LANDGOEDEREN, RÉPERTOIRE UNIVERSEL IIOFSTEDEKEN VOITURE*, »r,kt;\innKi\(;. VERPACIITIiVG BRANDII0UT, C1ÎOVSTADT CHEMINS DE FER koopdagen encyclopédie" populaire 3» 2A313M1X)» TE KOOPEN TE YPEREN, VENDITIE BEBIGT. HET BBREEL VAN WELDADIGHEID t3 GELEGEX 0P LAKGEMAKCK, PUBLIES TE KOOPEN. AVEC SES FORTIFICATIONS, FLANDRE OCCIDENTALE. QUATRE ANNÉES DE CRÉDIT. •ludlt tau tien K*t«ris LITIBIN, le Yperen. PATRIMONIEEL OPEMBAERLYK MET *1» voon HOOGSTEN INSTEL. van TE ROUSSELAERE. GEMEENTE GHELUWR. A. Een HOFSTEDEKEN, zecr wel betimmcrd, scdcrt korten tvd in stccn nicuw gciunckt, gclcgcn te Gheluwe, by but gehuchte gcnacmtl Ter Hand, wcinig noord van d«» kciweg leidende van ge- nu-lde gebucbte nacr Dadizççlc, groot val- gens titels 2 lieclaren 41 aren 2 centiaren, en 6y cadaster twee héclaien 12 arrn Go ceiilinren, palen'dc aen ac wciluweGhcysrn, liindbooWstfc'r te DadizcélcPieter Dcs- eainps, smid le Gheluwe, arrt but Iiofstedc- luid van d'hcèr Rollin, te Kortryk, gebruikt by Gckiere, aen Joefvronw Stok,te Meencn, Mevrouw de Gravinnc Do Croix de I)adi- zeele, Joefvronw Colela Clacyssens, te Kort ryk, Pieter Wullecan te Wervicq en d'Iieer Notaris Dcleforlrie, te Gbeluwc. Gebruikt door Ignalius Vanden Abeele, voor 9 jaren, ingeguen den 1" October 4852, aen 200 franes by jare boven de enntributien. Verdeeld in twee koopen. GEMEENTE ZILLEBEKE. B. 73 aren 79 centiaren by litel, en by cadaster 72 aren 20 centiaren BEBOUW- I)EN GROND, Zaeiland en llooiland, ge- legen te Zillebeke, by het liofstcdckcn en het speelbof van Mynhcer den advocaet Gravet, te Yperen, palendc aen den bosch van Mynheer Landas, juge, le Kortryk, noord aen den bosch van Mynheer Louis Vanden Peereboom, le Kortryk. Gebruikt, zonder paclit, aen 24 francs by jarc, boven de irapostlien, door Joannes- Franciscus Beun, aen wien behooren bel huisje en de boointjcs dacrop staendc. INSTEL, Zaterdag, 47D Juny. OVERSLAG, Zaterdag, 4° July. Telkcns ten 5 uren namiddag, in de herberg genaemd de Hollandschb-Scheure, in de Hondstraet, te Yperen. Dat men het voortzegge. GOEDE De Notaris DE BRA1IWER, te Rous- selaere, zal op Dynsdag, 0" Junius 4854, ten 40 uren zcer precics voormiddagaen het hôtel het Stadiiuis, te Roussclaere, openbacrlyk verkoopen 3 sehooue Pccrdei»1 Tilbury3 Karre- kena, eene Vigilante, eenen Char- a-banc* en cené boeveellieid Peerdcu- harnassnren dit op tyd van betaling en met verhoog van den 10" penning comp tant te betalcn. De Adininistralic der Rurgcrlyke Gods- j huizen binnen Yprc, zal openbacrlyk VER- PACHTEN, den Vrydag, 2° Juny 4834, om twee uren namiddag, in het Belle-Godshuis, in de Rys- sclstract, binnen Ypre, EENE SCHOONE, ZEERGOEDEEN WELGELEGEN SCIIAEP- HOFSTEDE, groot volgens cadastrale maet, 47 hectaren 4 arc 70 centwrcn, gelcgen te Ypre, (Sint-Pieters extra muros,) Zillebeke en Voormezeele dit voor negen jaren inte- gacn den ecrslen October 4854. Elk zcgge het voort. By den Agent van aiTairens Mcdarb DE GEEST, tôt Rousselaere, zyn gesta- dig ta bekoinen groote en klcinc kapitale sommeil, op leegen intrest en hypotheek. VAN behoorende Op Maendaq, 42" Junius 1854, om 9 uren 's morgens, in de Vei'gadcrings-kamer van dit Biireel, n" 44, in de Hondstraet, te Ypre, voor 9 jaren, inlegaen zoo hierna gezeid. lot. GELEGENHEID. grootte a. a. c. GEBRUIKERS. Om iutcgaen 1" October 1854. Bocsingc. 43 47 Langlicmarck. Idem. Idem. Passchendaele. Wervicq. S' Jean. Y pre. Idem. Idein. Idem. Idem. Rcninghe. Ypre. Idem. Idem. Ypre. Land, Gras, Grond. Idem. Zaeiland. Idem. Land, Gras, Grond. Idem. Idem. Idem. Gras. Land. Idem. Grond. 1-92-66 I-55-50 Hofstede. Hovenierland. Idem. Land, Gras. 4-28-41 4-65-79 4-55-93 3-28-44 4-55-90 -60-06 n-01-91 k-OI-66 4-C6-48 ..-88-38 n-82-96 2-68-54 Den NoTARts CUKISTIAEX, te Pas schendaele, zal, met cewin van instel-premie, in tweeziltingcn, de eersle voor den INSTEL, den 8» Juny 1854, ter herberg de Lelie, en de tweede voor den OVERSLAG, den 22* derzelfde maend, 1er herberg het Handbo- genbof ten dorpe van Passchendaele openbaer te koop veilen Ecne GOEDE HOFSTEDE, groot per ka- daster, h. 42-05-22, en by titel, h. 42-78-90, gclegeu op Langemarck, nict verre j zuid-west van bet dorp langs de strael naer Yperen, thans gebruikt door vidua iSpriet verdeeld in 16 koopen, breedloopig beschreven, by uitge- geven plakschriften. De konditien by dito Notaris. Lcbleu, P.-J., eigenaer der gebouwen Geldhof, Doniinicus, idem. .1-28-60; Itainclis, Pielcr. 94-36 Dieryek, Jean-Fr. SaiTôcn, P.-Jeigenaer der gebouwen. M. Bruncelidem. Demeerssernan, J., idem. Seghers, wed° Verhack, idem. Debein, E. d°. M. L. Vanden Peereboom. Legon, Francis. S* Om Integacu 1" October 1855. Dcpuydt, Ch.-L., houdt de gebouwen in lecnprys. Deliem, wed* Vandamme. David, J.-F. L. Vlaminck en J. Gisquière. En 3* Om integacn 1" Aprii 1856. Land en Grond. |»-l5-831 M. P. Pyssonicr, eigenaer gebouwen, I de 3 Zoltcn. De voorwaerden dezer Verpachting rusten ten kantoorc van den Notaris VAX'DER- MEERSCH, Oude-Houtinarkt, n°J27, te Ypre. van TMIMER- en IN HET BOSCH VAN HOUTHULST, TE I.AN6EMÂBC1. Ter hierna gcmclde dagen en plaetsen, ten 42 uren 's middags, te vergaderen ter herberg Ruyssen, zal men verkoopen, op langen tyd van betaling en gewoone voor waerden, ter dircctic van den Zaerwaernemeh LIEBAERT le Langemarckmet den ontvangst bclast: A. Maendag, 5° Juny 1854 (3° Sluxendag.) In de partien Bosch genaemd West- sinalle-Seype, Kruis-EikcnLangemarck- Veld en Doorn-Vyver: 40,000 barde en zachlc Ameloozen 3,000 Sparre-busschen; 25 koopen gevelde Éikeii-Plantsocnen (jO koopen groote en klccne Sparren; en 20 koopen Roding-blokkcn, B. Douderdag, 15° dito, (H. Sacramentdag). In den liauw van 't gouvernement, be- ginnende op de Potfe-drcve en cindigende in lict 20° taillie lot, jegens de wooning van den boschwaclitcr Louis Boucquillon: 5,000 barde en zachle Ameloozen 2,000 Sparre-busschen 50 koopen gevelde Eikcn en andcrc Boomeii, benevens Eikcn-Plant- soencn; 50 koopen groote en klccne Sparren; en50koopcn Veldspaendcrsen Boomtoppen. C. Douderdag, 59" dito, (8' Pictersdag). In de partien Elzen-Kuil, Oost- en West» sinalle-Seypc, Weslinullebroeken, Doorn- Vyver, Meuniken-Weide, Kruis-Eikcn en Langemarck-Veld 8,000harde en zacble Ameloozen 4,000 Sparre-busschen 80 koopen gevelde Eikcn en andere Boonien, alsook Plantsoencn en Sparren en 25 koo pen Boomtoppen en Veldspaendcrs. De gcmetde BoonienPlantsoencn en Sparren, zyn dienslig voor kuip-, molen-, sebip-, timiner-en andere werken, en zyn geschikt in koopen t'elks gerieve. Nota. Al bel gcmclde bout zal aen de licfhebbcrs konnen aengbtoond worden, te weten 't gonne begrepen onder de letters A en C, door Karel Noyez en Pielcr Lâchât, en 't gonne onder ieller B, door Louis Boucquillon, al boschwaehters in gezeiden bosch. EN VENTE AU BUREAU DE CETTE FEUILLE de la ville de BATTERIES, RANGÉES DE CANONS, «te. Prix fr. 1-50. de la Le convoi de Bruges Pope- ringbe8 h. 40 m. du soir, partira 1 h., dater du I" Juin prochain. By M' POU PART—VIENNE, Notaris ter midestie van Zoniiebckr, is cr geldin leemiig te bekoinen mils goed bezet. SOCIETE POUR L'EMANCIPATION INTELLECTUELLE. ou 155 volumes 95 centimes (moins d'un centime par page) AVEC 120 PORTRAITS. TIRÉS A PART. DES HOMMES LES PLUS ÉMINENTS DES TEMPS ANCIENS ET MODERNES, ET PLUS DE QUINZE CENTS GRAVURES IMPRIMÉES DANS LE TEXTE. ri.Ui.IK socs LE PATRONAGE DU IIOI El avec la collaboration de MM. Alvin, A BaronTh. Braun. BrialmonlBurggraeveCans, De BonneCh. De Brouckere, Di Prouver de Hogendorp, De Closset. De LeulreL. De Meulder, De Bam, DevauxD'Omalius-D'Halloy, DumontFullot, Fétis, FortampsJGendebien^ GensGluyeGirilleryHannon, HouzeauTh. JusteKindtLenaersLe FrançoisLiaqreMaillxt MareskaMelsensMolceNercuburyerPlateau, QueteletRombergSchwannSchayes, SchuermansSovetStas, Simons, J. TarlierJieleniaus, LTrusenslerVan HasseltVan HoorebekeVletninckx, etc., etc. CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION. L ENCYCLOPÉDIE formera cent vingt-cinq volumes, y compris l'Atlas universel de géoqraphie moderne. Il parait régulièrement, deux ou trois volumes par mois. Chaque volume broché, couverture élégante, format classique anglais, orné de vignettes, plans, cartes, vues, profils, coupes, dessins, figures, portraits ou gravures, imprimé sur beau papier jésus-royal, caractères neufs, compactes, de 100 125 pages, correspondant la matière de deux volumes ordinaires, ne coûte que 95 centimes. Les 400 OLUMES PARUS jusqu ce jour sont immédiatement adressés aux nouveaux souscripteurs, qui recevront les vingt-cinq derniers volumes au lur et mesure de leur publication. Ils ont la faculté de payer le prix de la collection complète par payements mensuels de trois francsque I Administration de la Société fait recevoir domicile, sans frais pour les souscripteurs. OU SOUSCRIT A BRUXELLES, v siege de la société, 40, rue des Minimes. CJXES MM A PARIS, BOKllAWt ET DROZ, LIBRAIRES, 9, rue des Saints Pères. EN PRQVINCE'ET A L'ETRANGER, Chez tous les libraires correspondants de la Société. Lamhm, Fui, «dllear, Marcht m Beurre, 1, Ypre*.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4