E1II ¥-fâ BOOM EN 0LM-B00MEN, BOSCIITAEIEtY BOOMEN, IIOFSTEDEKElY BIJOUTERIE EN OR ET ARGENT. QUINCAILLERIE. OBJETS D'ÉTAGÈRE. DATiriIOU l VIF assortiment de Vases, Potiches, Suspensions, etc.papiers dessins nouveaux, couleurs, gomme et pinceaux Vases 1 U 1 I LuU.il/lii I Inachevés. Grand assortiment de NOUVEAUTÉS POUR ÉTRENNES. PALETOTS en caout-chouc, différents modèles. GALOCHÉS AMÉRICAINES de première qualité, de la célèbre fabrique Hayvvard la supériorité bien reconnue de ces Galoches sur celles des autres fabriques, dispense d'en faire l'éloge. Maendag, 8' January 1855, om 12 uren VAN SCHOONE 4* lot. De TALIE oud 7 jaren nqct 100 Plantsoenen en 1 Krullaer, op eyn parceel groot 51 a. 07 c., palende het voorgaende lot en het Oude-Bestier-Veld. 4* lot. De TALIE oud 7 jaren met 140 Planisocnen en 6 Krullaers, op eene partie groot 58 a. 37 palende bel Nieuwc-Bc- stier-Veld en de Kalonune-dreve. Woensdag, 3" January 1855, ten 10 uren 's morgenszal er door den Notaris VAN eixiae, te Yperen, Venditie gehouden worden, 1er hofstede gebruikt door de w»c Eugenius De Zeure, gelegen westwaerts van den Verliranden-Molcii, te Zillcbckc, van 90 koopen SCIIOONE ABEELEN, POPELIEREN en E1KEN-BOOMEN. WATOU. OpDonderoag, 1IJanuary 1855, ÏJten 3 uren namiddag, te Watou, in ^dc te verkoopen Herberg, bewoond door Francis Cnapelynckkrachtcns be- hoorlyk verbende vouais, VERKOOPING VENTE SCHOONE EIKEN, Lambin, fus. éditeur, Rue au Beurre, n" 83 et M1", IIUKCHÉ-BA§, N° 7, A YPRE§. Il se recommande la bienveillance du public. (K. C) ©GP A© van ZWARE IEPEN, AIUELIN EN SURIS» TE DICKEBISCH. Op Dtnsdag, I fi" January 1855, ten 12 uren 's middags, op de hofstede gebruikt door Karel De Wickerwcioig noord der dorpplaels 1 Abccl en 25 lepen. verdeeld in 22 koo pen. Longs de strael, by de hofstede gebruikt door de kinderen Fan Hovc 1 Abcel en 1 F.ik, verdeeld in 2 koopen. Op eene partie bosch, weinig oost de herberg S' l/ubrecht, zeer aengelegcn aen den steenwcgleidendevanReningheltt naer Diekcbusch 48 Eiken en 11 Abeelen, verdeeld in 26 koopenwacronder verseheide Pestels en Roeieinden zyn. Voorts de Taillie, mct2l5geblektc Plant- soentjes en de nog mindere 1er blanke taillie. bint-Pletere, nevens Ypre. En opden Donderdag, 18" January 1855, ten cen ure namiddag, op bet bofstedeken gebruikt door Clement Forcevilte, zeer aen gelegcn van d?n steenweg lcidende van Ypre naer Kcmmel, digt by bet kasteel van M. Burggracf Du Parcq, 50 koopen POPE- LIEREN en W'ILGEN - BOOMENalsook goede BOLLAERDEN, APPEL en KEERZE- BOOMEN. Met langen tyd van betaling, mit» stel- lendc solvabel bekende niedekoopers, ten vergenoegen van den DEimwAERDCR LEUPE en onder anderc bespreken alsdan voorte- lezen. VERKO®IPI§l@ van 53 koopen EXTRA ZWARE TE NOORDSCHOTE. 's middags, zullcner door den Notaris DE BOO, te Oostvlcteren, verkocht worden, in behoeve van bel Koninglyk Gesticbt van Meessen, ter hofstédckcn gebruikt door sieurs Enyelberlus Louvcage en Franciscus Butaeyebeide gelegcn digt aen de dorp plaels van Noordscholc, 55 koopen ZWARE OLM-BOOMEN, dienstig voor constructie en anderc timmerwerken t*Opde weide gebruikt door Louwacge. 14 Olmen en I Wilg, verdeeld in 15 koopen. En 2* Op eene weide gebruikt door S' Butaeye. 38 Olmenverdeeld in 38 koopen. De vergadering aen koop 1, op de weide van s' LouwRcgc. Deze Verkooping zal geschieden, op zes maenden tyd van betaling mits steliende solvabele en welbekende borg. De condilien van verkooping hchoorlyk gocdgekeurd door den lleer Minister van juslicicberusten ter studic van grzegdcn Notaris DE BOO, en in bet Secretariact van bet Koninglyk Gesticbt, te Meessen. AENZIENELYKE VERKOOPING MET PLANTSOEREN, GELEEKEND MET DE LETTERS D. L., TS Den Notaris PIETERS, te Reningbe, zal op Dynsdag23° January 1855, leu een ure namiddag, 1er herberg bet Kaekbeen, ter placts van Woesten, in behoeve van Mevrouw de douanière van M. De Langue, grondeigenaerster,woonendeteScbaeibeek- nevens-Brussel, verkoopen, voor den ont- blootvan 1855,de volgende BOSCHTALIEN met geteekende Plantsoenen en Krullaers, op hare bosschen GEMEENTE RENINGHE. Bosch het Nieuwe-Bestier- Veld, groot 2 h. 15 a. 10 c., verdeeld in de 4 eerstvol- gende lotcn, schcidende met réglé grach- ten t'lot. De TALIE oud 7 jnren met 88 Plantsoenen en 2 Krullaers, op een purceel groot 61a 28 c., paleudc de lapdeii van t Reninghe-Hotycn van de Koudc Scheur. 2'lot. De TALIE oud 7 jaren met 120 Plantsoenen en 5 Krullaers, op een parciel groot 56 a. 03 c., palende bel vooi'gaende lot en het Oude-Beslier-Veld. 5° lot. De TALIE oud 7 jaren met 50 Plantsoenen en 3 Krullaers, op cen parceel groot 46 a. 64 c., palende de landen der hofstede het Reninghc-Uof en de Kalomqie- dreve. Bosch het Oude-Bestier-Veld, groot 2 h. 73a.31 e., verdeeld inde 4 eerstvolgcude lotcn, schcidende met regte grachten 1* lot. De TALIE oud 7 jaren met 118 Plantsoenen en 2 Krullaers, op een parceel groot 70 a. 62 e., palende het Nieuwe- Beslier-Veld en land Fr. Raekelboom. 2* lot. De TALIE oud 7 jaren met 158 Plantsoenen en 2 Krullaers, op eene partie groot 70 a. 62 c., palende het lactstvoor- gaende lot en land Fr. Raekelboom. 3" lot. De TALIE oud 7 jaren met 190 Plantsoenen en 5 Krullaers, op een parceel groot 63 a. 69 c., palende het cerslvolgende lot en de Kalommc-dreve. GEMEENTE POPERINGHE. Bosch de Vyf gemeten van het Kapelle- bosch, groot 2 h. 19 a. 03 c., verdeeld in 2 lotcn, schcidende met regten gracht. 1* lot. De TAI.IE oud 7 jaren inet 300 Plantsoenen en 15 Krullaers, opeen parceel groot j| h. 09 a. 44 c., palende de Kraei- stract en bel bosch van Mevrouw verkoop- ster. 2* lot. De TALIE oud 7 jaren met 400 Plantsoenen en 21 Krullaers, op een parceel groot 1 h. 09 a. 89 c., palende hc( laclst- vonrgaende lot en 'l bosch vaçi dezen ei- gendoin. Eene partie bosch Visschewalle, genoemd den Platten- Walgroot 2 h. 70 a. 10 c., verdeeld in 2 loten. lot. De TALIE oud 6 jaren,met 540 Plantsoenen en 55 Krtillaers, opeèn parceel groot 1 h. 75 a. 1.0 c., palende dezen cigen- dom en Y bosch M. Berten. 2* lot. De TALIE oud 7 jaren met 190 Plantsoenen en 15 Krullaers, opeen parceel groot 95 a., palende dezen eigendora en eene drecf. GEMEENTE WESTVLETEREN. Eene partie bosch gcnaemd het Kerke- Bosch, groot 1 h. 12 a. 06 c., verdeeld in de 2 eérstvolgcnde loten. Wot. De TALIE oud 7 jaren met 130 Plantsoenen en 15 Krullaers, op een parceel groot 58 a. 37 c., palende aen Sr Bossaert en 't bosch van M. Vandermarlierc. 21 lot. De TALIE oud 7 jaren met 100 Plantsoenen en 12 Krullaers, op een parceel groot 53 a. 69 e.., palende het laelstvoor- gaende lot en 't bosch van M. Vandermar- liere. Eenig lot. De TALIE oud 7 jaren met 175 Plantsoenen en 8 Krullaers, op een parceel groot 65 a. Cfi c., genacmrl de Vier Lynen by Candaele, palende't gars gebruikt door S'iCapoen eu 't bosch van M. De Laveleye. Eenig lot. De TALIE oud 7 jaren met 505 Plantsoenen en 6 Krullaers, op een parceel groot I h. 09 a. 44 c., gcnaemd deel van bet bosch gckocht acn de familic Markey, palende 't bosch van M.^Bilst en dezen eigendom. Eene partie bosch genaemd de Acht Gemeten van S' Nicolaus, te Veurne, groot 3 h. 50 a. 21 c., verdeeld in de drie cerslvol gende loten l'lot. De TALIE oud 7 jaren, met 225 Plantsoenen en 10 Krullaers, op een parceel groot 80 a. 25 c., palende 't land van M. Gcrste en dezen eigendom. 2" lut. De TALIE oud 6 jaren met 225 Plantsoenen en 12 Krullaers, op cen parceel groot I h. 45 a. 92 c., palendeaendc Kraei- sirael en dezen eigendom. 3 "lot. De TALIE oud 6 jaren met 350 Plantsoenen en 8 Krullaers, op een parceel groot 1 h. 24 a. 04 c., palende hçt laelst- voorgaende lut en dezen eigendom. Sr Fieu, bos'cbgarde, woonende by de Rustpi,aets,Ic Westvleteren,zal deze Iiosch- tàlien aentoouen. Deze verkooping zal geschieden met ver- hoog van den 10" penning, benevens bel gewoon besprck comptant te voldoen in handen van den voornoemden Notaris PIETERS. Voor bet principael is er tyd van betaling toegestaen tôt 1* November 1855, mits Steliende goade en bekende borg ter aen- veerding van dilo Notaris. VJEÏÏDITÏE VAN ZWARE EN SCHOONE ABEELEN, POPELIEREN en eenige F1KFY- TE Zll.LEBEKE. Op langen tyd van betaling, mits solva bele borgen te slellen en den 10" penning en verdere bespreken comptant te betalen. Studic van den Notaris CAPELLE, te Waton. van DE WEL GESTANE EN VAN OUDS GEKALANTE COMMUNES DE NEUVE-ÉGLISE ET DRANOUTRE. 1° Sur une pâture, située Neuve- Église, dans l'endroit dit Noordhoek près de la ferme du sieur Joseph Daert, 120 beaux Ormes, S frêne» et 3 Bois- blancs. Et 2* Sur différentes pâtures k Drn- noutre, près de la ferme occupée par le sieur De Mol, 10 ipinutcs sud du village, 75 Orme», 8 Peupliers du Canada, 3 baules et 3 Chênes, propres, pour la plupart, la charpente, aux charrons, ton neliers et tous autres ouvra brûler. ouvrages, ainsi qu'à A VENDRE, Le Mercredi, 17 Janvier 1855, 9 heures précises du mâtiq. Avec long crédit, sous bonnp caution. La réunion la ferme dudit sieur Baert. Les Notaires DECLERCQ, Bailleul, et VAN EF.CKE, Neuve-Église, sont char gés de cette vente. DE *IEUWE SEULE, MET DEPENDEiNTIEîV. BEVEREN BY ROUSBRUGGHE. Op Dondeiidag, 25" January 1855, ten 2 uren namiddag, ter herberg bcwooqd door d'heer Lier in Castrycke, ten dorpe van Rousbruggc, Ook kracbtens behoorlyk verlccnde vonnis, VEIMKOQIPIN0 van een Gebruikt door Jacobus Vonde Wnlle, in lande 1 hectare 83 ai en 93cenliaren, mut Huizcn en Ervc, te Bevercn (Oosthoek)verdeeld by plak- brieven in 6 koopenbeboudens zamen- yoeging; en palende byzonderlyk acn de cigendommen van M. Vander Marliere, te Brielcn', J" Licfooghc, te Stavele, en de weduwc en kinderen Karolus Boucry, te Rousbruggc. NOG WATOU. En op Vuydag, 26° January 1855, s'mid- dags, te Watou, digt by de plaets, YEEKOOPING VAN ABEELEN, POPELIEREN EN WILOEN- Tcr vypide getyrujkt 4oftr s!cm" louis Noppe. Om ajle verdure inligljngcn, zich te be- geven by voprnoemden Notakis cape^kc. en face de la rue de Liège.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4