500,000 fr. HOFSTEDE O VERSE AG. IttVIlKlB II111 GUHVUU8 DE COURTRAI. TRAIN DE PLAISIR H0FSTEDEN, LOIISDFHER, GOEDEREN, ZÂEILÀNDEN TE RUYSSELEDE, bbrigt. DE BRUGES ET DE POPEK1VG11E A COLRTRAI. Le publie est informé que les coupons dé livrés demain, Dimanche, pour le train de plaisir en destination de Courtrai, seront valables pour le retour Ypres par tous les convois de la journée. Les coupons seront délivrés Ypres, depuis 7 heures du matin. IN HOOGLEDE EN GITS, A PLACER DIVISIBLE A VOLONTÉ 4 p. MOYENNANT HYPOTHÈQUE. VAN LOKER. Lambin, Iii.m, éditeur, Due au Beurre, n" 8S et lé, OPENBARE NERKOOPING TAN EN ALLCRBt STB ■t h. 17-79-39 c. ZAËÏLÂNIB EN IWIIEIIR$©iW, GELEGEN TE THOUROUT, IN DEN VTFHUIS-HOEK, Palendevoornamelykaend'eigendommcn ▼an de Heeren Francis Jooris-De Vos en Ernest Vanhuele-Verhulst, te Brugge, M. den Notaris De Puydtlot Errncglicm, M. Alphonsius Serruys (broeders en zus- ters), te Antwerpcn, en M. Henri Serruys, te Oostende. Gezamentlyk ingesteld 38,500 francs. Waeraf de DEFINITIVE TOEWYZING zal plaets hcbben Maendag, 11° Septeinber 1854, ten 3 uren namiddag, in bel hôtel den Gocdgn Leeuw, gchuuden door den Hecr Joseph Gevaertte Thourout, op de Markt Door hct arabt en onder de directie van den Notaris DItRVCkX, residerende te Thourout. Diesaengaende aile inlichtingcn te beko- men by den Notaris VANCAILLIE, te Moerkerke. Maendag, 18°September 1854, ten 3 uren namiddag,in den CAsnto, te Dixmude, van: Een WOONHUIS staende te Dix- BpS mude, ten ingacn der Woumen- Rjjljjjjfcslraet, met 93 aren 40 eentiaren erve volgens tytels. Belast met fr. 3,6:28-13 c., ad 5 p. ni profyte van Karel Delà Leeuwe. Ingesteld 6,000 francs. Tytels en condilien by M" HOLVOET- VAN WOIJUEN, Notaris, te Bcerst, met de voorbandige Verkooping belast. CHEMINS DE FER DE LA FLANDRE OCCIDENTALE. VERKOOPING tais eene GOEDE Eîl WEtBETIMJIERDE TE IIAISBEKE^ en BINNEN DE STAD YPEREN. Op Vrydag, 22' September, voor den INSTEL, en op Vrydag, 6° October 1854, voor den OVERSLAG, telkens om 2 uren namiddag, in 't Parnasscs-Hop, te Yperen, sal den Notaris VAN EECKE, le Yperen, aldaer openbaerhk te koop veilen, met ce win van 1 p. voor hoogsten instel, den naekten eigendom van de volgende Goe- deren GEMEENTE RDYSSELEDE. Koop I. Eene partie ZAEILAND, by het gehnchte de Wante, cadaster S* A, n" 466 469, grool h. 1-84-30 gebruikt door Augustin JLambrecht. Koop 2. Eene partie voorheen Mcçrsch nu ZAEILAND, by Axpoelc, cadaster Se B, n' 873, grool h. 1-76-30; gebruikt door Félix Cappens. Koop 3. Eene partie MEERSCH, zuid van de kerk, cadaster S° D, nr 268, groot h. 0-74-90. Koop 4. Eene partie ZAEILAND, by den voorgaenden koop, eadaster S* D, n" 287 289, groot h. 4-23-10. GEMEENTE HANSBEKE. alleaschookst en voohdeelig 1t set 1>0ep en de statie tan den tzeken wes gelegen. EENE IN STEEN WELBE- BOUWDE HOFSTEDE, groot volgens tilel 25 heclaren I are 19 eentiaren, en volgens cadaster 23 liée— taren 56 aren IOceniiarcn; gebruikt door de kinderen De Vyncktte Uansbeke, ver- dccld in 10 koopen. By den Agent van affaireus Nlrntl(B DE CEE1T, tôt Rousselacre, zyn gesta- dig te bekomen groote en kleine kapilale soinmen, op leegen intrest eu hypotheek. VOYAGE DU ROI ET D S LA FAMILLE ROTALE. Dimanche, ÎO Septembre 1854. 50 p. °/0 de rédaction de prix. De Bruges. n Lophem Zedelghem Thourout. Lichlervelde n Gits Beveren Roulers Rumbeke. I.eghem 9 h. 30 du mat. 9 h. 40 9 h, 45 10 h. 00 10 h. 10 10 h 20 10 h. 25 10 h 30 10 h. 35 10 h. 50 s sisp&sa a. D D M Ingelmunster. 11 h. 00 De Lendelede Heule Air. Courtrai Dép* Poperioghe. Vlamertinghe Ypres Comines Wervicq Menin Wevelghem 11 h. 15 du mat 11 h 25 11 h 30 9 h. 30 9 h. 40 n 10 h. 00 10 h. 20 10 h. 30 10 h. 40 10 h. 55 Arr Courtrai 11 h. 10 a 2 a a. De Courtrai Bruges, 10 h. du soir. De Courtrai Poperinghe, 10 h. 30 du soir. On paie au départ. Les coupons ne seront enlevés qu'au retour. ZLER SCHOONE gelegen TE KOOPEiV TE YPERE.X. In twee ziltingcn, de eerste voor den INSTEL, op Zaterdag, 23° September, en de tweede voor den OVERSLAG, op Za terdag, 7° Oelober 1854, telkens ten een lire namiddag, in het Zweerd, op de Grnotc- Maekt, te Yperen, zal den Notaris VAIS LECKE, te Yperen, aldaer verkoopen de volgende onroerenile Goedei en GEMEENTE HOOGLEDE. Koot 1. Eene HOFSTEDE hekleed met sehoon en gcrU'Byk Woonhuis, Sclieure, Slallingen, enz., al in allerbeslen staiet, groot in het gebeelc b. 14-92-37, selegen in Hooglede, verre noordwesl van 't dorp, langs de Ha- mcrsveldslraelin pachtc door Jucobus Meerssemnnvoor 9 jaren, iniegaen 1" Oc tober 1854, 1,000 francs voor ieder van d'eersle 2 jaren. en 1,100 francs voor ieder van de andere 7 jaren; verdeeld in de vol- gende 10 loten Lot I. De IIOFPl.AETS met de edifi- cien daerop slaendc, Logting, Boomgaerd, Meersch en Zaeiland, grool li. 3-06-97. Lot 2. West aen het voorgaende h. 2-05-20 ZAEILAND, met een perceelken Elzerie. Lot 3. West aen het voorgaende (wee aeneen hondende parlien ZAEILAND, groot h. 1-32-00. Lot 4. Zuid daerby, h. 0-55-30 ZAEILAND. Lot 5. Zuid by 't voorgaende, vier perceclen ZAEILAND aen elkander, groot h. 1-94-90. Lot 6. Wat zuid van dacir, h. 0-38-70 ZAEILAND. Lot 7. Noord daerby eene partie ZAEI LAND, greol b. 0-93-70. Lot 8. Oost daernevens, différente partien ZAEILAND, 't eencn blokke l zamen groot h. 2-86-40. Lot 9. Zuid daeraeneene partie .ZAEILAND, groot h. 1-42-70. Lot 10. Verre zuid van d'hofplaets, h. 0-36-50 MEERSCH. De gelieele hofstede zal ook in masse aengeboden u:orden. GEMEENTEN HOOGLEDE EN GITS. Koop 2. Eene HOESTEDE zamengesteld uit een selioon groot en geviifhk Woonhuis dobbelc Sclieure, veel goede Stallingcn Wagenhuis, enz., in 't gelieele groot h. 15-05-90, gcli-gen in Hooglede en Gits, j zuidoost wiicitsby de voorgaende, irfpaèhlej door S' Kuroltis De Ruyttervoor 9 jaren] integacii 1° Oelober 1854, 1,200 fr. 's jaer>; v. rdeeld in de volgende 9 lolen Loi I. De HOFPLAET3 met al de ge- bouwen daerop slacode, Logting, Boom gaerd, Meerscb, Zaeiland en Dreve, 't eenen blokke, in Hooglede, 't zamen groot il. 1-80-90. Lot 2. Noord daerby, eene partie ZAEILAND, in Hooglede, groot h. 0-71-80. Lot 3. Oost aen 't voorgaende, vier partien ZAEILANDcneeiieparlieMEERSCH aen elkander,'l zamen grool h. 2-91-60 Lot 4. Zuidoost by d'hofplaels, drie aeneen houdeiide perceelen ZAEILAND, in Hooglede, groot h. 1-79-60. Lot b. Zuidoost daeraen, eenen blok ZAEILAND met een pcrceel Meersch in Hooglede, op het zuidoost einde daeraen, grool h. 4-16-50. Lot 6. Zuidwaerts van d'hofplaets, twee parlien ZAEILAND aen malkander, in Hooglede, groot II. 0-95-20. Lot 7. Zuidwe&t by d'hofplaets, eene partie ZAEILAND, in Hooglede, grool b. j 0-75-80. Lot 8. Zuid daerby, h. 1-26-00 ZAEI- ÏLAND iu Hooglede. Loi 9. Zuid by 't voorgaende eene partie ZAEILAND, in Hooglede, groot h. 0-68-50. De geheele hofstede ail ook in masse aengeboden worden. GEMEENTE GITS. Koop. 3. Eene behuisde en beplante HOFSTEDE, bekleed met Woonhuis, Scbeurc, Stallingen, enz., in 't geheele groot h. 5-40-13, gelegen in Gits, van noorden by Gilsberg, in pachte door de Ww« Joannts De Cortevoor 9 jaren, integaen 1° October 1854, 500 fr. 'sjaers, verdeeld in de volgende 8 loten Lot I. De bcbouwde HOFPLAETS, Logting en Booingaerd 't zamen groot h. 0-55-23. Lot 2. Noord daeraen eene partie ZAEILA'ND, groot h. 0-61-30, Lot 3, Zuid aen d'hofplaets, twee aeneen hondende perceelen ZAEILAND, 't zamen groot h. 1-06-50. Lot 4. Rcgt over d'hofplaets, een perceel MEERSCH, groot h. 0-23-00. Lot 5. Noord daeraen, een perceel ZAEILAND, groot h. 0-29-00. Lot 6. Regt over het 3° lot, eene partie ZAEILAND, groot h. 0-72-60. Lot 7. Zuid daeraen, eene partie ZAEILAND, groot h. 0-78-90. Lot 8. West aen de twee voorgaende loten. eene partie ZAEILAND, groot h. 1-13-60, De geheele hofstede zal ook in masse aengeboden worden. een half ten honderden voor 1nstel-premie. De litels, plans en conditien beruslen by genoemdcn Notaris VAN EECKE le Yperen. Ik ®'©IR, SUR LA GRAND'PLACE, A YPRES, A l'honneur d'annoncer an pu blic qn il lient chez loi an Dépdt d HUXKES ANGLAISE#, fr. 5-iO le cent. BEKEIVDMAKIIVG. Den Notaris CAPELLE, te Watou, heefl de eer de belanghebbenden bekend to maken, dat liy alleen bezitler geworden ia van de Akten, Kontrakten, Staten, Inven- tarissen en Testamenten ontvangen door de volgende Noiarissen 1° Smagghe, François-Dominique, Rousbrugge-Haringhe, van 10° July 1753 tôt 30"Oelober 1802. 2° Liefooghe, Petrus-Albertuste Stavele, van 50° September 1797 tôt 2° July 1800. 5° Cri cm. Eugène-Jacqueste West- vleleren, van 24° July 1798 tôt 31° De- cember 1818. 4" Cricm. Thomas-Eugène, te West- vleteren en le Rousbruggc-Haringlic, van 1° January 1819 tôt 8° April 1858. 5° Bataillie Pierre-Jucques te Walouvan 26° Augusty 1802 lot 3° Nnvember 1831. 6° Oc CorkJacques-Cornilte Watou, van 15°November (831 lot 5" Juny 1852, aen welken by opgevolgd hecft. S'adresser J. DE SIMEDT, rue Lon gue du Marais, n° 1, Gand, ou s'y rendre î'e Vendredi en personne. VERPACHTING van ONROERENDE toebehouhende aen de gemeente, ARMENGESTICHT EN KERKFABRIEK, Den Maendag, 18° September 1854, ten een ure precies, in 't Gkneente-Hdis van Loker, bewoond door sieur Hardeman. zal er door het ambt van den Notaris VAN EECKE, te Nicuwkerke, worden overge- gaen toi deopenbare VERPACHTING VOOR NEGEN JAREN, integaen met 1° October en 25° December 1855, van oriroerende Goederen, toebehoorende. aen de Gemeente, Armcngesticht en Kerkfabriek van Loker, plans plakbrieven verdeeld in 34 loten. De voorwaerden dezer Verpachting rus- ten ten kantoore van gemclden Notaris VAN CECKE. en face de la rua de Liège.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4