WÛONHUIZEN QUARTIER A LOUER Moniteur Je )a Bourse Alfred De Brouckere VIJF SERREN, ETHALS BEAU rue du Lombard. 19, Y PRES. Noordsch, Zweedsch en Amerikaansch ROUSSELARE. OPPRESSIONS PLANTEN, BLOEMEN III M I» t; Ni T s. il I 12 i> E .11 il 1 il O Y, 9, Il l 11 T 11 A i. r r VAX DE NOTARISSEN VA X D ER M EERSCH eu REYXAERT te Yper. Openbare Yerkooping V l\ §CHOO.HE PERCEEL 80UWGROND binnen YPER. s t n i t<: s;. Gebruikt door Mme weduwe Boose- Dael, tôt 6 maanden na den overslag. 28 Koop. Een WOONHUIS met Stagie en I are 5 centiaren Grond en Erve, Blmdeliedenstraat, nr II, ka daster sectie 1, nr 311b. Gebruikt door Arthur Fiers aan 22 franks te maai.de, vrij van grondlas- ten, zonder rechl van pacht. 3° Koop. Een RENTENIKRSHU1S met Stagie en Koerkcn, Kalfvaarl, nr 101, bekend bij kadaster sectie A, nr 9474 voor eene grootte van 75 centi aren. Gebruikt door M. Jules Houtekiet, aan 180 fr. 'sjaars boven de contribu tion. Ruilengrondgebied van Yper. 5° Koop. Een KOOPHANDELS- HUIS met I are 34 centiaren Grond en Erve, Lange Tliouroutstraat, n' 40, kadaster sectie G, nr 278a. Gebruikt door Encel Moniez, aan 25 franks le maande vrij van grondlas- ten, voor 3, 6 of 9 jaren begonnen den I April 1897 6" Koop. Een WOONHUIS ten dienste van Winkel met 55 centiaren Grond en Erve, Lange Thouroutstraat, n1' 38, kadaster sectie G, nr 277a. Gebruikt door Leopold Baecke aan 16 franks te maande, vrij van grond- lasten, zonder reclit van pacht. OVERSLAG NlUNOiG 10 SEPTENIBER 1900, om 2 uren namiddag, ter estaminet Het Klein Ypre Dix- mudestraat binnen Yper. De titels, plans en veilingsvoor- waarden berusten ter studie van M Vandermeersch voor- noernd Ook aile inlichtingen te bekoraen ter studie vau M'" Revnaert. G ARNI Paraissant le Dimanche. On s'abonne au bureau du jourual Le Progrès H0UTM AGAZIJN, KALK EN CIMENT, VAART (rechter kant) Battens, Drieduimers Balken, Kul- ters Persen voor leeren en schippers. Planchers, Planken in aile afmetingen, aan prijzen beneden aile concurrentie, fcosteloos vervoer l»eer<leiiirraclit« Kalk in brokken per wagon. Ciment romain en portland. Proclukten van het syndikaat. AGENT van het lichtstelsel WAS HINGTON met den petrool,goedkoopste en meest verlichtend krachtstelsel. On se charge au bureau du journal de l'impression de tous «enres de travaux D tant en lithographie qu'en lypogra ph ie. Vous tous gui souffrez (i BRONCHITE CHRONIQUE écrivez M. ESCOUFLAÏRE, phar macien Ath, et il vous enverra, gratis et franco une boîte d'essai de ses excellents remèdes Poudres el Cigarettes Escouflaire aiusi qu'un prospectus où vous pourrez lire des certificats de guérisons et de nombreuses approbations médicales. Médailles d'Or aux expositions. Pharmacie BEOUWE et DONOK, pharmacien (Pharmacie Veys) et tou tes les Pharmacies bien tenues. Openbare Veiling T'VpFTE, en ARBUSTEN, Utrr PAUL LilAYCBS, Nota ris le Ypre, Cartonslraat. N' 11, zal op DINSIHG II SEPTEMBER 1300 ten 9 uren openbaarlijk verkoopen op het Bloe- misthof van d heer Charles Gelein- Spotbeen, Dixmudepoort t Y pre 1Vijf Serren, 4 Cou- chebakken, 5000 Bloempolten. 2. Veel seboone orne mentale Planten, zooals Fougeren, Palmboomen. Cy- cas, Dracsena, Orchideen, Anthurium, 150 Cl i via s, Araucaria excelsa, enz., enz 5. Aile de Rloemen te bevinden binnen en bu i ten Serren, zooals Chrysanthemen. Géraniums, Kozelaars, enz. 4. Groole boeveelbeid Arbuslen van allen aard namentlijk zwarte No- telaars, Lilas, Aucuba Japonica, Thuya,in varieteiten, Yloynalia's, enz, enz. 5. Allerlei Rloemknol- len. Openbare Yerkoopin» KOOPHANDELS* TTO met* E: pr TE YPER. Groole llarkt. n° 5 STAD YPER, aan de noordzijde der Groote Markt Fen schoon en gerievig W()0\ HUIS met Stagie ten dienste vaD Koophandelshuis, benevens 37 cen tiaren Bebouwden Grond en Cour bekend bij kadaster sectie I n° 38. nal lende oost aan Jw Alix Dewaeghenae- re, zuid aan M. Baimond Ommesla4 en M8 W8 Ommeslagh-Podevvn, no» zuid en west aan M. Achille Dâlmoie5 In pacht gehouden door M8 We Joseph Ommeslagh-Podevyn tôt 1" Juli I90f mits 800 fr. s jaars boven de lasten. Overilag ZATERDftG 15 SEPTEIYIBER I9O0, om 2 uren namiddag, te YPER, in den Arend, Groote Markt. MAISON I COIFFEUR rue de Dixmude, YPRES U il i n Machines a Navette vibranteNavette oscillante et canette centrale. lies meilleures pour (ohm les Travaux PARIS 1900. LE GRAND PRIX. LA PLIS HALTE RÉCOMPENSE. Méfiez-vous des contrefaçons et des machines bon marché. RÉPARATIONS ET ÉCIIAlYGES. Direction pour la Belgique BRUXELLES, 31, RUE DUS FRIPIERS. Courtrai, 45b, rue de Tournai. MOUSCRON, rue de la Gare85 F URNES, rue d'Est70. ROULERS, rue du Nord58 MENIN, rue de CourtraiJ6' YPI1ES, Pi. rue île 8M*mii<le. R !VPe M. IV1EIER lem-'s de relevée. chez Mme veuve VAX REMUEE, Grand Place, o, YPRES, Dents artificielles depuis o fr. Dentiers complets depuis 100 fr. ei au-dessus, garantis pour toute la vie- Consultations trois fois par semaine chez 71 (tc/utiic Yeuee ian ifcemmel. (ïranri' 1*1 tire. 5« 3 près, les LUNDI, JEUDI et SAMEDI, de 9 h. .tu matin jusqu'à A h. de relevee. DOOR STERFGEVAL. en een DIX M l'DESTRA A T. i" Koop. -- Een groot en gerievig WOONHÛIS met Koer, ruime Bergplaalsen en Hoving, Dixmudeslraat, nr 75, met uilgangpoort in het Brakkestraatje, bekend bij kadaster sectie F. nr f <S4a voor eene groolle van 9 aren 95 cent. BLINDEL1EDENSTRA A T. KALFVA ART 4e Koop. -- 7 aren 50 cent. BOUW- GBOND. thans HOVING, gelegen ter westzijde van den steenweg naar Veurne, wijk Brielcn, kadaster sec tie E, n 259f. handslag met de betal1ng. Overnemingsprijs van Barriéré,Sia- kietenen IJzerdraad 15 franks. LANGE THOUROUTSTRAAT JOURNAL FINANCIER 9e année 3 fr. par an Le Moniteur de la Bourse publie les listes complètes et officielles de tous les tirages, tant belges qu'étrangers, pouvant intéresser l'épar gne belge, ainsi que la date de paiement et des assemblées générales, lacole complète de la Bourse de Bruxelles, celles des Bourses d'Anvers, de Paris et des principales places étrangères. Ainsi que la liste de la vente men suelle des valeurs non cotées officiellement. Le Moniteur de la Bourse comprend 4 pa ges de texte et 4 pages de cote officielle de la Bourse de Bruxelles. voor eenen DÉPÔT V YPRES BIJ l'ITSCU El 1)1 N G VAN BEDBIJE van EE.V SCHOON E.V GERIEVIG De Notarissen i*od I{.ev un i *i"t le Yper en V ;i n Eeoke te Wervick zu|. len op de hierna bepaalde zitdàgen" overgaan tôt de openbare verkoopiDJ van het volgende onroerend Goed Men mag het Huis g aan bt- zichtigen den Maandag van ieden weekvan 2 tôt 4 wen namiddag. Aile inlichtingen te bekomen ter studien van voornoemde Notarissen. Chirurgiens-Dentistes Spécialistes DIPLOMES PAR LA COMMISSION MEDICALE BELGE. BREVETES PAR ARRETE ROYAL. HONORES DU CLERGE El DES MAISONS RELIGIEUSES. Mr M M El ER est consulter trois fois par semaine, le 1^1111(11* «ICUllî et %asiie<li. de d ii. du matin jusqu'à 4 pour tout ce qui concerne l'art dentaire. Nettoyage des dents. Guérison des dents les plus douloureuses. Emaillage et aurificatioi îes dents cariées, redressement des dents deviées tout âge. Le placement des dents artificielles se fait sans douleur et sans extraire ies vieilles dents ni les racines. Les dents artificielles de MrM ME1ER permettent de broyer les aliments les plus durs, l'émission de la voix est plus sonore et plus aire. Les dents sont plac-3 s sans plaques, sans crochets ni ressorts on ne saurait pas les distinguer avec les deats naturelles, ni par la forme, ni par la couleur. Y'r M. M El ER entreprend aussi le« réparations des pièces dentaires non réussies et les remet a neuf d'aorès son système nouveau pour lequel ii a été brevêté.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1900 | | pagina 6