- CD a co S oO CD oT 2 3 3 CL» CD 3 en O O H ^b- C- 5> S CD Q. o 3 3 S s? 3- S'g-s 3-J- CD O 3 S îr§- CT5 trtr- cd o CD en js-. -s S- o C y» F" 3 o - 5 s CL. <D tC SI CD S 3 Ou CD S en O CD j- CD 3 3 3. en en CL. S3 2 3 3 Le- l>nr<>aux sont éablis h Bnixel'as me tîe !,i Madeleine Hôtel Saxa-Tcsschcn An gers, llôtel de l'OursGarniHôtel ds la pQSle sur le Km 1er et Amsterdam Marché au Beurren.° 07. 1 J. de Corl peinire d'artpeint 1 huile des portraits en buste, au prix de d.x francs, venant prendre les séances chez lui et de quinze francs, quand il se transporte chez les personnes. Ceux qui veulent bien l'honorer de leur confiance peu vent être assurés de la parlaite ressemblance. Il peint aussi les décorations d'appartement en pay sages figures, arabesques, fleurs, marbres, etc., en tout genreun prix très-modique et d une manière très-expéditive. I Le Sieur de Corl a décoré un sallon chez M. J. de Coslerrue de Menin, et y a peint aussi plusieurs portraitspar lesquels on pourra apprécier ses lalens. Il se recommande la bienveillance du public. Il achète de vieux tableaux. Sa demeure est rue des Bouchersn.° Y près. 3 °P saterdag 3o november1822,, ten 2 ueren precies naermiddagin d'iiosteilerie het Gouclen-Hoofd, biunen Ypre sal er worden geprocedeert tôt den instel en verhoogen Yau i.° Eeu behuysd en wel beplant hof- stedeken groot 2 buuders 20 roèn 5o ellen of 4 gemelen 2 linien 63 roeden gelegen in het genieente van Wytschaete wat noord van de kerke langs de Voormezeel-straete gebruykt door Laurens Burgeten pryze van 76 fr. 20 centimen by jaeie boven de laslen. 2.0 Eene partie boschland groot 3 bunders 54 roeden 70 ellen of 8 gemelen 81 roeden genaemt den Motebosch met de taillie oud 6 jaerengelegen in 't selve Wytschaete weinig noord-west van den voorgaenden koop. 3." Eene partie bosch-land, groot 6 bunders 77 roeden 4° e^€n l4 gemeten genaemt bel Langebosch, wanof de taillie van d'helft oud 6 jaeren en van de wederhelft 5 jaeren, 00k gelegen in Wytschaeteweinig oost van den laest voorgaenden koop. Toezictider dito Laurens Burge. En 4-° Eeh bunder 17 ioên 5g ellen of 2 gem. 2 lin. 00k boschland met de taillie oud 4 jaeren, gelegen in het genieente van Langemarcq, weinig noord van het gehugte Pilkemlangs de straete leenende naer Dixmude. Toeziender Eugelbertus Desmet. Op 't gewin van wyngelden en favorabele conditicn otider de direclie van den Notaris f^erminck in de Ryssel-straete biunen Ypre, ten wiens comptoire de tytelen syn berustende alwaer van 'l sedert den instel toi den overslag gelixeert op saterdag 14 december aenstaende, de verhoogen zullen aenveert worden op 't gewin van deu vierden pennitig. 1 Maendag 2.den december 1822 om 9 uren 's morgens in ci'herberg de Kruistraet te Wesvle- te.en zai publiekelyk verkocht worden de talie met geteekeade plnmsoenen der bossebeu compe- tereride den discb van heizelve Westvleteren, voor den ontbhot van 182L 1 Woensdag 4 december, 1822 ten 2 ueren nner-middag, zal door 'tminislerie van Meester- Batciillienotaris 's konings ter verblijf plaats van Waton, geprocedeertwordéri, in 't gemeente buis van Proven toi de verkoopinge van Uvee partijen boschtalien het eene gelegen in ProveD en het andere in Haariughe beijde toebehoorende de fabrijk van de kerke van 't gemeente van Haariughe. 1 Zitnrdag, 7 december, 1822, om 2 uren na midd .g teu kantore van den Notaris Vandermeersch, te Uperen, zal'ur openbaarlijk verkocht worden het bakhoul van zes jaren, met 25 geteekende plantsoenenslaande op eeu bunder, 89 ror/Ç.-n 20 ellen boscli genaamd den grooten Eikboscll.', den srtnen der gemeente van Voormezeele toebe hoorende en a'daar gelegen bij de groole veur- straat, verdeeld in twee koopen. 1 Renten op Stad Eu andere te koopen biunen Yperen. r. Koop. Eene rente van fi. 154 25 2/3 cents nederlandsch capitael 5 p. °/0 ten laste der Stad Yperen. 2. Koop. Eene idem van fl. 100-00 capitael toi 5 p. °/0 ten laste der zelve stad. 3. Koop. Dry cedulen der gediffereerde geconstitueerde schuld der zelve Stad beloopen- de l'samen tôt fl. 208 53 i/3 cents. 4. Koop. Twee ceduleu der gediffereerde Eyschbaere schuld der gezeyde Stad beloopende l'samen tôt fl. n3-2g cents. 5. Koop. D'helft van Eene rente van fl. 5i f 28 4/7 cents Capitael toi 5. p. by de jaere ten laste van M. François Iweins te Yperen. 6. Koop. Idem van Eene andere Rente van fl. 514 284/7 cents Capitael tôt 5 p. 0/0 by de jaere ten laste van M. Gérard Aeben te Yperen. 7. Koop. Idem van nog Eene rente van fl. 514 28 4/7 cents Capitael tôt 5 p. °/0 by jaere ten laste van d'heer Joseph De Cae brou- wer te Yperen. Den instel zal gebeurenden 7 december 1822 en den overslag du 21 ditot'elkens ten 2 uren naer middag in d'hostellerie het Gouden- Hoojd in de ryssel-strael binnen Yperenop het gewin van wynpenningen en voordeelige conditien rustende ten Kantoore van den Notaris Renty te Yperen lente Markt n°26. Op dynsdag 10 december, 1822, ten tien uren precies voormiddag op het Kasleel van Woestenzal er gehouden worden publyke venditie van eene kwantiteyt van schoone zwaere eykenkarne lyndene en fyne mastboomen in het zelve Kasteel groeyende als 00k ver- scheyde partien bochtallien met geteekende plant soenen en lysteboomen. r Vrydag20 december, 1822, om 2 ueren naermidJag, in het hôtel der Regering, tôt Pope- ringhezal'er door het Ministerie van M.e Fraeys notai is in de zelve stad publykelyk verkogt worden de taillie met geteekende plantsoenen en espen der bosschen competerende den Disch van Poperinghe, ende aldaer gelegen bestaende in zes différente partien voor den ontbloot van 1823. Elk zegge het voort. 1 Marché de Ldle. Du25 novembre. Colzs* Olliett.es blanches. Lin. Camélipe. Chanvre. Graines F. c. a F. c. 16 0 17 18 18 5o 16 16 5o 12 a 12 5o 8 0 Huile e purée pour quinquets. Vhecl, 69 5o 69 pour réverbères. 66 5o 66 Iiuile F. c. a p. c. 60 5o 60 II c* 53 00 0 5g 5o 61 5o Tourteaux. T. C. F. C. 7 a5 5 25 21 a 6 6 Marché de F urnesDu 20 novembre. pkix Morts ue l'hectolitre Fromenl7 Seigle4 75 Orge ou Escourgeon. 4 4 Avoine3 60 Pommes de Terre. 1 a5 Marché de Poperinghe, Du 32 novembre. Froment, l'hecto. fl. 6 75 II Avoinel'heclo. .fl Seiglepar idem.. J Houblon, foi. 37 ia 3o 14 Lie l'Imprimerie K. Gamc aa -1 cj 1::.l- Imprimeur du Tribunal de première Instance, et Éditeur-Propriétaire du Journal judiciaire et notarial du Royaume des Pars-Bas 5et du Recueil des Sciences médicalesou Journal de Sante\

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1822 | | pagina 4