EIKEMOOMEA LE TAILLIS, PLANTSOENEN HUIZEN 1,000 m Bis BAKHODT EN PLANTSOENEN. nui GRAINE-DE LHI A SEMER, 1 4 VENDITIE BOSCHTAILLIE, TE TPERES. BERIGT. Er bestaet maer een kantoot alwaer er met zekèrheid, op waerborg van onroerende goe- deren, altyd geldsommen aen 4 p. °/0 kunnen bezorgd wor- den. te koopen b1nnen yperen. VDKKOOPmG DRY-WOONSTEN, TE BËCELÀERE. AYIS. attend directement de Riga Anvers. PRENEZ UN ABONNEMENT. asa aa^ïsaar CHEMINS DE FER 11 h. H h. CORRESPOND ANGES. 12 h. 10 12 h 40 GEMEENTE LANGEMARCK VYTK BAEGBOSCU. KOOPDYG van En r ALSOOK COMMUNES deWARNÈÏON et ploegsteert. W'oensdag, 27° February 1856, ten 1 uré oamiddag, zal inen verkoopen A. In de garzingen van het hofstç- dcken gebraikt door Joseph Geldof,}\e' Langemarck,. weinig west van d'hei bepg den Hacgbosch, de nasclirevcn Boome;n, zyndc schoonc en zware barde IEPEjN"ate- ook Poptiiercn, je welen 6 Popeliercn en 16 lepen, waervan 5 van 2 raeters en 2 metersverdeeld in 21 koopen. B. In eene partie gars competcrcnde w° Pieter Liefooghe zuidwest van den Kerkhofmolen te Langemarck 10 Popelîerèh, verdeeld In 7 kôopen. De vérgadèrlng tel* herber'g den Hâeg- boschbewoond door Fraiiciscus Buc- quoye, te gezegde Langemarck. C. Ter lelve herberg den Haegbosch 1* Het HAKHOUT met 180 Plant- soenen en Eikzaden, slaende op den west- kant van de partie bosch genaemd Mouche ron, in de Pilckcmbosschen, te Langemarck, en in eene iîngelhaeg koudende aen de Pilckemstrael. 2* Het HAKHOUT met 259 Planta soenen en Eikzaden, staende op den west- kant van den Langenboschhoudende met de zuidzyde aen het voorgaende. 3* De Boomen op den weslkant van gëmclde twee pirtien bosch 15 Eiken, verdeeld in 11 kodpen Het HAKHOUT met 251 ALLER- ZWAERSTE PLANTSOENEN, ookmede al de Eikzaden te bevinden in den Lindeu- bosch, groot 64 aren, in de Wyngaerd- bosseben te Langemarck, verdeeld in 3 bestekken 1* bestek beginnende ten zuidkantc met 78 Plantsoencn. 2" idem met 87 Plantsocnen. 3* idem met 86 idem. b* De aldaer geteekende E1KEN- BOOMEN" In het I* bestek 3 Eiken. 2* idem 1 idem (dik 2 '^meters.) 3* idem 4 idem. Door het ambt van M" COtlïX, Nota- ris, residerende te Langemarck. AGE DE 8 ANS, croissant SUR ENVIRON 13 HECTARES DE BOIS, A VENDRE. Le Greffier DE CONINCK, Messines, procédera le Jeudi, 28 Février 1856, 10 heures du matin, ai) cabaret le DamIe^i, tenu par le sieur Keifle-Coisneau hameau de S' Ivon, commune de'Warnéton, la vente du TAILLIS, sur les coupes de buis ci-aprcs désignées" 1° Le Vieux Grand Riez, en 8 mar- èiiés, 2* Cruysbeeque, dit Bois ronces, çn 4 marchés, faisant toutes deux partie des bais de la Douve ail bas de S'Ivon, p« Bois herbe, én 8 marchés, faisant partie des bois de Peutc vinck, au bas de la Hutte propriélé.de Messire Vânder Cruisse- De Wazicrs, Lille, 4° Bois Labarre, en 9 marchés, tenant de'l'cst au chemin Delepierre, propriété des héritiers de feu Monsieur le vicomte, De Moerman d'Harlebckc, Gaud, Et 5* De la coupe nommée Bois dù Mont,en 6«marchés, près du moulin du Roo- sènberg, propriété de Monsieur Khnopff, conseiller la cour de cassation, Brux elles. Terme de paiement, moyennant caution. Les gardes Ëossaert, au bas de S1 Ivon, Laperse èt Jean-Bl° Charles, au bas dù Roosenberg, sont chargés d'indiquer les marchés aux amateurs. tan en Tebevragcn by J. DE SHUDT. Lange- Meire, n' 1, te Gend, of zfch aldaer des Vrydags te vervoegen in persootr. Deri Notaris VAN EECKE, te Yperen, zal vcrkodpen, in de estaminet Fournie», te Yperen, by de Slaliepoort, op Zâterdag, 1° Maert 1856, om I ure namiddag s BOES1NGHE. 1* De Taillie oùd 7 jaren ën 400 Plantsoencn, 10 Lysteboomen met al de jonge zaden, op eene partie bosch d'Acht- Lvncni, groot 1 h. 16 a., te Boesinghe, by d'hofstede 't Kasleelkcnbewoond door Pauwels. 2» De Taillie oud 7 jaren met 57 zware Plantsoencn, in eene partie boscli de Vier-Lyncn, oost van 't voorgaende, by d'hofstede van sieur Boufcn, te BoeSinghe. Louis De Poortere, bosch waclrtfer, zuid- oost by de voormelde bosschen woonende, zal ailes aenloonpn. VLAMERT1NGHE. ACHTER 'T IvASTEELKEN VAN M. DEMEY. Al de TaifRe, 586 Planlsoenen en 2 Ei- kcn-Boomen,op dezelve partie bevindende. By M' POt PART-VIENNE, Notaris ter residentie van Zonnebekè, is ergeld in lecning te bekomen mits goed bezet. PATR1V10N1EELE EN BAKKERY, 1* Een IIUIS, zypde eene van Houds WELGEKALANTE BAKKERY gelegen binnen Yperen, aen de zuid zyde van de Vlecschhouwersiraet; bewooiië door d'en eigenaer d'IIèer Francisais Ltit- Ihe, èm door deb koopèr tlaërvàn in gc- brurk te komen met de gclltelling. Een deel yàn dën koo'pprys zal denkoo- per ihogén ih zync banden blyvep behou- den, op lermyn, acn 4 p. °/0's jaeijs, INGESTELb in MASSE 5,000 fr. 2° Een HUIZEKEN' en Erve, staende binnen Yperen, aen de noordzyde van het Géude-Kony'nstraelje, geteekend nr 16. ingesteld 610 fr. Den OVERSLÀG zal gebeùren in de esta minet Antwerpen-, té Yperen, Dondejkdag, 214February 1856, ten 4 uren namiddag. Men kan aile injichlingen Jickomen in de kantorcn van de Notarissen RENTY en LAMBIN, te Yperen. van een D1ENENDE VOOR Den Notaiùs BATART, te Bccelaere, liiertoe benoémd by vonnis der Regtbank van eersten bènleg zilting houdende te Yperen, den 25" Jànuary 1856, zal, ten overstaen van den Heer Vrcderegtcr van het ecrste canton van Yperen, aclilèrvol- gens de wet van 15n Augusty 1854, in hét openbaer te koopen bieden en definitivelyk topwyzen, in eenb zittins, die zal plaels hebben den Zaterdag, 16° February 1856, ten 3 uren namiddag, in de herberg de Kro'one, ter plaets van Bccelaere. EENIGEN KOOP. Een HUIS ten gebrujke van dry- wooningen en 12 aren 72 centiaren erve, onder grond der gebouwen en hovenier-hof, gestaen en gelegeé le Bccelaere, wyk Steenmolen-houk, byi kà- da'sler sectie E, nummers 386, 587 ,en 588; gebruikt, de zuidwoonst met een deel vap den hof door de w* van Edouard Durnez de middenwoônst met een ander déeï vàn den hof door Joseph Soenen, en de noord- woonst met het overbjyvende deel van dén hof door Jacobus Deleye palende te saiheh van zuiden eenen voetweg, dacrover Myn- lieeren De Coene en Vanden Peereboonv,; west dezdn laelsten, oost sieur De Cramer, en noord Mynheei' Vanden Peereboom. Ifet kohier van laslen en voorwaerden, is b.y bevel van voornoenide Begtbank. be- steld, ter inzage van een ieder, len kantoore van voornoemden Notaris BAYAItT. Elk zeqqe het voort. t ->it. J JD La maison YA\ ÎMSÇIIOOT-DE BU0CK, D'ÔSTENDE, Par navire Obéron capitaine ■Schmidt. Cette graine, venant on ligne droitei Sans avoir voyagé par Memel, aura conserve touti sa force de germination. Les abonnes m FRANC PAR ÀNJ reçoivent, franco a domicilel'ÏndicàtêCb des départs du chemin de FeIïpeLGE, fran çais et Rhénan et des Bateaux a Valeur, au moindre changement qui intervient dàtn le service des convois. Écrire et chvoyer franco pour un franc de timbres-postes, l'Éditeur Charlei Jamimvimprimeur, rue de France, Courtrai. Grootc Vcnditic ZWARE EIKEN, ABEELEN TE H0LLEBEKE Ei\ ZlLlEBEEE. Dynsdag, 19* February 1856, ten 9 uren 's morgens, zullen ër, door den Notaris VAN EECKE, te Yperen, verkocht |tvor- den, de volgende Eiken, Abeelen en Beu- ken-Boomen, ten meerderen deele dienstig voor schip, molcn en andere zware werken HOLLEREKE, i° Op eenen bosch noord derkerk, by de keiweg, en palende aen het hofstedeken van de Burgerlyke Godshuizen te Yperen, bewçond door Joseph De Cruck. 273 Bcuken, 28 Abeelen, 29 Eiken, 5 Lyste boomen, 44 Plantsoepen1 Esch en de Taillie, verdeeld in 76 koopen. i n- 2* Op 't zaeiland gebruikt door Félix Ghesquiere, houdende aen voorgaenden bosch. 35 Abeelen en 12 Eiken, verdeeld in 25 koopen. ZÏLLEBEKE. Op e6ne partiè bosch ziiidwaerts Tan den Vérbranden-Molen, ncèeriAd'hofsiede Louis Deturck.145 Eiken, vèrdfeel'd in 53 kod- péh. I Metlangën tyd van betaling vooé dé prirt- éipale koopsom,mitsgoedeborgen en ondér last van den 10° penning en verdere be- spreken comptant te betalen. Lamoix Iilb, éditeur, rue au Beiurre, 83. Dépnrts-des convois. P Jtauvier 1856. départs. De Bruges. «Thourout. Liclitervelde kroclers :>I»«'ghem xlngclinunst. Air -à Courtrai D"de Courtrai Menin. Wervieq. Comines. ypres err. Poperingh de bruges a poperingiie. 1iatin. soir. 7 h.40 8 h. 05 8 h. 15 8 b. 25 9 h. 10 9 h. 40 8 h. 8 b. 8h 8h 9h 9 h 9h 10b. lOh. lOh. H h. 11 h. 12 b. départs. 15 2h, 50 2 li. 00 2 h. 25 5h. .45! 3 h. 00 5h. 30; 4 h. 55 4h. 15,5b. 2515 h 55;5h. 55 oh. 15;6h. 00 6 h.00 De Poperingbe 35 6 h. 45 D'Ypbes 45 7 h.06 De Cortiines. 10 7 II. 30, Wervieq 50 7 h. 50; Menin 40 8h.05 Arr.àCouRTRAi 10 8 h.40.D' de Courtrai 50 «Ingelmunst. 10 nlseghem -, 20 »Roulers 30 n LiehtervcMe 50 «Thôéroiit. ;j 10 Arr. Bruges. ^Sr*iar«ia^ U'tr J correspondance avec le cuem1n de fer du nord, dé poperinghb a bruges. MATIN. 5 5 G 6 6 7 7 8 8 h. 9 h. 9 h. 9 h. ♦Oh. 30 50 fb' 25 35 00 40 10 20 00 20 30 00 9 b. 30 10 h. 00 10 h. 30 11 h. 00 Il h. 35 11 h. 50 1 h. 25 2 h. 00 2 h. 20 2 h. 50 3 h 20 5 h. 55 4 h. 15 4 h. 5 b. 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 40 00 30 40 50 15 20 45 55 10 35 45 20 COURTRAI. Arrivées de Tournay, Lille, Motiscroû et dé part dés mêmes convois pour Gand, Bruxelles, Anvers, etc. Le malin 7 h. 00 mi, le soir 12 h. 50 m., 4 h. 35 m., et G h. 15 m. Arrivées de Bruxelles, Anvers, (^an'd, elo., et, départ des mêoie3convois pour Mopjcron, Tour- rîay, Lille, etc. Le matin a 7 h. 50 an, 10 k. 50 m. Le soir A 1 h. 50 m., et 9 h. 15 m. BRUGES. Arrivées d'Osfe'udé et départ des mêmes oon- vois pour Gand, Bruxélles, Anvers, etc. lie matin 6 li. 55 m. 7 In 55 m., le soir l h. 10 m., 5 h. 00 m. THOeaoUT A DIXMEDE. 3 li. 00 m. du soir. aotn.easA UIX'MCOK. 9 li. 35 oi. du matin'. 3 h. 15 m. du soir. Poperinghe Rousbrugghe. 9 h. 40 m. du matin. G b. 10 m. du soir. D1XMÇDE A THOrrOCT. 6 h 30 m. du marin. tnxmode A roucbrs. 6 h. 15 m. du malin. 4 h. du soir. Ropsbruggh» Poperinghe. 8 40 m. du matin. 2 h. 40 m. du soir. CliemiA de fer du Nord. »E TA RIS POIJ» OSTENDE. A 8 b. du matin pour ar river 10 h. du soir. d'ostenoe l'oor paris. A 7 h. 15 m. du malin pour arriver 10 b. 20 m. du soir. «3 DE BRCCES POUR CALAIS. A 8 h. 13 m. du matin et 6 h. du soir. DE CALAIS FOUR BRUGES. A 7 b. 45 m. du matin et 2 b. du loir.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1856 | | pagina 4