300,000 fr. ASP A SINE tiOGUKREN II0FST1MKEN MEUBLES MEUBELS, OVERSLAG te ia®yiiiay©©!i, EN CRÈME ET EN POUDRE, OPENBARE VERKOOPING BEZETTE RENTEN, TOT PITTHEM. A PLACER DIVISIBLE A VOLOiNTÉ 4 p. °/0 VENDITIE EN VELDVRUCHTEN, TE PASSCHENDAELE. VENTE BEAUTE ET CONSERVATION DE LA PEAU. BEESTIALEN EN AKKERALLAEM, TE BR1ELEN. VENDITIE CHEMINS DE FER •Miidir van dm Votinw F El'S, le Roambrnggc. OPENBARE VERKOOPING VAN SCHOONE PtIRIMOVIKLK OSHOEREVDE AFHANGENDE DER NALATENSCHAPPEN van wylent D'HEER LIVINUS-JOSEPHUS BOUCRY, EN VROUW AGNES DE LANOTE, WABRVAN DE AENWYZING VOLGT EenSCnoONENGERlEFLYK HUIS en verdereEdificien en 4 aren centiaren Grond en Hovenierhof iluermedegaende, slaende en gelegen in het dorp Rousbruggc-Haringhe. 2" Eencn schoonen WINDKOORN- MOLEN en ROSMOLEN, en 10 aren 46 centiarcn Grond, onder Molenwal en Erve daermede, stnende en gclcgen ter zuideinde van liet dorp Rousbrugge, gemeente Ha- ringhe. 5° Ecn HUIS in drie woonsten, met Seliuer en verdere cdificien, en 22 aren 58 cenliaren Grond en Hovenierhovcn daer mede, staendc en gelegen tôt't zelve Ha- ringhc, by affiche in 4 koopen. 4* De boeveelheid van b. 18-72-36 c. WEIDB en ZAEILANDEN, gelegen terzelve gemeente van Haringhe, naby het dorp Konsbrugge, by plakbrieven verdeeld in 24 koopen. 5* Eene partie ZAEILAND, gelegen te Provcn, in den Proosldy-hoek, groot 85 aren 70 ccntiaren. GEMEENTE STAVELE. 6°Eene SCHOONE WE L- BEBOUWDE EN BEPLANTE IIOFSTEDE, in 't geheele groot onder Gras, Macigras en Zaeilanden, 16 hectaren 54 aren 43 cenliaren, gestaen en gelegen te Stavcle, wat oost van de dorpplaets, in den Brughoek by affiche verdeeld in 12 koopen. Gebruikt by Seraphinus Recour. 7» Een pcrceel HOOILAND, groot 30 aren 90 cenliaren gelegen te Westvletcrcn. 8" Een hectare 75 aren 50 cenliaren ZAEILAND, gelegen le Watou, by de dorp plaets, by affiche in 2 koopen. 9» Eene wel gehypolhekeerde OBLI- GAT1E, ten kapitale van 3,600 fr., ten intreste van 4 1J4 p. by jare, eischbaer den 17" Juny 1858, ten laste van de echt- genooten Verhille-Lcrmytete Ylamer- tipghc. De voorhandige Verkooping zal gehou- den worden in eene en dezelfde zitting, op Woensdag, 4" October 1854, om te begin- nen met de 10 uren's morgens, in d'auberge het Gemeents-Hdis, gebruikt by deweduwe De M tester, in het dorp Rousbrugge, door het arnbt van voormeldcn Notaris FEYS, te Rousbrugge-Haringheen ten overstaen van Mvnbeer DESPOT, Vrederegter van het ka'nton van 't zelve Haringhe, hiertoe rcgterlyk aengesteld. Het koliier van lasten, de eigendoms- bewyzcn en plans, kunnen door de gega- digd'e, ter sludie van den gecommitteerden Notaris nagezien worden en raen kan deswege aile inlichtingen bekomen ter stu- dien van de Notarissen VLOOR, te Loo, en CAPELLE, te Watou. VAN EUR SGHOON BtZHTTB OBLIGATIE.\ en Koopl. Een PATRIMONIEEL IIOFSTEDEKEN, gelegen tôt Pitthcra, groot 2 hcclarcn 79 aren 2 cenliaren. Kwpen 2, 3, 4 en 5. Eene BEZETTE OBLIGATIE, van 12,000 fr., kroizerende te 4 P- °/o by jai-c. Koop 6. Eene BEZETTE OBLIGATIE, van 2,000 fr. kroizerende, te 4 p. by jare. Koop 7. Ecnc BEZETTE OBLIGATIE, van 1,800 fr., kroizerende te 4 1/4 p. °/0 by jare. Koop 8. EencRENTE ten kapitale van 1,587 fr. 30 c., kroizerende te 65 fr. 30 c. byjare. Koop 9. Eene RENTE, ten kapitale van 5,079 francs 36 c., kroizerende te 203 fr. 17 c. byjare. Koop 10. Eene RENTE, ten kapitale van 1,587 fr. 30 c., kroizerende te 54 fr. 42 c. byjare. Den TOESLAG zal plaets hebben Dyns- dag, 3" October 1854, ten 3 uren namiddag, in Het Prinoen-hof, tôt Pitthem. Deze Verkooping gebeurd door het ambt van M" LIB BRECHT, Notaris, tôt Pitthem. Aile inligtingen kan men ook bekomen by den Notaris BRUNEEL, tôt Thielt. MOYENNANT HYPOTHÈQUE. S'adresser J. DE 6RIEDT, rue Lon gue du Marais, n* 1, Gand, ou s'y rendre le Vendredi en personne. VAN 9 LANDSALLAEM, BEESTIALEN vrydag,29nSeptember 1854, ten 11 uren 's morgens, zal den Notaris VAN EECKE, te Yperen rcsiderende, verkoopen, ter hof- stede het Loonis-Vyver, bewoond door J. Va« Thuynete Passchendaele, langs de straet leidende van de Broodseinde naer Moorslede, ai de Meubels, Huisraed en andere Goederen betrekkelyk de boeren- neiring al het Kuip en Keirnallacm Wagons, Karrcn en Akkerallaem; 8 schoonc Mclkkoeyen, 3 achttienmaender Vecrzen, 4 Kalvers; voorts 1 hectare Aerd- appels, 1 idem Loof (Rapcn), en 50 aren Bitrapcn, verdeeld in koopen. Met tyd van bctnling, voor de koopen van 5 fr. en daerboven, inits goede borgen; de koopen von min dan 5 fr. met den 10" penuink comptant te betalen. de USTENSILES ARATOIRES, BESTIAUX, s>©sasa<23 sa aaaaa et autres récoltes, A HOLLEBEKE. Jeudi, 28 Septembre 1854, 8 heures du matin, le Notaire VAN EECKE, Ypres, procédera, sur la ferme exploitée par Alex andre Spinnewyn, Hollcbekc, la Vente de son Mobilier, consistant en Chaises, Tables, Armoires, Garderobes, Literies, Pendules, objets fabriqués en cuivre, fer, étain, fayence, etc., des Sacs grain, Toiles de chariots, Seaux et Cuves lait, Saloir, Baratte Cuves et Pompe pureau6 Échelles, Billot, Harnais et Chaînes pour chariots, Charrues, etc., et beaueoup d'au tres Ustensiles aratoires; une partie de Fa gots, Perches, et Bois brûler; une quantité de Fèves, Avoine et Orge, etc. ensuite 8 jeunes et belles VACHES A LAIT, 4 Génisses de 18 mois, 4 Veaux et 3 Cochons APPROUVÉ PAR LES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES. Ce cosmétique blanchit et adoucit la peau, prévient la formation des rides, fait disparaître pour toujours les boutons, les taches de rousseur, les élevures de l'épi- derme, etc.; il est indispensable aux peaux sèches, arides et dures; délayé dans un bain, il répand 9ur l'universalité du corps une teinte qui charme l'œil, et après l'immersion les chairs se conservent souples, élastiques et fermes; enfin il se combine si intimement avec le derme de la peau, qu'aucun indice n'en révèle la présence; il est exempt de tout élément nuisible et remplace d'une manière absolue tous les blancs de fard base de plomb, dont l'emploi est dangereux. Entrkpôt gévéral ehez iHIGNOT, fabricant de parfumerie surfine, 19, rue Vivienne, Paris; et chez M. BRULE, 25, rue de l'Hôpital, Bruxelles, où l'on trouve les spécialités de savon médical aromatique et de l'essence de violette de Parme pour le mouchoir. gras; et finalement 50 ares de. Pommes de terre et 60 ares de Betteraves et Ca rottes. Avec augmentation de 10 p. °/0 et long terme de paiement pour les lots de 10 fr. et au-dessus, moyennant caution solvablc; les lots au-dessous de 10 fr. ainsi que les 10 p. susdits, payer comptant. Nota. Les Bestiaux seront vendus 2 heures de relevée. VINimE van Donderdag, 28" Seplcmber 1854, ten drie uren namiddag, ter hofstede gebruikt door Josephus Verbeke, te Brielen, zal er ge- houden worden Venditie van Nobiliaire Goederen en Akkergerccdschappcnzoo als Buffets, Klecrkassen, Kuipcn, Slanden en Seulen, Kcirn met Staen en Traclilcr, Apikuipen 2 Wagens, Karre, Eegde, 500 Eikcn-Sluiten en voordere objecten. Voorts 6 Melkkoeycn, 3 Jaerlingen, 5 JLalvers en 5 Zwyns. Deze Venditic zal gebeuren met tyd van betaling, behoudens stellende goede en welbekendc borgen, ten aenveerden van den Notaris TITECA, te Boesingtic. Door den Notaris CHKISTIAEN, te Pnsscbendacle. Op Donderdag, 28" September 1854, ten 9 uren's morgens, opZonnebf.kb, tcrschaep- hofstede van sieur Jan Van Damnavan 1 PEERD, 14 MELKKOEYEN, 4 VEIRZEN, 3 KALVERS, 4 ZWYNS, Kuipwerk, Akker allaem IlooiStrooi Brandhout en Lente- vruchten. Opgewooneconditien en tyd van betaling. fitndle van den Notaris TAN EECKE, te Yperen. Den 7° October 1854 ten ecn urc na middag, ter afspanning het Zweehd, te Yperen, van 1° Eene SCHOONE HOFSTEDE, gelegen te Hooglede, groot 14 hectaren 92 aren 37 centiaren; gebruikt door de wcduwe Meersteman. Staet nxaer op 51,000 francs. 2" Eene SCHOONE en GOEDE HOF STEDE, gelegen in Hooglede en Gits, groot 15 hectaren 05aren90 centiaren gebruikt door sieur Karolus De Ruytter. Staet maerop 57,000 francs. 3° Eene HOFSTEDE, gelegen te Gits, by den berg, groot 5 hectaren 40 aren 13 centiaren gebruikt door de weduwe Jean De Cor te. Staet maer op 15,000 francs. By M' POUPART—VIENNE, Notaris ter resideotie van Zonncbeke, is er geldin leening te bekoinen mils goed bezet. Lasbm, Fils, éditeur, Rue an Beurre, u" 83 et 83bl>, en face de la rue de Liège. sa a a a a a Départs des convois. 1' Mini 185-1. départs. de bruges a poperinghe. De Bruges. «Thourout. Licbtervelde »Roulers xlseghem Ingclmunst Arr. Courthai D"deCouRTRAi Menin. Wervicq. Confines. Ypres arr. Poperinghe 5 h 5b. 5 h. 5 h. 6 h. 6 h 7h 7h 7h 7h 7h 8 h 8b 1 9b. 9h. 9b. 9h. lOh 2010h. 05il0h. .25 lOh. .40 11 h. 50 11 h 55 11 h 15(11 h 45 12h 1511b 30 2h 2h 21. 40 55 05 2h. 10 3h. 45 6h:40 05 7 h.00 10.7 h. 10 35 7h.50 55 7 h.55 45i3 h 50 3h. 00 .05 10 .30 .00 8h.05j 8 h. 40 8 h. 50 9h.OO! 9 h. 10 -10l»h.20; .30 9 li. 40, .00 iOhIO départs. De Poperinghe D'Ypres De Confines. Wervicq «■Menin Arr.àCouRTRAi D* de Courtrai 5h. 00 Ingclmunst5h.20 »Iseghem 5h. 50 «roulers 5b. 50 «Lichtervelde 6h.20 "Thourout. Ch.40 Arr. Bruges. 7h. 50 de poperinghe a bruges. 6 h. 00 6h. 10 6 h. 30 6b.35 6 h. 40 7 h. 05 7 h. 45 7h.55 8hv00 8h. 10 8h.25 8h. 30 9h.l0 12h.20 5h. 12h.30 5h. 12h.50 5h. 1 li.00 5h- 1 h.10 6h. 1 h.40 6h. 1 h.95 6h. 2h.l0 7h. 2 h15 2b.35 5 h. 05 3li.20 4 li. 15 7 h, 7 h, 7 h 7b 8h 15 25 45 55 05 50 45 05 10 30 50 55 30 7h.20 7 h. 30 7b.50 8 h. 00 8h. 10 8 h.40 Mit CORRESPONDANCES. correspondance avec le chemin de fer du nord. COURTRAI. Arrivées de Touruay, Lille, Mouscrun et dé part des mêmes convois pour Gand, Bruxelles, Anvers, etc. Le matin 7 h. 20 m., le soir 1 h. 15 m., 5 h. 35 m. 6 h. 35 m., (1* et 2" classe], 6 h. 10 m. (3e classe). BRUGF.S. Arrivées d'Ostende et départ des mêmes con vois pour Gand, Bruxelles, Anvers, etc. Le matin C b. 55 m., 7 h. 10 m. (1* ol. express;, le soir 1 h. 40 m.-'S h. 40 m., 6 h. 35 m. THOL'SOUT A DIXMDOK. 2 b. 30 m. du soir. aOULCItg A D1XMUDI. 10 h. du matin. I h. dn soir, COMIIKS LILLE. A 7 h. du matin, 1 h. 15 m. et 6 b. du soir. IIIXMCDE A THOUROUT. 6 h. 00 m. du matin. DIXMUOB A apULÏRS. 5 h. 50 m. du matin. 4 h. 80 du soir. LILLE A CoMlHEf A 7 h. du matin. 1 b. et 6 h. 80 m. du soir. Chemin de fer du Nord. DE PARIS POUR OSTENDE. A 7 h, du matin (express) pour arr. a 6 h. 20 lu. du soir. d'ostende pour paris. A 7 h. 15 m. du malin pour arriver 11 h. du soir 1 h. du seir pour arriver 5 b. 5 m. du matin. de calais pour brugks. A 3 h. du matin pour arri ver 9 h. 10 m. du matin.8 h. du matin pour arriver 4 h. 15 m. du soir.3 h.du soir pour arr. 8 h. 30 m. du soir. D£ BrtUGSS POUR CALAIS. A 9 h. 15 m. dn matin pour arriver 3 h. 30 m. du soir A 6. h. 40 m. du soir pour arr. 3 h. 10 m. du matin.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4