AFFICHES, ANNONCES ET AVIS DIVERS.- Le jeudi, 5 deiembre, a quatre heurt s de rele vée au cabaret occupe par la Ve. Philippe IVlauret, au Plougsieert, commune de Warnêton le susdit notaire vendra biens patrimoniaux j i.° Warnêton un bonnier i4 perches 66 aunes !c$ C. de labour O' cupé sans litre de bail ainsi qW' l'article ^.e ci après par Pierre-André Deleitrey au lerma^e annuel de 188 francs 88 centimes pardessus les impositions. •2.° idem S-j per hes 85 aunes 8 C. 36 V.) de pâture ires-bien plantée d'arbres montans et fruitiersoccupée par la V.6 Philippe Leblcuw et autres, pour par l'acquéreur en jouir de suite. 3.° idem une maison et 5 perches i4 aunes 35 V.) d héritage planté d'arbres montans, occupée sans titre de bail par Jean-François Tameré au loyer annuel de trente-deux francs 59 centimes pardessus les impositions. 4-° idem un bâtiment usage de grange et petite remise érigé sur le verger de la ferme appartenant M. Potteau d'Hancardrie propriétaire Lille occupée par Charles V'uylsteke. 5°. idem un bonnier 5 perches .55 aunes n C. 58 V. de terre en labour pour par l'acquéreur en jouir de suhe. 6.° idem une maison usage de deux demeures bâtie sur tond d héritage appartenant audit Potteau d Hancardrie occupée sans litre de bail par Félix Tancré au loyer annuel de 4^ francs pardessus les impositions. Neuve-Eglise 87 perches 2 aunes (9 C- 52 V.) de terre labourable occupée comme il est dit ci- devant art. :er. 8.° Wytschaete 3o perches aunes (3 C. 28 V.) de labour occupé sans titre de bail par- Pierre Casier au fermage annuel de 18 trancs l4 centi mes pardessus les impositions 9.0 idem 26 perches 46 aunes 3 C de labour, occupée ainsi que l'art, ri ci-après par Jean- François Lepereiq, au fermage annuel de 35 franca pardessus les impositions 1 io." idem 39 perches 69 aunes t 4 C. 3o V. de pré pour par ('acquéreur, en jouir de suite. n.° idein 35 perches 28 aunes (4C.J de la bour occupe comme il est dit ci-dessus art. 9. 2 Les Bourgmaître et Echevins de la commune de Neuve-Eglisepréviennent le public que le 19 décembre, 1822, trois heures de relevée il sera procédé la Salle des séances de la Régence de ladite commune pardevaut maître Eugène-Bernard Glorie Notaire de la rési dence dudit Neuve-Eglise primo la locatio- pnblique de la Maison commune de Neuven Eglise l'usage de cabaretsituée sur la place dudit lieu présentement occupée par Sieur Alexandre Deqttt-kei etsecundo d'un bâtiment nommée la Petite-Halle située sur ladite place, pour neuf années, a commencer le t5 mars, 1824, le tout sous les charges, clauses et conditions reposant au Secrétariat de la Régi tire ladite commune .1 en Telude dudit notait l'inspection des amateurs Neuve-Eglisele 22 uovembtc, 1812 Par ordonnance L, Echeviu délégué, Le Secrétaire, Signé: J.-B. Dequeker. Signé C. Markey2 Monsieur Caillataveugle, des l'âge de douze ans, violon-solo maître de musique de l'insti- tutif. r<S^aldes aveugles a Paris. Ayant par couru les Pays-Basnotamment Bruxelles Anvers et Gandainsi que Lilledont les journaux ont parle avantageusementse fera entendre insessemraant en cette ville. Maandag 9 december ora vier uren na mid- dag, in de herberg de A. B. C. op de Boier- marktbinnen de sta<\ Jlperen zal voor deu Notaris Handermeerschdeu .inslel pluals hebben. t° Van een huis ende erve aan de noord-zijde van de groote markt der zelve stadaldaar maakende het westersche boukhuijs van de Dix- mudstraat om door den kooper6 maanden na den oveislag in gebruijk te komeu be- woond door Sieur Pieter Lenoiren belast met eeue rente van 2057 guldens, t4 centen in hoofdsom aan 4 ip p- °/o welke op de koop- prijs -zal betaalinge doen. 20 Van eene rente groot in hoofdsom 77 c guldens centen aan 4- p.°/o gegoldcn door Sieur Franciscus Vandenameele te IJperen, eu bezet op zijn huis, voormaals bakkerie aldaar staande aan de westkant van de kaistraat. Zaterdag, 7 december 1823, om 2 ueren na middag ten kantore van den Notaris Van- dermeerschte IJperen zal'er openbaarlijk verkocht worden het hakhout van zes jaren met 25 geteekende plantsoenen staande op een bunder3g roeden20 ellen boscbgenaamd den groote a Eikbosch, den armen der gemeente van Vormezeele toebehoorende en aldaar gelegen bij de groote veurstraatverdeeld in twee koopen. Renten op Stad En andere te koopen binnen Yperen. 1. Koop. Eene rente van 11. 154 25 2/3 cents nederlandscb capilael 5 p.t°/o ten laste der Stad Yperen. 2. Koop. Eene idem van fl. 100-00 capitael tôt 5 p. °/0 ten laste der zelve stad. 3. Koop. Dry cedalea der gedifîereerde geconstitueerde schukl der zelve Stad beloopen- de t'samen tôt fi. 208 53 ijo cents. 4. Koop. Twee cedulen der gedifFereerde Eyschbaere schuld der gezeyde Stad beloopende t'samen tôt fl. tyS-vfj cents. 5. Koop. D'belft van Eene rente van fl. 5 »4 28 477 cents Capitael t<?t 5. p. °/0 by de jaere ten laste van M. François Iweins te Yperen. 6. Koop. Idem van Eene andere Rente van fl. 514 28 477 cents Capitael tôt 5 p. °/o by de jaere ten laste van M. Gérard Aeben te Yperen. 7. Koop. Idem van nog Eene rente van fl. 514 28 477 cents Capitael tôt 5 p. °/0 by jaere ten laste van d'heer Joseph De Cae brou- wer te Yperen. Den inslel zal gebeurenden 7 december 182a en den overslag du 2tdito, t'elkens ten 2 uren naer middag in d'hostellerie het Gouden- Hoofd in de ryssel-straet binnen Yperen, op het gewiu van wynpenningen en voordeelige condiiien rustende leti Kantoore va!y* den Notaris Renty te Yperen lente Markt n°2Ô. a Op dynsdag 10 december, 1822, ten tien uren precies vourmiddag, op bel Kasleel van Woesteuzal er gehouden w orden pnblyke Vendilie van eene kwantiteyt van schoone zwaere eykenkarnelyndenc en fyne mastboomen iti het zelve Kasleel groeyende als 00k ver- scheyde pnrtien bochtallien met geteekende plant soenen en lysteboomen. 2 Berigt. Op den dertiende december aanstaandc, zal door de Heeren Leden, uitmakende de Commissie der Loye-Schole, de levering van 3oo hemdenaanbesteed worden waaraf de îriodellen gclijk 00k de voorwaarden, ten kan- toor van den Heer Lambin, in het Belle- Gods-Huis, ter bezigtiging van een ieder,

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1822 | | pagina 3