, in den Doorn-vyver, gelegen by de herberg het Kastcclkcnbeginnende noorl-oost jegensde beke-dreve en den lioaw van 1853: 40 Eikcn en 1 Wilge, verdeeld in 14 koo pen. De voorzcidn Booincn staende in 't bosch Houlliulst, zullen laetst verkocbl worden in gezeide herberg bel Hemelryk, om 4 uren namiddag. De liefhcbbcrs die wensehcn de eene of de andere Boomen te vooren le bezigtigen, zullen dezelve konnen aengetoond worden, te weten die in 't boseli Houlliulst, door de boschwachtcrs Karel Noyez en l'ieter Lacliat, en de gonne op d'hofslcdc Proot, door hein Proot vonrzeid, De vergade- ring voor do Boomen onder n' 1, ter hof stede dilo Proot, en voor die in 't bosch Houlliulst, 1er gezeide herberg bet Hemel ryk. fa«, éditeur, marché aa Beurre1h Tprtl<

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4