s i Lerusten. Men zal aldaar de soumission 'BeLùmeu dt^e; aanbesledingin eeu daar "grseBikl koffeîlje kantien aanvertronwen. •%M3r hlîe Sevretaris der Commissi V? L. A EBKN. ?k 4! y. 1 decn»»V tôt tôt t i >**r Op zaterdag i\ décembre, 1822 len 2 ueren precies naer middagin d'Hostellerie het Gouden- ïd? binnen Yper, zal'er worden geproce- i tot ^en over.'iag. vu, Van i° een behuysd en wel lieplant hofste- vsdeken, groot 2 bunders, 20 roen, 5o ellen l m ofie 4 gemeten3 linien, 63 roeden, gelegen in bel gemeente van Wytschaetewat noord van de kerke langs de Voormezeel-Slraete, gebruykt door Laurens Burge, teu pryze van 76 fr. 30 centimen by jaere, boven de laslen. Staël op 1800 franken, a." Eene partie boschland, groot 3 bunders 54 foeden 70 ellen of 8 gemeten 81 roêde»o geuaemt den moteboscbmet de taillie oud 0 jaeren, gelegen in t'zeive Wytschaete, weitiig' nooidnwest van den voorgaenden koop. Staet op 3.5 oâ franken. 3.° Eene partie bosch-land, groot 6 bunders c-3.7 roeden 4° eNen of 14 gemeten, genaèmt het lange bosch, wan of de taillie van d'helft 4 oud 6 ]aeren en van de wederhelft 5 jaeren, 00k gelegen in Wytschaeteweinig oost van n den laesl voorgaenden koop. Staet op 58oo franken. Toeziender dito Laurens Burge. En 4° Een bunder 17 roen 5g ellen of 3 •'4 <'xgeni. 2 lin. 00k boschland, met die taillie oud C v 4 jaeren, gelegen in het gemeente van Lange- marcq, weinig noord van het gehugte Pilkem, langs de straete leedende naer Dixmude. Staet op i3l2o franken. Toeziender Engelbertus Desmet. 5 °P. t'gewin van wyngelden en favorable conditien, onder de directie van den No taris v, Verminek, in de Ryssel-Straete binnen Yper, x t ten wiens comptoire de tytelen syn beritstende k alwaer de verhoogen aenveerl wordenop t'gewin van den vierden penning. j gj fV- f V, <5\ Vrydag 20 december1822, om 2 ueren naermiddag, in het hôtel der Regeringtot Pope- ringhe, zal'er door het Ministerie van M.» Fraeys notaris jd» de zelve stad publykelyk verkogt worden de taillie met geteekende plantsoenen èn espen der bossehen competerende den Disch van Poperinghe, ende aldaer gelegenbestaende t in zes différente partien voor den ontbloot ^an I833. 53 Elk zegge het voort. 1 <.:f—r— '«.\erkoopinge binnen de stad Yperen. n S v Stad Yperen. v «2 1,0 Ee® zeer schoon huis en erve aen de westzyde Vf,n do Dixmude-straete, geteekeut n.°6o, gebruykt door d'heer Dethibaalt len pryze van 4^9 francs "79 centimen 's jaers. a.0 Een huis en erve gestaen ende gelegen aen de zuid-zyde van de Onze-Lievc-Vrauwe-Straete geteekend n.° 7. Prochie Reninghelst. 3." Eene partie zaeyiand groot 1 bunder 43 oeden tii4 palmen (ofte 3. o. 77 R. gebruykt door Pieter-Joseph de Keuwere. Prochie Bisschote. 4 Eene pattie vette gars groot 65 roeden 344 palmen oite 1. 1. 44 V2 R- by de piaets aen v de*3tïae.e van Bixschute naer Pilkem en aen de Loobeke gebruvkt door Pieter-Jacobus Sornen. 5.° 5 roeden, 73a palmen ofte o. o. 3g R. hebouwden grond in cheinse gehouden door Katei Ronsseel. 6.° 2 roeden, g4o palmen ofte o. o. 20 R. behuysden giond in cbeinse gehouden door de W" Vau de Casteele. Prochie Vladsloo. 7.0 Eene partie zaeyiand groot 1 bunde(^ 49 roeden, 810 palmen ofie 3. 0.8g R. paefende oost M. van Severen vsn Dixmude zuid, \yest en noord west M. Pulaerl van Dixrnude gebruvkt door Pieter tiaest. 8.° Eene partie zaeyiand groot 1 bunder16 roeden, 334 palmen ofie 2. 1. 68 R. gebiuykt. door de \V.e van Belleghem. g.0 Eene partie zaeyiand groot 6S roeden 164 palmen olte 11. 56 R. geenclaveert in het )«nd van M. de Poiter tot Brugge gebruykt door Henricus Homtnez. Boitshoucke. i tô.° Eene vette weede groot 1 bunder 43 roeden go3 palmen ofte 3. o. 5o R. oost van de kerke paelende oost van dheer Masseléin van Veurne zuid en west M. Dauchy gebruykt door Pieter Hoslen. Bezelte Rente. 11.° Eene rente van 544 k. 22 centimen ca- pitael len laste van Jaeobus de Busschere uu de Baenescboenmaeker lot Bixschoie, bezet op het huys by hem bewoond. Prochie Dickebusch. 12* Eene partie zaeyiand groot 46 roeden ofte 1. o. i3 R.^ houdende aen het molen-Straetjen gebruykt als de vier volgende koopen zonder recht vàn pachte door Jgnatius de Bruyne herberghier. t3 0 Een partieken zaeyiand groot 25 roeden 20 ellen otte o. 1. 71 R. paleode aen het zelve molen-stracljen i4° Eene partie zaeylaud groot 1 bunder, n roeden 5o ellen ofie 2. 1. 58 roeden aen het zelve molen-Straetjen. i5.° 20 roeden, 4o ellen ofte o. 1. 3g R. meersch palende aen den voorgaenden koop. j 6. 'Eene partie zaeyiand met een weinig bosch ten oost eynde t' saemen groot 5g roeden 60 ellen C ofte 1. 1. o5 R. paelende aen het windeweg straetjen. Prochie Locre. 17. Eene partie beplanl gars groot 47 roeden, 775 palmen (ofte 1.0. 25 R. gebruykt door Ba- silius Caesteker. Prochie Vlamertinghe. j8.° Eene partie zaeyiand groot 4» roeden, 4?3 palmen olte o- 2. 75 R. gebruykt door Joseph de âaeze. Den instel der voorschreven goederen breeder vermeld by plakschriften dannot uitgegeven zyndej zal gebueren in d'hostebie het Kleyn Yper in de Dixmude-Straele binnen de stad Yperzaterdag i4 december, 1822, len twee ueren precies naer En den abseluten overslag ter zelve plaetse en uere zaterdag 28 van den zelven maend. Ailes op gewin van instel en verhoog-penningen en op de voorwaerden alsdan vooren te lezen, berus- tende ten kantoore van den Notaris Boedt tot Vla mertinghe residerende. Marché de LilleDu a décembre Colza 01 lieUes blanches. Lin. Caméline. Chanvre. Huile epurée pour quiuquets. pour réverbères Graines F. C. F. c. 15 17 18 18 5o 16 17 12 8 12 5o Huile F. C. F. C. 59 5o 5g j5 77 77 ^5 62 70 a 60 61 76 68 5o 68 75 65 5o 65 75 Tourteaux r. c. p. c. 7 5 %5 22 i ^iWTImprimerie R. Gaubar-Dojaruki Imprimeur du Tribunal de première Instance, et Éditeur-Propriétaire du Joytyal judiciaire et notariuldu Royaume des Purs-Bas fil do Recueil des Sciences médicalesou Journal de bonté*

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1822 | | pagina 4