t-mis ï.r. a. 95 9 9 S. 4 s t a -a a o* 3 5! re -g-S S sr S <j 2 cr S ta /~r~ CC na 411 Q." C *03" s «951? 5 o cr sr o ë-3 CS sa rs ï- «d? D (A 3»» E'E.a.-S 1 3^3 •3 •s s 2i S 3 o o O g g. 3 w a o- B sr- ty o i 8) t? t n ^3(K 7T- T 8 5" sa* -« "-8 S o s 5 2 f S S - d* s iR-qs s 8 3 3 s 8 r 2 V *rv< (I) B S 3 "S o» 2 2 s a 3 S ca cl." O - 3 C S* 2 g s s. B tra a" 1 1 C. -, 2 va 2 S- c O 2T X Q^ O P I 4 9S o I 3 E- 2* 5' &>3 (S D ?a OQ o" T) O N CL. c 2.- bj S' S: o ÛL o- 3 2 3- S 3 O (A -• 3 otj a N CTC* t; C* a. CT8 1 c. 5 s J S o O" ri 2 O 3 rr: o 3 a eu Maandng 9 december om vier uren na mid- dagin de herherg de A. B. C. op de Boier- roarktbinneii de slad Jlperen zal voov den Notaris aridermeerschdeu instel plaats htbben. 1® Van een huis ende eive aan de noord-zijde van de groote markl der zelve stadaldaar maakeude het westersche houkhuijs van de Dix- mudstraat om door deu kooper6 ui'aanden na den overslag in gebruijk te komen be- woond door Sieur Pieler Lenoiren bclast met eene rente van 205^ guldens, 14 cenleu in hoofdsom, aan 4 1/2 p. °/Q vvelke op de koop- prijs zal betaaliuge doen. 2» Van eenc rente groot in hoofdsom 771 guldens 42 centen aan p.°/o gegolden door Sieur Franciscus Vandenamecle te IJperen, en bezet op zijrt huis, voorraaals bakkerie aldaar staande aan de westkant van de kaisiraat. 2 VRYWILLIGE VERKOOPINGE. Woensdag 11 December 1822, om 9 ueren ge'heel precies voormiddagzal'er vrywillige Venditie gehouden worden, leu huize van Sr. Engelbertus Hennaertmerkt schipper woo- _i!£I'jd£ te Reninghe een quart over de plaetse langst <fer\:»ut van eene schoone kwanliteyt Meubelen en liuisraedbestaende in tafels stoelen kassen dressen horlogie met kasse koirers kern veele koper^ tin en yzerwerk, kuypen standen voorts van twee schoone melk- koeyen twee drinkeling-kalverseene groote kwantiteyt Hooy eerste kwaliteyt milsgaeders van twee Koggen vvanof eene groote, een zeer schoon Sclrip genaemd den Broeder en Zuster draegende eenen mastmet aile zyne afhange- lykheyden5 seder een jaer nieuw-getiiumertheb- bende eene langde van omirent de zeslieu ellen op eene breede van drie ellen. Deze Venditie zal gehouden worden met tyd van betaeling mits slellende goede en bekende borgeuteu zy alleen de meubelen en ander kleenighedeu die zullen moeten comptant betaeld worden. EIk zegge het voort. 1 J^erkoopinge hinnen de stad Yperen. Stad Yperen. x.° Een zeer schoon buis en erve aen de westzyde van de Dixmude-straete, geteekeut n.° 60, gebruykt door d'beer Dethibault ten pryze van 4^9 francs 79 ccntimen 's jaers. 2.0 Een huis en ervegestaen ende gelegen aen de zuid-zyde van de Onze-Lieve-Vrauwe-Straeie geteekend n.° 7. Prochie Reninghelst. 3.° Eene partie zaeyland groot 1 bunder 43 roeden614 palmen ofte 3. o. 77 R. gebruykt door Pieter-Joseph de Keuwere. Prochie Bixschote. 4.0 Eene paitie vette gars groot 65 roedea344 palmen oite 1. 1. 44 '/a b. by de plaets aen de strae.e van Bixschote naer Pilkem en aen de Loobeke gebruykt door Pieler- Jacobus Soenen. b." 5 roeden, 732 palmen ofte o. o. 3g R. bebouwden grond in cheinse gehouden door Karel Rousseel. 6.° 2 roedeng4o palmen ofte o. o. 20 R. behuysden grorid in cbeinse gehouden door de We Vau de Casteele. Prochie Vladsloo. 7.0 Eene partie zaeyland groot 1 bunder49 roeden, 810 palmen (ofte 3. 0.89 R. paelende oost M. van Severen van Dixmude zuid, west en noord west M. Pulaert van Dixmude gebruykt door Pieler Haest. 8.° Eene partie zaeyland groot 1 bunder16 roeden, 334 palmen ofte 2. 1. 68 R, gebruykt door de W.e van Belleghem. 9.0 Eene partie zaeyland groot, 68 roeden 164 palmen oite 1. I. 56 R. gerinclaveert in bel lanii van M. de Potter toi Brugge gebruykt door Henricus Hominez. Boilshoucke. 10.° Eene vette weede groot 1 bunder 43 roeden 903 palmen ofte 3. o. 5o R. oost van de kerke paelende oost van d'beer Masselein van Veurne znid en west M. Dauchy gebruykt door Pieler Hosten. Bezette Rente. 11.° Eene rente van 544 h"' 23 centimen ca- pitael ten laste van Jacobus de Busschere nu de Baene scboenmaeker lot Bixschotebezet op het huys by hem bewoond. Prochie Dickebusch. 12.ê Eene partie zaeyland groot 46 roeden f oite 1. o. i3 R. houdende aen het molen-Straetjen gebruykt als de vier volgende koopen zonder recbt van paihte door Ignatius de Bruyne herberghier. i3° Een partieken zaeyland groot 25 roeden 20 ellen oite o. 1. 71 R. palende aen het zelve molen-straetjen i4° Eene partie zaeylaud groot 1 bunder, 11 roeden 5o ellen ofte 2. 1. 58 roeden aen bet zelve molen-Straetjen. 15.° 20 roeden, 4<> ellen ofte o. I. 3cy R. meersch palende aen den voorgaenden koop. 16."Eene partie zaeyland met een weinig bosch ten oost cynde t' saemen groot 5g roeden 60 ellen ofte 1. 1. o5 R. paelende aen het windeweg straetjen. Prochie Locre. >7. Eene partie beplant gars groot 47 "roeden, 775 palmen (oite x.o. 25 R. gebruykt door Bfr- siiius Caesteker. Prochie Vlamertinghe. 18.0 Eene partie zaeyland groot 40 roeden, 4^3 palmen ofte o- 2. 75 R. gebruykt door Joseph de Haeze. Den instel der voorschreven goederen breeder vermeld by plakschriften danof uitgegeven zynde zal gebueren in d'hostebie het Kleyn Yper in de Dixmude-Straete binnen de stad Yper, zaterdag i4 december, 1822, ten twee ueren precies naer middag. En den abseluten overslag ter zelve plaetse en uere zaterdag 28 van den zelven maend. Ailes op gewin van instel en verboog-penningen en op de voorwaerden alsdan vooreo te lezen, berus» tende ten kantoore van den JNolaris Boedt tôt Vla mertinghe residerende. 2 Yrydag 20e11 december 1832, ten 3 ueren naer middag' iu het hôtel der Regeringhe tôt Poperinghe zal'er door het ministerie van Mer Fraeys Notaris tôt dito Poperinghepubli- kelyk verpagt wordeneene partie zaeiland twee partien gars en een erfveken ailes gelegen ter zelve commune en competeerende de kerke van S,te Berleii van aldaer voor negen Jaeren te beginnente weten van het zaeilant en grond sedert i.° oclober van deeze Jaere en van het gars met kerstdag aenstaende. Elk zegge het voorts. 1 Marché de Lille. Du 4 décembre. Colzda Ollieties blanches. Lin. C.iméline. Chanvre Graines F. Cl.'F. C. 15 «17 18 18 5o 16 17 12 sa 5o 8 F. C. 8 F. C. ^9 59 5o b3 63 s'ê 60 5 o 60 - - - 62 5o Huile épurée pour quiuquets. l'fiect. 68 ?5 68^0 Huile. Tourteaux F. C. F. c, 7 5 25 9 M 22 6 lUllk.V|JUII,8 pw"l c WU R pour réverbères* 65 ,5 65*0 Ile l'Imprimerie U. GA».8A«-UojAiiuia Imprimeur du Tribunal de première Inslauce, et Éditeur-Fropnelaire du Journal judiciairt et notarial du Royaume du Part'Baeet du Recueil du Octcncu médicales, ou Journal de liante',

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1822 | | pagina 4