N fU VÎX (4) i \fc BULLETIN DU COMME H CE DE GAND. V anutions la Bourse de G anddu février. n hïsteding zal geschiedenliggen Cor lezing(en Bureele van den plaalselijken Kommandantvoor- noemden van den Kvpiteinkwartiermeesier bij geinrlde Afdeéling op de Hootmarkt, n.° 3 de» morgens van negen lot elf uren. ende» nami 1- dags, van drie toi vijf uren, terwiji de biljetien Van Inschrijving, welke lot opschrilt moeten hebben.* Leveranlie van Broodvoor de i6.e Afdeeling Infanteriemodeop drzelfie uren, in eene geslo- lene buswaarvan de sleutels bij den plaalselijken j Kommandant berustcn, kunnen worden gestoken. De opening der bus en biljeiten van [ns< hrijving zalop bovengemelden dag en uurpubliek ge- echieden in legenvvoordigheid der Inschrijvers voof zoover zij vcrkiezen daarbij te wezen. IJpereo, ai Februarij, i8aa. jSamens de Komininie Van Coehoorn van HouvverdaKapitein. i Leveranlie van Brood. De Kommisssrissen tôt de Administralie en Beheer ^SyWan Broodbij het Bataillon Artillerie nationale iVIilitie, n a zijn vournemens ten overstaan van den Ueere p!aatseli|ken Kommandant der Vesting IJperenop Zondag, den :o Maart, 1822, de» d voormiddags ten elf urenin het opentiaar en aan den \Iinstinsrhrijver, aantebesteden de Leve- w rantie van Muniliebrood benoodigd voor de zich y in het garnizoen van IJperen bevindende Arlille- risten van geineld Bataillonvoor den tijd van tes of achltien achtereenvolgende maandenle a rekenen aantevangen met den eersten Julij, i8av, aanstaandeop alzulke konditien als Welkevan 5 td' heden lot den dag voor de finale Aanbi\«te<iing ter visa zidlen liggenten Bureele van den Deere P/aatseli|ken Konunandant der Vesting IJperen, •Isnn'de ten Bureele van den Kwartiernieester bij gemelde Bataillon, in de Boterstraat, n,° ii,zui!ende 2 de publieke Aanbpsteding plaats hebben ten Bureele Van den Heere Plaalselijken Kommandantvoor- noemdop voor zeidendag en uur,iu tegeiivvor- digheid der Belangbebbenden. De Biljetien van Insrhrijving zullen duidelijk moeten geschreven zijnen inhotidende iden prifs voor eik rationte leveren voor een termijn van zes maanden a.°, di.en voor een termijn van achltien maan den. Voorl», mede moeten worden gekachcl- "N Y Aecrd en ten opschiift hebben Leverantie van Brood, bij het Bataillon Artillerie nationale JMilitie, n." aen door den Inschrijver zelve, of zijne gemag'igilertmoeien worden gesiuken in eéh daaerloe beslotene bus, op het Bureau van den Kwarlierineesler zich bevindende van oior- gens negenlot 's namiddags ten vijf uren. Deze Aanbesteding geschiedt voorts onder de navolgende konditien en voorwaarden Dat de verkooping of vermindering in de be- lasting op het geniaaiwelke, van den daiurn der j» Aanbesteding en gednrende den tijd van duur van bot koutrakt. mogten voorvallenden Aannemer in zijne prijzen, toeof a/gerrkend zal worden. f r) Df Gpgadigden worden wijders onderrigt dat op de biljetien welke niel toi een bepaalden prijs NJper ration zijn ingesebrevengeen regard zal worden geslagen. nà IJperen, den ai Februarij182a. i Meendage, 9.5 february1822, en volgende "sNy dngen le beginnen ten tien uren 'smorgens, xi!ten sterfhuyae van Mejoelvrouw de Baudmne in de S.le-Jakobs-straet ,.biiinen Vperen n.°44» gehouden vyorden yenditie ,v«n menhelen en huys-. N calheylen. fiestaende in pluyjneubpdden inatrassen ledekantep pbrsele^r» koperweik-, jt-assen tafel», kommoden Ukeps dwaelen, servteijen gordy ien 5" eene gioote kyvantïleyi' drôog brandjtput, eene V\ kwanliteyt" \vy ne nIik-uren in' flessclien en me- f irfgvuldig ^ndeçe o"J)jekten: ailes mét den geieeden -tf" Op vryda», 8 maertt8aa,ten a oerer naer- middag, in de vergaederzael «er hecren disi iuneester», in het gastbuys, binnen de stad Poperinghr^-zal er publiek te koop gcprPSPiiteerd worden i.°, de talie mit i65 geteekende plantsopnen tj espen siaende in eeue party liosi h grool 39 rceden 38 ellen gelrgentôt Poperiughe, in den Hapgebaetlhoek J a.°, de talie, met to geteekende plnntîoenm staende in eene pariy bost hgroot <j roeden 66 ellen ("gelegen lot Popeiingbe ,in den Eekhoek); 3.°, drie iepenboomenstaende op de ianden gebruykt door de wednwe Labaeie (lot het zelve Poperirglie, in den Hànihoek En, 4 a§1 afceêleriboonienstaende op dt» Ianden gebrnvkt door Pieter van Renteighem in dito Hamhoijk Ailes aen den dise h van Poperirigbe toebehoorende. De konditien van veikooping berusientes inspectie van een iederten kantore tan den Notaris Fraeys tôt Poperinghe. i 1 1 1 i ————A Il sera procédé, par le ministère du Notaire Courtcns, la résidence de Comines ce délégué le lundi, ?5 février, i8az dix heures du malin, en la maison communela location publique, pour neuf annéesde plusieurs parties courantes de biens du bureau de bienfaisance dudit lieuet, entre autres, de trois liens-manoirs gisans audit Comines. l'un avec p lionniers 36 perrhes, a8 aunes, l'antre avec 5 bonniers ô^pertbes, et iih avec 2 bonniers 8i péri hes, pour entrer en jouis sance l'un au premier ottobre i8a3 et les autres en 1822. a Le lundi. 25 levrier, 10 heures du matin, le notaire Godt>elialck"Wainêtou y vendra, rue des Hauts Jardins70 heciolitics de Lie, de la réeolte de 1820 t A Warkêton (Ville), Frontière le la Belgique. A LOUER. Pour entrer en Jouissance de suite aux Conditions favorables. 1.°, toute une grande et spaiieusê maison sise au rivage de relie ville, avec perte de sortie sur le derrière, diverses «hanibres hautes et basses, et jardin potager planté d'aihres fruitiers de tonte espèie, propre tout commerce, tant par la ci mmo- dité que I011 y remontre, que par la Lys qui la baigne etc.etc. Et, 2.0 une autre maison moins grandesituée, audit Wainéton, rue d'Y pies, propre, soit pour déhitans, ou rentiers. Sadiesser. pour traiter, rhez Monsieur Bicquierr Beliagle propriétaire de ces maisonsdemeurant, YY arnêion. Grand'-Place n° y et en j'élude de Miîue G'tdtechakk, Notairé rojal, au mÇn.e lieu, rue de Lille. 1 Marché de Lille. Du ip Février. Graines F. C. F C. Colza. ij - a3 Ofliettes blanchrs. 17 a5 Linj i5 16 Caméline. 13 '4 Chanvre. 10 Huile. 1 To rieaux F. C F. C. F. c. F. <)2 ç)t 5o 8 71 5o r5 71 5o m |5 5o a H c. ro 66 51 8 So V Cafe St.-Domingue. Chéri hou. Sumatra —Triage. Coriiitlies de Zaute Sel de Maivuues. de Huches. Figues cil cabus. Potasse rouge d'Amérique de hussie 16 3/4 s 16 ir 37 *7.oo. ]8 fr f'S 3 fit. -, ■3u.è.-3'- jf Marché de Poperinghe, - Ou 15 février Froment, l'hecio. Ji.d'jSc. Seiple,/><ZR idem, Avdinr, ImerUo fit Hotihloi». ktl, art 60 39 Le l'Imprimerie R. Gambaat-UcjAriuisImprimeur du Tribunal de première Instance, ei Editeur 1 coprte.iauc dir Jféurtésd Judioudrc #r 2Y 9tmrial du de» P+rs-fiùs t ctdnJUsut» de-i Se tance» médical»^ ap JquhhU l

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1822 | | pagina 4