BUREAU D'ABONNEMENT AUX JOURNAUX BOOMEW. BROUWERY, CHEMINS DE FER HOFSTEDEKEN ARBRES, HOFSTEDEKEN MAGASIN PITTORESQUE. sisals usa itoâaiim, L'on s'abonne chez LAMBIN, Fils, Imprimeur-libraireéditeur du Progrès, rue au Beurre, nM 83 en face de la rue de Liège, Y près, aux AUX MÊMES PRIX DES ÉDITEURS, SANS AUTRES FRAIS. verkoommcn dynsdag, 26* Decembcr 1854, om 12 uren 's middngs te beginnen, Verkooping van PLANTSOENEN, LYSTEBOOMEN en brandiioutaen de Broodseindete zonlumis. dondesdag, 28* derzelve maend, om 1 urc namiddagte zonnebeke, in den West- hoek, op de hofsteden gebruikt door Vande Voorde, Longin De Smet en Louis Ver- haeghe, Verkooping van 75 koopeD zeer zware EIKEN, 1EPEN en ABEELEN- BOOMEN, waeronder vecl van drie melers dik. maendag, 8* January 1855, om 1 ure namiddag, op vcrscheide landen van het Armbestuer, in den Westhoek, Verkooping van 66 koopen ZEER GROOTE POPE- LIEREN, ABEELEN en E1KEN-BOOMEN, waeronder twee Molen-assen. dynsdag, 9° January 1855, om 2 uren namiddagop en achler het hofstedeken gebruikt door Louis Abeelelangs de Moor- slcde-stractby de Broodseinde, Verkoopi ng van 49 koopen ABEELEN en BEUKEN- boomen. uit er hand te koopen B1ER- EN AZYN- DE LA FLANDRE OCCIDENTALE. LIGNE BINGELMUNSTER A THIELT. Modification dans les heures de départ. opdonderdag, 11" January 1855, ijjten 3 uren namiddag, le watou, in de te verkoopen Herberg, bewoond door Francis Ctiapelynck, krachtens be- hoorlyk verleend vonnis, VERKOOPING DE \IEUWE SEULE, MET DE P EN DEN TIEN. vente publique A [^©yTlHUEI^Ij verkooping lEPEiY- Vîlijm®©!™© HUIZEN EN ERVE TE WYTSCIIAETE. j venditie VAN 77 KOOPEN IEPEiV, EIKEY, en esschen-boomen, TE HAKUVGHE, berigt. TE NIEUWCAPELLE, prenez un abonnement. Librairie LAMBIN, Fils, rue au Beurre, n" 13 eî b3biIpres. l'on s'abonne au Le Magasin pittoresque forme chaque année un volume de 412 pages, contenant 300 gravures environ et la matière de huit forts volumes in-8°. L'Indépendance Belge. L'Observateur Belge. L'Émancipation. Le Moniteur Belge. Le Précurseur d'Anvers. Le Messager de Gand. L'Écho de Bruxelles. L'Étoile Belge. L'Impartial de Bruges. Le Journal de Bruges. La Patrie, de Bruges. Le Mémorial de Courtrai. La Flandre maritime, d'Ostende. L'Écho de la Dendrc, d'Alh. Le Journal de la Belgique. La Gazette de Mons. JOURNAUX SUIVANTS La Revue de Namur. L'Éclaireur de Namur. L'Écho du Luxembourg, d'Arlon. Le Crédit bon marché. La Belgique judiciaire. Burgerwelzyn. Weekblad van Dixraude. De Veurnaer. De Thienenaer. Le Crocodille. L'Illustration, de Paris. Le Journal des Débats. La Presse. La Patrie, de Paris. La Vérité, de Lille. Etc., etc. Studie van don k»taris POt PART, te Zeanebeke. van OF TE PACHTEN EENE WELGEKALANTE gestaen TER DORPPLAETS VAN BEVEREN Langs den sleenwcg lcidende van Rous- brugge naer Veurne, benevens Woonhuis dienstig voor herberg, Schuer, Rosmolcn, Wagenkot, Roei- en Peerdcstal en gerief- lykhcdcn, mitsgadcrs 57 arcn 76 centiaren onder gebouw-grond, hovenierhofen booro- gaerd; bckend by kadaster sectie C, n" 314, 315, 515bu, 316 en 316bi\ Thans gebruikt en bewoond door Eduar- dus Lootvoet, lot 1* October 1855. Voor aile inlichtingcn en voorwaerden mag men zich'aenbieden by sieur Antonius Fagoo, landbouwer, te gemelde Beveren. 91 DÉCEMBRE 1854. D'Ingcl munster h Thlelt. B heures 15 du matin. 10 40 3 40 du soir. 6 45 De Thielt Ingelmunster. 9 heures 30 du matin. 2 10 du soir. 5 45 7 30 Studie van den Notaris CAPELLE, te Watou. van DE WEL GESTANE EN VAN OUDS GEKALANTE En op donderdag, 25° January 1855, ten uren namiddag, ter herberg bewoond door d'heer Livinus Castrycke, ten dorpe van Rousbruggc, Ook krachtens behoorlyk verleende vonnis, van een Gebruikt door Jacobus Vande Walle, in lande 1 hectare 83 ai en 93centiaren, met HuizcnenErve, 1 te Beveren (Oosthoek)verdeeld by plak- brieven in 6 koopen, behoudens zamen- voeging en palcnde byzonderlyk aen de eigendommen van M. Vander Marliere, te BriclenJ" Licfooghe, te Stavele, en de weduwc en kinderen Karolus Boucry, te Rousbruggc. Om aile verdere inligtingen, zich le be- geven by voornoemden notaris CAPELLE. d'environ 100 MARCHÉS DE BEAUX a la ferme occupée par M. augustin TA1LLIEU-LESAGE près nu hameau la cohte-wilde. Le mardi, 26 Décembre 1854, neuf heures du matin, il sera procédé sur les lieux, la Vente publique d'environ 100 marchés de beaux ARBRES, Es sences de BOIS-BLANCS, ORMES, CANA DAS et FRÊNES, propres la charpente et autres usages. Long terme de crédit pour les acheteurs qui fourniront caution solvable. La réunion ladite ferme. Le notaire VORREST, de Wervicq est chargé de cette Vente. VAN 68 SCHOONE EN ZWARE VAN EEN OVERSLAG, dynsdag 26° December 1854, ten 2 uren namiddag, in net zweebd, teYperen,door den notaris VAN EECKE, aldaer,by welkende voorwaerden berusten. WYTSCHAETE. 1° koop. Een wel betimmerd HOF STEDEKEN, gelegenoost van den steenweg van Ypcren op Waesten, groot h. 1-58-85, gebruikt door J. Monnet130 fr. 's jaers. 2° koop. Oost daerby, een HUIS en h. O-bl-75 Erve, gebruikt door Neuville en Marant, 76 fr. 's jaers. 3° koop. Noord aen 't voorgaende, h. 0-03-80 LAND, wacrop een Huis staet behoorende J.-B. Jacob. zeer schoone en zware BY HET DORP ROUSBRUGGE, Staendc op d'hofstede gebruikt door de Weduwe Demaereldigt aen de rivicr den Yser. Welke zal plaets hebben op 6 maenden tyd van betaling, door het ministerie van den greffier RUYSSEN, te Rousbrugge, op dynsdag, 26° Decembcr 1854, met de middag-uer. By den Agent van affairens Médihd DE CEEST, tôt Rousselaere, zyn gesta- dig le bekomen grootc en kleine kapitale sorumen, op leegen intrest en hypotheek. Starnde in de huisweide der hofstede behoorende M. carton, bewoond door Pieter Butailliete Nieuwcapelle, digt by den Ilazewind- of Spierink-molcn en palcnde aen lict vaerdetje genaemd den Aerdendyk; welke zal plaets hrbben den woensdag, 27° December 1854, ten 12 uren 's middags, doordctusschenknmstvandei) deurwaehder En. MARQUETTE. Deze Verkooping zal plaets hebben met een jaer tyd van betaling, mits goede medekoopers en gewoone voorwaerden ter plaets voortelczen. Les abonnés UN FRANC PAR AN, reçoivent, franco d domicile, l'indicateur des départs du chemin de fer belge, fran çais et rhénan et des- bateaux a vapeur, au moindre changement qui iulervient dans le service des convois. Écrire et envoyer franco pour un franc de timbres-postes, l'Éditeur charles Jaspis, imprimeur, rue de France, codbtbai. Lahriy, Eius, éditeur, Rue au Beurre, h" 83 et 83bi', en face de la rue do Liège. paraissant vers la fin de chaque pas as. •*- -*- y -*• 11 livraisons «und in-4°, l ui* a anuiinti au f__i •- l 1J» 1 O4««4 QAA /luvirm

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4