(4) lés amateurs un abonnement pendant son séjour. L'abonqçmepi sera de Q réprésepjations chacune d'elle offrira une pièce nouvelle, soit en opéras, Vaqdevjjlep ou comédies. Deux modes d'a^onnemens sont présentés. Abçftoçwfl?! jpdivjLdue). de 12 Ir pour les 9 re présentations et fr. pour 10 cachets libres et dis ponibles la volonté du propriétaire et envers qui il jugera convenable. La premier» réprésentation pour l'abonnement proposé aura lieu jeudi 9 coûtant. On <est...prié -de .s'adresser chez M, Gambart Imprimeur Libraire rue au beure. DUPRE NYON fils directeur. GESTICHT TE MEESSE^. Totyyzing by Afs\a%. Op dingsdag dtn 28 february 1826, des voor mid- dags len uegen uren, zal 10 de Zitling-Zaal vaa het gesticht te Meesseu voortgegaan wordeo, aan de /oexvjj*ing bij t,afslag., der voor den d.ienst, van et .gemelde g? »;icbtnoodige voorwerpen gedu bDde bel jaar 1826. te welen t.° Gist 2.0 l'arwe, 3.° Vleesch 4 Boter 5.t Zotlt 6.° bier Azyn, 7 0 Bier S1* wi'te Wyn 90 Zwsrte Zeepio.° Sleenkool ii.# Houtskoo! 12." gezuyverde Raap zaad oiie l i 0 Kaarsen. Nadete informatien lyn le bekomen ten Kan- toore van den Noïaris THE^ETÈN te Nieuwk - ke en ten Secretariaal van het bestuur van t gemelde gesticht. s Maendag i3 februarij 1826" ont een ure ptifcis na rnidd.ag in d'herberg bt-WoondBy pieter Dela- noeyx binnen bel dorp Crombeke cal publieK verkocht vvorden De taille met Getêekende Plant- toenen voor den ontbloot van 1836. |$taànde op verscheide. Partien bosch hetarmbestuur en de K.erk(abiièk van Dilo, Crombeke Compe- teerende. 1 Te koopen een hofstedeken groot .7 bunderen 16 R. 93 elleo in houthem Veurne. by den dood- man gebruikt by Pieter Bailieul met regt van pagt tet den eerstpn october 1827 aan 193 gl 85 cents by fJarç. Den instel is gesteld op 20 fe- bruaryr en ,dën, over$iag çp 6 maarl 1826 lelkens om 2 uren na noep in de gemeente Oosivleteren te Elzendanatne, in d'herberg de Barrière, onder de ▼oorwaardeq.: berustende ten kantoor van den notaris Lambin aldaar. Dijnsdag 14 Februarij 1826, des morgens otn 10 uren preetes op iwee Hofsteden respectievelij k gebiu<kt door Ferdinand Callens en Pieter 5lem- brou.k gelegen op Sint Jacobs nevens Yperen, bij het sehngte den Verloorenhouk, zal den No taris V amdf.uveersch opeubaarlijk Verkoopen met langen lijd van betaaling87 koopen schoone eikenIepen en andere boomen dienstig tôt aile slag van Moleq-Tuatner Wagenmakers eu andere groote werken, a c Zaturdag 18 Februarij i8a6,om twee uren na middag in d'Abpanning bel Zwecrd op de groote Markt binnen Yperen zal voor den Notaris Fan- dermeersch den Overslag gebeuren op bot gewin van verhoogpcnnitigender navolgende patrimonio Goederen te weten j 10 Eene behuisde en beplante Hofstede. groot jU Lande 9 bunderen g4 roeden 70 elien, gele- gen op Reninghelstbij d'herberge den Pomper wejpig zuid vaq den steenweg vao Yperen na Po- perjqgbe, palende ten deele aan 7onkheer Maza- yan - Decoutbove d'erfgenamen Joeis te Belle, jouilroqw de weduwe Lucien te Yperen M. Vanhi|\e en MvDecpester te Poperinghe de Roobaertbeke en de Galgestraat gebruikt door 'Petrus Bauwer voor g jaren ingegaan eerstan oc- jlober 1818, mils 24b guident 43 centen boven de lasten bij de jaare Verdeeld in tvvall koopen. Siaat op b'047 guldens. 0 Vier bunders 3g roedeu 96 ellen wel be- plant gras en Zaailaud met een Huiseken daar op staandegelegeu le Brielen palende ten deelc aan de landen van de heeren Honoré Vanlerber- gheDegheltke-Delimon, Depage, en aan d'Omme» loopstraat gebruikt te weten 1 d'eene helft door sieqjr Petcus Castryt k en de weJerheltl door Johan- ries Suqyve. Verdeeld ip twee koopen. Staat op 3471 gnld,«ns a5 cents. 3. 0 Een stuk Zaailand groot 88 roeden 29 ellen gelegen op Langhemarck bii den St. Ju iaans- VIoier. houdende aan den steenweg van Yperen op Brqgge gebruikt door Petrus Degryse en waar aan de" koeper Zal vermogen handslaan met eer- sten. october naastkomende. Staat op 49^ guldcui. SCHOONE FÀMILLIE GOEOEREN Te koopen binnen H ervick. Donderdag 2.den Maert 1816 ten vyf ueren 'sayonds, in d'Herberg de Kauw b nn-n de slad Wervick, den Notaris Forrest aldaer zal voorl- vagren toi den Instel, i.° Van een» Hofstede gebeel in steen gebou» wen groot onder hofpUets boomgaerd, meeiscb en z ..^landen te saemen 8 bunderen eene roede 3» jetlen beplaut met eeoe menigtà opgaende Boo men gestaen en gelegen op We>vi«k, langst dea leegeu weg naer Vleeneo gebruykt door de we duwe Pbittppus Wytkaerllea piy-e van 354 guident 37 i|2 cents by jaere boven aile grond- jatten. 2.0 Van een stuk allerbesleo Leye-meersch groot 53 toedeo 14 ellen gelegen op iVleeuen houdende van oosteo, aan de Meer-ehen van dan armeu van IViteneri, van zuyden aen de Leye, van we^ten aen d heer Hendetykx en van uoorden aen u'heer Auguste (ihesqniere j nu gebiuykt door den eygenuer. f MABKT TE YPLÙÊN. TA AT van verkogtc Grainen y drooge Peulvrugtcn, Vlersch èn andere Eè'xvaren ier ilarkt dtzer Slad, gedurend de eçrsie fVeek der i/iaand februaij i8a6. AAR DER Granen, Feulvrugten Brood en Vleesch. K.orpç Rogge Zwart koren. Dropge peulyrugteq Àardappelen Havej: Hooi per 100 pond. Sir00 per id. Versche boter Gezouten boter Ossen vleesch Koeyenvleesch,. Ralvervleesth Scuapenvleesçh. Varkenvleesch. Brood HOF.VEF.LHE ID VÀN verkogle vv aien. p. mudde 2'jo 7 !9 7 20 6b p. pond. raiddel- haere pi il» per mndde 1» GL, CS, 5 78 4 5o 5o 60 77 3i midd baar j'oud. oc, a witte, roode, a 27 34 34 34 34 34 ÎO Ypres- - Ituprimetio R. GAMBAllJL-MORTIER Libraire el Reliear.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1826 | | pagina 4