DENNE-HOUT, LANGEMARCK, MERCKEM EN CLERCKEN. BOOHSNOEI, une maison m DE CHAMPAGNE, berigt. Er bestaet maer een- kantoor alwaer er met zekerheid, op waerborg van onroerçnde goe-, deren, altyd geldsommen aen 4 p. °j0 kunnen b^zorgd wor den. t VAN 500 KOOPEN EIKEN EN BE11KEN IN DEN BOSCH VAN HOUTHULST. Donderdag, 17° April 1856, ton 9 uren 's morgcns, zal'er met lyd van hetaling voor de principale koopsomme, behoudcns sol- vabele mcdekoopersdoor dcn Notaris COMVNI, te Langemarck vcrhlyvende, in d'herberg den Meêkle digt by gcmcld Houthulst, gehoudcn worden koopdag van 500 KOOPEN DENNE-HOUT, waerondcr veel klcine hoppe, boon, haeg, bestop en dceltpcrscn met snoeiliggende op de dreven en in de grachtcn, tocdies nog veel scboon en zwacr eiken en beuken Boom- snoei, in rameycn, in de hauwen van 1854 en 1855, al in de groote loten 12 en 4 van den boscb van Houthulst (eigendom van de Hecrcn Haine, Aedcmans, Vandcn Bergh en andere,'te Antwerpen), onder de triagen van Louis Boucquillon en Jean Delheye, le Merckem en Clercken, dewelke benevens den boschwachter David Esaen de lief- hebbers allés zullen aenloonen. Nota. Ter oorzack der groote hoc- vcelheid koopen, zal dezen koopdag, zoo voorengczcgd, om 9 uren 's morgcns pre- cies beginnen, en men zal eerst te koop aenbieden 't gonne zich bovind onder de triage van Jean Delheye en daerna in die van Boucquillon. de Avantageusement connue dàns" toute la Belgique, désire trouver .des représentants la commission pour placer ses produits dans les deux Flandres. Adresser les demandes, renseignements référancès, franco sous les initiales C. V. D., WOepicb de publicité, 39, Montagne de la Cour, BRUXELLES. Te bcvrngen by JC. DE SIWEDT, Lange- Meire, n* 1, te Gend, of zich aldaer des Vrydags te vervoegen in persoon. S. T3 S" 5. - 2. a. - a Si® c.'g O s 'S* c n a s; g-2TL o. - - t» B W 3 CL

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1856 | | pagina 3