BOOMEN, BOOM EN BOOMEN, EIKEN BOOII- BOOKBÏV BOOMEN 0LM-B001MEN, BOOJIEN. MAIS» 1" 1IIIIT-V1I kllOEZSU. VILLE DTPRES. sâ&a-s SCEIOONE GROC Gemeente Voormexeeie. TE VLAMERTINGHE. PRENEZ EN ABONNEMENT. BIJOUTERIE EN OR ET ARGENT. QUINCAILLERIE. OBJETS D'ÉTAGÈRE. MARCHÉ-BAS, W" 7, A APRES. COM MI1AALES. Le Collège des Bourgmestre et Écdevins, Vu l'arrête royal du 26 courant, approu- Tant pour un terme do trois mois, partir du 1' Janvier 1855, la délibération du Con seil communal du 14, tendant maintenir les dispositions qui régissent la perception et la restitution du droit sur les bières fa briquées dans le rayon de l'octroi; Vu l'art. 102 de la loi du 30 Mars 1836; Arrête Les dispositions approuvées par arrêtés royaux du 15 Juillet 1851, 29 Décembre 1852 et 25 Décembre 1855, en ce qui con cerne le mode de perception et de restitu tion des taxes communales sur les bières, resteront en vigueur jusqu'au lr Avril 1855. La présente ordonnance sera publiée et affichée; elle sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. Fait en séance du Collège des Bourgmes tre et Échcvins, le 29 Décembre 1854. les dorrgwestre et échevins, B. YIXDERSTICIIELE. par ordonnance LE SECRÉTAIRE, J. Ut: Codt. MERKWEERDIGE VENDIflE VAN BlUTENGEWOONE TE en andere binnen de «emeerten WOUMEX E\ CLERCKEF. Op Woensdag, 17" January 1855; om H uren voormiddag juistingezien lut groot getal koopen en de kortheid der dagen zal er ten verzoeke en in behoeve tan Me- vrouw de Douairière De Neckere, gfbooren De Coninck, grondeigenaerster te iperen 1* Op eenige harer landen, gebmikt by Emmanuel De Wilde en Francis De Bruy- ne, binnen de gemeente Woumm, een weinig noerd acliter de herberg dei Spriet; Door deu \otaris BET6BEBAERT, te Mcrekem. 1* Donderdag, 4* January 1835. Binnen Wercxen, op 't hofstcdeken, lan den en erven van Louis De Keyzer, van 80 koopen BOOMEN, Wilgcn, Eikcn en Fruit- boomen. 2* Vrydag, H" January 1855. Binnen Merckem, ten verzoeke der kin- ders .Vartinus Barravan 66 koopen BOO MEN. 3° Woensdag, 17* January 1855. Binnen Zcidschootm, in profyte van Mher Van Caloen de Croestr, Baron Van Basse- ghrm, van 50 koopen BOOMEN. 4° Yrydag, 19" Jantiary 1855. Binnen Merceex op de dorpplaets, ten verzoeke van Mynhecr Jean-Baptiste Van- den Peereboom, in de Paslursweide, van 54 koopen allerscboonste Olmen en een Eik (molcnas). 5* Vrydag, 96" Jannary 1855. Te Mercxem ten verzoeke der erven Aleynvan 50 koopen BOOMEN. En 6°Vrydag, 9" l'ebrnary 1855, (O.-L.-V. Lichtmis.) TeWocME», in TJonckershovcbosch, van mecr dan 150 koopen SPARRE-VERDUN- NING, zoo als Hage, Vlake- en Boonpersen, Sparrebusschen, en 3,000 Eikcn, Bcuken en Popelieren BOOMSNOEI. Op gcwoone voorwaerden en tyd van be- taling te doen by den genoemden Notaris IHJVCUEB.tEBTteikens om een ure namiddag. en 2» op hare hofstede en landen jebruikt by sieur Joannes De Coene, binnei de ge meente Clcrcken, langs de Thouroitstraet, oost tegen den Zvartogal-Molen, gdiouden worden openbarét^'enditie van 11^ koo pen zeer schoohe en extra groote Eikcn, Olsucn, Popelieren, Afocc- len en Wllgen-Boomen, dienstig door hunne lengte en diktc tôt alltrhande slach van werken en onder wclkdcr zich veel Eiken bevinden van 2 tôt 3 nu:lors dik, byzonderlyk gcschikt voor molc-nassen, pes- tels, kruisplaten, sebeeps-, molcn-cn an- dere zware constructienook vcischeidc iharde en zachte Olms voor wngeniiakers Eiken voor kuipers, Abcelen en Popelieren om te zagen immers aile deze loomcn, door hunne buitengewoone lengte «n dikte, zyn tcacnzien als van de grootsteenschoon- stc des omstreeks. Op gcwoone voorwaerden en lyd van bcla}ii|g9 mils voldocnde non do bc^preUon en goede solvabcle borgen of medokoopers testcllen, ten genoegen van den Notaris FLGOR, ter standplaets van Woumcn, met opgemelde Venditie en dcszclfs ont- vangst bclast. De vergadering aen koop 1 op 't land van Emmanuel De Wildealwaer de Ven ditie met de 11- uren precies zalaenvang- nemen. VERKOOPI1G van schoone en zware ABEEZ.EIÏ EN EIEEïï in de Op Donderdag, 25° January 1855, ten 12 uren s'morgens, zullen er verkocht wor den, in eene partie bosch genaenid de Lan- gc-Haeghe, te Voormezeele, toebehoorende M. Arthur Mergheltnck, de volgcnde BOO MEN, dienstig voor aile slach van werken, gemakkelyk voor den transport, al cenen klcinen afstand van den steenwcg van Ypc. ren op Krmrael, te weten 46 Abeclen en 52 Eiken, verdeeld in 81 koopen. Met redelyken tyd van betaling, mits goede borgen, en andere voorwaerden voor- telczen. VERKOOPINQ VAN Op Donderdag, 11" January 1855, om 11 ureu s'morgens, zullen er openbaerlyk ver kocht worden te Vlamertinghe, digt by de placts, en op de weiden gebruikl door Mansuetus De Kweeker en Chartes-Louis Seyscehoone eu zware Abeclen, Popelieren, lepen, Eiken en Es- schen, vcrdeclt in 76 koopen. MOIPIB© van ZWARE IEPEN, ABCELEN EN TE DICKBBUSCH. Op Dvnsdag, 16" January 1855, ten 13 uren 's middags, op de hofstede gebruikl door Karel De Wicker, weinig noord der dorpplaets 1 Abecl en 25 Icpeu, verdeeld in 22 koo pen. Langs de straet, by de hofstede gcbruikt door de kindercn Van Hove 1 Abeel en 1 Eik, verdeeld in 2 koopen. Op eene partie bosch, weinig oost de herberg S' Hubrtchlzeer aengclegen acn den steenwcg leidendc van ReuingheUt nacr Dickebusch 48 Eiken en 11 Abeclen, verdeeld in 26 koopenwaeronder verschcide Pcstels en Roeieindcn zyn. Voorts dcTaillie, mct2l5gcblektc Plant- soentjes en de nog mindere ter blanke faillie. Sint-Pictcra, nevens Yprc. En opden Donderdag, 18° January 1855, ten cen ure namiddag, op het hofstcdeken gebruikl door Clement Forceville, zeer aen gclegen van don stcenweg lcidcnde van Yprc naer Kemmcl, digt by het kastccl van M. Burggraef Du Pnrcq50 koopen POPE LIEREN en W1LGEN-BOOMEN, alsook goede BOLLAERDEN, APPEL eu KEERZE- BOOMEN. Met langen tyd van belaling, mits stcl- lende solvabel bekende inetlekoopers, ten vergenoegen van <len Deuuwaerder LEtTPE en onder andere bespreken alsdan voortc- lezen. Les abonnés DN FRANC PAR AN, reçoivent, franco domicile, l'Indicateur des départs du chemin de Fer BeLGË, FRAN çais et Rhénan et des Bateaux a Vapeur, au moindre changement qui intervient dans le service des convois. Écrire et envoyer franco pour un franc de timbres-postes, l'Editeur CHARLES Jaspiv, imprimeur, rue de France, CoiHTHAI. ¥IIFU&<0®IP1K]@ VAS 53 KOOPEN EXTRA ZWARE TE NOORDSCHOTE. Maendag, 8" January 1855, om 12 uren 's middags, zullen er door den Notaris DE BUO, te Oostvlctcren, verkocht worden, in bi hoeve van het Koninglyk Gesticht van Meessen, ter hofstcdeken gcbruikt door sieurs Enyelberlus Louwage en Franciscus Butaeye, beide gelegen digt aen de dorp plaets van Noordscholc, 53 koopen ZWARE OLM-ROOMEN, dienstig voor constructie en andere timmerwerken Opdeweidegebruikt door Louwaege. 14 Olmen en 1 Wilg, verdeeld in 15 koopen. En 2* Op eene voeide gebruikt door S' Butacyc. §8 Olmenverdeeld in 58 koopen. De vergadering acn koop 1, op de wcide van sT Louwaege. Deze Verkooping zal gcschieden, op zes maenden tyd van betaling mits stellende solvabele on welbekende borg. De conditien van verkooping behoorlyk goedgekeurd door den Hecr Minister van justicic berusten ter studie van gezegdcn Notaris DE BOO, en in het Secretariaet van het koninglyk Gesticht, te Meessen. GROOTE van Woensdag, 24" January 1855, ten clf uren voormiddag, zaler, te Westroosebexe, wat west der kerk en weinig noord van de kalsyde van Yperen naer Brugge, op de hofstedo ten gebruikc vanJosephus Gouwy in het openbaer verkocht worden 136 koopen grootc en zware Abcelen Popelieren Eiken en lepen-Boomco, waervan Abeclen, Ei ken waeronder 2 Peslels en wel 80 Popelieren van mecr als 2 meters dik. Deze Verkooping geschicd metgcwooncn lyd van betaling, mils stollcndc borgen ten aenveerden van den Notaris DELAYIE, te Langemarck. VENERIE VAN ZWARE EN SCHOONE ABEELEN, POPELIEREN en eenige EIKEM- TE ZILLEBEKE. Woensdag, 5" January 1855, ten 10 uren 's morgens, zal er door den Notaris VAN ECCkF,te Yperen, Venditie gehouden worden, ter hofstede gcbruikt door de Eugenius De Zeure, gelegen westwacrts van den Vcrbranden-Molen, te Zillebcke, van 90 koopen SCHOONE ABEELEN POPELIEREN en E1KEN-BOOMEN. Op langen tyd van betaling, mits solva bele borgen te stellcn en den 10" penuing en verdere bespreken comptant te betalcn. Lambin, Vu.*, éditeur, Bne an Benrre, n"' 83 et 83l", en face de la rue de Liège. DATIflinV ll'lD Assortiment de Vases, Potiches, Suspensions, etc.papiers dessins nouveaux, couleurs, pomme et pinceaux Vases I II 1 I vi11vifltzilIFi,,1achevés. Grand assortiment de NOUVEAUTÉS POUR ÉTRENNES. PALETOTS en caout-chouc, différents modèles. GALOCHES AMÉRICAINES de première qualité, de la célèbre fabrique Hayward la supériorité bien reconnue de ces Galoches sur celles des autres fabriques, dispense d'en faire l'éloge. Il ae recommande la bienveillance dn publie.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1854 | | pagina 4