legraverand. ^eeen-tacbtij» «erso vjfde V8k ontvangen voor ex- edilie eeo gulden vjftig cents voor opcenls ne- ;entieD eD hall cents en negentien en ha If opcenti voor de verboogen van bel syndical natuentlyk Voor expedi'ie i 5o j3 opcenlen 19 liât 39 td. syodicaat 19 iia$ 1 89 De Onivanger LEGRAVEHAND. Voor geljlvormig ajschnft Geteekeot, VAINDAELE. Van wege Z. M. den Konïng en Justifie, Verkoopinge by gedwongene ouieygening van primoeen stuk zailand groot vier-en-tachentig rotden vyf en-'t oegentig ellen, dasr io begrepen een vveinig meersch aan 't zuidetnde vvelk stuk land gelegen ts op het grondgebied dar slad Po peringhe in den E lewaerihotk regteriyken otn- trck van Yperen palende van oosten 'tzaatland van dan heer Joets veurgemeens van zuiden de Roobaartbeke van westeu d'hofslede en landen van dito beer Joetsen van noorden bel De'eet- ■traatjegebruikt door de beslageoe partie straks le beoamen. Secundovan een stukxken meersch groot zes- lien roedcn negen-en zeventig ellengelegen op 'r geroeente van Reninghelstregterlykeu omtrek van Yperen, pslende van oosten den meerscb van Joannes - Baptiste Vandermeerscb en ioannes- Bap- liste Vandenberghe, van zuiden den bostb van Fiancis De vos van westen 'i laod van mynbeer Mazeman,en van noorden de Roobaartbeke, ge- biukt door de beslageoe partie Bertinus Gaillarde vleescbouwer en Barbara Eugenia Loupe zyne buisvrouwe betde woonende te Poperingho op we'ko de voorschreven goederen wuttelyk in be- •lag genomen zyn geweest by procès verbnal opge. rnaakt door den Deurwaarder Marquette den twalf- Sten Maart achuen honderd zeven-en-twintig. Den zelvert dag h»etr het gemelde procès verbisl gczien gevveesl door d heer Coene greitier van Lst vredegeregt des kanton Poperinghe dis kopye daar ai onlvangen beeft er» bel origineel be coder- leekeDd en insgelyks den zelven dag bebben de heeren Vanmerns en Lucte» opz gtelyk Burgaasesters de.r gemeenten Poperinghe en Reninghelst bet zelve procès veibaal gi-zien daar van kopye ontvangen en het origineel geleekend. Naar dies is bet zelide geregistreed geweest te Yperen den dertienden Maart achltien bonderd zeven en twintig folio bonderd drie-en dertig derde vak en overgeschteven teo kantoore vau hvpotheken te Y neren den een - en - dertigsten Maart achltien bonderd zeven-en-twintig deel drie nurnmer negentien. En ter greffia van den Regtbank van Cersten aanleg, zitting bnudende te Yperen den elfstsn April achltien bonderd zeven-en-twintig op het |re- gister daar tee besteoid folio zestien en volgende* De in beslngneming ia geschied op bel verzoek van juffrouw Marie Constantia Leleuweduwe van d beer Joannes Fooieyne rentenierege woonende te Yperen, voor wdke io zyne Loedariigbeid vaa avoué bedieod oreeater Jacobus-Franciscus Vandacle advokaat, en avoué by den Regibai.k van eersten eanleg te Y peten vtuar by vvoont in de Boler- straat nutumer zeven. De eerste publicatie van het cohier van lasten en conditteD zal gesebteden ter zitlinr van den Regtbank van eersten aanleg te Yperen, in date vyfiienden der maand Juny aibltien bonderd zeven- enlwint'g. Het tegenwoordig ui'.lrtkzel heeft geplaatst ge- Weest in de gehourzaa! van den Regtbank vao eer sten aar.leg te Yperen vooizsid, door ruy greffier onderieekend dezen iwaalfsien April arbttien boudetd re^en en-twintig. Geteckend J. L. Vao Provyn greffier. Geregistreer J te Yperen den twalfden April arbt tien honderd zeven-en twintig deel vyf-en dertig folio twee-en-twinlig verso tweede vak ontvan gen twea gulden twee-en twintig en balf centeo voor regten negen-en-twintig centen voor de op cenieo en negen-eo-twintig centen opcenieo voor de verhoogea van bet syndicaat Geieekenl L® graver and. Voor Expeditie de Greffier van den Regtbank van eersten aanleg te Yperen J. L. VaN PROVYN, Greffier. Geregiitreerd le Yperen, den zestienden April, achltien honderd zeven-en-twintigdeel vyf en- dereg folto vier-eo-twiutig verso eerste vak ontvangen twee gulden voor expeditie zes-en-twintig centon voor de epeenten en zes-en-twintig cenita op^ centen voor de verhoogen van het synd'caat. De voleyndige toewyzing der goederen hier voo- ren vemield zal plaets bebben ter zittirg van deo Regtbank van eersten aanleg teYperen, op vrijdag veertienden September i82n,ten negen uren s'tnorgent alwaer de verhoogen zuileu entfangen worden op het stuk land n.* 1 te begionen met drie bonderd gui- dens, en op bet geene numéro twee met twee honderd guldens zoo veele die goederen Ingesteld zyn geweest door de beslaglegster 1er zitting van dertienden July 1 leden, Geieeiend VANDAELE. Overgroote en schoone verlooping bmnon Yperen Maandag 3o jnlij 1837 en volgende dagen 'tel- kens s morgeii ont 9 en s naaimtddags om 2 uren ge- bce! precitszal er verkoopinge met gereed geld gebouden wo.'den can het voor heen koopmaos huit en in deszelfs pakbuizeo en bergplaatsen vao jonffrouvy Isabrlla Adelaide Dctvitle weduwe van d'heer 7Y- molhvus Vanhoutte in de Botterstraat hinnen Ype« ie:i, van elle de koopmans goederen bestaande in eene aanz'enelijke hoeverlbeijd koffij van aile slag vaa brcod-cacdiji-en potsuiker veele chocolatfigen co- renten, rosijnen, pruimeu riji, geerste, kanneele, lijm, van aile slag vao verven veel blauwsels, immerl van at W»t tôt de koopbandel van specerijeu betrck heeft voor» van veel zoo rauvv als bevrogt zoutveel vritte zeepe en potascb mitsgaders vao aile de meubelen huisraad eu andere meubalaire voor werpen j bestaande in een sehoou kauken geriefin aile slag van acajou- kcersielaren en ci)ken Meubr lcn zoo als kolisse taiel, speel en andere tafelen zelels stoelen kommoden, basbuffets, grooten horgol met verscheide cijlenders kteerkassen bed-steden met behangsels matrassen boofdpeluwen-co-kussens wollen deksels en corte- pointen veel tafel en mensgie !i)nwaat eene hoe- veelheijd vao silveren servicien en voorder ztlver- werk eene allerschoonste pendule met carillon eea goua'e zirkhoriogie idem eene ordinaire slaghorlogi# met hare kasse verschetjde schoone greote spiegelea met kaders in acajou schoone schilderieu en es- tarapen, schoone ijzereu schouwen en scbauwstelzels boven eeo meaigta andere objecteo. .Wijders vau eene schoone calecbe eene dijssel chiese twee schoone brankaart chiesen drie groota vv igens met breede w'elen twee karreo sleen, rol- levtragens veele krnywsgens een menigte schoon van aile slag van paardeluig éeoen grooten triquebal. En eintlelijnge van een overgroote hoeveeibetjd vaa aile slag van bouwsioiïen coo als gespannon rtbben bartgtees sleen biauw bazek steenen schornen. Tôt gemak der lulhebbers zullen de rijtuigen den eersten Augustus 1837 in don naar middag ver- kogt worden. OVERSLAG. Donderdag 36 julij 1817, oro 2 oren ra mirldag in de herberg don Beer, bewoond bij Sieur Lou:# Coppio, binnen Meesson zal (vour den Rotatif

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1827 | | pagina 3