ASPASINfE HUIS HOFSTEDE. M1JIKT. A LOUER AU GRAND SALON D'APOLLON, A YPRES. EN CRÈME ET EN FOUDRE, VERKOOPING A L'OCCASION RU CARNAVAL. Mardi, 5 Février 1856, 9 heures du soir, GRAND PARÉ ET TRAVESTI, Qroote Vcndltic ZWARE EIKEN, ABEELEN CHÊNE AUX, ORMESBOIS-BLANCS ET CANADAS, A VENDRE, VERKOOPING LANDBOUW-MAETSCHAPPY PRYSKAMP. BEAUTE ET CONSERVATION DE LA PE/ÛJ. APPROUVÉ PAR LES CÉLÉBRITÉ^ MÉDICALES. IMMÉDIATEMENT, la Tète d'argent, PRENEZ EN ABONNEMENT. Compagnie nationale DES PROPRIÉTAIRES .RÉUNIS, D'INCENDIE. V van een dienende vook DRT-WOONSTEN, TE BECELAEKE. Deri Notabis BAYART, te Beeelaere, liierloe benoemd by vonnis der Reglbank van eerstim aenleg zitling houdende te Tperen, den 25" January 1850, zal, ten overstaen y an den Heer Vrederegter van het ecrste canton van Yperen, achlervol- gens de vvet van 15° Augusty 1854, in het openbaer te koopen bieden en definilivelyk toewyzen, in eene zittjng, die zal plaets hebben den Zatebdag, 16° February 1856, ten 3 uren namiddag, in de herberg de Kroone, ter plaets van Beeelaere. eenigen koop. Eeii HUIS ten.gebruike van dry- [wooningen en 12 arcn 72 céntiaren Prix d'entrée pour nne dame, 25 centimes; ponr un cavalier, 50 centimes. II y aura un orchestre choisi et toutes sortes de rafraîchissements. ten dienste van OP S1NT NICOLAUS, NEVENS YPRE. Men bied ffpenbaerlyk te koopen c«n HUIS, ten dienste van Wagbnmàkery, gele- gen op het builengrontlgebied van Ypre, wvk S' Nicolaus, ter Kmisstraet; ge- |jjjiervo, onder grond der gebouwen braikt door sieur Louis Van Besiendie hetzal verlateii eenc maeitd nn den Overslag. staet luaer op 2,375 francs. Den OVERSLAG zal gebeuren binnen Ypre, in de estaminet Sint,Andries, Zatur- en horenier-hof, gestaen en gelegen te Beeelaere, wyk Steenniolen-houk, by ka- daster sectie E, nuininers 586, 387 en 588; gebruikt, de zuidwoonst met een Heel van den hof door de w® van Edouard Durnez van1; de middenwoonst met ren ander deel v«,. j g„ Feb|.u i8S6 om UI.cn namidT den hof door Joseph. Soenen, en de noord- woonst met het overblyvende deel van den ^a8' oa*' "e ambtsvernchling van den IN o- hof door Jaeobus Deleye palende te samen taris VANDbRMLLBSCH, te Ypre. van zuiden eenen voetweg, Haerover Myn- heeren De Goene en Vanden Peereboom, west dezen lactslen, oost sieur De Cramer en noord Mynhecr Vanden Peereboom. Het kohier van lasten en voorwaerden, is by bevel van voornoemdc Reglbank, be- steld, ter inzage van een ieder, len kanjoore van voornoemden Notaris B A Y ART. Elk zegge hêt voort. van eene VAN TE I10LLEBEKE EN ZILLEBEKE. Dynsdàg, 19° February 1856, ten 9 uren 's morgens, zullen er, door den Notabis VAN.LKCIiE, te Yperen, verkocjit wor- den, de volgende Eiken, Abeelen en Beu- Woensdag, 13° February 1856, ten 5 ken-Boomen, ten meerderen deele dienstig uren namiddag, zal gçschieden, in de lier-, voor scbip,molen en andere zware werken: berg het Prinsenhof, te Poelcappellc, door het ambt van den Notabis DELAVIE, te Langemarck, den TOESLAG van HOLLEBEKE. 1* Op eenen bôsçh noord derkerk, by de kejweg, en palende «en het hofsterteken Eene SCtlOOiNE EN GOEDE van ,je tâargerlyke Godsbuizcn te Yperen, HOFSTEDE, groot 8 bectaren 28 béwoond door Joseph De Cruck. 273 aren 48 centiaren, gelegen in het Beuken, 28 Abeelen, 29 Eiken, 5 Lyslc- genoemde Poelcappellc, guid-oost van de boomen, 44 Plantsoenen 1 Esch en de kerk, langs de Stecnackermolenstrael, pa- jaillie, verdeeld in 76 koopen. lende acn de hecren De Moucheron, Pou- gt.bluikt door Félix part, de joefvrouwen Ooghe, te Yperen, en GhesquiepJ bou(len(|e àen voorgaenden andere; gebruikt door Charles Baelde, lot b 35 Abeeienenl2 Eiken, verdeeld 1° October 1857. „s 1NGESTELD 26,300 FRANCS. Ook aile inlichtingen te bekomen by den NotarjsCHRISTIAEN, te Passchcndaele. ^COMMUNE DE PL0E6SÎEERT~ Sur une partie de bois, dit Bois de l'Étoile, et sdr tin terrain surnommé La Carpeiue, y attenant, sis contre le cabaret la Hutte, tous les ARBRES, consistant en ©iîâsiaâa Propres aux naccliers, meuniers, char pentiers, menuisiers, pompiers, tonneliers, sabotiers, mais principalement a faire des billes pour les chemins de fer, Réglés en 92 portions, Le MARDI, 19 FÉVRIER 1856, 10 heures du matin, il sera procédé sur les lieux, la Vente des Arbres repris au texte, avec crédit, moyennant caution. La réunion au cabaret la Hutte. Le Greffier DE CON1NCK, Messines, est chargé des conditions et de la recette de cette Vente, in 25 koopen. ZILLEBEKE. Op eene partie bosch zuidwâerts van den Verbranden-Molen, nevensd'hofsiede Louis Deturck. 45 Eiken, verdeeld in 53 koo pen. Metlangen tyd van betaling voor de prin cipale koopsom,mitsgoedeborgèn en onder last van den 10° pehning en verdere be- spreken comptant te betalen. LE NOTAIRE VAN DO BOOGAERDE Poperinghe, procédera: 1°Le Lundi, 4 Février 1856, midi précis, h Poperinghe, sur les terres dépen dantes de la succession de Dlle Amélie Rou- seré, une Vente de 55 lots d'Arbres, consistant principalement pn Chênes. 2° Le Mercredi,'6 Février 1856, urté heure de relevée, sur la ferme occupée par le sieur Pierre Maerten. ityperinglie, près du pavé conduisant Sleenvoorde, cl ap partenant AÉ lè Baron Pecstecn-DeVrjère, propriétaire, Bruges, d'une bille Vente d'Arbres, consistant en Chênes, Bpîs- Llancs et Peupliers, d'une épaisseur de 2 mètres 2» 50 c. LE TOUT AVEC TERME DE PAYEMENT. B .b van Donderdag, 14" Éebruary 1856, ten een ure namiddag, zal er opénbaerlyk verkoeht worden, ten verzoeké en profyte van Ma dame de weduwe van Mynheer Franciscus Ellkboudt grondeigenaerstei'te Lange marck, op h arc hofsteden te Boësingbe en B.ixschote, oost over de vaert, beide tegén het Buesing-sas en de Sieenslrael-brug; gè- bruikt door David Tommelein ca^Philippus De Smedt, t l 67 koopen barde en. zachte le- peu, Abeelen, iCsschcn. Eiken ep andere Boomen, ten meérderen deele van eene groole lengte en dikte, dienstig Vjfior schjp-molen-, limmer-kulp- wagen- en andere werken, waeronder 11 Eiken, slaende in de happe van'het boseh genaemd den Pruinielaer, palende weit de Poeselstraet, en eenen Eik (molenas, idik-2 m. 50 c.), greryeude in het bosch tén;dee(e genaemd het Forrest, palende noord de Sas- straet, die de liefhebbers te voren moeten gaen bezigligen, ntità'zy zullçkf yiJrk'ocht worden in de herberg S1 Eloi, bewuowl door Louis De Bruyne, te Langemarck. De vergadering op de hofplaets van Davifl Tommelein. Dcze Verkooping geschied met gewoonen tyd van betaling, mits stellende begoe^e en bckende borgen, ten aenveerden van den NotarTs DELAVIE, te Langemarck, met den ontvangst belast. VAN HET ARRONDISSEMENT YPEREN. K1IKÏKI- De Arrondisseraents-Commissaris, Voor- zitter, beeft de ecr het publiek bekend te ihaken dat de Landbouw-Maetschappy van Yperen eenen Pryskamp voor het Pecrdenras zal geven, 1er gclegenlieid der Peerden- markt die le Yperen gehouden wordt op Aschwoensdag 6° February 1856. Die pryskainp zal beginnen ten elf ure jui?t des voormiddags. DE PRYZEN ZYN VASTGESTELD ALS VDLGT I® Voor Merriën van zwaer rasgeschikt voor den landbouw. Prys Een zilveren medailje en eene pre- mie van 50 franken. 2® Voor Rtnnpeerden van zwaer ras geschikt voor den landbouw.. I® Prys Een tilyeren medailje cn^eene premie van 50 franken. 2® Prys Een zilveren medailje en eene premie van 25 franken. 3° Voor Veulens van zwaer rasgeschikt voor den landbouw. l'klas. Veulens van eenjaerjen nitn, Prys Een zilveren medailje en eene pre mie van 50 franken. 2® Lias. Vçulens van meer dan een jaer. Prys Een zilveren medailje en eene pre mie van 30 franken. De jury zal het maeksel en de weerde der peerden in byzondere aendacht nemen. De peerden geboren of gekweekt in het besturend arrondissement Yperen, sedert den 1" December 1853, zullen allcen tôt dezèn pryskamp toegelatcn worden. Âlzoo vastgesleld in zitling van de 6e- sturende Commissie, te Yperen, den 18° Oogst 1855. VOOR. HET COMITÉ: de sekbetaris, D. Roffiaev. de voorzitter, He.vbi CiBTO.Y. Ce eosmétique blanchit et adoucit la peau, prévient la formation des rides, fait disparaître pour toujours les boutons, les taches de rousseur, les élevures de l'épi- derme, etc.; il est indispensable aux peaux sèches, arides et dures délayé dans un bain, il répand sur l'universalité du corps une teinte qui charme l'œil, et après l'immersion les chairs se conservent souples, élastiques et fermes; enfin il se combine si intimement avec le derme de la peau, qu'aucun indice n'en révèle la présence; il est exempt de tout clément nuisible et remplace d'iine manière absolue tous les blancs de fard base de plomb, dont l'emploi est dangereux. Entrepôt générée chez MlMpNÎOT, fabricant de parfumerie surfine, 19, rue Vivienne, Paris; et chez M. 8RELË, 25, rue de l'Hôpital, Bruxelles, où l'on trouve les spécialités dè savon médical aromatique et de l'essence'de violette de parure pour le inoiichoir. Un estaminet parfaitement achalandé enseigné SITUÉ RUE D?YPRES, Près de la Station, Poperinghe. S'adresser pour les conditions M. WAElS, brasseur, même rue. Les abonnés UN FRANC m ÀN, reçoivent, franco domicilel'Indicateur des départs do Chemin de Éer Belge,Fran çais et Rhénan et des Bateaux a Vapeur, au moindre Changement qui intervient dans le service des convois. Écrire et envoyer franco pour un franc de timbres-postes, l'Éditeur Charles Jaspin, imprimeur, rue de France, coertrai. •dPfïWïïï-.isg ÉTABLIE A BRUXELLES, pour assurances contre les risques La Compagnie assure contre Fincendie et le fèu du ciel et contre les dommages occa sionnés par la foudrequand même celle-ci ne ferait pas briser ou renverser, et ce aux primes les plus modérées, toutes propriétés mobilières et immobilières, récoltes, bes tiaux, etc. Les dommages sont payés immédiatement après le règlement de la perte. Les en gagements de la compagnie sont garantis par un capital de 5,000,000 de francs. Agent principal k Ypres M' LERNOULD, architecte, rue au Beurre.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1856 | | pagina 3