OPENBARE VERKOOPING en een HOFSTEDEKEN INSTEL OVERSLAG Woensdag 4 September Woensdag 18 September 1912, TE Y P E 71 De Nota ri s EU G EEN VAXDERMEEltSCH, le Yper verblijvende, daartoe in reclite benoemd, zal len overslaan van den lieer Vrederechter van bel 2" kanlon Yper, openbaarlijk verkoopen de hierna beschreven onroerende Goederen ZITDAGEN en telkens om 3 ure stipt namiddag, 1er Gehoorzaalvan bel Vredegerecht,len van le Yper. 1/2 instelpremie te winnen. De tilels,plans en voorwaarden berust 1er der 1er sludie van M" VANDERMEERSCII, NolavisSlalieslraal41, le Yper. 1)00 1! S T E K F G E V A L. VA.\ GELEGEN TE Gemeenle Reninglie. 1* Koor. Eene parlij Zaadand gelegen le Reninglie, dichl bij don 74aren 90 cenliare.i, kadasler secl;e A n' 87. Gebruikl door Jules Ghekiere aan IV. s jaars en de lasten, met rechl van paclii loi 1° Oclober 1917 Buitengroiulgebied vaii Uleenen. 2' Koor. Den nomber van 3 hec- laren 19 aren 30 cenliaren Leiemeer- scheneen blok niimakende, gelegen op bel buitengrondgebied van iVIee- non(rechlover (leeimenlfabriek Picba) kadasler seclieF n"407, 017, 621,622 en 623 (jebruikl door Ailolf Ueivulf, aan 438 fr. 's jaars, boven de laslen, niel rechl van pacht loi 11 November 1913. Gemeenle Voormezeele. .3* Koor. liene parlij Zaadand gelegen le Voormezeele, wijk Crom- raenebl, dichl bij de b uberg «Au Cafe Français 1er groolle volgens meling van I hectare 78 cenliaren. kadasler seclie A, nr 5, palende wesl aan de Kriekslraal 4' Koop Ken blok Zaadand ge- naam I De Lampenusse geleg.-n le Vooriin zeele, uijk CromincncGl, 1er groolle van 2 heclareri 99 aren M) cenliaren, kadasier soi lie A, n" 18, straal. De Iwee laalsigcmelde koopon zijn gebru i kl door Joseph Wgckaert, land- bouwer le Vlamerlinghe, samen aan 380 fr. 75 c 's jaars, boven de laslen, met rechl van pacht loi lu Oclober 1917 Gemeenle Zonneheke. 5" Koor lien llo/sledeken met zijne Gebonwen, siaande en gelegen te Zonnebeke, wijk llroodseinde, gioolendeels langs den slee.nweg van Becelaere naar l'asschendaele, grool oader Hofplaais, Gras en Zaailanden, den nomlier van 6 heclaren 06 aren 19 cenliaren. Gebruikl door Emiel Naertaan 663 lr 's jaars, boven de laslen. met rechl van pacht toi 1° Oclober 1914 Verdeeld m 4 loten volgens affiche. BuilengTondgebietl n n van Poperingbe. WIJK Si JANSKA PELLE. 6' Koop liene parlij Zaadand ter groolle van I hectare 30 aren 70 cenliaien, gelegen langs de macadam gezeid Si Janskapellew. g, tegen bel gehiichl, kadasler seclie L nr 977 Gebruikl door A tu m si H gckebusc/i, der rechl van pachl. 1477/v II ELUDEE. 7« Koop. lie no pariij Zaadand 1er groolle van 94 aren 10 cenliaren, gelegen weinig ooslwaarls van de Vijljemeledreve, de Abeele kalsijde verbindende met de Wulfhilleslraal, naar den Gasthuirwnolen, kadasler seclie K nr 1072 G «bru i kl door de Wedutve Vande- zamle aan 40 fr. s jaars en Camille Delwuck, aan 45 lr s jaars en de las len, zonder rechl van pacht 8' .voop lîe.i perceel Zaadand gelegen leroostzij lé der inacadamweg genoemd Vijfgemele..dreve grool 37 aren 43 cenliaren, bekend bi] ka dasler seclie K. n1' 1092 en deel van 1110. 9' Koop. lien perceel Zaailand gelegen 1er weslzijde der voornu Ide Vijfgemelendreve, grool 51 aren 79 cenliaren, kadasler seclie K. deel van n' I108. De iwee laalstvoorgaande koopen z'jn gebruikl door Hector Verdonck, samen aan 90 fr, 's jaars en de lasten, zonder rechl van pacht. Gemeenle Reninglielsl 10* Koop. liene partij Zaadand gelegen ter zuidzijde van den maca- daraweg leidende naar den Kasteel- raolen, grool 48 aren 20 cenliaren, kadasler seclie D nr 613. 11* Koop. Eene parlij Zaailand gelegen 1er oostzijde van den sleon- weg van Reninghelst naar Locre, grool 54 aren 60 cenliaren, kadasler seclie D n' 370a. De Iwee laatstgemelde koopim zijn gebruikl door Pieler B aille ul aan 95 fr. 's jaars, boven de laslen, zonder rechl van pachl. Gemeenle Reninghelst. WIJK OUDEliDOM 12" Koop Eene partij Zaadand gelegen nabij de Galgeslraal, ter groolle van 32 aren 10 centiaren, kadasler seclie B, n" 103 en 104. Gebruikl door Aclulle Jacob, aan 45 fr. s jaars boven de lasten, zonder rechl van pacht. Z A L KDEN LEIJEMEERSCHEN Poor» l»oo»vi, i ,.n l it.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1912 | | pagina 7