LANDGOEDEREN, BBANDHOUT, SNOEHIOLT. CAMPAGNE, SCHOGKËËL SOEURS, IMMEUBLES H VERPACHTIAG EN ERYE, KOOPDAG SCHOOME ZWARE EIKEN KOOPDAG TIMMER- VERKOOPING IMPORTAIT. UNE PETITE SITUÉE A GHELUVELT, HET BUREEL VAN WELDADIGHEID J DÉPÔT DE CHEMISES D'HOMMES DE M. BERNARD, AINÉ, DE BRUXELLES. GRANDE PLAGE, A YPRES, TRÈS-BEAUX SITUÉS A WARNÊTON, YERKOOPING TE YPEREN. fc 3 3 3 i j van EN ANDERE staende in de geneenten S« JAN EN LANGEMARCK. Dynsdag, 25* April 1854, Icn twee uren namiddag, zal men verkoopcn, met langcn tyd van betaeling inits gocdc medckoopcrs ta slcllen ter acnvccrding van den Zaf.k- waer.nf.mer LIIBtERT, te Langcniarck, mçt den ontvnngst belasl de volgendc E1R.EN en ^BEELEN-BOOMENdienstig voor schip-, molcn-, kuip-, timmer en nndere werkcn 1* Op de hofstede laelst yebruiktby W* l.-B. Smaggbc, en thans by Eligius Proolgelegen op Sx Jan, tusschen de her- btrghet Hemelryk en hetgehuchte Pilckem. A. In denSchuffelaere-bosch4Eikcn, verdeeld in 2 koopen. B. In den Grooten-Paling-bosch .*10 Eiken, verdeeld in 3 koopen. C. Langs en op de voordreve 37 Abcelen, verdeeld in 14 koopen. D. In den bosch by flueghedoorns 10 Eiken, verdeeld in 10 koopen. E. Op en langs de dreve en de groote tceide: 12 Abcelenverdeeld in 5 koopen. F. In den Langemprck-bosch 2 Eikcn, in cenen koop. 2In 't Bosch Houthclst, te Langemarek, in den Doorn-vyver, gelegen by de herberg het Kastcelkenbeginnende noord-oost jegens de beke-dreve en den houw van 1853: 40 Eiken en 1 Wilge, verdeeld in 14 koo pen. De voorzeide Boomcn staende in 't bosch Houlliulst, zullen laelst verkocht worden in gezeide herberg het Hemelryk, om 4 uren namiddag. De liefliebbcrs die wenschen de cenc of de anderc Boomcn te voorcn te bezigligen, zullen dezelve konnen aengetoond worden, te weten die in 't bosch Houthulst, door de boschwachters Karel Ployez en Pieter Lâchâten de gonne op d'hofslede Proot, door hem Proot vonrzeid. De vergade- ring voor de Boomen onder n' 1ter hof- slede dilo Proot, en voor die in 't bosch Houthulst, ter gezeide herbèrg het Hemel ryk. VAN GELEGEN IN LANGEMARCK EN MERCKEM, (In den Taillie-houw van 't Gouvernement zynde in deszelfs loten 3,14, 18 en 20). Dondebdag, 4" Mei 1834, ten 12 uren middags, zal men verkoopen, met gc woonen tyd van belaling, behoudens sol vabcle medckoopcrs ter aenveerding van den Zaekwaerneher LILB.lt.KT, te Lan gemarck 4* 4,000 barde en zacbte Ameloozen dienstig voor bakkers 2* 5,000 Sparrcbtisschen 3" 170 koopen Sparren, dienstig voor baginne-balken,gespanncn,slakilsen, cnz., benevens ook voor deelt-, stop- en andcrc perssen. Nota. De vergadering voor de Ame loozcu, gelegen in de 3» en 14* lolon, zal placts hebbrn ten 12 uren 's middags ter herberg Ruyssen, en die voor de Ameloo zen, Sparrcbtisschen cn koopen Sparren, gelegen in de 18* en 20* loten, ten 2 uren namiddag, ten buize van Louis Boucquillon, boschwachter, te Mcrckcm, die ailes zal aenloopen. van Woensdag 26" April 1854, openbare Vciling van 10,140 Busscheu, voorts- komende van het snoci dur boomcn staende op den provincialen steenweg, Icidendc van Dixmudc naer Yperen al gevimd, aen de barrière n* 3, te Woumen; aen de barrière nT 4, te Mcrckem acn de herberg het Smisken, by de pael n* 9; acn de bar rière nr 5, gehucht Luzerne cn aen de barrière n' 6, te Briclcn, by den Rooden Herl. De verkooping zal plaets hebben als volgt te Woumen, om 1 urc namiddag te Merckem, om 3 uren namiddag de Bussckcn staende aen het Smisken, acn Luzerne en acn den Rooden Ilcrt, zullen verkocht worden om 4 uren namiddag, ter herberg Langewade, te Merckem. Ailes in koopen l'clks gerief, met den gerceden gelde sn verhoog van 10 p. door het ainbt van L.-E. COPPENS, Deurwaerder, te Dixmudc. M. DE VLOO est breveté de S. M. le Roi des Belges, pour un BLANCHIMENT DES MURS QUI DÉTRUIT LES PUNAISES SANS RETOUR; il en répond. Après le blanchiment on peut tapisser. S'adresser Ypres, aux Posthoorns. iLimsm» POUR ENTRKR EN JOUISSANCE DE SUITE ET A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES, PRÈS LE POLYGONE. Elle est composée de trois places au rez- de-chaussée cuisines et dépendances, 5 chambres h coucher, jardins, etc.,entourée (Le belles promenades boisées et attenante une ferme. By M' POEPART-VIENNE, Notaris 1er residenlie van Zonnebeke, is cr geldin lecning te bckomen mits goed bezet. van behooreisbe ES Op Maendag, 12" Junius 1854, om 9 uren 's morgens, in de Vorgaderings-kamer van dit Burecl, n* 44, in de Hondstrael, te Ypre, voor 9 jarcn, integaen zoo hierna gezeid. lot. •ELEGENHEID. NATDER. grootte A. C. GEBRU1KERS. 1° Oui integaen 1" October 1854. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Boesinge. Langhcmarck. Idem. Idem. Passehendacle, Wervicq. S1Jean. Ypre. Idem. Idem. Idem. Idem. Rcningbe. Ypre. Idem. Idem. Land, Gras,Grond. 1-92-66 Idem. Zaciland. Idem. Land, Gras, Grond. Idem. Idem. Idem. Gras. Land. Idem. Grond. 1-35-50 ..-28-66 -94-36 1-28-41 1-65-79 1-53-93 3-28-44 1-55-90 «-60-66 -01 91 -01-66 S* Om Integaen T Lelileu, P.-J., cigenaer der gebouwen. Geldliuf, Dominicus, idem. Bamclis, Pieter. Dieryek, Jcan-Fr. Sarrocn, P.-Jcigenaer der gebouwen. M. Bruneelidem. Demecrsseman, J., idem. Seghers, wed* Verhack, idem. Detiern, E. d°. M. L. Vandcn Peereboora. Legon, Francis. Oetober 1855. Hofstede. 4-66-48 Ypre. Depuydt, Ch.-L., houdt de gebouwen in lecnprys. Deliem, wed* Vandamme. David, J.-F. L. Vlaminck cn J. Gisquière. En 3* Om Integaen 1" April 1856 Hovenierland. Idem. Land, Gras. -88-38 ..-82-96 2-68-54 Land cn Grond. >>-15-851 M. P. Pyssonicr, eigenaer gebouwen, de 3 Zoltcn. De voorwaerden dezer Verpacbting rusten ten kantoorc van den Notaris VANDER— MEERSCR, Oudc-Houlmarkt, n* 27, te Ypre. A PRENDRE MESURE, RARGIHAND£^LllliiQt)l!g$ HT ©H MDyVEÂUTÉS, EN FACE DE LA RUE DE D1XMUDE, Ont Tbonnenr d'annoncer qu'elles viennent d'arriver avec un ASSORTIMENT COMPLET de Lingerie», Article» blaue» et Nouveauté», TILS QUE Bonnets garnisPleurs, Rubans, Chemisettes et Manches, Cols, Mouchoirs Batiste et de Linon, Cravattes, Faux-cols, Stores et Rideaux brodés, Percales, Brillantés, Mousselines pour Meubles, Piqués, Basins, Courtepointes et Maillots, Jupons piqués et brodés. Soie noire pour robes. Percales, Jaeonas, Organdis, Barèges, Mousselines anglaises, nouveaux Tissus mixtes, unis, rayés, carreaux, brochés et imprimés leur variété de genre les rend convenables toutes les toilettes C haies cachemire d'Écosse imprimés, dessins richesGanteries, etc. P. S. Elles se chargent de blanchir neuf la dentelle et l'application. Etude» de» Notaire» DANCOISNE, irclinghien, CASTRIQtJEArmcntièrc», et THERKY, Neuve-Église. PÀTRXMOHIAUX entre le pont-rouge et le touquet, A WEMSœ EN UNE SEULE ADJUDICATION. Ces Biens consistent en 1° Toute une BELLE FERME, conte nant cn labour et herbages 15 hectares 76 ares, divisée en 8 parties occupée sans bail par Ja V* Lemenu-Alluin. 2° Une autre FERME, contenant 10 hectares 74 ares 90 centiares occupée sans bail par M. Du TliUleul. 5° Une MAISON avec 1 hectare 41 arcs de verger et labour occupée par le S' Lulun-Bartier. 4° Une MAISON avec 16 arcs de fonds; occupée par Honnard et Goudezeune. 5° Un hectare 35 ares de PATURE, située proximité de la ville de Warnéton; occupée par le Sr Jean-Baptiste Grignon. Le.Mardi. 25 Avril 1854, 2 heures pré cises de relevée, en la Salle de la Mairie de Frelinghien (France), il sera procédé la Vente des dites propriétés EN UNE SEULE ADJUDICATION qui sera définitive. S'adresser pour les conditions auxdits Notaires. VAN INSTEL, Zaterdag, 29° April, cn OVER- SLAG, Zaterdag, 13° Mei 1854, tclkens ten 3 uren namiddag, ter estaminet S1 Andries, binnen Yperen, door het ambt van den Notaris VAN EECKE, te Yperen, van ecn schoon en gerieflyk HUIS en ERVE, met Hof, ten dienste van Apothckcry, ter oost- zyde van de Rysselstraet, binnen Yperen, n* 117, en ecn ander HUIS en ERVE, van oosten dacracn houdende, 1er zuidzyde van de Plalteclstract, te Yperen, n° 19, t'zamen makende den hoek van voormelde s traie n gebruikt door M. Blanckaert, cigenaer der zelve. 1 p. voor hoogste ikstei.premie. Nota. Te rckcnen van heden, zal de» Heer verkooper, aile de Ustensilcn zyner Apothekery by pryzie of ovcreenkonist overlalcn. By den Agent van affairons Médard DE GEEST, tôt Rousselaere, zyn gesta- dig te bekomen groote cn klcine kapilale sommen, «p leegcn inlrest en hypotheek. a® 2 s -m. DaD S g M m m •s 1 Si g t s I 2 J1 -h »j g (g 0 3 M S A - Si mm 0 t L [W] a Ht ft» •s i a 0 «Oafl. 0 V - c X 2 t t. 0 1 2 w 0 I H 0 X S 1 l tu H H ht O O 03 J -3 M a sa 9 «S as P U) 3M Cm O u s ss 9 Lambin, Vils, éditeur, Marché an Beurre, 1, s TpM» m

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4