OVERSL.AG. ClUnSTVDT BRAIVDHOIIT, WOOMI riZKA M A LIGU ASSE* BSfINBTIVEN AVEC SES FOltTIFICATIOXS, OP LANGEMAIICK. KOOPD\GELN MET ERF, oa asaask&aïa. PYft PEEIR®-M@Oa, Renisghe. Oostvleteren en Noordschote. Compagnie nationale DES PROPRIÉTAIRES RÉUNIS, A LOUER CHEMINS DE FER Stfidié van den Notaris IEÏ8, te Ronsbrugge. Op ttiintM, 19* vaajjnny 1854, ten 3 uren namiddag, in d'alipanning de Postery van peerden, binncn 't dorp Rousbrugge- llaiioghe, gabruikt by M. De Lanote, van GEMEENTE WATOU, dwppuri- Ml» Een GROOT HDIS en ver- derc cdificien; grbruikt by Louis Couvreur en Engel Vermeersch. Ingesleld 1,500 francs. 2° Ecnen HOVENIERHOF, groot 5 arcn 84 centiaren, gelegen ter zelvc dorp- plaels gcbruikt by denzelven Couvreur. Ingesleld 200 francs. Detelvt nummers 1 en 2 zyn in masse ingesleld2,000 francs. 3* Een andcr WOONItUIS met Grond en Erve gcbruikt by Louis De Laire. Ingesleld 1,000 francs. 4' Nog een WOONHUIS, verdere Edi- ficicn met Grond en Hovenicrhof daer- inede; gcbruikt liy Joseph us Dujardeyn. Ingesleld 1,000 francs. GEMEENTE BEVEREN. 3* Eenc GOEDE PARTIE MAEIGRAS, groot 05 aren 93 centiaren, gelcgcn te Bevcreii, naiiy het dorp Roiisbruggc, pa- lcnde noord Madame de wcduwc Calinryii- Bortier, oost den Notaris Feys, znid de rivicr den Yzcr, en wesl Mynhcer Charles Van Hoolirouck-Papcleu om in 't ge- bruikjtc gaen met 11° Scpteinbcr 1854. Ingesleld 3,050 francs. DORP ROUSBRUGGE HARINGIIE. 6° Een TREFFELYK HUIS, van twee stagien, en 4 arcn 89 centiaren erve daer- mede gebruikt by den hecr doctor Vander Ghote, toi l"October 1854, 225 francs by jare. Ingesleld 4,000 francs. 7» Een WOONHUIS en verdere Edifi- cien op erve, daermede gebruikt by sieur Engelbeen, 7 francs te maende. htgestcld 1,000 francs. 8° Eene partie ZABI LA ND, gelegen len zuid-oosteinde van gcmelde dorp Rous- brugge, groot a. 1-16-73 centiaren, palendi aen de weduwe Vcrlynde, den liecr pastor Gravet, sieur Louis Ruyssen en de liccren gebroeders Viane. Gcbruikt by sieur Francis Gouwy en zyne vrouw, die daerop bun leven gedu- rendc bel vruchtgebruik behouden. Ingesleld 2,000 francs. De veilings-voorwaerden en eigendoms- titelcn dcr voormclde goedercn, berusten ter studie van M" FEY8, Notaris, te Rous- bruggc-Haringhc; en aile inliehtingen zyn te bekomen by M" CAPELLE, Notaris, te Watou. Elf VENTE AU BUREAU DE CETTE FEUILLE de la villk de BATTERIES, RANGÉES DE CANONS, etc. Prix fr. 1-50. OVEKSLAG VAN EENE GOEDE Op Donderdag, 22" Juny 1854, ten 3 uren nainiddog, ten dorpe van Passchcn- dacle, ter herberg van Sr Duthoyzal iplaets bebben den FIN A LEN OVERSLAG, van Eenc GOEDE HOFSTEDE, groot per ka- Édastcr, h. 12-05-22, en by titel, u. 12-78-90, gelegen op Langemarck, niet verre zuid-west van het dorp langs de strnet naer Ypercn, thans gebruikt door vidua Spriet verdeeli in 16 koopen, brccdloopig beschreven, by uitge- geven plakschriften. - ,,i separaet 25,205 francs. ,n9estelii i iM'massa 25,300 francs. De kondilien by M" CHRISTI1EN, Notaris, te Passchendacle. van TIBIWBR- e.n IN HET BOSCH VAN HOUTHULST, TÎB Ter hierna gcmelde dagen en plaetscn, ten 12 uren 's middags, te vergadercn ter herberg Ruyssen. zal men verkoopen, op iangen tyd van betaling en gewoonc voor- waerden, 1er direct ic van rien Zaekwaerneiier LIIKWItT te Langemarckmet den ontvangst bclast: A. Donderdag15° .Inny, (U. Sacramcntdag). In den lwuw van 't gouvernement, be- ginnende op de Potte-drevc en ciiuligcnde in bel 20° taillie lot, jegens de wooning van len boschwacbter Louis Boucquillon 5,000 barde en zachlc Amcloozen; 2,000 Sparre-busseben 50 koopen geveldc Eiken en andcrc Boomen, benevens Eiken-Planl- soenen; 50 koopengrooleen klceneSparren; en50 koopen Veldspacndersen Boomtoppcn. Donderdag, 99" dito, (S' Pietcrsdag). In de partien Elzcn-Kuil, Oost- en West- smalle-Seype, Westmullebrocken, Doorn- Vyver, Meunikcn-Weide, Kruis-Eikcn en Langemarck-Veld 8,000barde en zachte Ameloozen 4,000 Sparre-busschen 80 koopen geveldc Eiken en andere Boomen, alsook Plautsoenen en Sparren en 25 koo pen Boomtoppcn en Veldspaendcrs. De gcmelde BoomenPlantsoenen en Sparren, zyn dienslig voor kuip-, molen-, schip-, timiner- en andere werken, en zyn geschikt in koopen t'elks gerieve. Nota. Al bel gemelde iioutzal aen de licfliebbers konnen aengeloond worden, te welen 't gonne begrepen onder de letters A en C, door Karel Noyez en Pieter Lâchât en 't gonne onder Ictter B, door Louis Boucquillonal boschwachtcrs in gezeiden bosch. VERKOOPING van Op Donderdag, 22" Juny 1854, ten 6 uren 's avonds, in het te verkoopen huis, dienende voor herberg, genaemd hbt Sms- ken, 1er plaets van Rcninghc, zal cr open- baerlyk verkoebt worden, in eene zitting zonder meer, de volgende WOONHU1ZEN met hunne crven, te weten GEMEENTE RENINGHE. Een HUIS dienende voor herberg ge naemd het Smiskcn, met 4 aren 6 centiaren Erf, onder Grond dies en Ilovenier-liof, gestaen en gelegen ter plaets van Roninghe, in deZwarte-straet; bewoonden gebruikt door s' Franciscus-Xaverius Gheysens, ten jaerlykschen pacbtpryze van 75 francs, vry van lasten, om handslag met 1° September 1854. Den koopervan dezen koopzal vermogen in zyne handen te blyven houden */4 vaif den ovcrslag-prys, ten intresl van 4 p. 's jaers. GEMEENTE POLLINCHOVE. Een WOONHUIS en omirent 30 centiaren Erf, gestaen en gelegen te Pollinchove, pa- lendc van noorden aen het huis van Felix- Franciscns Savaele, en van zuiden aen de Tomme-straet laetst bcwoond door .Fu- genius De Houck, die aldaer onlangs over- lcden is, om bandslag met de geldtclling. De verkoop-voorwaerdcn en tytels van eigendom berusten ten kantoore van den Notaris P1ETERS, ter residentie van Rcninghc. VERKOOPING VAN ZEER SCHOONE ten meerderen deele VOOR DEN ONTBLOOT VAN 1854, gelegen in de gemeenten Op de dagen en plaetscn hierna bcpaeld zal er, door de aniblsverrigting van den Notaris FIETERS, ter residentie van Rcninghe, worden voortsgevarcn lot de Verkooping van de volgende Hooigrazcn, te welen Op Maendag, 10° Jnly 1854, ten 4 uren 's namiddags, ter herberg van Sr Wullepit ter plaets van Reningbe, van de Macigrasscn gelegen in den Oost- en Wcslbrock van Reningbe, toebehoorende aen M. Serruys- Dcclerck, te Oostendc, den Terrebroek van de kindiercn Vermeulen, te Elverdinghe, M. De Ghelcke, d'helft van den Pottebakkcr en de partie by het Palink-huis van S' Ryckewaert en andere. Op Dynsdag ,11" July 1854, ten 4 uren 's namiddags, ter herberg het Palink-huis, bcwoond door Sr Cailliaute Noordschote, langs den Yperen-vaert, van Dcclerck's Vyf-gemetcn Serlippens Vy f-gemeten; acht partien van den disch van Noordschote; de Siuisweide van M. Glorie-Clarys degene daerby gelegrJn van M. De Schodt met de partie in den Ryolebroek en de partie der kindercn Van Ecckc, le Langemarck, in den Ryolebroek. Op NVoensdàg, 12" July 1854, ten 4 uren 's namiddags, 1er herberg den Peereboem, van de Maeigarzcn van bel Bclle-Godsbuis, de Lazcrny en Bcgyneweide, de Armescbool, Rooman, de Peereboomstrael, Stcertwcidc, de partie van Jw Druant en degene van M. De Coussemacker. Op Donderdao, 13" July 1854, om 4 uren 's namiddags, eerst, ter herberg van Pieter Rommelaerevan de Maeigarzcn van MM. Burggracf Du Parc, De Carnin en Simocn en tweeds, ter herberg van d'heer E.-B. Vanden Berghevan de Palink-twaelf- gemeten, den Spooracrt en départie van M. pastor Clareboudt. Op Vrydag, 14" July 1854, om 4 uren 's namiddags, 1er herberg den Ecnhooren van de Maeigarzen van de kerken disch van Reningbe den Dringkam, het Sluisweide- ken, de partie van de Armescbool en de Paslory-lyne. En op Zaterdag, 15" July 1854, om 3 uren namiddag, ter herberg van Sr Merle- vede-Van Rechemte Reningbe, in den Westbroek, van de Papegarzen, Van Pro- vyns-dry-geinetcn, en dry andcrc partien daerby gelegen, ook van M. Van Provyn. De Verkooping der voorschrevcn Hooi- grassen zal geschieden op tyd van betaling, mits slellende goedeborg en de voorbespre- ken comptant bctalende in handen van den Notaris PIETERS, ter residentie van Rcninghe. By den Agent van affairens IMédabo DE CEEST, tôt" Rousselaere, zyn gesta- dig te bekomen groole en klcine kapitaie sommen, op leegen intrest en hypothcck. ÉTABLIE A BRUXELLES, pour assurances contre les risques D'INCENDIE. La Compagnie assure contre l'incendie et le feu du ciel et contre les dommages occa sionnés par la foudrequand même celle-ci ne ferait pas briser ou renverser, et ce aux primes les plus modérées, toutes propriétés mobilières et immobilières, récoltes, bes tiaux, etc. Les dommages sont payés immédiatement après le règlement de la perte. Les en gagements de la compagnie sont garantis par un capital de 5,000,000 de francs. Agent principal Ypres Mr LERNOULD, architecte, rue au Beurre. pour le lr octobre prochain, L'ANCIEN et BON ESTAMINET NOMMÉ l« SITUÉ RUE DU LOMBARD, A TPRES. Pour tous renseignements s'adresser ehcz M. Edouard Cardinael. Lambin;, Fils, éditeur, Marché au Beurre1Ypres. de poperinghe a bruges. CORRESPONDANCES* correspondance avec le chehin de fer du nord. 6 b. 00 6h. 10 6 b. 30 6h.35 6 h. 40 7b.05 5 h. 00 7h.45 5b. 20 7b.55 5 h. 30 8 h. 00 5 h. 50 Sh.10 6b. 20 8h.25 6 h. 40 8 h. 30 7h. 30 9h. 10 12b 12 h. 12b. lh. 1 h. 1 h. 1 h, 2 h. 2 Ii. 2 b. 3h. 3 b. 4h. 20 5h'. 15 7h, 30:5b.25Î7 b. 50!5h.45 7b. 00 5h 55 10 6 b. 05 40 6b.30 55,6 h.45 10 7h.05 7 h10 7 h. 30 7 h. 50 20;7h.55 15 8h.30 8h, 8 h, 8 b. 20 30 50] 00 j 10 40 COURTRAI. Arrivées de Tournay, Lille, Mouscron et dé part des mêmes convois pour Gaud. Bruxelles, Anvers, etc. Le matin 7 h. 20 m., le soir A 1 fa. 45 m,, 3 h. 35 m., 6 b. 35 m. (1' et 2e classe), 6 h. 40 m. (3< classe). BRUGES. Arrivées d'Ostende et départ des mêmes oon- Vois pour Gand, Bruxelles, Anvers, etc. Le matin 6 h. 55 m., 7 h. 40 m. ^1" al. express;, le soir 1 h. 40 m., 3 h. 40 m., 6 fa. 35 m. OIXMUDE S THOCKOUT. 6 fa. 00 m. du matin. DIXMUDE A ROCLERS. 5 h. 50 m. du matin. 4 h. 30 du soir. X1I.LE A COMITES. A 7 h- du matin, 1 h, et h. 30 m. du soir. THouaocT a dixmijde. 2 h. 30 m. du soir. ROUieHS A OIXMUDS. 10 fa. du matin. 3 fa. du soir. COMKES A LILLE. A 7 h. du malin, 1 h 15 m. et fa. du soir. Chemin de fer du Nord. ne pais polk ostp.ndk. A 7 b. du matin (express) pour arr. 6 h. 20 m. du soir. O'OSTENOE POUR PARIS. A 7 h. 15 m du matin pour arriver A 11 h. du soir I h. du seir pour arriver A 5 h. 5 m. du matin. DE CALAIS POUR BRUGES. A 5 11. (lu matin pour arri- verà 9 h. 10 m. du matin 8 fa. du inaliu pourarrivci A 4 li. 15 m. tlu soir. 3 fa,du soir pour arr. 8 fa. 30 m. du soir. OE B.lUGKt POUR CALAIS. A 9 h. 15 m.du matin pour arriver 2 h. 30 m. du soir. A 6. h. 40 m. du soir pour arr. A 2 b. 10 ui. do matin. Dénnrls des convois. V Mai 1854. De Bruges. Thourout. Licbturvelde kRoulers nlseghem xlngchnunst. Arr.àCouRTRAi D"deCouHTRAt Mcnin. Wcfvicq. Comines. i Y PUES rr.àpopeitinche ott.uu 5h.20; 5 h. 50 5b. 501 b. III h.20 lOh l> ntiUni. 9 b. 15 1 h. 9 b. 9b. 9 h. Oh. 2b. 2 li 2 b 2 h, 10 5h, ^b. b. h b h h h 45 7h.00 05 7b.00 10 7h.l0 35 7h.30 7 h. 55 8h.05 8b. 40 8 h. 50 9b.00 9b.10 9 h. 20 9h.40 lOhlO 55 00 35 40 50 00 10 30 00 départs. De poperinghe D'Ypres De Comines. Wervicq Menin Arr.àCouRTRAi D* de Courtrai alngclmunst alseghem uRoulers a Lichtcrvelde a Thourout. Arr. Bruges. départs. SOIR.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4