DE CALENDRIERS, EPHEMERIDES, MEMENTOS, AGENDAS, REGISTRES, ETC. CHEZ RUE DE DIXMUDE. 53. YPRES. A LA MINUTE. Metaal Afsluitingen 8 CLÔTURES ntTALLIQULS Kepers Hoppepersen stia GUIDE D'Y PRES mm EN SPARREBONDELS EN VENTE pour Collections Cartes Postales en» PÛRTE5, CHENILS POULAILLERS., GRILLAGES. TISSUS.CÂaL£S. PAILLASSON ronces.ressorTs METAAL AFSLUITINGEN. Pikdraad, Yzeren draad voor* afslniting'en, Traliedraad, Heunenhokken Hondenhokken, Tapijten, Kabels. KATALOGUS K O S T E L 0 0 S. RSTINBERG ru4nStCTCl^?74A«MRILU1T-BRUA Notaris Reynaert te Yper MAANDAG 15 JANUARI 1912, Venditie 44 KOOPElX Eikon, Abeelen en Populieren te LANGEMAKCK, in de weiden der hofsteden bewoond door Frédéric PATTYN en Hector SAMYN, bij den Hagebosch tus- schen Pilckera en Langemarck. EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL NOUVELLE EDITION, prix s 1 fr. 25. KaNTOOR van den iVotaris Reynaert te Yper. Openbare Verkoopiny liggende in mi bosch (e Proveil, sectie L 434b van t kadasler, houdende aan het grondgebied van Crombeke, langs de Haringhebeke, du ht de Clijtlestraat. op VVOENSDAf. 27 DEGEUBER 1911 150 Koopen KEPERS en BOPPEPERSEY, nlsook 3000 SPAKKEBOXDELS De koopen zullen onmiddelijk voôr de venditie bezichligd worden in het bosch, alwaarde vergaderinggestcld is OM 1 URE Tiji van betalmg mits goede borg te stellen. au bureau du journal UN ASSORTIMENT SPLENDIDE DE et un joli choix illustrées. Noire 2 GRAND CHOIX Lambin al! TES rtLtPH. 63 84 DiPiùnt o hOHNCu* CRi Prix et autres articles en fil métallique studie van den om I 1/2 are namiddag van van om 2 ure namiddag, te PORERINGLIE sleenwog naar CROMBEKE, ter herberg BANKEN- LINDE zal de Noiaris Alfred REY NAERT van Yper openbaarbjk toe- wijzen (dienstig vovr Timmerwerk en Iloppekweek) AL LIGGENDE. IN VOORMELD BOSCH. DE Ypres. Impr. E. LAMBUS-MATHÉE, rue de Dùcmude, 53.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1911 | | pagina 6