DE CALENDRIERS, EPHEMERIDES, MEMENTOS, AGENDAS, REGISTRES, ETC. CHEZ s RUE DE DIXMUDE. 53. YPRES. HE A LA MINUTE. BOOMEN OP STAM Metaal Afsluitingen Kepers Hoppepersen IMBRES fi CLÔTURES nÊTALUOUtS Cartes Postales I f tN SPARREBONOELS EN VENTE pour Collections f 11 S Notaris Reynaert te Yper. MAftNQAG 18 DECEMBER 1911, ËÊerkweer lige V erkooping 74 KOOPEN SCHOONE (Hollanders, M ik, 3 Esclien en 2 Kormi). staande te DRANOUTRE, gebruikt door Victor Deberdt-Triocn langs den sieenweg naar Nieuwkerke. - 53 Koopen in de Hofweiden 77-21 koopenindeZivarte Molenweide langs de straat van Nieuwkerke naar Belle, bij de hofslede gebruikt door Deschilder. Deze laalste BOOMEN moeten op voorhand bczichtigd worden Z ij zul- len verkocht worden in de herberg DE KETE alwaar de verborging zal plaats hebben. ||inaj>nrt»ll PÛRrtaCHfNHi POULAILLERS. cri ILACES. TISSUSlCÂBLESJ RAILLASS0ÎÎ5. RONCtS RE5S0RÎS IRSIENBERG RU4M^?74AHMRlICHmu^ fi! mtlaHiq- METAAL AFSLU ITI N-GEN. Pikdraad, Yzeren (lraail voor afsluitingen, Traliedraad, Hennenliokken, Hondenliokl.'en, Tapijten, Kabels. KATALOGUS KOSTELOOS. Kantoor van den Notaris Reynaert te Yper. Openbare Verkooping liggnide in ccn bosch le Provcn, sectie C 434b van t kadasler, houdende aan bot grondgebied van Crombeke. langs de Haringhebeke, du ht de Cli-jltestraat. op WOBXSDAG 27 DECEMItEK 1911 150 Koope.v KF.PERS en HOPPEPERSEN, alsook 3000 SI'tRHEBOXDELS De koopen zullen onmiddelijk vèôr de venditie bezichiigd worden in het boschalwaar de vergadering gesteld is OM I URE au bureau du journal un ASSORTIMENT SPLENOIDE de el un joli choix illustrées. GRAND CHOIX Lambin LH stud1e van den om I ure namiddag van op de hofstede r*L£PH. 69 84 OwLôm vnomafn. art nvx van om 2 ure namiddag, te POPERINGHE sieenweg naar CROMBEKE, ter herberg BÂNKEN- LINDE zal de Nolaris Alfred REY NAERT van Vper openbaarliik loe- wijzen (dienslig voor Timmerwerk en Hoppekweek) AL LIGGENDE Ii\ V 00 RM EL!BOSCH. Tij l oan betalmg m Us goede borg te sti ilen. de Ypres. Impr. E. LAMBIN M ATHÉE, rue de Dixmude, 53. I

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1911 | | pagina 8