BOOMEN BOOMEN, OVERSLAG, CARTE MILITAIRE BOIJWSTOFFEN B00MV1DITI1 BOOMEN, VERHOOPIAG TU POPSIlINmilE. ©IP S' «!)MI$a DES OPÉRATIONS DE LA GUERRE EN ORIENT, AVEC UN PLAN DE SÉBASTOPOL, Prii de la carie adressée franco domicilè fr. 1-50. BER1GT. EN VENTE AU BUREAU DE CETTE FEUILLE LA 1° LIVRAISON DE s CHANTS POPULAIRES TE HARINGHE EN BEVEREN BY ROIJSBRUGGE VERKOOPING BERMHERTIGHE1D. VERKOOPING BERIGT. Er bestaet maer een kantoor alwaer er met zekerheid, op waerborg van onroerende goe- dercn, altyd geldsomraen aen j4 p. °j0 kunnen bezorgd wor den. --i',.*'- bebxgt. VENDITIE EBEEN EZf iEVEEB PLANTSOEVEN EN BOSCHTAILLIE, TE VOORMEZEELE E\ ZILLEBEKE. CHEMINS DE FER 8 b. CORRESPONDANCES. VAN TE GHELUWE. De Notarié DELi roitTUIE. (c Ghe- luwe, zal op Donderdag, 17" January 1856, ten 10 uren 's morgcns le beginncn, opcn- hacrlyk vcrkoopcn in de bosschcn en rond de landen gaendc met d'hofsleden gebruikt door Franciscus De Beuf en Petrus-Jose- phus Flores. alsook in een bosselken daer- aenhondende van zuiden, al onlrcnt d'her- berg den Gapaerd, weinig west der plaets, op Gheluwc, en digt de kalsydc leidende naerYpercn, gcvolgcnthk zeergcmakkclyk voor den transport, 120 koopen zeer seboone en zware Eiken, Abeeleu, Popelleren, Olmeu eu Esschen- Booiucu. met langen tvd van betaling. DEFINITIVEN Op Vrtdag, H* January 1856, ten 4 ure namiddag in d'hostclry genaemd Duin- Kirke, bewoond door sieur Louis Coevoet •van h. 22-08-50 c. volgcns cadastcr, AL- LERBESTE PATRIMONIELE GRAS EN ZAEILANDEN, gelegen tôt 't zelve Pope- ringhe in O.-L.-V. Hàegcbaerlhock en Lyssenthoek, op eenen kleenen afstand van de stad gebruikt door de wcduwe Joannes Quaghebeur en anderc, by affiche verdeeld in 40 koopen. TE ZASEN BY PABTIEN MAER INGE— STELD69,670 FR. Door het ambt van den Notaris FLOOR. ter residcntic van Poperinghe, ter wiens studie de voorwaerden der verkooping met de bcwyzen van eigendom berustende zyn. VERKOOPING VAN Dvnsdag, 22" January 1856, om 12 uren s'middags preciester hofstede gebruikt door sieur Léo De Bruynelangs de Lan- ghcmarck-straet,by de herberg het Ilemcl- ryk en Op eene daerby gelegen partie land gebruikt door sieur Jean-Louis Pauwelyn, zal den Notabis VANDERMEERSCB, residerende te Ypre, openbaerlyk verkoopen 94 koopen zeer schoone Abeelen, Iepen en andere Boomen, die» de lepen zeer bekwaem voor wagen- makero. Met langen tyd van betalingmits stel— lcnde goede medekoopers en den tienden penning met de voordere bespreken gereed te voldoen. En rente an bureau de cette feuille COMPRENANT LE TRACÉ ACTUEL DES FORTIFICATIONS DE LA PLACE ET LE DÉTAIL DES ATTAQUES DEPUIS LE COMMENCEMENT DU SIÈGE, PAR DN OFFICIER BELGE. Don Notaris EOMVN, te Langemarck, 'zal den Woensdag, 16° Januarius 1856, om 2 '/s '"'en namiddag, ter herberg genaemd den Wydendiuft, bewoond door Jean-Bap tiste Bucquoye. langs de nicuwc kalsydc, te gczegdù Langemarck, te koopen aenbie- den de Die zullen voorlkomen van een aftebre- feen huis, alsook STEENPUT, al in wit steen, metaenhoudende SCHEURen STAL- des LINGEN, slacnde op'thofstedckcn vcrlaten Merckcm, loedies nog de FRU1TBOOMEN aldacr ook te bevinden. Nota, -g- De slcutel berust ter herberg genaemd SteenenmoLen, te Mcrckcm, be woond door Lbdewyk Warlop recueillis et publiés AVEC LES MÉLODIES ORIGINALES, UNE TRADUCTION FRANÇAISE ET DES NOTES FAR E. DE GODSSEISAILER, Membre non résidant du Comité de la Languede l'Histoire et des Arts de la France Associé de l'Académie Royale de Belgique, fondateur et Président du Comité Fla mand de France, etc., etc. Ce recueil formera un volume grand in-8° de 350 400 pages, illustré de 14 planches, représentant chacune cinq sept sujets, supé rieurement dessinés, et lithographiés deux teintes. 11 contiendra environ 150 chansons, divisées en 43 catégories. Le texte flamand sera accompagné d'une traduction en français et de notes historiques, philologiques et mnsicalcs. Les airs seront imprimés dans le texte. Le volume sera précédé d'une introduction qui sera fournie aux souscripteurs avec la dernière livraison. La publication se fera en 4 livraisons qui paraîtront de mois en mois au prix de 2 fr. 50 centimes par livraison, rendue franco domicile tout ce qui dépasserait les quatre livraisons sera fourni gratuitement aux souscripteurs. 1* Maendag, 28° January 1856, met de middag-uer precies, op d'hofstede gebruikt I door Pieter Couckatrysse, te Uabinghe, 106 koopen zware Eiken, Olmen, Abee len, Esscben en Wilgcn-Itoouicn, ▼an 9 3 meters dik. En 2° Dynsdag, 29° January 1856, ten'l ure namiddag, op d'hofstcde'gebruikt door Louis Boussemaere, te Bevercn by do plaets, 64 koopen Olmeu, Eiken en Esschen-Boomen Op langen tyd van betaling mils borgo, ten acnveerden van den Greffier RUYSSEIV, te Rousbrtigge, met de Verkoopingen en ontvangsl belast. in den VAN Donderdag, 10" Januarius 1856, zullen in den Bank van leening der sladYperen, ver- kocht worden, om eeD en lialf ure namid dag,al de voorwerpen van de overgehlcvene panden der maeuden September en Oclober 1854, bestaende in Gond, Zilver Klecdcrcn, Lynwaed iioper, Tin en andere voorwerpen. Deze verkooping zal gebeuren met gereed geld en vcrlioog van 4 p. °/0, van Te bevragen by J. DÉ SMEDT, La*|e- Meire, n' I, te Gend, of zich aldaer dot Vrydags te vervoegen in persoon. Groeyendt op de nagemelde goederen, toé belioorende aen degemeenleenhelgesticht van weldadigheid VAM K UNO INDEL, ALDAER GELEGEN. Donderdag, 17° January 1856, ten 10 uren 's morgcns, Verkooping van 62 seboone en dikke CANÀDAN en 2 ABEELEN, dienstig voor timmerlieden en kloefmakers, groeyende: 29 op den Specldrics; 15 op eene weide gebruikt door Sr Fran ciscus Decat, by zyne hofstede, langs den steenweg^ 15 op eene partie iaeiland gebruikt door Pieter Hernaert, ni et verre van d'herberg de Zwacn (Grypt.dc Muis), bewoond door Sr Pieter Truant En 5 op eene partie land by de plaets, gebruikt door Carolus Flamey. Met langen tyd van betaling,'ifiixsgoede en solvabele borgon te stcllen. De vergadering in het Gemeenle-Huis van Kcmmel. De Notaris VAN EECKE, te Nieuw- kerke, is met deze Verkooping belast. By M' POCPinT-VIENNE, Notaris ter residentie van Zonnebeke, is ergeld in leening te bekomen mits goed bezet. VAN Maendag, 7° January 1856, ten elf uren 's morgenS, zullen er door den Notaris VAIV i ÉECRK, te Yperen residerende, vcrkocht iworden, op eene partie bosch genaemd I Bonte's-Bosch,in de gemeenteVoormezcele, tusschcn de campagne van den overlcdcn lieer Sénateur De Neckcrc en d'hofstede het Duivclskastcel, langs de Hollebeke-straet, 60 koopen Eiken en Beuken Boomen, Plant- soenen en Hakhout, waeronder meest al de Eiken dienstig voor kuipers, raotènmakers, cnz. Onmiddclyk na deze Venditie zal men ter herberg van d'heer De Smyllere, op den Verbrandcn-Molcn, te Zillcbcke, verkoopeq de Boschtaillic van 8 jaren met 19 extra zware Plantsoencn, op ecie partie bosch in Zillebcke, heitoorende de Kerkfabriek al daer, en palende aen 't bosch de Vecrtig- Gemeten en 't hofstedeken gebruikt door Juliaen Simoens. Met tyd van betaling, mits de bespreken comptant le voldoen en goede borg te steilen voor de principale koopsom. Lambit, Fils, éditeur, rue au Beurre, 83. sa G)(s<aasï)2iiJQ<£iSi<2. Départs des esnvsis. 1' Janvier 1856. departs. De Bruges. «Jhourout. Lichtcrvclde «Roulers «Iseghcm «Ingclmunst. Arr.àCouRTRAi D"de Codrtrai Menin. Wervicq. Comines. Ypres de bruges a poperinghe. arr. Poperinghe 9 h 7h. 8 h. 8 h. 9 h. 8h.l5 2 h.00 8h. 50 2h.35 9h.OO 2h.45 9h.25 3 h-10 9h. 45 3 b.30 8 h.20 lOh.OO 3 h. 40 8h.50 lÔh.50 4h.l0 l" -'n 10h.55 4h.50 11 h.15 5h.l0 11 h.25 5h.20 11 h.35 5h. 50 1lh.55 5h.50 12h.15 Ch.10 6 h. 6 h. 7 h. 7 h. 7 h. 8 h. 8b. DÉPABIS. De. Poperinghe D'Ypres De Comines. Wervicq Menin Arr.àCouRTRAi 40 Dl de Courtrai «Ingelmunst. .Iseghem Roulers Lichtefvelde Thourou t. Afr. Bruges. correspondance avec lb chemin de feb du nord de poperinghe a bruges. 5 11. 30 5 h. 50 h. 15 h. 25 h. 35 h. 00 7 h. 40 8 h. 10 8 h. 20 9 h, 00 9 h. 20 9 h. 30 10 h. 00 9 b. 10 h. 10 h. 30 11 h.00 Il h.55 11 h. 50 12 11 10 12 h. 40 1 h. 25 2 h. 00 2 li. 20 2 h. 50 3 li. 20 3 h. 35 4 h. 15 h. 40 h. 00 h. 50 h. 40 b. 50 h. 15 h. 20 h. 45 h. 55 h. 10 h. 55 h. 45 8 h. 20 CODRTRAI. Arrivées de Touriiay, Lille, Motiscron et dé part des mêmes convois pour Gand, Bruxelles, AnVer's, etc. l e matin 7 h. 00 m., le soir 12 h. 50 m., 4 h. 55 m., et 6 h. 15 m. Arrivées de Bruxelles, Anvers, Gand, et©., et départ des mêmes convois'pour Mo user ou, Tour» nay, Lille, etc. Le matin 7 h. 50 m., 10 h. 50 m. Le soir 1 h. 50 m., et 9 h. 15 m. BRUGES. Arrivées d'Ostende et départ des mêmes oon- vois pour Gand, fiiuxelles, Anvers, etc. Le malin 6 h. 55 m., 7 h. 55 m., le soir 1 h. 10 m., 5 h. 00 m. DlRMUOB A THOUROVT. 0 b. 30 m. du matin. DIXMCDK A ROULKRî. 0 b. 15 m. du matin. 4 li. du soir. Fousbrugghi 1 Poperingbi. 8 h. 40 m. du œlatin. 2 h. 40 m. du soir. THOCROUT A D1XMUDE. 5 h. 00 m. du soir. ROIZÉKKS A dixmdob. 9 h. 55 m. du matin. 3 h. 15 m. du soir. Poperinghi Rousbrugghe. 9 h. 40 m. du matin. 6 h. 10 m. dn séir. Chemin de fer du Nord. BE rARIS POUR OSTBNDE. A 8 b. du matin pour ar river 10 b. du soir. d'ostende pour paris. A 7 h. 15 m. du malin pour arrivera 10 b. 20 m. du soir. Dl BRUGES POUR ÉÀLA1S. A 8 h. 15 m. du matin et t h. du soir. DE CALAIS POUR BRUGES. A 7 b. 45 m. du matin «t 2 h. du soir.,

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1856 | | pagina 4