A M B A S11\ E LANDGOEDEREN, EN ERVE, EN CRÈME ET EN FOUDRE, VEKPACHTIAG GOEDEREJï, TE K00PE\ TE LANOTMARCK, BERIGT. TE YPEREN. il ILDUiSm» UNE PETITE CAMPAGNE, SITUÉE A GHELUVELT, VERKOOPING SAOEI-IIOUT. BEAUTE ET CONSERVATION DE LA PEAU. APPROUVÉ PAR LES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES. KOOPDAG ANDERE BOO.HEN, LAKGEMARCK Eft MERCKEM. De vergadering ter herberg Ruvssen voor- uid. HET BVREEL VAN WELDADIGHEID KOOPDAG SCHOONE ZWARE EIKEN S' JAN EN LANGEMARCK. KOOPDAG BRANDHOUT, LANGEMARCK EN MERCKEM, SCHOONE PATRIMONIEELE VOLCENS DE WET VAS DtN 12» Jt'SY 1816, OPENUAERLYK Wnnof den INSTEL >al gcscliieden den 5* Mci 1854, en den TOESLAG, den 17» derzelve ninend, telkens len 2 uran namid dag, in de herberg de Barrière, langs de kalsyde van T|>cren naer Ilrugge. Ecnen wolnering- liebbenden GRAEN- W IN D MO LEN, mcl Woonlitiis,Schucr, Stal- lingcn en C licctaren 2G aren43 centiaren I.»nd, waerop ailes is slaendc en medegaende, te Langcinarck, oost by de keik van roclcappclle, zuid digl by de grnacmde kalsyde palende aen de beeren DrsinaisièrcsVan MerrisBonaerl en andere, verdeeld in 8 koopen, len gebruike van Karel De Moor, lot I" October 1855,j om 896 francs 90 centinien 'a jacrs. 2» Benc IIERBERGhetERF, genaemd de A. B. C., le Langemarck, op de plaats; bewoond door Karel De Coene. V En eene scboonc en goede partie MAEIGRAS, groot 84 aren 10 ceniiaren, geli'gcn in Noordsebotebydekork; gebruikt door Karel Meersseman, lot 1" Octobcr 1854. Dexe Verkoopiag gescliicd door bet ambl van den Notaris DELAV1E, le Lange marck. Ook aile inlicbtingen te bekomen by de j Notabissen PIETEHS, te Reninghe, en VERLEZ, te Moorsleùe. Maendag, 24" April 1854, om 2 uren nainiddag, zal er door bel ambt van den Deur waerdër DEMORD, te Yperen, open- baerlyk verkoebt worden, aen de Dixmudc- poort aldacr, al bel HOUT voorlkomendc der afgebrokene bruggen, bestaende in Yeci Eiken-Bnlken Ribbcn Piankcn, enz., zcer dienstig voor gcbouwen wagemuakera pera en timmerlieden. VERKOOPING VAN Met gereed geld, verboogd van 10 p. voor de kosten. POUR ENTRER EN JOUISSANCE DE SUITE ET A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES, PKÈS LE POLYGONE. Elle est composée de Irois places au rez- de-chaussée cuisines et dépendances, 5 chambres coucher, jardins, etc., entourée de belles promenades boisées cl aliénante une ferme. By M' POL'PART—VIENNE, Notaris ter residcntic van Zouncbckc, is cr geld in lecning te hckoincn mils goed bezet. INSTEL, Zaterdag, 29» April, en OVER- SI.AG, Zaterdag, 15° Mci 1854, telkens len kui- 5 uren nnmiddng, ter estaminet S' Andiiies, binnen Yperen, door het ambt van den Notaris VAN EECliE, te Yperen, van een sclioon en gerieflyk HUIS en ERVE, met Hof, teu dienste van Apotliekery, 1er oost- zyde van de Ryssclstraet, binnen Yperen, n» 117, en een ander HUIS en ERVE, van ooslcn dacracn houdende, ter zuidzyde van de Platteelstraet, te Yperen, n» 19, t'zamen makende den bock van voorineldc stralcn; gebruikt door M. Blanckaert, eigenaer der zelve. 1 P. #/#V00R IIOOGSTE INSTELPREMIE. Nota. Te rekeiien van heden, zal den Hcer verkooper, aile de Ustensilcn zyner Apotliekery by prvzie of overeenkonist overlatcn. By d en Agent van affairons Nebaiid DE 6EEST, tôt Rousselaere, zyn gesta- dig te bekomen grente en klciuc kapitale sommeil, op leegen intrcsl en liypothcek. Woensdag, 26" April 1854, openbare Veiling van 10,140 Bnsschen, voorts- komende van bel snoei der boomen slaende op den provincialen steenwegteidende van Dixinudc naer Yperen al gevimd, aen de barrière n' 5, le Woumen; aen de barrière nr 4, te Mcrckcm aen de lierbcrg het Smisken, by de pael n' 9; aen de bar rière n' 5, gehucht Luzerne en aen de barrière n* 6, te Briclcn, by den Roodcn Hcrt. Deverkoopingzal placts liebben als volgt te Woumen, om 1 urc nnmiddag te Mcrckcm, om 3 uren namiddag de Busschen slaendc aen het Smisken, aen Luzerne en oen den Rooden Hert, zullen verkochl worden ora 4 uren namiddag, ter herberg Langcwade, te Merckem. Ailes in koopen t'clks gerief, met den gereeden gelde an verhoog van 10 p. */t, door lict ambt van L.-F. COPPENS, Deohwaebder, te Dixmudc. Ce eosmélique blanchit et adoucit la peau, prévient la formation des rides, fait disparaître pour toujours les boutons, les taches de rousseur, les élevures de l'épi- derme, etc.; il est indispensable aux peaux sèches, arides et dures délayé dans un bain, il répand sur l'universalité du corps une teinte qui charme l'œil, et après l'immersion les chairs se conservent souples, élastiques et fermes; enfin il se combine si intimement avec le derme de la peau, qu'aucun indice n'en révèle la présence; il est exempt de tout élément nuisible et remplace d'une manière absolue tous les blancs de fard base de plomb, dont l'emploi est dangereux. Extrep6t général chez MIGNOT, fabricant de parfumerie surfine, 19, rue Viviennc, Paris; cl chez M. BKIILÉ, 25, rue de l'Hôpital, Bhuxeli.es, où l'on trouve les spécialités de savon médical aromatique et de l'essence de violette de Parme pour le mouchoir. TAIN 100 KOOPEN SCHOONE en ZWARE EN STAENDE JN DEN HAUWVAN'T GOUVERNEMENT, GELEGEN OU DER Dtnsdag, 2° Mci 1854, ten 12 uren 'a middags, zullen er verkoebt worden, met gewoonen tyd van betaling niits goede medekoopers te stcllcn, teraenveerding van den Zaekwaerxener LII.B1F.RT, te Lan gemarck, met den ontvangst bclast, de gezeide BOOMEN, dienstig voorschip, mo- len, kuip, timmer en andcrc werken. Voor dezelve te bezigtigen, zullen cr kacrten van acnwys te bekomen zyn in de herbergen Ruvssen te Langemarck, den Hert te Merckem, den Strict te Woumen, alsook by den boschwachtcr Loui» Boue- quillonte geicidc Merckem. VAN BEHOORENDE si 5 Op Mabndag, 12° Junius 1854, om 9 uren 's morgens, in de Vergadcrings-kamer van dit Burecl, n" 44, in de Hondstracl, te Ypre, voor 9 jarcn, integaen zoo hierna gezeid. LOT. 6ELEGENHEID. NATUER. GIIOOTTE B. A. C. GEBRUIKERS. 1° Oui integaen 1" October 1854. i Boesinge. Land, Gras, Grond. 1-92-66 Lelilcu, P.-J., eigenaer der gcbouwcn. 2 Langhcmarck. Idem. 1-53-50 Gcldliof, Dotniiiicus, idem. 3 Idein. Zaciland. -28-66 Bamelis, Pieter. 4 Idem. Idem. -94-56 Dieryek, Jean-Fr. 5 Passchendaele. Land, Gras, Grond. 1-28-41 Siirroen, P.-Jeigenaer der gcbouwen. 6 Wervicq. Idem. 1-65-79 M. Bruncelidem. 7 S'Jean. Idem. 1-53-93 Dcmecrsscman, J., idem. 8 Ypre. Idem. 3-28-44 Scghers, wed* Verback, idein. 9 Idem. Gras. 1-55-90 Dcliem, E. 10 Idem. Land. »-60-66 d». 1« Idem. Idem. .-01-91 M. L. Vandcn Peereboora. |2 Idem. Grond. a-01-66 Legon, Francis. 9* Om integaen 1° October 1855. 13 Reninghe. Hofstede. 4-66-48 Depuydt, Ch.-L., houdt de gebouwcn in locnprys. 14 Ypre. Hovenicrland. -88-38 Dcliem, wed* Vandarnme. 15 Idem. Idein. ..-82-96 David, J.-F. 16 Idem. Land, Gras. 2-68-54 L. Ylaininck en J. Gisquière. En 3' Oui Integaen 1" April 1856. "1 Ypre. Land en Grond. >.-15.83 M. P. Pyssonier, eigenaer gebouwcn, de 5 Zolten. De voorwaerden MEERSCH, Oudc dezer Verpachting rusten len kantoore van den Notaris VANDER- -Houtmarkt, n* 27, te Ypre. VAN EN ANDERE staende in de gemeenten Dvnsdag, 25" April 1854, len twee uren namiddag, zal men verkoopen, met langcn tyd van bctacling mits goede medekoopers le slellcn ter aenveerding van den Zaek- waeiinener LIEB4ERT, te Langemarck, met den ontvangst bclastde volgcnde El KEN en ABEELEN-BOOMEN, dienstig voor sebip-, inolcn-, kuip-, timmer ea imiierc werkeu I» Op de hofstede laetst gebruikt by W J.-II. Sningghe, en thons by Eligius Proot, geleyen op S' Jan, tussclien de her berg lu t Hemelryk en het gehuchte Pilchem. A. In denSchuffelaere-bosch4Eikcn, verdeeld in 2 koopen. B. In den Groolen-Paling-boseh 10 Eikcn, verdeeld in 5 koopen. C. Langs en op de voordreve 37 Abeelen, verdeeld in 1 4 koopen. D. In den boscli by Bueghedoorns 10 Eikcn, verdeeld in 10 koopen. E. Op en langs de dreve en de groott iieide: 12 Abeelen verdeeld in 5 koopen. F. In den Langemarck-bosch 2 Eikcn, in ccncn koop. 2" In 't Bosch Houthulst, te Langemarck, in den Doorn-vyvergelegen by de herberg het Kasteclkcnbeginnende noord-oost jegens de beke-dreve en den home van 1853: 40 Eiken en 1 Wilge, verdeeld in 14 koo- pcn. De voorzeide Boomen staenda in 't bosch Houthulst, zullen laetst verkoebt worden in gezeide herberg het Ilemclryk, om 4 uren namiddag. De lieflicbbcrs die wcnschcn de cene of de andere Boomen te vooren te bezigtigen, zullen dezelve konnen aengetoond worden, te wclen die in't bosch Houthulst, door de boschwachlers Karel Noyez en Pieter Lacliaten de gonne op d'hofstede Proot, door hem Proot vonrzeid. De vergade ring voor de Boomen onder n' 1, ter hof stede dito Proot, en voor die in 't bosch Houthulst, ter gezeide herberg het Hemel ryk. VAN TIÏÏHMER- GELEGEN IN (In den Taillie-houw van 't Gouvernement zyn de in deszelfs Inten 3, 14, 18 en 20). Donderdag, 4" Mci 1854, ten 12 uren 's middags, zal men verkoopen, met ge woonen tyd van bclaling, behoudens sol- vabelc medekoopers 1er aenveerding van den ZAEKWAERNEMEn 4 IFBAFU1, te Lan gemarck 1* 4,000 harde en zachte Ameloozen, dienstig voor bakkers 2* 5,000 Spnrrebusscben 3" 170 koopen Sparren, dienstig voor baginne-balken, gcspanncn,stakitsen, enz., benevens ook voor deelt-, stop- en andere perssen. Nota. De vergadering voor de Ame loozen, gelcgcn in de 3* en 14'lotcn, zal placts hebben ten 12 uren 's middags ter herberg Ruyssen, en die voor de Ameloo zen, Sparrebusschen en koopen Sparren, gelegen in de 18* en 20' lotea, ten 2 uren namiddag, ten huize van Louis Boucquillqit, boschwachter, te Merckem, die allea zal aentoonen. Lambin, Fila, éditeur, marché au Beurre, 1, Ypre».

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4