OVERSLAG. ïiiiii: FAILLITE 40 DESCRIPTION DES FÊTES 40 ET DES STATUES DES DUES DE BOURGOGNE, JOURNAL D YPIÏKS ET DE L'ARRONDISSEMENT. MEUBELS KERK-EN DISCB- GOEDEREN a* Qà&àsBOBtme maaiQaairs&s, PATRONNE DE LA VILLE D'YPRES, M° l,3S5. 14* Année JTeudl, lO Aoàt 18S4 Vires acquirit eundo. venditie g m m uns a au®, verkooping TOT YPEREN. 9 goede Peerden DE PIERRE DUMOULIN, verkooping En vente la librairie LAMBIN, Fils, Imprimeur, rue au Beurre, nM 83 et 83 en face de la rue de Liège, Ypres: prix CÉLÉBRÉES A L'OCCASltiN DE LA RESTAURATION DE L'IMAGE prix REPLACEES DANS LA FAÇADE DES HALLES le 9 agit 1834. A YPRES, Cet intéressant opuscule contient Chapitre I. Notre-Dame de Thuynepatronne de la ville d'Ypres. Chapitre II. Érection y destruction et restauration des statues des ducs de Bourgogne. Chapitre III. Esquisses historiques des ducs de Bourgogne Philippe-le-Hardi, Jean-sans-Peur, Philippe-le-Bon, Charles-le-Téméraire, Marie de Bourgogne Philippe-le- ABONNEMENTS: Tpues (franco), par trimestre, 5 francs 30c.Provinces,4francs. INSERTIONS: Annonces, la ligne 15 centimes. Réclames, la ligne: 50 centimes. - Le Progrès paraît le Jeudi et le Dimanche. Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, Rue au Beurre. On ne reçoit que les lettres affranchies. Zatdrdag, 12"Auguslus 1854, ten 2 uren tnamiddag, in de afspauningiiET Klein Ypre, in de Dixmudstract, binnen de stad Ypre, zal rr voortsgcgaen worden tôt den ABSO- LUTEN OVERSLAG, zonder oitstel, van de navolgende Gocdcren, te weten Den noinber van 6 hectaren 60 aren 15 centiaren, onder Hovenierhof, Weide en Macigrazengenaemd de Paddevyvers, ge legen op S* Jacobs-nevens-Ypre; verdecid in vier koopen, te zamen uitbrengende in middclmaet, een zuiver inkomen van 1,090 francs s'jaers. De masse der 4 koopen staet maer op 26,000 francs. Drie hectaren 91 aren 40 centiaren ZAEI- LANO, op Wytschaetc, langs de straet naar Voonnezeele; gebruikt door de weduwe Six-Ta/jîn en sieur Louis Desreumaux, te zamen aen 250 francs s'jaers boven de con- tributien; en eenen PLANTSOEN- en TAIL LIE-BOSCH, groot 1 hectare 15 aren 10 centiaren, gelegen opWytschaete,by laetst- gemelde zaeiland; verdeeld in 4 koopen. Staen in masse maer op 10,550 francs. Verschcide partien BOSCH, gelegen op Zonncbekc, by de Broodseinde, behalvens ecne partie, die ligt by de Polygone, te zamen inhoudende in lande, 4 hectaren 63 aren 90 centiaren, verdeeld in 4 koopen. Die staen in masse maer op 7,100 francs. Eindelinge een HOFSTEDEKEN groot 3 hectaren 83 aren 40 centiaren, gelegen op Zonnebeke, by de Broodsetnde;gebruikt door Joannes Schieraen 155 francs s'jaers boven de belastingen. Staet maer op 3,900 francs. Deze Verkooping zal gebeuren ter plaetse en dage voormeld, door het ambt van den Notarié BOFDT, te Ypre, ten wiens kan- toore men aile inlichtingen kan bekomen, alsook ten kantoore van den Notahis VAHUER1IEERSCH, te Ypre. BY STERFGEYAL. VAN LANDSALM, Ncgen hectaren 53 aren 26 centiaren 8choone Vruchten te velde, twee aller- seboonste en jonge Werkpeerden, 9 Melk- koeyen, 4 Veerzen, 2 Kalvers, 2 Zwyns, enz. Ter hofstede gebruikt door de Weduwe Philibert Berten, digt by de statie van den yzerenweg, te Wervick. Op Donderdag, 10* Oogst 1854, ten 2. uren namiddag, voor de Vruchten en het Landsalm. En op Vrydag ,11* Oogst 1854, ten 9 uren 's morgens, voor de Meubels, en ten 2 uren namiddag, voor de Beestialen. Tyd van betaling mits goede borg ter voldoening van den Notaris FORREST. VAN» GOEDE Zaterdag, 19° Augustus 1854, ten 3 uran namiddag, zal cr openbaerlyk verkocht worden, voor de Estaminet den Sultan, Groote-Markt, te Yperen, ten verzocke van de gebroeders Declerck, voermans, mat hun Gctuig, twee Wagens met beslag van 17 centimeters breed, een idem van 22 centimeters, drie oude Asscn, eene idem nieuwe, eene partie oude Wielen, eene partie oud Yzer,eene partie oudeen nieuwe Wagen-Ketens, eene partie oude en nieuwe Rcepen, Koordcn, enz. De Peerden, Wagens en andere Getuigen zyn van heden tôt den dag der verkooping zichtbacr in bovengemelde estaminet den Sultanalwaer men zich moet aenbieden. Da verkooping gesebied met zes maenden tyd van betaling, mits goede en welbekende borgen te stellen. MARCHAND, A YPRES. Le Curateur h la dite faillite a l'honneur d'informer MM. les créanciers que le jour pour la reddition du compte final a été fixé par M. le Juge-Commissaire, au Samedi, douze Août mil huit cent cinquante quatre, deux heures de relevée, en chambre de Conseil du Tribunal de première instance d'Ypres, où MM. les créanciers sont invités se rendre en personne ou par fondé de pouvoir. Ypres, le sept Août mil huit cent cin quante quatre. K. LÀHEI XE. AN By den Agent van affairens IHédakb RE GEEST, tôt Rousselaere, zyn gesta- dig te bekomen groote en kleine kapitale sommen, op leegen intrest en hypotheek. TE GHELEVELT, Den Notaris BAYAHT, te Becelaere, zal, voor den INSTEL, op Donderdag, 10" Augusly 1854, en voor den OVERSLAG, op Donderdag, 24* zelve maend en jaer, tel- kens ten 4 uren namiddag, in '.ictGEHEBNTE- Hcis, te Gheluvelt, in het openbaer te koop bieden,de naschreven Goederen, al gelegen te Gheluvelt. bi> CENTIMES. CENTIMES. DE THUYNE

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 1